சுத்த நிபாதம்
குத்தக நிகாயத்தின் ஐந்தாம் புத்தகம்
Sutta Nipata
5th Book of Khuddaka Nikaya

சான்றுகள்/References

உரகவக்கம் - அரவைக் காதை
Uragavagga — The Snake Chapter 


Sn 1.1: உரக சூத்திரம்: அரவை   Uraga Sutta: The Serpent
Sn 1.2 தனிய சூத்திரம்: தனிய கோபர் என்ற மாட்டுப் பண்ணைக்காரர் Dhaniya Sutta: Dhaniya the Cattleman
Sn 1.3 கக்கவிஸான சூத்திரம்: ஒரு காண்டாமிருகம் Khaggavisana Sutta: A Rhinoceros
Sn 1.4 காசி பரத்வாஜ சூத்திரம்: ஏர் ஓட்டும் பரத்வாஜர் Kasi Bharadvaja Sutta: To the Plowing Bharadvaja
Sn 1.5 சுந்தா சூத்திரம்: சுந்தா என்கிற கொல்லர் Cunda Sutta: To Cunda
Sn 1.6 பராபவ சூத்திரம்: வீழ்ச்சி Parabhava Sutta: Downfall
Sn 1.7 வசல சூத்திரம்: இழிகுலத்தார் பற்றிய போதனை Vasala Sutta: Discourse on Outcasts
Sn 1.8  கரணீய மெத்த சூத்திரம்: அன்பு பற்றிய புத்தரின் வார்த்தைகள் Karaniya Metta Sutta: The Buddha's Words on Loving-Kindness
Sn 1.9 ஹேமவத சூத்திரம்யக்கர்களான சாதாகிரா மற்றும் ஹேமவதா ஆகியோருக்குப் போதிக்கின்றார் Hemavata Sutta
Sn 1.10 ஆலவக சூத்திரம்:  ஆலவகனுக்குப் போதனை Alavaka Sutta: Discourse to Alavaka
Sn 1.11 விஜய சூத்திரம்: வெற்றி Vijaya Sutta: Victory
Sn 1.12 முனி சூத்திரம்: முனிவர் Muni Sutta: The Sage


குள்ள வக்கம் - சிறிய காதை
Culavagga — The Lesser Chapter


Sn 2.1 இரத்தின சூத்திரம்: புதையல் Ratana Sutta: Treasures
Sn 2.2 ஆமகந்த சூத்திரம் உணவும் "துர்நாற்றத்தின்" - உண்மையான பொருளும் Āmagandha Sutta - Food and the True Meaning of “Stench”
Sn 2.3. ஹிரி சூத்திரம் - மனச்சாட்சி Hiri Sutta - “Conscience” and so on
Sn 2.4 மங்கல சுத்திரம் - மங்கலம்  Mangala Sutta: Blessings
Sn 2.5 சூசிலோம சூத்திரம் - Sūciloma Sutta
Sn 2.6 தம்மச்சாரிய சூத்திரம் - ஒரு பிக்குவின் வாழ்வில் தவறான நடத்தை  Dhammacariya Sutta Wrong Conduct in the Bhikkhu’s Life
Sn 2.7  பிராமண தம்மிக்க சூத்திரம் - தன்மப்படி பிராமணர் எப்படி வாழ்ந்தார்கள்? Brāhmaṇadhammika Sutta - How Brahmins Lived by the Dharma
Sn 2.8 நவ சூத்திரம் - ஒரு ஓடம் Nava Sutta: A Boat
Sn 2.9 கிம்சீல சூத்திரம்: எத்தகைய ஒழுக்கம் தேவை? Kimsila Sutta: With What Virtue?
Sn 2.10 உத்தண சூத்திரம்:   விழித்தெழுங்கள்!  Utthana Sutta: Initiative
Sn 2.11 இராகுல சூத்திரம் -  இராகுலருக்குப் போதனை Rāhula Sutta - Teaching Rāhula
Sn 2.12 வங்கீசர் சூத்திரம் - வங்கீசர் கேள்விகளும் புத்தரின் பதிலும் Vaṅgīsa Sutta - Vaṅgīsa’s Questions, Buddha’s Answer
Sn 2.13 சம்மாபரிப்பாஜனிய சூத்திரம் - பிழையற்ற நாடோடி வாழ்க்கை Sammāparibbājaniya Sutta - Perfection in the Wandering Life
Sn 2.14  தம்மிக சூத்திரம் Dhammika Sutta


