மணிமேகலை Manimekalai

சீத்தலைச் சாத்தனார் இயற்றிய

மணிமேகலை

Manimekalai

Manimekalai Statue in Kachipuram

Manimekalai Statue in Kanchipuram

காதை 30 Canto 30

பவத்திறம் அறுகெனப் பாவை நோற்ற காதை

வித்துவான் ஒளவை சு. துரைசாமிப் பிள்ளை

எழுதப்பெற்ற பதவுரையுடன்

+

அருஞ்சொற்பொருளும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பும்

முன்னுரை Preface


தானம் தாங்கிச் சீலம் தலைநின்று

போன பிறப்பில் புகுந்ததை உணர்ந்தோள்

புத்த தன்ம சங்கம் என்னும்

முத்திற மணியை மும்மையின் வணங்கிச்

சரணாகதியாய்ச் சரண் சென்று அடைந்தபின்


Undertaking generosity, establishing virtue

Knowing the history of her previous births

Manimekalai paid homage thrice to the triple gem -

the Buddha, the Dhamma and the Sangha.

Having taken refuge in them -

பதவுரை வரிகள் 1-5 Lines Commentary

முரணாத் திருவறமூர்த்தியை மொழிவோன்

அறிவு வறிதாய் உயிர் நிறை காலத்து

முடி தயங்கு அமரர் முறைமுறை இரப்ப

துடிதலோகம் ஒழியத் தோன்றி

போதி மூலம் பொருந்தியிருந்து 30-010

மாரனை வென்று வீரன் ஆகி

குற்றம் மூன்றும் முற்ற அறுக்கும்

வாமன் வாய்மை ஏமக் கட்டுரை

இறந்த காலத்து எண் இல் புத்தர்களும்

சிறந்து அருள் கூர்ந்து திருவாய் மொழிந்தது


(Aravana Adigal summarized) The story

of the Embodiment of Truth (The Buddha) who taught the Dhamma without contradictions:

At a time when people were plenty but wisdom was rare

radiant crowned Devas besieged the bodhisatta (the Buddha to be) to teach the Dhamma.

So he came from Tusita heaven to Earth,

sat under a Bodhi tree,

overcame Mara and became a hero

destroying the three defilements

Buddha's teachings full of Truth and protective of beings

that the many Buddhas of the past

with compassion towards beings have been teaching.

பதவுரை வரிகள் 6-15 Lines Commentary

ஈர் அறு பொருளின் ஈந்த நெறி உடைத்தாய்ச்

சார்பின் தோன்றித் தத்தமில் மீட்டும்

இலக்கு அணத் தொடர்தலின்

மண்டில வகையாய் அறியக் காட்டி

எதிர் முறை ஒப்ப மீட்சியும் ஆகி 30-020

ஈங்கு இது இல்லாவழி இல்லாகி

ஈங்கு இது உள்ளவழி உண்டு ஆகலின்

தக்க தக்க சார்பின் தோற்றம் எனச்

சொற்றகப் பட்டும் இலக்கு அணத் தொடர்பால்

கருதப் பட்டும் கண்டம் நான்கு உடைத்தாய்

மருவிய சந்தி வகை மூன்று உடைத்தாய்


The twelve links of dependent origination.

appear by cause, capable of release

well defined, they follow by cause and effect

and explained in a circular fashion.

Removal of cause removes the effect.

When this is not, that is not.

When this is, that is.

According to the causes they appear.

The truth of cause and effect is understood thus:

This teaching has four divisions

and it has three connections

பதவுரை வரிகள் 16-26 Lines Commentary


தோற்றம் பார்க்கின் மூன்று வகை ஆய்

தோன்றுதற்கு ஏற்ற காலம் மூன்று உடையதாய்

குற்றமும் வினையும் பயனும் விளைந்து

நிலையில வறிய துன்பம் என நோக்க 30-030

உலையா வீட்டிற்கு உறுதி ஆகி

நால்வகை வாய்மைக்குச் சார்பு இடன் ஆகி

ஐந்து வகைக் கந்தத்து அமைதி ஆகி

மெய் வகை ஆறு வழக்கு முகம் எய்தி

நயங்கள் நான்கால் பயன்கள் எய்தி

இயன்ற நால்வகையால் வினா விடை உடைத்தாய்


Birth is possible in three realms

which happen in three periods (past, present and future).

The defilements, volitional activities and resultants arise.

