குண்டலகேசி

நாதகுத்தனார் இயற்றிய

குண்டலகேசி

Kundalakesi (19 recovered poems)

பொ.வே. சோமசுந்தரனார் விளக்கவுரையுடன்

(பத்தொன்பது கிடைக்கப்பெற்ற பாடல்கள்)

Kundalakesi on Wikipedia

முகவுரை 2015

பதிப்புரை

அணிந்துரை

1. கடவுள் வாழ்த்து In praise of our Supreme Leader - Gautama Buddha

2. அவை அடக்கம் Humility (The poet seeks forgiveness for any mistakes)

3. மனந்தூயோர்க்கே இன்பமுளவாகும் எனல் Good results follow those with pure hearts

4. மெய்த்தவம் True Practice

5. நுகர்வினால் அவாவறுத்தல் கூடாதெனல் Can't use indulgence to uproot desire

6. இதுவுமது

7. யாக்கை நிலையாமை The body is impermanent

8. கூற்றுவன் கொடுமை Cruelty of Yama (personification of death)

9. இதுவுமது

10. இதுவுமது

11. யாக்கையின் இழிதகைமை This Unclean Body

12. இதுவுமது

13. இதுவுமது

14. இதுவுமது

15. இறைமாட்சி The Righteous King

16. இதுவுமது

17. குற்றங் கடிதல் A fault is a fault no matter who does it

18. இடுக்கணழியாமை Serenity of mind

19. இதுவுமது