அஜான் ஃபுவாங் ஜோதிகொ பொன்மொழிகள்

Awareness Itself

The teachings of Ajaan Fuang Jothiko

அஜான் ஃபுவாங் ஜோதிகொ பொன்மொழிகள்

தொகுத்து தாய் மொழியிலிருந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர்

தணிசாரோ பிக்கு

Compiled and Translated by

Thanissaro Bhikkhu

தமிழில் / Translation:

பா. இ. அரசு P. I. Arasu Toronto, Canada

பிழை திருத்தம் / Proof Reading

திரு. பா. கா. இளங்கோ. எம். ஏ., ஈரோடு Mr. P. K. Ilango M. A., Erode

முகவுரை Introduction

பேச்சில் கவனம் வேண்டும் Mind what you Say

உண்பதில் கவனம் வேண்டும் Mind what you Eat

அறவழி நடக்கும் மக்கள் People Practicing the Dhamma

புண்ணியம் Merit

மாணவர்/ஆசிரியர் Student/Teacher

உலக வாழ்க்கை Living in the World

மூச்செடுத்தல் Breathing

துறவற வாழ்வு (பிரமசரிய வாழ்வு) The Celibate Life

சிந்தனை Contemplation

தியானம் Meditation

சரியான அறிநிலை Right at Awareness

விடுதலை Release

பின்னிணைப்பு

அஜான் லீ கற்பித்த முறை - மூச்சின் மீது தியானம் Ajaan Lee - Breath Meditation

©1993, 1999 Thanissaro Bhikkhu.

The text of this page ("Awareness Itself", by Thanissaro Bhikkhu) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. To view a copy of the license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/. Documents linked from this page may be subject to other restrictions. Transcribed from a file provided by the translator. Last revised for Access to Insight on 30 November 2013.

"Awareness Itself", by Ajaan Fuang Jotiko, compiled and Translated by Thanissaro Bhikkhu (Geoffrey DeGraff). Access to Insight (Legacy Edition), 30 November 2013, http://www.accesstoinsight.org/lib/thai/fuang/itself.html

பதிப்புரிமை: தமிழ் மொழிபெயர்ப்பும் மேற்கூறிய நிபந்தனைகளுக்குக் கட்டுப் பட்டது. இலவச வினியோகம் மட்டுமே.