They are inconstant, insubstantial and cause suffering. Seeing them as such

Leads to the deathless state of liberation

Helps to see the Four noble truths

created from the union of the Five aggregates

to realize Truth it is capable of being argued in the six forms

The four methods and benefits thereof

The four types of questions and answers related to these principles

பதவுரை வரிகள் 27-36 Lines Commentary


நின்மிதி இன்றி ஊழ்பாடு இன்றிப்

பின்போக்கு அல்லது பொன்றக் கெடாதாய்

பண்ணுநர் இன்றிப் பண்ணப் படாதாய்

யானும் இன்றி என்னதும் இன்றி 30-040

போனதும் இன்றி வந்ததும் இன்றி

முடித்தலும் இன்றி முடிவும் இன்றி

வினையும் பயனும் பிறப்பும் வீடும்

இனையன எல்லாம் தானே ஆகிய


No-origination, No-cessation

Nothing but succession, No annihilation

No doer No doing

No me Not mine

Neither gone nor is it coming

No finishing by others No ending by itself

Doing and its results, Birth and Liberation

Source for all are these links of dependent origination

பதவுரை வரிகள் 37-44 Lines Commentary


பேதைமை செய்கை உணர்வே அருஉரு

வாயில் ஊறே நுகர்வே வேட்கை

பற்றே பவமே தோற்றம் வினைப்பயன்

இற்று என வகுத்த இயல்பு ஈராறும்

பிறந்தோர் அறியின் பெரும்பேறு அறிகுவர்

அறியார்ஆயின் ஆழ் நரகு அறிகுவர் 30-050


Ignorance, kammic formations, consciousness, Mind and matter,

Six sense bases, Contact, Feelings, Craving,

Clinging, Becoming, Birth, Decay suffering death -

the twelve links of Dependent origination have this nature.

Upon realizing this humans get that which is highly worth obtaining.

If they don't, they will experience hell.

பதவுரை வரிகள் 45-50 Lines Commentary


"பேதைமை என்பது யாது?" என வினவின்

ஓதிய இவற்றை உணராது மயங்கி

இயற்படு பொருளால் கண்டது மறந்து

முயற்கோடு உண்டு எனக் கேட்டது தெளிதல்

உலகம் மூன்றினும் உயிர் ஆம் உலகம்

அலகு இல பல் உயிர் அறு வகைத்து ஆகும்

மக்களும் தேவரும் பிரமரும் நரகரும்

தொக்க விலங்கும் பேயும் என்றே

நல்வினை தீவினை என்று இரு வகையால்

சொல்லப்பட்ட கருவில் சார்தலும் 30-060

கருவில் பட்ட பொழுதினுள் தோற்றி

வினைப்பயன் விளையுங்காலை உயிர்கட்கு

மனப் பேர் இன்பமும் கவலையும் காட்டும்


To the question, "What is ignorance?"

Not understanding what was described so far (the four noble truths etc.) and being deluded

Forgetting what was learnt from having seen and the essence of what was seen

Asking someone if hares have horns and believing them when they say, yes

The three worlds have beings innumerable.

The many beings are of six kinds.

Humans, Devas, Brahmas, Hell beings

Assembly of animals and ghosts

Depending on the two types of our actions - good and bad

We associate with said (the six types of beings) womb

At the appropriate time we take those births.

When the results of our kamma bears fruit

It will be reflected in the mind as great joy or worry.

பதவுரை வரிகள் 51-63 Lines Commentary


தீவினை என்பது யாது என வினவின்

ஆய் தொடி நல்லாய்! ஆங்கு அது கேளாய்

கொலையே களவே காமத் தீவிழைவு

உலையா உடம்பில் தோன்றுவ மூன்றும்

பொய்யே குறளை கடுஞ்சொல் பயன் இல்

சொல் எனச் சொல்லில் தோன்றுவ நான்கும்

வெஃகல் வெகுளல் பொல்லாக் காட்சி என்று 30-070

உள்ளம் தன்னின் உருப்பன மூன்றும் எனப்

பத்து வகையால் பயன் தெரி புலவர்

இத் திறம் படரார் படர்குவர் ஆயின்

விலங்கும் பேயும் நரகரும் ஆகி

கலங்கிய உள்ளக் கவலையின் தோன்றுவர்

"நல்வினை என்பது யாது?" என வினவின்

சொல்லிய பத்தின் தொகுதியின் நீங்கிச்

சீலம் தாங்கித் தானம் தலைநின்று

மேல் என வகுத்த ஒருமூன்று திறத்துத்

தேவரும் மக்களும் பிரமரும் ஆகி 30-080

மேவிய மகிழ்ச்சி வினைப்பயன் உண்குவர்


Should you ask, "What is a bad deed?"

you lady who wears a beautiful bracelet! Listen to me:

Killing, stealing, sexual misconduct

are the three kinds of wrongs appearing in a pure body.

