Home


 • Home
 • Sejarah Rasulullah
  • Nasab Rasulullah SAW
  • Kelahiran Rasulullah saw.
  • Kematian ayah, ibu, dan kakeknya
  • Penyusuan Rasulullah SAW
  • Nama-nama Rasulullah SAW
  • Masa kecilnya
  • Hijrah Rasulullah
  • Wafatnya
  • Putra-putri Rasulullah SAW
  • Haji dan Umrah Rasulullah SAW
  • Peperangan Rasulullah SAW
  • Penulis-penulis Wahyu dan Utusan-utusan Rasulullah SAW
  • Paman dan Bibi Rasulullah SAW  
  • Istri-Istri Rasulullah SAW
  • Pembantu-Pembantu Rasulullah SAW
  • Beberapa Hewan Tunggangan Rasulullah SAW 
  • Senjata-senjata Rasulullah SAW
  • Ciri-ciri Rasulullah SAW
  • Akhlak Rasulullah SAW
  • Mukjizat-Mukjizat Rasulullah SAW
  • 10 Sahabat Rasulullah SAW yang dijamin Masuk Surga
  • Kitab-kitab Rujukan Tentang Rasulullah SAW
   • Ringkasan Sejarah Rasulullah , Al-Hawadits wa al-Ahwal an-Nabawiyyah ; Prof.Dr. Sayyid Muhammad bin Alawy al- Maliki al-Hasani
   • Syamai’il Muhammadiyah; Imam at-Turmudzi
   • Zubdah as-Sirah an-Nabawiyyah; Sayyid Abdullah bin Shadaqah bin Zaini Dahlan al-Hasani
   • Wasailil Wushul ilaa Syamailir Rasul; as-Syaikh al-Muhadist Yusuf buin Ismail an-Nabhani
   • Insan al-Kamil; Prof.Dr. Sayyid Muhammad bin Alawy al- Maliki al-Hasani
   • Fiqhus Sirah Nabawiyah; Prof.Dr. Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthy
   • Daqa’iqul Akhbar; Syaikh al-Imam Abdurrahman bin Ahmad al-Qadli
   • Syarful Ummati Muhammadiyah; Prof.Dr. Sayyid Muhammad bin Alawy al- Maliki al-Hasani
   • Asy-Sifa’; Imam Al-Qodhi ‘Iyad
 • Manaqib/Biografi
  • Para Nabi
  • Sahabat Nabi
  • Kisah al-Qur’an
  • Imam Ahli-Bait
  • Habaib
  • Masyaikh
  • Wanita Sholehah
 • Ajaran Dasar
  • Aqidatul Awam ; Syaikh Ahmad al-Marzuki
  • Safinah an-Najah; Syaikh Salim bin Smeer al-Hadhrami
  • Sulam at-Taufiq; Sayyid Abdullah bin Husain bin Thahir
  • Jalan Orang Bijak, Bidayatul Hidayah; al-Imam al-Ghazali
  • Minhaj Abidin ; al-Imam al-Ghazali
 • Thariqah
  • Pengertian Thariqah
   • Sekilas Kemunculan
   • Mutiara Petuah
   • Pentingnya Sanad dan Syaikh
   • Thariqah Jalan Menuju Husnul Khatimah
   • Syarat Thariqah
   • Sekilas tentang Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al Mu’tabarah An Nahdliyyah di Indonesia 
  • Aliran-aliran Thariqah dan ajarannya
   • Thariqah Qadiriyah
   • Thariqah Rifa’iyah
   • Thariqah Badawiyah/Ahmadiyah
   • Thariqah Syadzaliyah
   • Thariqah Naqshbandiyah
   • Thariqah Alawiyyah
   • Thariqah Dasuqiyah
   • Thariqah Sanusiah
   • Thariqah Syattariyah
   • Thariqah Sammaniyah
   • Thariqah Chistiyah
   • Thariqah Tijaniyah
   • Thariqah Suhrawardiyah
  • Dzikir
   • Pengertian Dzikir
   • Talqin Dzikir/Ba’iat
   • Dasar Talqin Dzikir
   • Adab berdzikir
  • Mursyid
   • Pengertian Mursyid
   • Kriteria dan adab Guru Mursyid
  • Murid
   • Pengertian Murid
   • Kriteria dan Adab Murid
   • Risalatul Murid; Imam Abdullah bin Alawy al-Hadad
   • Syarah Ta’lim Muta’alim; Sayidi Syaikh Ibrahim bin Ismail
   • Adab al-Alim wa al-Muta’allim; Hadhratush Syaikh Hasyim Asy’ari
   • Adab kepada Guru Mursyid
   • Adab kepada sesama Murid
   • Adab kepada diri sendiri.
  • Tata Cara berthariqah
   • Tanwirul-Qulub; Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi
   • Thariqah Qadiriyah
   • Thariqah Qodiriyah wan Naqshbandiyah
   • Thariqah Naqsyabandiyah Mujaddadiyah Kholidiyah
   • Thariqah Syadzaliyah
   • Thariqah Naqshbandiyah
   • Thariqah Sanusiah
   • Thariqah Syattariyah
   • Thariqah Sammaniyah
   • Thariqah Chistiyah
   • Thariqah Tijaniyah
   • Thariqah Alawiyah
 • Tasawuf
  • Mengenal Tasawuf
  • Sejarah Tasawuf
  • Fungsi Tasawuf
   • Dalil Qur’an
