intelligence

INTELLIGENCE

As a psychologist I have started to research intelligence in 1976, when I started may job in Sava Kranj.

I conceptualize intelligence as a biological, functional ability of a central nervous system to process information.

Between 1983 and 1997 Center za psihodiagnostična sredstva (The Centre for Psychodiagnostic instruments) published a series of mental tests, which are being used in Slovenia, and Test nizov (The Series Test) also in Croatia.

In 1995 the Didakta company published my book Pojmovanje inteligentnosti (The Concept of Intelligence).

Published works:

Pogačnik V. (1980). Pomanjkanje psihodiagnostiènih sredstev v slovenski industrijski praksi.

Posvetovanje psihologov SRS. Portorož.

Pogačnik V. & Bele-Potočnik Ž. (1983). Test nizov (obliki TN-20 in TN-10). Priročnik in test. Zavod SRS za produktivnost dela, Center za psihodiagnostična sredstva. Ljubljana.

Pogačnik V. (1987). Obseg neposrednega pomnenja. Posvetovanje psihologov SR Slovenije, Radenci.

Pogačnik V. (1988). Izpopolnitev psihodiagnostičnega instrumentarija za uporabo v industrijski praksi. Obzornik - strokovni časopis delavcev Save, 5/1. str. 13-16.

Pogačnik V. (1988). Inteligentnost kot sposobnost obdelovanja informacij. Zavod SR Slovenije za produktivnost dela. Center za psihodiagnostična sredstva. Ljubljana.

Pogačnik V (1988). Razvoj računalniškega testa fluidne inteligentnosti. Anthropos. Ljubljana. 3-4. Str. 208-218.

Pogačnik V. (21.2.1990). Koncept inteligentnosti. Biološka inteligentnost omogoča tudi izkustveno. Delo. Ljubljana.

Pogačnik V. (1990). Prispevki k merjenju intelektualnih sposobnosti. Primjenjena psihologija, 11, str. 87-97. Zagreb.

Pogačnik V. (1990). Kratkoročni spomin v psihometriji in v kognitivni psihologiji. Anthropos. Ljubljana. 3-4. Str. 250-265.

Pogačnik V. (1991). Test verbalne sposobnosti "Tujke". Produktivnost. Center za psihodiagnostična sredstva. Ljubljana.

Pogačnik V. (1992). Test numerične sposobnosti "Računi". Produktivnost. Center za psihodiagnostična sredstva. Ljubljana.

Pogačnik V. (1992). Test perceptivne sposobnosti "Vzorci". Produktivnost. Center za psihodiagnostična sredstva. Ljubljana.

Pogačnik V. (1992). Novejši pristopi v teorijah inteligentnosti. Psihološka obzorja, 1 (1), 52-59.

Pogačnik V. (1993). Test verbalne sposobnosti 'Tujke'. Psihološka obzorja, 2 (1), 105-110.

Pogačnik V. (1993). Ali s starostjo inteligentnost upada? Psihološka obzorja, 2(2), 57-65.

Pogačnik V. (1995). Pojmovanje inteligentnosti. Didakta. Radovljica.

Boben D., Krajnc I., Majcen V., Pogačnik V., Zalar B. (1997). Testna baterija za triažni psihološki pregled nabornikov za pehotnega vojaka - "NA". Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo.