சூத்திரங்கள் - புத்தரின் வார்த்தைகள்
Suttas - Buddha's words


தீக நிகாயம் 


மஜ்ஜிம நிகாயம் 

     MN5  அனங்கண சூத்திரம்   களங்கமின்மை   Anaṅgaṇa Sutta  Unblemished
     MN7  ஒரு துண்டுத் துணி பற்றிய உவமை  Vatthupama Sutta: Parable of the piece of cloth  
     MN8  ஸல்லேக சுத்தம்: மன மாசுகள் நீக்குவது  Sallekha Sutta: The Discourse on Effacement 
     MN50 விதக்க சண்தான சூத்திரம்: மனத்தைத் தடுமாற்றும் எண்ணங்களை நீக்குவது
     MN86  அங்குலிமால சூத்திரம்:  அங்குலிமாலனைப் பற்றி
     MN93 அஸ்ஸலாயன  உடன்  With Assalayana - A case against casteism and racism.
     MN131  பத்தேகாரட்ட சூத்திரம்  Knowing the better way to live alone
     MN152 இந்திரிய பாவன சுத்தம்: புலனறிவுகளை வளர்ப்பது எப்படி?  Indriya-bhavana Sutta: The Development of the Faculties 

சங்யுத்த நிகாயம் 
     SN3.25  தடுக்கமுடியாத தாக்கம்/மலைகள் பற்றிய உவமானம்  Irresistible Force/The Simile of the Mountains
     SN21.10  தேரானாமோ சூத்திரம்  How to truly live alone
     SN35.28   எல்லாம் எரிகிறது   Adittapariyaya Sutta: The Fire Sermon

அங்குத்தர  நிகாயம் 
    AN5.161  அகதவிநய சுத்தம் 1: மனத் தொந்தரவு அகற்றுதல்  Removing Annoyance 
    AN5.162  அகதவிநய சுத்தம் 2: வெறுப்பைத் தணித்தல்  Subduing Hatred  
    AN10.91   காம போகி சுத்தம்  புலன் இன்பங்களை அனுபவிப்போர்  Enjoying sensual pleasures 

குத்தக  நிகாயம் 

       தம்மபதம் Dhammapadam

       சுத்த நிபாதம் Sutta Nipata

        தேரகாதை
                உபாலி என்ற நாவிதர்  Upāli  
                சுனித்தர் -  சாதிவிலக்குண்டவர்  Sunita the Outcaste
         
        தேரிகாதை
               அம்பபாலி என்ற கணிகை Ambapali the Courtesan