   • Dalil Hadist
   • Pendapat Para Ulama
  • Sufism
  • Ajaran-ajaran Tasawuf
   • Pergaulan (Shuhbah)
   • Ilmu
   • Mujahadah
   • Zikir
   • Mudzakarah
   • Khalwat
  • Jalan Menuju Allah
   • Tobat
   • Muhasabah (Introspeksi diri)
   • Khauf (Perasaan takut)
   • Raja’ (Pengharapan)
   • Shiddiq (Jujur)
   • Ikhlas
    • Definisi ikhlas
    • Dalil Qur’an dan Hadist
    • Pendapat Ulama
    • Tingkatan-tingkatan Ikhlas
    • Noda-noda yang menggerogoti keikhlasan
   • Sabar
    • Definisi Sabar
    • Macam-macam Sabar
    • Fungsi dan keutamaan Sabar
   • Wara’
    • Definisi
    • Tingkatan Wara’
    • Keutamaan Wara’
   • Zuhud
    • Pensyariatan Zuhud
    • Pemahaman Zuhud
    • Cara mencapai zuhud
   • Ridha                                    
    • Defenisi
    • Keutamaan Ridha
   • Tawakal
    • Definisi
    • Keutamaan
    • Tingkatan
   • Syukur
    • Definisi
    • Macam-macam Syukur
    • Tingkatan Syukur
    • Keutamaan Syukur
  • Buah Tasawuf
   • Cinta  (Mahabbah)
   • Kasyf (Terbukanya hijab)
   • Ilham
   • Karamah para Wali
  • Meluruskan Pemahaman Tentang Tasawuf
   • Antara Hakikat dan Syariat
   • Distorsi ilmu-ilmu Islam (Tafsir, Hadist, Tarikh dan Tasawuf)
   • Takwil terhadap Ucapan Para Pemuka Sufi
   • Paham Wahdatul Wujud, Hulul dan Ittihad
   • Antara Kaum Sufi dan Orang Yang Mengaku Sufi
   • Musuh-musuh Tasawuf
   • Kesaksian Para Ulama terhadap Tasawuf dan orang-orangnya
   • Dialog antara Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad ibn ‘Athaillah
  • Kitab-kitab Rujukan
   • Minahus Saniyah; Syaikh Abdul Wahab Sya’roni
   • Idhohul asrori ‘ulumil muqorrobin; Sayyid Muhammad bin Abdullah al-Aydrus
   • Risalatul Muawanah wal Mudzakarah; Imam Abdullah bin Alawy al-Hadad
   • Nashaih ad-Diniyah; Imam Abdullah bin Alwy al-Hadad
   • Hikam al-Hadad; Imam Abdullah bin Alawy al-Hadad
   • Bahjat an-Nufus; Imam Ahmad ibn ‘Athaillah al-Sakandari
   • Al-Tanwir fi isqath al-Tadbir; Imam Ahmad ibn ‘Athaillah al-Sakandari
   • Majmu ar-Risalah; Sayid Abdullah bin Husain bin Thahir
   • Miftah al-Falah; Imam Ahmad ibn ‘Athaillah al-Sakandari
   • Al-Qahd al-Mujarrad; Imam Ahmad ibn ‘Athaillah al-Sakandari
   • Hikam; Imam Ahmad ibn ‘Athaillah al-Sakandari
   • Risalatul Qusyairiyah; Imam Abu Qasim Abdul Karim al-Qusyairy
   • Awarif al-Ma’Arif; Syaikh Umar Suhrawardi
   • Kasyful Mahjub; Syaikh al-Hujwiri
   • Ihya ‘Ulumuddin; Imam al-Ghazali
 • Pedoman Hidup Muslim
  • AKIDAH
   • Iman kepada Allah
   • Iman kepada Pemeliharaan Allah
   • Iman kepada Ketuhanan Allah
   • Iman kepada Nama dan Sifat Allah
   • Iman kepada Malaikat
   • Iman kepada Kitab Allah
   • Iman kepada Qur’an
   • Iman kepada para Nabi dan Rasul Allah
   • Iman kepada Kerasulan Muhammad SAW
   • Iman kepada Hari Kiamat
   • Iman kepada Azab dan Nikmat Kubur
   • Iman kepada Qada’ dan Qadar
   • Tauhid dalam Ibadah
   • Wasilah/Tawasul
   • Wali Allah
   • Iman terhadap Kewajiban Amar Ma’ruf dan Nahi Mungkar
   • Iman atas kewajiban kecintaan kepada Ahli Bait Nabi SAW
   • Iman atas kewajiban cinta kepada Sahabat Nabi dan Taat kepada penguasan kaumm muslimin
  • ADAB
   • Adab Niat
   • Adab terhadap Allah
   • Adab terhadap Qur’an
   • Adab terhadap Rasulullah SAW
   • Adab terhadap Diri Sendiri
   • Adab terhadap Makhluk
    • Adab terhadap Orang tua
    • Adab terhadap Anak
    • Adab terhadap Saudara
    • Adab Suami Istri
    • Adab terhadap kerabat
    • Adab terhadap Tetangga
    • Adab terhadap kaum muslimin
    • Adab terhadap Orang Kafir
    • Adab terhadap Binatang
   • Adab Bersaudara karena Allah, Cinta dan Benci karena Allah
