புத்தரின் வார்த்தைகள்

சூத்திரங்கள் - புத்தரின் வார்த்தைகள்

Suttas - Buddha's words

தீக நிகாயம் Long Discourses

DN16 மஹா பரிநிப்பாண சூத்திரம் - பகவரின் கடைசி நாட்கள் Mahā Parinibbāna Sutta

DN22 சதிபட்டான சூத்திரம் - விழிப்பு நிலையில் (கடைப்பிடி) இருத்தல் Satipatthana Sutta

DN31 சிகாலோ வாத சுத்தம் - இல்லறக் கடமைகளும் சமூகக் கடமைகளும் Sigalovada Sutta

மஜ்ஜிம நிகாயம் Middle Lenth Discourses

MN5 அனங்கண சூத்திரம் களங்கமின்மை Anaṅgaṇa Sutta Unblemished

MN7 ஒரு துண்டுத் துணி பற்றிய உவமை Vatthupama Sutta: Parable of the piece of cloth

MN8 ஸல்லேக சுத்தம்: மன மாசுகள் நீக்குவது Sallekha Sutta: The Discourse on Effacement

MN29 மஹா ஸாரோபம சூத்திரம் உரை

MN50 விதக்க சண்தான சூத்திரம்: மனத்தைத் தடுமாற்றும் எண்ணங்களை நீக்குவது

MN86 அங்குலிமால சூத்திரம்: அங்குலிமாலனைப் பற்றி

MN93 அஸ்ஸலாயன உடன் With Assalayana - A case against casteism and racism.

MN131 பத்தேகாரட்ட சூத்திரம் Knowing the better way to live alone

MN146 நந்தகோவாத சூத்திரம்: நந்தகரின் போதனை Nandakovada Sutta: Nandaka's Exhortation

MN152 இந்திரிய பாவன சூத்திரம்: புலனறிவுகளை வளர்ப்பது எப்படி? Indriya-bhavana Sutta: The Development of the Faculties

சங்யுத்த நிகாயம் Connected Discourses

SN1.47 சோலைகளை உருவாக்குவோர் Planters of Groves

SN3.25 தடுக்கமுடியாத தாக்கம்/மலைகள் பற்றிய உவமானம் Irresistible Force/The Simile of the Mountains

SN12.2 படச்ச சமுப்பாத விபங்க சூத்திரம்: சார்பில் தோற்றம் பகுப்பாய்வு Paticca-samuppada-vibhanga Sutta: Analysis of Dependent Co-arising

SN21.10 தேரானாமோ சூத்திரம் How to truly live alone

SN35.28 எல்லாம் எரிகிறது Adittapariyaya Sutta: The Fire Sermon

SN45.8 மக்க விபங்க சூத்திரம்: மார்க்க பகுப்பாய்வு Magga-vibhanga Sutta: An Analysis of the Path

அங்குத்தர நிகாயம் Numbered Discourses

AN5.161 அகதவிநய சூத்திரம் 1: மனத் தொந்தரவு அகற்றுதல் Removing Annoyance

AN5.162 அகதவிநய சூத்திரம் 2: வெறுப்பைத் தணித்தல் Subduing Hatred

AN7.15 உதகுபம சூத்திரம் - நீர் உவமானம் Udakupama Sutta - The Water Simile

AN10.13 சங்யோஜண சூத்திரம்: தளைகள் Saṃyojana Sutta Fetters

AN10.91 காம போகி சூத்திரம் புலன் இன்பங்களை அனுபவிப்போர் Enjoying sensual pleasures

குத்தக நிகாயம் Short Discourses

தம்மபதம் Dhammapadam

சுத்த நிபாதம் Sutta Nipata


உதானம்

மேகிய சூத்திரம்: மேகியரைப் பற்றி


தேரகாதை

உபாலி என்ற நாவிதர் Upāli

சுனித்தர் - சாதிவிலக்குண்டவர் Sunita the Outcaste

தேரிகாதை

அம்பபாலி என்ற கணிகை Ambapali the Courtesan