Lies, malicious speech, harsh speech, frivolous speech

are the four types of wrong speech.

Greed, hatred and delusion

are the three kinds of wrong deeds that appear in the mind.

The wise who know these ten kinds of actions and the results

will not consider them even in their hearts. If they did

animal, ghost and hell births await

minds agitated with much suffering.

Should you ask, "What is a good deed?"

Not doing the collection of ten evils mentioned above,

undertaking virtue, establishing generosity.

That which the wise have said are three good results follow

taking birth as devas, humans or brahmas

experiencing the joy from the results of their good deeds.

பதவுரை வரிகள் 64-81 Lines Commentary


உணர்வு எனப்படுவது உறங்குவோர் உணர்வின்

புரிவு இன்றாகிப் புலன் கொளாததுவே

அருஉரு என்பது அவ்வுணர்வு சார்ந்த

உயிரும் உடம்பும் ஆகும் என்ப

வாயில் ஆறும் ஆயுங்காலை

உள்ளம் உறுவிக்க உறும் இடன் ஆகும்

ஊறு என உரைப்பது உள்ளமும் வாயிலும்

வேறு புலன்களை மேவுதல் என்ப

நுகர்வே உணர்வு புலன்களை நுகர்தல் 30-090

வேட்கை விரும்பி நுகர்ச்சி ஆராமை

பற்று எனப்படுவது பசைஇய அறிவே

பவம் எனப்படுவது கரும ஈட்டம்

தரும் முறை இது எனத் தாம்தாம் சார்தல்

பிறப்பு எனப்படுவது அக் கருமப் பெற்றியின்

உறப் புணர் உள்ளம் சார்பொடு கதிகளில்

காரண காரிய உருக்களில் தோன்றல்

பிணி எனப்படுவது சார்பின் பிறிது ஆய்

இயற்கையின் திரிந்து உடம்பு இடும்பை புரிதல்

மூப்பு என மொழிவது அந்தத்து அளவும் 30-100

தாக்கு நிலையாமையின் தாம் தளர்ந்திடுதல்

சாக்காடு என்பது அருஉருத் தன்மை

யாக்கை வீழ் கதிரென மறைந்திடுதல்


Consciousness is like the experience of one who is asleep

no perception, no action taken, just direct experience.

Mind and matter is said to be the mind and body

associated with that consciousness.

Upon investigation the six sense bases

they are the conduit for consciousness to experience external objects.

Contact is mind and senses organs

joining with sense objects.

Feelings are experiences of the sensory input.

Craving is the pursuit of pleasure unfulfilled.

Clinging is attachment to objects.

Becoming is the collection of kamma

that have consequences appropriate to the actions.

Birth is - depending on our acquired kamma -

consciousness which is related to its factors before and after, moving through states of existence

appearing in bodies according to cause and effect.

Disease related to the other factors means

the body in an unnatural state is not at ease.

Aging means until death

clashing with inconstancy the body weakening.

Death is this body which has name and form

disappearing like the setting sun in the western sea.

பதவுரை வரிகள் 82-103 Lines Commentary


பேதைமை சார்வாச் செய்கை ஆகும்

செய்கை சார்வா உணர்ச்சி ஆகும்

உணர்ச்சி சார்வா அருவுரு ஆகும்

அருவுருச் சார்வா வாயில் ஆகும்

வாயில் சார்வா ஊறு ஆகும்மே

ஊறு சார்ந்து நுகர்ச்சி ஆகும்

நுகர்ச்சி சார்ந்து வேட்கை ஆகும் 30-110

வேட்கை சார்ந்து பற்றா கும்மே

பற்றில் தோன்றும் கருமத் தொகுதி

கருமத் தொகுதி காரணமாக

வருமே ஏனை வழிமுறைத் தோற்றம்

தோற்றம் சார்பின் மூப்பு பிணி சாக்காடு

அவலம் அரற்றுக் கவலை கையாறு எனத்

தவலில் துன்பம் தலைவரும் என்ப


From ignorance as a requisite condition come fabrications.