   • Adab duduk dalam majelis
   • Adab makan dan minum
   • Adab bertamu
   • Adab bepergian
   • Adab berpakaian
   • Adab aturan hidup
   • Adab Tidur
  • AKHLAK
   • Akhlak al-Karimah
   • Malu
   • Sabar
   • Tawakal
   • Mementingkan orang lain dan cinta kebaikan
   • Adil dan sederhana
   • Kasih sayang
   • Kebajikan
   • Benar
   • Dermawan dan pemurah
   • Rendah hati
   • Akhlak tercela zalim, dengki, menipu, riya’, ujub, lemah dan malas
  • IBADAH
   1. Thaharah (Bersuci)
   2. Adab Buang Air
   3. Wudhu
   4. Mandi
   5. Tayamum
   6. Mengusap Sepatu dan Pembalut
   7. Hukum Haid dan Nifas
   8. Shalat
    1. Hukum, Hikmah dan Keutamaan
    2. Pembagian Shalat
    3. Syarat-syarat Shalat
    4. Fardhu, Sunnah dan Makruhnya
    5. Hal Yang membatalkan sholat
    6. Apa yang boleh dilakukan waktu sholat
    7. Sujud sahwi
    8. Kaifiyat Shalat
    9. Hukum Shalat Jama’ah, Imam, Makmum dan Masbuq
    10. Azan dan Iqamat
    11. Shalat Qasar, Jama’, Shalat orang sakit dan Shalat Khauf
    12. Shalat Jum’at
    13. Shalat Witir, Fajar, Rawatib, dan Sunah Mutlak
    14. Shalat Dua Hari Raya
    15. Shalat Kusuf (Gerhana)
    16. Shalat Istisqa
   9. Hukum Jenazah
   10. Hukum Zakat
   11. Puasa
   12. Haji dan Umrah
   13. Ziarah Rasulullah SAW ke Masjid Nabawi
   14. Qurban dan Aqiqah
  1. MUAMALAH
   1. Jihad
   2. Menunggang Kuda, memanah, dan olah raga
   3. Kitab Jual Beli
    1. Hukum, Hikmah dan Rukun Jual Beli
    2. Syarat Jual Beli
    3. Hukum Khiyar dalam Jual Beli
    4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang
    5. Jual Beli Pohon yang berbuah
    6. Riba dan Jual Beli Mata Uang
    7. Salm
    8. Syu’ah dan Hukumnya
    9. Iqalah (Pembatalan Jual Beli)
   4. Kitab  Perjanjian
    1. Syirkah (Persekutuan, Perserikatan, Kerjasama)
    2. Mudarabah (Memberi Modal Usaha)
    3. Musaqah (Pengelolaan memberikan buah atau pohon)
    4. Muzara’ah (Pengelolaan lahan)
    5. Ijarah (Perjanjian yang tetap untuk memeanfaaatkan sesuatu dalam waktu tertentu dengan harga yang telah disepakati)
    6. Ju’alah
    7. Hiwalah (Memindahkan Hutang)
    8. Daman (jaminan)
    9. Al-Kafalah (Pertanggungan)
    10. Rahn (Gadai)
    11. Wakalah (Perwakilan)
    12. Sulh (Perdamaian)
    13. Menghidupkan Tanah Mati
    14. Kelebihan Air
    15. Al-Iqta’ (Pembagian Tanah Negara)
    16. Al-Huma (Daerah Terlarang)
   5. Kitab  Hukum
    1. Al-Qard
    2. Al-Wadi’ah (titipan)
    3. Al-‘Ariyah (Pinjaman)
    4. Gasab (Rampasan)
    5. Luqatah (Barang temuan)
    6. Laqit (Anak Temuan)
    7. Hijr (menahan)
    8. Taflis (Bangkrut)
    9. Al-Wasiyyah (Wasiat)
    10. Wakaf
    11. Hibbah (Pemberian)
    12. ‘Umra
    13. Ruqba
   6. Kitab Nikah
    1. Nikah
    2. Talak
    3. Khulu’
    4. Ila
    5. Zihar
    6. Li’an
    7. Iddah
    8. Nafkah
    9. Hadanah
   7. Kitab Warisan
    1. Hukum
    2. Ahli Waris
    3. Bagian-Bagian Warisan (al-Furud)
    4. ‘Asabah
    5. Hijab
    6. Keadaan Kakek dalam Warisan
    7. Mentasih
    8. Pokok-pokok Bagian
    9. Al-‘Aul
    10. Cara-cara memecahkan masalah
    11. Pembagian Tirkah
    12. Al-Munasakhah
    13. Hunsa Musykil
    14. Warisan Janin dalam kandungan
    15. Orang Yang Hilang
    16. Orang yang Tenggelam
   8. Kitab Sumpah dan Nazar
   9. Kitab Penyembelihan, Perburuan dan Makanan Minuman
   10. Kitab Jinayah dan Hukumnya
   11. Kitab Hukuman
    1. Hukuman minuman keras
    2. Hukuman menuduh Zina
    3. Hukuman perbuatan Zin
    4. Hukuman Mencuri
    5. Hukuman Pengacau, Pemberontak dan Perampok
    6. Orang yang dibunuh karena Had

