அஜான் சா போதனைகள்

அஜான் சா

போதனைகள்

Dhamma Talks by

Ajahn Chah

தமிழில் / Translation:

பா. இ. அரசு P. I. Arasu Toronto, Canada

பிழை திருத்தம் / Proof Reading

திரு. பா. கா. இளங்கோ. எம். ஏ., ஈரோடு Mr. P. K. Ilango M. A., Erode

அஜான் சா பற்றி About Ajahn Chah

இந்த மனத்தைப் பற்றி... About This Mind...

நமது உண்மையான வீடு Our Real Home

நல்ல பாம்போடு வாழ்தல் Living With the Cobra

அப்பால் உள்ள அமைதி The Peace Beyond

உள்ளத்தின் மத்திய வழி The Middle Way Within

வழக்கமும் விடுதலையும் Convention and Liberation

ஒரு வட்டத்தின் வடிவில் In the Shape of a Circle

அசையாத, நீரோட்டம் Still, Flowing Water

நிற்க இடம் இல்லை No Abiding

உதிரிப் போதனைகள் Fragments of a Teaching

"துச்சோ பொதிலா" - போற்றுதற்குரிய காலி-நூல் "Tuccho Pothila" — Venerable Empty-Scripture

நான்கு மேன்மையான உண்மைகள் The Four Noble Truths

நாம் ஏன் இங்கு இருக்கின்றோம்? Why are we here?

உள்ளத்தை நல்லதாக்குவது Making the Heart Good

அறம் தழுவிய உலக வாழ்க்கை Living in the World with Dhamma

சரியான பார்வை - அது சாந்தமான இடம் Right View - The Place of Coolness

முடிவுரை Epilogue