From fabrications as a requisite condition comes consciousness.

From consciousness as a requisite condition comes name and form.

From name and form as a requisite condition comes the six sense media.

From the six sense media as a requisite condition comes contact.

From contact as a requisite condition comes feeling.

From feeling as a requisite condition comes craving.

From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance.

From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.

From becoming as a requisite condition comes birth.

From birth as a requisite condition, then aging and death,

sorrow, lamentation, pain, distress and despair come into play.

Such is the origination of this entire mass of stress and suffering.

பதவுரை வரிகள் 104-117 Lines Commentary


ஊழின் மண்டிலமாச் சூழுமிந் நுகர்ச்சி

பேதைமை மீளச் செய்கை மீளும்

செய்கை மீள உணர்ச்சி மீளும் 30-120

உணர்ச்சி மீள அருஉரு மீளும்

அருஉரு மீள வாயில் மீளும்

வாயில் மீள ஊறு மீளும்

ஊறு மீள நுகர்ச்சி மீளும்

நுகர்ச்சி மீள வேட்கை மீளும்

வேட்கை மீளப் பற்று மீளும்

பற்று மீளக் கருமத் தொகுதி

மீளும் கருமத் தொகுதி மீளத்

தோற்றம் மீளும் தோற்றம் மீளப்

பிறப்பு மீளும் பிறப்பு பிணி மூப்புச் 30-130

சாக்காடு அவலம் அரற்றுக் கவலை

கையாறு என்று இக் கடையில் துன்பம்

எல்லாம் மீளுமிவ் வகையான் மீட்சி


This experience/suffering that revolves in a circular fashion due to fruit of kamma is resolved as follows:

From the remainder-less fading and cessation of that very ignorance comes the cessation of fabrications.

From the cessation of fabrications comes the cessation of consciousness.

From the cessation of consciousness comes the cessation of name and form.

From the cessation of name and form comes the cessation of the six sense media.

From the cessation of the six sense media comes the cessation of contact.

From the cessation of contact comes the cessation of feeling.

From the cessation of feeling comes the cessation of craving.

From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance.

From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming.

From the cessation of becoming comes the cessation of birth.

From the cessation of birth, then aging and

death, sorrow, lamentation, pain, distress and

despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress and suffering.

பதவுரை வரிகள் 118-133 Lines Commentary


ஆதிக் கண்டம் ஆகும் என்ப

பேதைமை செய்கை என்றிவை இரண்டும்

காரண வகைய ஆதலானே

இரண்டாம் கண்டம் ஆகும் என்ப

உணர்ச்சி அருஉரு வாயில் ஊறே

நுகர்ச்சி என்று நோக்கப்படுவன

முன்னவற்று இயல்பான் துன்னிய ஆதலின் 30-140

மூன்றாம் கண்டம் வேட்கை பற்று

கரும ஈட்டம் எனக் கட்டுரைப்பவை

மற்று அப் பெற்றி நுகர்ச்சி ஒழுக்கினுள்

குற்றமும் வினையும் ஆகலானே

நான்காம் கண்டம் பிறப்பே பிணியே

மூப்பே சாவு என மொழிந்திடும் துன்பம்

என இவை பிறப்பில் உழக்கு பயன் ஆதலின்


Ignorance and Kamma Formations both

belong to the cause category

and therefore belong to the first division.

Consciousness, name and form, sense bases, contact

feelings are five

effects of the previously said

and belong to the second division.

The links so described craving, clinging, becoming

are the effects of the feelings etc. from the

previous division which are the causes and

are part of the third division.

The forth division has birth, disease

aging, death described as unsatisfactory.

These are inherent in a being that is born and are effects.

பதவுரை வரிகள் 134-147 Lines Commentary


பிறப்பின் முதல் உணர்வு ஆதிச் சந்தி

நுகர்ச்சி ஒழுக்கொடு விழைவின் கூட்டம்

புகர்ச்சி இன்று அறிவது இரண்டாம் சந்தி 150

கன்மக் கூட்டத்தொடு வரு பிறப்பிடை

முன்னிச் செல்வது மூன்றாம் சந்தி

மூன்று வகைப் பிறப்பும் மொழியுங்காலை

ஆன்ற பிற மார்க்கத்து ஆய உணர்வே

தோன்றல் வீடெனத் துணிந்து தோன்றியும்

உணர்வு உள் அடங்க உருவாய்த் தோன்றியும்

உணர்வும் உருவும் உடங்கத் தோன்றிப்

புணர்தரு மக்கள் தெய்வம் விலங்கு ஆகையும்


The cause for birth are Kammic formations and consciousness.