1)      Murtad

2)      Zindiq

3)      Tukang sihir

4)      Orang yang meninggalkan shalat

5)      Ta’zir

   1. Qada dan Syahadat
    1. Al-Qada  (Hakim)
    2. Syahadah (Kesaksian)
    3. Ikrar (sumpah)
   2. Hamba Sahaya
 • Tradisi Islami
  1. KELAHIRAN
   1. Asal Manusia dan Proses Terbentuknya Janin
   2. Masa Kehamilan
    1. Ngapati (Ngupati)
    2. Mitoni (Tingkepan)
    3. Hal yang perlu diperhatikan saat hamil
    4. Berdoa untuk Janin
    5. Menjelang Kelahiran
   3. Masa Kelahiran
    1. Melantunkan Adzan pada Telinga Kanan
    2. Melantunkan Iqamat pada Telinga Kiri
    3. Mentahkik Bayi
    4. Mendoakan Bayi yang Baru Lahir
    5. Mengebumikan Ari-Ari
    6. Mensyukuri Kelahiran Bayi
    7. Mencukur Rambut Bayi
   4. Pemberian Nama Anak
    1. Arti Sebuah Nama dalam Islam
    2. Kewajiban Memberi Nama yang Baik
    3. Kategori Baik dan Buruknya Nama
    4. Prosesi Menetapkan Nama Terpilih
   5. AQIQAH
    1. Pengertian Aqiqah dan Hukumnya
    2. Jumlah, Jenis dan Syarat Hewan Aqiqah
    3. Waktu Pelaksanaan Aqiqah
    4. Prosesi Pelaksanaan Aqiqah

