Адыгские песни Carbatay

Тексты адыгских (черкесских, кабардинских, адыгейских) песен.

i, L, 1, !, | - Ӏ ӏ

Свои варианты текстов присылайте на zarauk@gmail.com

Песни, тексты которых еще не опубликованы:

Адыгэ щырхэр

Хьапщэ Хьатыгъужъыкъу

Нэкъолэн

Хабзэр - Адыгэ Кушъэ Орэд

Зизыу иорэд

Тызытеткӏэ зы дунай

Джолан заом игъыбз

Зэкэрие, Щӏыхъурей, Щхьэлыхъуэжьым и къэчэн

Къэбэрдей жэщтеуэ

Къэбэрдей хьэжрэтхэм я тхьэусыхэ

Хьатикъуаемэ ягъыбз

Хьаджэмыкъо Шукрие

Сэридай

Тыгъужъ Исмаил игъыбз

Нысэ хъохъу

Хъуромэ

Джолан

Бетал Иванов - Си Къэбэрдей

Адыгэ уэрэд Щхьэгъум Борис

Жыласэ Диана адыгэ уэрэд

Щоджэн Борис Адыгэ уэрэд

https://youtu.be/f59eAnJHttM?t=2697

https://youtu.be/7Tx_cB2FZrY

Бетал Иванов - Си анэ

Бетал Иванов - Анэм и гъыбзэ

Атмир Кумышев - Си адэ

Дигум къищӏитхъыурэ хэкум докӏыжи

Алим Тхамадоков — Си пщащэу си къэшэн

Рустам Нахушев - Си къэшэн

ХЪЯРДЖЭ ШЪУКЪЕБЛЭГЪЭЖЬ

Хьэгъэудж - Уэзы Мурат и уэрэд

Хьэгъэудж - Анзорыжь и уэрэд

Аслан Тхакумачев - Адыгэ джэгу

Дина Харадурова - Сыпхуозэш

Черим Нахушев - Лъагъуныгъэ уэрэд

Оксана Куршева - Шуточная

Ислам Шикабахов - Ар лъагъуныгъэращ

Хэкум докӏыж

Рената Бесланеева & Азамат Беков - Щӏалэр джанэ фӏыцӏэу пӏэрэ

Бетал Иванов - Си адэ

Дзыбэ Мыхьамэт - Адэмый

Нэхущ Чэрим - Си къэшэн

Заур Тхагалегов - Мазэ цӏыкӏу

Вадим Хатухов - Сызэхэщӏыкӏ

Атмир Кумышев - Адыгэ пщащэ

Аслан Кулов - Си дахэ сэращ узейр

Наталья Гасташева - Лъагъуныгъэ уэрэд

Анзор Жилов - Адыгэ Фащэ

Ибрагим Маремкулов - Фӏыурэ слъагъу

Рустам Жириков - гъыбзэ

Азамат Биштов - Кафа

Марьяна Мудранова - Милана

Анзор Нагоев — Нэ дахитӏ

Аниуар Кагазежев - Си гъащӏэр нэху зыщӏа

Амир Журтов - Напӏэр богъэджэгу

Ислам Пшихачев - Нэ дахитӏ

Мурат Джэрыджэ - Уэ сыкъомыдэурэ

Татьяна Третьяк - Лъагъуныгъэ

Мышъэ Азидэ - Сэридай

Азамат Беков и Рената Бесланеева - Дыгъэри къыкъуокӏыр

Дина Харадурова - Гурыщӏэ щэху

Дина Харадурова - Фӏыщэу услъэгъуащ

Алим Тхамадоков - Уэращ

Ислам Пшихачев - Дэхэкӏей

Шебзухова Эмма - Адыдыд мыгъуэ

Ислам Мамов - Пщэдджыжь дыгъэ

Аслан Хежев - Нэ фӏыцӏитӏ

Аниуар Къэгъэзэж - Нысащӏэ

Аскер Тхатлов и Марьяна Люева - Анэкъилъху

Вадим Хатухов - Макъыншэ жэщ

Аскер Каширгов - Си дахэ, сыногуэкӏуащ

Адам Бирмамитов - Лъагъуныгъэм уепцӏыжащ

Аскер Каширгов - Сэ нэмыщӏи щыӏэщ

Азамат Биштов - Адыгэ пщащэ

Аниуар Кагазежев - Гухэлъ дахэ

Марианна Барагунова - Адыгэлӏ

Быщтэ Азамэтрэ Дзыбэ Фатимэрэ - Орыба

Бислъан Мэфэгъэл - Си Шапсыгъ Хэгъэгу