சூத்திரங்கள் - புத்தரின் வார்த்தைகள்
Suttas - Buddha's words

அஸ்ஸலாயன  உடன்  With Assalayana - A case against casteism and racism.
எல்லாம் எரிகிறது   Fire Sermon
ஒரு துண்டுத் துணி பற்றிய உவமை  Parable of the piece of cloth
தடுக்கமுடியாத தாக்கம்/மலைகள் பற்றிய உவமானம்  Irresistible Force/The Simile of the Mountains
மக்க விபங்க சூத்திரம்: மார்க்க பகுப்பாய்வு  Magga-vibhanga Sutta: An Analysis of the Path
படச்ச சமுப்பாத விபங்க சூத்திரம்: சார்பில் தோற்றம் பகுப்பாய்வு  Paticca-samuppada-vibhanga Sutta: Analysis of Dependent Co-arising

தேரானாமோ சூத்திரம்  How to truly live alone
பத்தேகாரட்ட சூத்திரம்  Knowing the better way to live alone

சுத்த நிபாதம் Sutta Nipata