1)      Menyembelih Binatang Aqiqah

2)      Mencukur Rambut Bayi

3)      Menamai Bayi

4)      Penanganan dan Pembagian Daging Aqiqah

5)      Walimah Aqiqah

   1. Masa Menyusui
   2. Khitan (Sunatan)
    1. Pengertian
    2. Hukum Khitan
    3. Waktu Berkhitan
    4. Tasyakur Khitan (I’dzar)
    5. Hikmah Khitan
   3. Pendidikan terhadap Anak
    1. Pendidikan Iman

1)      Membuka kehidupan anak dengan Laa ilaaha illallaah

2)      Mengenalkan Hukum Halal dan Haram sejak dini

3)      Menyuruh Ibadah ketika umur tujuh tahun

4)      Mendidik Anak untuk mencintai Rasulullah, keluarga Nabi (Ahli Bait) dan Membaca al-Qur’an

    1. Pendidikan Moral
    2. Pendidikan Jasmani

1)      Kewajiban memberikah nafkah kepada keluarga dan anak

2)      Mengikuti aturan sehat dalam makan, minum dan tidur

3)      Membiasakan olahraga dan bermain ketangkasan

    1. Pendidikan Rasio (Akal)

1)      Menyadarkan kewajiban menuntut ilmu

2)      Menumbuhkan Kesadaran berpikir

3)      Pemeliharaan Kesehatan Rasio

    1. Pendidikan Kejiwaan
    2. Pendidikan Sosial
  1. Perkawinan
   1. Pengertian Nikah dan Hukumnya
   2. Anjuran Menikah
   3. Memilih Jodoh yang ideal
   4. Keutamaan Nikah
   5. Rukun dan Syarat Nikah
    1. Calon Suami dan syaratnya
    2. Calon Istri dan syaratnya
    3. Perempuan yang haram dinikahi
    4. Wali Nikah dan Syaratnya
    5. Urutan Wali Nikah
    6. Wali Mujbir dan syaratnya
    7. Dua Orang Saksi dan syaratnya
    8. Ijab dan Qobul
   6. Hikmah dan Tujuan Perkawinan
   7. Tahapan-tahapan Pernikahan
    1. Peminangan (Khitbah)
    2. Persiapan Pernikahan
    3. Walimah Imlak
    4. Khotbah Nikah
    5. Ijab dan Qabul (Akad Nikah)
    6. Doa Akad Nikah
    7. Perjumpaan di Malam Pertama
    8. Walimah Urs (Resepsi Pernikahan)
   8. Etika dan Tata Cara Bersetubuh
    1. Mandi dan berwudlu
    2. Memilih waktu dan tempat yang baik
    3. Memberi salam dan doa
    4. Tidak berpakaian dan menutupi tubuh
    5. Bermesraan dan bercumbu rayu
    6. Membaca basmalah dan doa saat memulai Jima’
    7. Membaca Hamadalah dan berdoa ketika Inzal (Ejakulasi)
    8. Memebersihkan Zakar dan berwudhu ketika akan mengulang dan setelah jima’
    9. Mandi Janabah
   9. Hal-hal yang dilarang saat dan setelah bersetubuh
    1. Jima’ saat istri haid atau nifas
    2. Menyetubuhi dubur
    3. Jima’ diwaktu Ihram
    4. Jima’ ketika sedang I’tikaf
    5. Jima’ di siang hari bulan Ramadhan
    6. Coitus Interuptus
    7. Menyebarkan Rahasia Suami-Istri
   10. Hak dan Kewajiban Suami Istri
    1. Hak dan Kewajiban Suami