Their joining is the first connection.

The joining of Feelings and Craving

faultlessly known as the second connection

Between becoming and the coming birth

is the third connection

When we analyze the three types of birth

following the excellent Path of purification which leads consciousness

to the formless realm which guarantees the goal of liberation

takes birth in a subtle form along with consciousness in the form realm

consciousness and coarse form appear together in the sensual realm

together as humans, animals and devas

பதவுரை வரிகள் 148-158 Lines Commentary


காலம் மூன்றும் கருதுங்காலை

இறந்த காலம் என்னல் வேண்டும் 30-160

மறந்த பேதைமை செய்கை ஆனவற்றை

நிகழ்ந்த காலம் என நேரப்படுமே

உணர்வே அருஉரு வாயில் ஊறே

நுகர்வே வேட்கை பற்றே பவமே

தோற்றம் என்று இவை சொல்லுங்காலை

எதிர்காலம் என இசைக்கப் படுமே

பிறப்பே பிணியே மூப்பே சாவே

அவலம் அரற்று கவலை கையாறுகள்


When analyzed there are three periods

Ignorance that causes forgetfulness and kamma formations are two of the links

should be considered as past period.

Consciousness, name and form, sense bases, contact,

feelings, craving, clinging, becoming and

birth when considered

belong to the present period.

Birth and disease, aging, death

sorrow, lamentation, worry and helplessness

belong to the future period.

பதவுரை வரிகள் 159-168 Lines Commentary


குலவிய குற்றம் எனக் கூறப்படுமே

அவாவே பற்றே பேதைமை என்றிவை 170

புனையும் அடைபவமும் வினை செயல் ஆகும்

உணர்ச்சி அருஉரு வாயில் ஊறே

நுகர்ச்சி பிறப்பு மூப்புப் பிணி சாவிவை

நிகழ்ச்சிப் பயன் ஆங்கே நேருங்காலை

குற்றமும் வினையும் பயனும் துன்பம்

பெற்ற தோற்றப் பெற்றிகள் நிலையா

எப்பொருளுக்கும் ஆன்மா இலை என

இப்படி உணரும் இவை வீட்டு இயல்பு ஆம்


It is said that craving, clinging and ignorance are

defilements that cause volitional activities and resultants.

Volitional becoming and kammic formations are volitional activities.

Rebirth consciousness, mind and matter, sense bases, contact

feelings, rebirth process, aging, disease, death

are the resultants of present activities.

Defilements, volitional activities and resultants cause suffering.

The resultant bodies caused by these are inconstant.

Neither beings not inanimate objects have a self.

These are the realizations that will lead to liberation.

பதவுரை வரிகள் 169-178 Lines Commentary


உணர்வே அருஉரு வாயில் ஊறே

நுகர்வே பிறப்பே பிணி மூப்புச் சாவே 180

அவலம் அரற்றுக் கவலை கையாறென

நுவலப் படுவன நோய் ஆகும்மே

அந்நோய் தனக்குப்

பேதைமை செய்கை அவாவே பற்றுக்

கரும ஈட்டம் இவை காரணம் ஆகும்

துன்பம் தோற்றம் பற்றே காரணம்

இன்பம் வீடே பற்றிலி காரணம்

ஒன்றிய உரையே வாய்மை நான்காவது

உருவு நுகர்ச்சி குறிப்பே பாவனை

உள்ள அறிவு இவை ஐங்கந்தம் ஆவன 190


Consciousness, name and body, sense bases, contact

feelings, birth, disease, aging, sickness

sorrow, lamentation, worry and helplessness

are the links that are said to be suffering.

For these sufferings

ignorance, kamma formations, craving, clinging

becoming are the causes.

Suffering and becoming are caused by clinging.

Not clinging results in happiness and release.

These thorough teachings make up the four noble truths.

Form, feelings, perception and volitional formations

consciousness are the five aggregates.