மஹாவக்கம் - பெரிய காதை
Mahavagga — The Great Chapter


Sn 3.1 பபஜ்ஜ சூத்திரம் - துறவு மேற்கொள்வது Pabbaja Sutta - The Going Forth
Sn 3.2 பதான சூத்திரம் - முயற்சி Padhana Sutta: Exertion
Sn 3.3 சுபாசித சூத்திரம் - நன்றாகப் பேசுவது Subhasita Sutta - Well-Spoken
Sn 3.4 சுந்தரிக்க-பரத்வாஜ சூத்திரம் - காணிக்கைகள் பற்றிச் சுந்தரிக்க-பரத்வாஜருகுப் போதித்தல் Sundarika-Bhāradvāja Sutta - On Offerings
Sn 3.5 மாக சூத்திரம் - தானம் செய்வது பற்றி மாகருக்குத் தந்த போதனை Māgha Sutta  To Māgha on Giving
Sn 3.6 சபிய சூத்திரம் - சபியரின் கேள்விகள் Sabhiya Sutta - Sabhiya’s Questions
Sn 3.7 சேல சூத்திரம்சேலரும் அவர் புத்தரைப் போற்றியதும்  Sela Sutta - To Sela and his Praise of the Buddha
Sn 3.8 சல்ல சூத்திரம் - அம்பு Salla Sutta: The Arrow
Sn 3.9 வாசெட்ட சூத்திரம் - வாசெட்ட என்ற பிராமணருக்குப் போதனை. Vāseṭṭha Sutta -  To Vāseṭṭha on Who is a Brahmin
Sn 3.10 கொகாளிய சூத்திரம் - பழிச்சொல்லின் விளைவுகள் Kokāliya Sutta - To Kokāliya on the Results of Slander
Sn 3.11 நாளக சூத்திரம்: நாளகருக்குப் போதனை Nalaka Sutta: To Nalaka
Sn 3.12 துவாயதாணுபஸ்ஸனா சூத்திரம் – இரட்டைத் தன்மைகளின் இயல்புகள் Dvayatanupassana Sutta: The Contemplation of Dualities


அத்தகவக்கம் - அட்டாங்க காதை
Atthaka Vagga — The Octet Chapter

Sn 4.1 காம சூத்திரம் - புலன் இன்பங்கள் Kama Sutta - Sensual Pleasure
Sn 4.2 குஹத்தக சூத்திரம் - உடலின் குகை Guhatthaka Sutta - The Cave of the Body
Sn 4.3 துத்தத்த சூத்திரம் - மாசுபடிந்தவர் Dutthatthaka Sutta - Corrupted
Sn 4.4 சுத்தத்த சூத்திரம் - தூய்மை பற்றி Suddhatthaka Sutta - Pure
Sn 4.5 பரமத்தக சூத்திரம் - கருத்துகள் பற்றி Paramatthaka Sutta - On Views
Sn 4.6 ஜரா சூத்திரம் - முதுமை Jara Sutta: Old Age
Sn 4.7 திஸ்ஸ மெத்தெய்ய சூத்திரம் - திஸ்ஸ மெத்தெய்யருக்கு Tissa Metteyya Sutta - Tissa Metteyya
Sn 4.8 பசுர சூத்திரம் - பசுரருக்கு Pasura Sutta - To Pasura
Sn 4.9 மகந்திய சூத்திரம் – மகந்தியருக்கு Magandiya Sutta: To Magandiya
Sn 4.10 புராபேத சூத்திரம் - உடல் சிதைவுக்கு முன்னர் Purābheda Sutta - Before the Body’s Destruction
Sn 4.11 கலஹவிவாத சூத்திரம் - சண்டை சச்சரவுகள் Kalahavivāda Sutta - Quarrels and Disputes
Sn 4.12 சுள வியுஹ சூத்திரம் - குறுகிய முட்டுச்சந்து Cūḷabyūha Sutta - The Lesser Blind Alley
Sn 4.13 மஹா வியுஹ சூத்திரம் - அகன்ற முட்டுச்சந்து Mahābyūha Sutta - The Greater Blind Alley
Sn 4.14 துவத்தக்க சூத்திரம் - விரைவுப் பிரசங்கம் Tuvaṭaka Sutta - The Quick Discourse
Sn 4.15 அட்டதண்ட சூத்திரம் - வன்செயல் பற்றி  Attadaṇḍa Sutta - On Violence
Sn 4.16 சாரிபுத்திரர் சூத்திரம் - சாரிபுத்திரருடன் Sāriputta Sutta - With Sariputta