1)      Memberi  mas kawin

2)      Memberi nafkah

3)      Bersabar

4)      Menggauli istri dengan baik

5)      Menyediakan tempat tinggal

6)      Sebagai pemimpin rumah tangga

7)      Berlaku jujur terhadap istri

8)      Menjaga keselamatan istri dan anak-anak

9)      Membimbing akhlak istri

10)   Memberi keteladanan kepada istri

    1. Hak dan Kewajiban Istri

1)      Melayani suami

2)      Pergi dengan izin suami

3)      Taat terhadap suami

4)      Menjaga diri dan harta suami

5)      Menggembirakan hati suami

6)      Menerima pemberian suami dengan lapang dada

  1. KEMATIAN
   1. Mensikapi Muhtadhar
   2. Penyelesian urusan mayit
   3. Tajhiz (mengurusi) Jenazah
    1. Memandikan Jenazah
    2. Mengkafani Jenazah
    3. Menshalati Jenazah
    4. Mengiring dan mengkuburkan Jenazah
   4. Talqin Mayit
    1. Talqin Mayit
    2. Pertanyaan Munkar Nakir
    3. Membantu Mayit
   5. Ta’ziyah
    1. Pengertian dan hukumnya
    2. Waktu dan adab Ta’ziyah
    3. Suguhan untuk Penta’ziyah
    4. Membantu memberi makanan kepada keluarga mayit
   6. Wasiat
   7. Ziarah Kubur
    1. Pengertian dan hukumnya
    2. Tata Cara Ziarah Kubur
    3. Hikmah Ziarah Kubur
   8. Pembacaan Tahlil untuk Mayit
 • Kesehatan Nabawi
 • Shalawat
 • Kumpulan Wirid dan Doa
 • Download


“Apabila Engkau sedikit berdzikir (mengingat Allah Swt. didunia) niscaya sedikit pula kesempatanmu memandangNya dan kedekatanmu padaNya di Akhirat.” (Al-Habib Umar bin Hafidz BSA)

imagePernah melihat logo ism seperti gambar berikut? Logo ism yang sering dijumpai di berbagai majelis-majelis Ta’lim/maulid. Ada yang menggunakan logo ini di spanduk, umbul-umbul, bendera, jaket, dll. atau dalam bentuk stiker. Saya di jalan juga sering melihat mobil-mobil di kaca belakangnya ditempel stiker logo ini. Banyak yang bertanya-tanya, logo apa itu?


Huruf ‘ha’ di tengah dengan ukuran yang cukup besar, kemudian di atasnya bertuliskan “Darakaah Yaa Ahlal Madiinah”, di bawahnya bertuliskan “Yaa Tariim Wa Ahlahaa”, di samping kanannya bertuliskan lafdzul jalalah yang berbunyi “Yaa Fattaah” dan di samping kirinya “Yaa Rozzaaq”. Di atas huruf ‘ha’ bertuliskan angka 1030 dan di tengah huruf ‘ha’ bertuliskan angka 110.


Mengenai ism seperti itu dan yang semacamnya maka hal itu merupakan tabarrukan dan tawassul kepada hal yang mulia. Sedangkan ism di atas sendiri adalah tabarruk dan tawassul kepada al-Imam al-Habib Abdullah bin Alwiy al-Haddad, seorang wali yang sangat masyhur, cucu Rasulullah Saw. dari Sayyidina Husain bin al-Imam Amirul Mu’minin Ali bin Abu Thalib Kw., suami Sayyidah Fatimah az-Zahra binti Rasulullah Muhammad Saw. Beliau adalah penyusun Ratib al-Haddad dan juga Wirdul Lathif yang banyak diamalkan oleh muslimin di berbagai penjuru dunia, juga Kitab Risalatul Mu’awanah, Nashoihud Diniyah, dll.

Dijelaskan oleh al-Habib Mundzir bin Fuad al-Musawa:
“Darakaah Yaa Ahlal Madiinah”, maksudnya adalah bertawassul pada shohibul Madinah yaitu Rasul Saw. “Yaa Tariim Wa Ahlahaa”, adalah tawassul kepada para shalihin dan lebih dari 10 ribu wali yang dimakamkan di pemakaman Zanbal, Fureidh, dan Bakdar, yang pada pekuburan zanbal itu juga terdapat Ashhabul Badr utusan Sayyidina Abubakar ash-Shiddiq Ra.yang wafat di sana.
"1030" melambangkan marga al-Haddad (dzuriyyah Rasulullah Saw). "110" melambangkan marga al-Habsyi (dzuriyyah Rasulullah Saw.)

