142 Bitter-Sweet

Bitter-Zoet


Mijn Lieve Kwade Heer,

Omdat U mint, en haat,

Mij helpt, en mij o slaat,

Doe ik dat evenzeer.


Ik prijs, doe mijn beklag,

Ik juich U toe, en zeur:

Hoe zoet-zuur elke dag:

Ik min U, Heer, en treur.

Bitter-Sweet


Ah, my dear angry Lord,

Since thou dost love, yet strike;

Cast down, yet help afford;

Sure I will do the like.


I will complain, yet praise;

I will bewail, approve;

And all my sour-sweet days

I will lament and love.