நாதகுத்தனார் இயற்றிய
குண்டலகேசி 
Kundalakesi (19 recovered poems)
பொ.வே. சோமசுந்தரனார் விளக்கவுரையுடன்
(பத்தொன்பது கிடைக்கப்பெற்ற பாடல்கள்)1. கடவுள் வாழ்த்து   In praise of our Supreme Leader - Gautama Buddha
2. அவை அடக்கம்    Humility (The poet seeks forgiveness for any mistakes)
8. கூற்றுவன் கொடுமை   Cruelty of Yama (personification of death)