பரயனவக்கம் - அக்கரை செல்லும் வழி பற்றிய காதை
Parayanavagga — The Chapter on the Way to the Far Shore


Sn 5.1 அஜீத மாணவ பூச்சா - அஜீதரின் கேள்விகள் Ajita-manava-puccha - Ajita's Questions
Sn 5.2  திஸ்ஸ மெத்திய்ய மாணவ பூச்சா - திஸ்ஸ மெத்திய்யரின் கேள்விகள் Tissa-metteyya-manava-puccha - Tissa-metteyya's Questions
Sn 5.3 புண்ணக மாணவ பூச்சா - புண்ணகரின் கேள்விகள் Punnaka-manava-puccha - Punnaka's Questions
Sn 5.4 மேத்தகு மாணவ பூச்சா - மேத்தகரின் கேள்விகள் Mettagu-manava-puccha - Mettagu's Questions
Sn 5.5 தோதக-மாணவ-பூச்சா - தோதகரின் கேள்விகள் Dhotaka-manava-puccha - Dhotaka's Questions
Sn 5.6 உபாசிவ-மாணவ-பூச்சா - உபாசிவரின் கேள்விகள் Upasiva-manava-puccha - Upasiva's Questions
Sn 5.7 நந்த-மாணவ-பூச்சா - நந்தரின் கேள்விகள் Nanda-manava-puccha - Nanda's Questions
Sn 5.8 ஹேமக-மாணவ-பூச்சா - ஹேமகரின் கேள்வி Hemaka-manava-puccha - Hemaka's Question
Sn 5.9 தோடிய்ய-மாணவ-பூச்சா - தோடியரின் கேள்விகள் Todeyya-manava-puccha - Todeyya's Questions
Sn 5.10 கப்ப மாணவ பூச்சா - கப்பரின் கேள்வி Kappa-manava-puccha: Kappa's Question
Sn 5.11 ஜாதுக்கண்ணின்-மாணவ-பூச்சா - ஜாதுக்கண்ணின் கேள்வி Jatukanni-manava-puccha: Jatukannin's Question
Sn 5.12 பத்திரவுதா-மாணவ-பூச்சா - பத்திரவுதாரின் கேள்விகள் Bhadravudha-manava-puccha - Bhadravudha's Questions
Sn 5.13 உதய-மாணவ-பூச்சா- உதயரின் கேள்விகள் Udaya-manava-puccha - Udaya's Questions
Sn 5.14 போசள-மாணவ-பூச்சா - போசளரின் கேள்வி Posala-manava-puccha - Posala's Questions
Sn 5.15 மோஹராஜா-மாணவ-பூச்சா - மோஹராஜர் கேள்வி Mogharaja-manava-puccha - Mogharaja's Question
Sn 5.16 பிங்கிய-மாணவ-பூச்சா - பிங்கியரின் கேள்வி Pingiya-manava-puccha: Pingiya's Question