1030 adalah jumlah nilai yang diakumulasi dari huruf Hija'iyah "ABDULLOH" , seperti kita tahu setiap huruf mempunyai nilai tersendiri dan jika ABDULLOH diakumulasi maka totalnya 1030. Ha’ nya rumus yang di pilih untuk marga Al-Haddad jadi, Ha’ plus 1030 adalah lambang untuk menyebut al-Imam al-Quthb Aqthab Irsyad wal Ghauts wal Bilad al-Habib Abdulloh al-Haddad Shohibu Nashoih…Begitu juga Ha’ diplih sebagai rumus marga Al Habasyi , dan angka 110 adalah jumlah dari nilai lafal "ALI" yang mana dimaksud adalah Sulthanul Awliya wal Ghauts al-Habib Ali bin Muhammad al Habsyi shobul Maulid. Jadi huruf dan angka tersebut adalah lambang penyebutan untuk dua Imam Habaib yang agung…al-Habib Abdulloh bin Alwy al Haddad Shohibur Rothib dan al habib Ali bin Muhammad al-Habsyi Shohibul Maulid.”


Sesuai faham Ahlussunnah wal Jama’ah, ‘azimat (Ruqyat) dengan huruf arab merupakan hal yang diperbolehkan, selama itu tidak menduakan Allah Swt. Sebagaimana dijelaskan bahwa azimat dengan tulisan ayat atau doa disebutkan pada Kitab Faidhul Qadir Juz 3 halaman 192, dan Tafsir Imam Qurthubi Juz 10 halaman 316-317, dan masih banyak lagi penjelasan para Muhadditsin mengenai diperbolehkannya hal tersebut, karena itu semata-mata adalah bertabarruk (mengambil berkah) dari ayat-ayat al-Qur’an dan kalimat-kalimat mulia lainnya.

Namun tentunya manfaat dan kemuliaannya bukan pada tulisan dan stiker itu, tapi tergantung pada penggunannya, dan bila Anda ingin menggunakannya maka boleh ditempel di pintu atau lainnya sebagai tabarrukan dengan nama Imam al-Haddad dan Imam Ali al-Habsyi rahimahullah.


Mengenai tawassul, Allah Swt. sudah memerintahkan kita melakukan tawassul, tawassul adalah mengambil perantara makhluk untuk doa kita pada Allah Swt. Allah Swt. mengenalkan kita pada Iman dan Islam dengan perantara makhlukNya, yaitu Nabi Muhammad Saw. sebagai perantara pertama kita kepada Allah Swt., lalu perantara kedua adalah para sahabat, lalu perantara ketiga adalah para tabi’in, demikian berpuluh-puluh perantara sampai pada guru kita, yang mengajarkan kita islam, shalat, puasa, zakat dll, barangkali perantara kita adalah ayah ibu kita, namun di atas mereka ada perantara, demikian bersambung hingga Nabi Saw., sampailah kepada Allah Swt.


Allah Swt. berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah/patuhlah kepada Allah Swt. dan carilah perantara yang dapat mendekatkan kepada Allah Swt. dan berjuanglah di jalan Allah Swt., agar kamu mendapatkan keberuntungan.” (QS. al-Maidah ayat 35).

Wallohu A’lam.


SEJARAH TULISAN DARKAH

wawancara bersama  Habib Abubakar bin Abdurrahman Alhaddad – Tanjung Gang 2 Kota Malang Jawa Timur.Siapa sangka jika penyusun dari Lambang Darkah ini berasal dari kota Malang , beliau adalah Al Habib Abu Bakar bin Abdurrahman AlHaddad, Lambang Huruf ‘ha’ di tengah dengan ukuran yang cukup besar, kemudian di atasnya bertuliskan “Darakaah Yaa Ahlal Madiinah”, di bawahnya bertuliskan “Yaa Tariim Wa Ahlahaa”, di samping kanannya bertuliskan lafdzul jalalah yang berbunyi “Yaa Fattaah” dan di samping kirinya “Yaa Rozzaaq”, sedangkan di atas huruf ‘ha’ bertuliskan angka 1030 dan di tengah huruf ‘ha’ bertuliskan angka 110 seperti keterangan gambar, merupakan hasil karya beliau yang terinspirasi dari beberapa kisah sohibul maulid simtutdhurrar. Beliau yang lulusan dari Pondok Pesantren Darut Tauhid  ini berinisiatif membuat lambang Darkah berawal dari kisah Habib Ali Al Habsyi (Sohibul Maulud, pengarang Simtud Dhurar) pada awalnya beliau membuat tanda untuk setiap kiriman dengan memakai angka 110, disebabkan karena saat itu beliau, hb. Ali alhabsyi, sering kali mendapatkan kiriman-kiriman dari luar negri, dan kiriman tersebut seringkali tidak sampai kepada beliau, kemudian Petugas pengirim Surat (Pak Pos) nya diminta untuk membuat tanda, agar setiap ada kiriman barang/surat tidak hilang kirimannya, kemudian beliau membuat Kha’ disertai dengan huruf 110, 110 itu sendiri merupakan jumlah bobot nilai huruf hijaiyyah yang merangkai kata ‘ALI’ dalam kitab Aqidatul Awwam pada halaman terakhir ada rumusannya , sedangkan  gabungan 110 dan kha’ itu ada sekitar tahun 1980 an , atas inisiatif dari Hb. Ali bin Muhammad Alhaddad dan Hb. Segaf bin Muhammad Ba’ Agil.

