தம்மபதம் Dhammapadam

தம்மபதம்

Dhammapadam

Tamil Translation: Ven. Nilwakke Somananda Thera. He was a Buddhist monk and scholar from Sri Lanka.

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு: நில்வக்கே ஸோமானந்த தேரா. இலங்கையிலிருந்து தமிழ் நாடு வந்து பௌத தருமத்தை போதித்தார்.

English Translation: Thanissaro Bhikkhu.

Introduction to the Dhammapada and alternate English translation.

Alternate Tamil translation திரு M. N. Mohideen

Alternate Tamil Translation திரு யாழன் ஆதி Mr. Yazhan Adi

Alternate Tamil translation - selected texts திரு நவாலியூர் சோ. நடராசன்

Alternate Tamil translation திரு ப.ராமஸ்வாமி Mr. P. Ramaswamy

This Translation Published (Slow Download, 8M pdf file, Pali/Singhala/Tamil/English 4 i n 1) Related article

தேரவாத பௌத்தக் கொள்கையின்படி தம்மபதத்தின் ஒவ்வொரு வரியும் ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவத்திற்கு பதில் தர புத்தரால் சொல்லப்பட்டது. இதைப் பற்றி கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த புத்தகோஷர் (தமிழகத்திலும் வாழ்ந்தவர்) அக்காலத்திலேயே மிகப் பழைய சான்றுகளை வைத்து உரை எழுதியிருக்கிறார். துறவிகளுக்கு சொல்லப்பட்டதென்றாலும், இவ்வரிகள் எக்காலத்திற்கும், எல்லா மக்களுக்கும் எந்த சூழ்நிலைக்கும் பொருத்தமான வரிகளாக அமைகின்றன.

1. ஜோடிகள் Pairs (1-20)

2. ஊக்கமுடைமை Heedfulness (21-32)

3. மனம் The Mind (33-43)

4. பூக்கள் Blossoms (44-59)

5. மூடர்கள் Fools (60-75)

6. அறிஞர் The Wise (76-89)

7. ஞானிகள் Arahants (90-99)

8. ஆயிரம் Thousands (100-115)

9. பாவங்கள் Evil (116-128)

10. தண்டனை The Rod (129-145)

11. முதுமை Aging (146-156)

12. தான் Self (157-166)

13. உலகங்கள் Worlds (167-178)

14. விழிப்பு Awakened (179-196)

15. உவகை Happy (197-208)

16. பிரியமானவர் Dear Ones (209-220)

17. கோபம் Anger (221-234)

18. மாசுகள் Impurities (235-255)

19. நீதிபதி The Judge (256-272)

20. பாதை The Path (273-289)

21. தொகுப்பு Miscellany (290-305)

22. நரகம் Hell (306-319)

23. யானை Elephants (320-333)

24. அளவில்லாத ஆசை Craving (334-359)

25. துறவிகள் Monks (360-382)

26. பிராமணர் Brahmans (383-423)

English Translation: Thanissaro Bhikkhu. Copyright © 1997 Thanissaro Bhikkhu. For free distribution. This work may be republished, reformatted, reprinted, and redistributed in any medium. It is the author's wish, however, that any such republication and redistribution be made available to the public on a free and unrestricted basis and that translations and other derivative works be clearly marked as such. http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/dhp/dhp.intro.than.html