பதவுரை வரிகள் 179-190 Lines Commentary


அறுவகை வழக்கும் மறுவின்று கிளப்பிற்

தொகையே தொடர்ச்சி தன்மை மிகுத்துரை

இயைந்துரை என்ற நான்கினும் இயைந்த

உண்மை வழக்கும் இன்மை வழக்கும்

உள்ளது சார்ந்த உண்மை வழக்கும்

இல்லது சார்ந்த இன்மை வழக்கும்

உள்ளது சார்ந்த இன்மை வழக்கும்

இல்லது சார்ந்த உண்மை வழக்கும் எனச்

சொல்லிய தொகைத் திறம் உடம்பு நீர் நாடு

தொடர்ச்சி வித்து முளை தாள் என்றிந் 200

நிகழ்ச்சியில் அவற்றை நெல் என வழங்குதல்

இயல்பு மிகுத்துரை ஈறுடைத்து என்றும்

தோன்றிற்று என்றும் மூத்தது என்றும்

மூன்றின் ஒன்றின் இயல்புமிகுத் துரைத்தல்

இயைந்துரை என்பது எழுத்துப்பல கூடச்

சொல்எனத் தோற்றும் பலநாள் கூடிய

எல்லையைத் திங்கள் என்று வழங்குதல்

உள்வழக்கு உணர்வில் இல் வழக்கு முயற்கோடு

உள்ளது சார்ந்த உள்வழக் காகும்

சித்தத் துடனே ஒத்த நுகர்ச்சி 210

உள்ளது சார்ந்த இல்வழக் காகும்

சித்தம் உற்பவித்தது மின்போல் என்கை

இல்லது சார்ந்த உண்மை வழக்காகும்

காரணம் இன்றிக் காரியம் நேர்தல்

இல்லது சார்ந்த இல்வழக் காகும்

முயற்கோ டின்மையின் தோற்றமும் இல் எனல்


Faultlessly describing the six methods of reasonings (inference)

which are associated with these four objects of experience

'collection of similar objects', sequence, highlight, and 'collection of distinct objects'

true reasoning, false reasoning,

true reasoning based on the existent,

false reasoning based on the non-existent,

false reasoning based on the existent,

true reasoning based on the non-existent.

First object of experience mentioned above 'collection of similar objects' is like body (collection of cells), water (collection of tiny drops)and country (collection of inhabitations)

'sequence' is the succession of seed, shoot and stalk followed again by seed:

this sequence is simply called a grain (seed and shoot are implied).

Highlighting a quality is when an object has an ending

a beginning ,an aging

to highlight just one of these qualities (to say "it has the nature to die" implies it also has a beginning and a growth).

''collection of distinct objects' is like any collection of letters

described as a word

and different number of days (28,29,30,31) all being labelled as a month.

Consciousness is, And so it is a true inference. A hare with horns isn't real. And so it a false inference

Feelings that are associated with our consciousness is an example

of true reasoning associated with that which is existent(a beautiful sunset, eye and eye consciousness leads to pleasant feeling).

False reasoning based on the existent is to

compare lightning (real but of short duration) to consciousness (real but infinite).

True reasoning based on the non-existent

is an effect without cause (we see smoke and no fire but infer that there must be a fire) .

False reasoning based on the non-existent is to

say there are no hares since there are no hares with horns.


பதவுரை வரிகள் 191-216 Lines Commentary


நான்கு நயமெனத் தோன்றப் படுவன

ஒற்றுமை வேற்றுமை புரிவின்மை இயல்பென்க

காரண காரியம் ஆகிய பொருள்களை

ஒன்றா உணர்தல் ஒற்றுமை நயமாம் 220

வீற்று வீற்றாக வேதனை கொள்வது

வேற்றுமை நயமென வேண்டல் வேண்டும்

பொன்றக் கெடாஅப் பொருள்வழிப் பொருள்களுக்கு

ஒன்றிய காரணம் உதவு காரியத்தைத்

தருதற்கு உள்ளம் தான்இலை என்றல்

புரிவின்மை நயமெனப் புகறல் வேண்டும்

நெல்வித்து அகத்துள் நெல்முளை தோற்றும் எனல்

நல்ல இயல்புநயம் இவற்றில்நாம் கொள்பயன்

தொக்க பொருளல தொன்றில்லை என்றும்

அப்பொரு ளிடைப்பற் றாகா தென்றும் 230

செய்வா னொடுகோட் பாடிலை என்றும்

எய்து காரணத்தால் காரியம் என்றும்

அதுவும் அன்றத லாததும் அன்றென்றும்

விதிமுறை தொகையினால் விரிந்த நான்கும்


The four methods of understanding the causal relations (in dependent origination) clearly understood are

identity, diversity, disinterest and inescapable regularity

identity is seeing the series of cause and effect flow as one -

not to distinguish between the various stages ("a seed becomes a tree" though there are other stages such as shoot).

