ஆசிய ஜோதி

ஆசிய ஜோதி

கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை

Asiya Jothi

Kavimani Desiga Vinayagam Pillai

Translations from "Light of Asia" by Sir Edwin Arnold  1879

Oviyar Maruthi Portrait of Kavimani