Adapun penulisan kalimat darkah yaa ahlal madinah adalah inisiatif dari Hb. Abu bakar sendiri, yg diambil dari Qosidah Hb. Muhammad bin Idrus, yang banyak berisi tentang tawasul-tawasul dengan Ahlul Madinah (Rosulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya), termasuk juga  kalimat Yaa  Tarim Wa Ahlaha, yang merupakan  tawassul kepada para shalihin dan lebih dari 10 ribu wali yang dimakamkan di pemakaman Zanbal, Fureidh, dan Akdar, yang pada pekuburan Zanbal itu juga terdapat Ashhabul Badr utusan Sayyidina Abubakar ash-Shiddiq Ra.yang wafat di sana. kemudian penerapan Lambang Darkah ini pada awalnya dulu bukan berbentuk bulat dan bertuliskan kalimat tawasul tadi, melainkan hanya berupa lambang Kha’ dan huruf 110 dan 1030 saja, kemudian berkat saran dari paman beliau yang bernama hb. Abdul Qodir bin Husin Al Haddad, maka lambing tersembut ditambah lah dengan wiridannya dari abahnya hb.husen, yaitu yaa Fattah yaa rozak, dengan niatan supaya dapat fadlilah wiridannya Hb. Husen bin Muhammad Alhaddad. Siapa sangka bahwa Logo yang sudah dikenal di seluruh dunia di kalangan habaib maupun muhibbin ini sudah mencapai Negara Malaysia, Singapore, Abu Dabi, Kuwait.

 

Setelah berjalan lama Lambang  ini, sempat nyaris hilang, kemudian Lambang / ism yang sering dijumpai di berbagai majelis-majelis ta’lim/maulid. Ada yang menggunakan logo ini di spanduk, umbul-umbul, bendera, jaket, dll. atau dalam bentuk stiker, sampai mobil-mobil di kaca belakangnya ditempel stiker lambang ini.

 

Lambang yang sebenarnya adalah suatu Ajimat (Ruqyat)  bukan Logo suatu organisasi tertentu ini, kalau di kaji di kitab-kitab , maka lambang ini tidak akan diketemukan dikitab manapun, karena lambang ini ada karena habib Abu bakar bin Abdurrahman alhaddad menyusunya digunakan untuk tafa’ul –an(mengharap berkah). Adapun hitungan 1030 itu berasal dari hitungan kalimat amanatullah wa rosuluh wal Abdullah alhaddad, yang ditujukan kepada kepada al-Imam al-Habib Abdullah bin Alwiy al-Haddad, dimana hitungan ism terssebut merupakan inisiatif dari para ulama’ kota Tarim Yaman.

Sesuai faham Ahlussunnah wal Jama’ah, ‘azimat (Ruqyat) dengan huruf arab merupakan hal yang diperbolehkan, selama itu tidak menduakan Allah Swt. Sebagaimana dijelaskan bahwa azimat dengan tulisan ayat atau doa disebutkan pada Kitab Faidhul Qadir Juz 3 halaman 192, dan Tafsir Imam Qurthubi Juz 10 halaman 316-317, dan masih banyak lagi penjelasan para Muhadditsin mengenai diperbolehkannya hal tersebut, karena itu semata-mata adalah bertabarruk (mengambil berkah) dari ayat-ayat al-Qur’an dan kalimat-kalimat mulia lainnya