Distinguishing cause and effect as distinct

is to understand diversity (this helps to give up the eternity wrong view by seeing the origination of each stage).

An indestructible "self" view is abandoned when

none of the causes (in dependent origination) has an identity that thinks it caused the effect

and should be understood as the disinterest method.

From the grain comes the shoot is stating the method of inescapable regularity.

The benefits we get from these causal understandings are:

There is nothing independent and not linked to cause and effect.

Do not be attached to anything that is dependently originated.

Do not mix up the doer with the principle of cause and effect. (or Do not take it personally.)

With the appropriate cause comes the effect.

The effect is not the cause nor is it not the cause

Thus explained the four according to the Pitaka texts

பதவுரை வரிகள் 217-234 Lines Commentary


வினா விடை நான்கு உள

துணிந்து சொல்லல் கூறிட்டு மொழிதல்

வினாவின் விடுத்தல் வாய்வா ளாமைஎனத்

"தோன்றியது கெடுமோ? கெடாதோ?" என்றால்

"கேடுண்டு" என்றல் துணிந்து சொலல்ஆகும்

"செத்தான் பிறப்பா னோபிற வானோ?" 240

என்று செப்பின்

"பற்றிறந் தானோ? அல்மக னோஎனல்

மிகக் கூறிட்டு மொழிதல் என விளம்புவர்

வினாவின் விடுத்தல் "முட்டை முந்திற்றோ

பனை முந்திற்றோ? எனக்கட் டுரைசெய்"

என்றா திற்றோ வெனக்கட் டுரைசெய்

என்றால் "எம்முட்டைக்கு எப்பனை" என்றல்

வாய் வாளாமை "ஆகா யப்பூப்

பழைதோ, புதிதோ?" என்று புகல்வான்

உரைக்கு மாற்றம் உரையாது இருத்தல் 250


There are these four ways of answering questions.

Categorical answer, analytic answer

By cross-questioning and by silence

For the question: "Will that which is created be destroyed or not?"

"It will be destroyed," is a categorical answer.

"Will one who has died be born again?"

More detail is acquired by asking: "Did he cut his attachments or not?"

This is an analytic answer according to the wise.

Answering with a counter question: To the question "Did the seed come first

or did the palm come first? Please explain."

Ask "Show me the seed that became the palm?"

Silent answer: if someone asks 'Is the flower in the sky

new or old', such a question

Should be answered with silence.

பதவுரை வரிகள் 229-250 Lines Commentary


கட்டும் வீடும் அதன் காரணத்தது 250

ஒட்டித் தருதற்கு உரியோர் இல்லை

யாம்மேல் உரைத்த பொருள்கட்கு எல்லாம்

காமம் வெகுளி மயக்கம் காரணம்

அநித்தம் துக்கம் அநான்மா அசுசியென

தனித்துப் பார்த்துப் பற்றறுத் திடுதல்

மைத்திரி கருணா முதிதையென் றறிந்து

திருந்துநல் உணர்வாற் செற்றம் அற்றிடுக!

சுருதி சிந்தனா பாவனா தரிசனை

கருதி உய்த்து மயக்கம் கடிக

இந்நால் வகையான் மனத்திருள் நீங்கென்று 260

முன்பின் மலையா மங்கல மொழியின்

ஞான தீபம் நன்கனம் காட்டத்

தவத் திறம் பூண்டு தருமம் கேட்டுப்

பவத்திறம் அறுகெனப் பாவை நோற்றனள் என் 264


The cause for the chains that bind us and liberation

is not any external body

For all the sufferings that I have mentioned before

greed, hatred and delusion are the reason.

Inconstancy, suffering, not-self, impurity

can be separately analyzed and greed cut-off.

Love, compassion, sympathetic joy:

From the merits of these actions remove hatred.

Listening to the Dhamma, reflect on what you heard, act accordingly,

realize the truth. Thus remove delusion.

With these four kinds of activities remove darkness from your mind!'

Thus from the Dhamma that has no contradictions

liberation was explained clearly.

Manimekalai took the vows of a renunciate, studied the Dhamma

and undertook to 'Cut the defilements that cause birth!'

பதவுரை வரிகள் 251-264 Lines Commentary


* * * * *