Cardamine pratensis / Pinksterbloem

Familie: Kruisbloemenfamilie, Brassicaceae (Cruciferae)

Geslacht: Cardamine, Veldkers

Bij Dodoens

Etymologie

Cardamine is afgeleid van het Griekse kardaminê of kardamo,n κάρδαμων (kárdamon). Het woord is ontleend van kardia: het hart, en damao: temperen en was vroeger de naam voor het kruid amomon die het hart: kardia, sterkt.

"De kleinmoedige en bange mensen plegen in oude tijden te gebieden Kersse te eten om hun wat moed en hartigheid te geven en, als sommige zeggen, de Kers is Cardamum geheten omdat ze het leven en de kracht van het hart bewaart". (Kardamon was de naam voor de oriëntaalse kers Erucaria aleppica (uit Aleppo). De specerij kardamon draagt dezelfde naam.) Lobel:’ De kers is van de Grieken Cardamon genoemd geweest omdat ze gelijk de mosterd door de grote scherpte de mond en neusgaten trekt want die scherpe uien eten of met het vlees veel mosterd plegen de neusgaten te fronsen of knipogend toe te trekken. Nochtans meent men dat Cardamum is geheten omdat het leven en kracht van het hart bewaart en voornamelijk van de Perzen en die van Lacedaemonië bij die dit kruid eertijds een excellente saus is geweest want de jongeren van Sparta plegen met hun brood geen andere toespijs te eten dan kers gelijk men mag lezen in Xenophon, Plutarchus en Tusculanen van Cicero. Maar tegenwoordig wordt ze zeer veel gebruikt in salade en in de medicijnen en is een zeer goed bekend kruid dat onder het gewone volk cresson en kers genoemd wordt dat omdat het de mogelijke zeer grote hitte van de zomer en de zeer grote koude des winters versmaadt en altijd groeit en vermenigvuldigt zodat het van de Fransen ook wordt geheten cresson d’ Alenois, ab alendo’, dat is opvoeden’.

Een oude naam was Wilde kersse, omdat de bladeren - als salade - werden gebruikt, in plaats van de ook gekweekte Witte waterkers. Deze planten bezitten een hoog vitamine C gehalte en waren eertijds in het voorjaar een welkome aanvulling op het vitaminearme voedsel (onder andere gezouten groente) in die tijd, en werden daarom als middel bij scheurbuik hogelijk geprezen. Men gebruikte de plant reeds vroeg in de volksgeneeskunst en wel bij jicht en rheuma. In de homeopathie wordt de Pinksterbloem thans nog wel aangewend. Omdat zij vooral op vochtige weiden voorkomt, kreeg zij namen als Waterblommetjes in Zeeuws-Vlaanderen en verder nog namen als Waterbloemen en Waterviool. Men komt ook de mening tegen dat deze namen zouden wijzen op het gebruik dat men van de plant maakte om het urineren te bevorderen

Een belangrijke bezoeker van Pinksterbloemen is de Oranjetip, een vinder die sterk in aantal afgenomen is door de achteruitgang van Pinksterbloemen (naast Look zonder look de belangrijkste waardplant van deze vlinder). De achteruitgang van Pinksterbloemen is dan weer te wijten aan ontwatering, overbemesting en te intensief landgebruik. Pinksterbloem-blaadjes zijn eetbaar als rauwkost en bevatten veel vitamine C.

Mosterdolieglycosiden 

nu vooral glucosinolaten genoemd zijn de belangrijkste stoffen in pinksterbloem, het zijn water oplosbare organische verbindingen die bestaan uit zwavel, stikstof en glucose, ze vallen onder de glucosiden. Het zijn secundaire metabolieten die vooral voorkomen in de Brassicaceae. Deze groep stoffen veroorzaken de scherpe mosterdsmaak in planten zoals mosterd (Sinapis alba), Rucola (Eruca sativa), tuinkers (Lepidium sativum), mierikswortel (Armoracia rusticana), waterkers (Nasturtium officinale)),  maar ook in radijs en rammenas. 

Glucosinolaten hebben mogelijk een celbeschermend effect tegen vele soorten kanker oa  tegen borst- en prostaatkanker.  Deze stoffen veranderen mogelijk de stofwisseling in kankercellen, veroorzaken apoptosis (celdood), en ze hebben een sterke anti-oxidante, ontstekingsremmende en immuunmodulerende werking.

A novel glucosinolate, 3-(hydroxymethyl)pentylglucosinolate, was present at high levels in Cardamine pratensis L. from eastern North America and in commercially obtained seeds, but not in C. pratensis plants from southern Scandinavia. Glucosinolates in a number of accessions of C. pratensis included glucosinolates with the side chains 1-methylethyl, 1-(hydroxymethyl)ethyl, 1-methylpropyl, 1-(hydroxymethyl)propyl, 3-methylpentyl, 3-(hydroxymethyl)pentyl, benzyl, 4-hydroxybenzyl, 4-methoxybenzyl, indol-3-ylmethyl (as well as its 1-methoxy, 4-hydroxy, and 4-methoxy derivatives) and the rare side chain 1,4-dimethoxyindol-3-ylmethyl. Substantial variation was observed for four biosynthetic characters: (i) extent of chain elongation of Ile-derived glucosinolates; (ii) biosynthesis of Phe/Tyr-derived glucosinolates in general; (iii) hydroxylation of branched-chain glucosinolates; and (iv) O-methylation of 4-hydroxybenzylglucosinolate (sinalbin). Cytological analysis of pollen mother cells and root tip cells in meiosis and mitosis established the chromosome number to be 2n = 30 for all accessions, irrespective of glucosinolate profile. J Agric Food Chem. 2010 Apr 28;58(8):4693-700. doi: 10.1021/jf904362m. Variable glucosinolate profiles of Cardamine pratensis (Brassicaceae) with equal chromosome numbers. Agerbirk N1, Olsen CE, Chew FS, Ørgaard M.

Zie ook voor glucosinolaten https://sites.google.com/site/kruidwis/inhoudsstoffen/glucosinolaten-mosterdolieglycosiden

Edible Parts: Flowers;  Leaves.

Edible Uses: 

Leaves and young shoots - raw or cooked. Rich in vitamins and minerals, especially vitamin C, but with a bitter and pungent flavour. The leaves and young shoots are harvested in the spring and taste rather like water cress. The leaves can be available early in the year[K] and when used in small quantities make a very acceptable addition to salads. Flowers and flower buds - raw. A pungent cress-like flavour. The white flowers are very attractive, they make a pleasant nibble and also add a delicious flavour to salads.

Medicinal Use

Antirheumatic;  Antiscorbutic;  Antispasmodic;  Carminative;  Digestive;  Diuretic;  Stimulant.

Cuckoo flower is seldom used in herbalism, though an infusion of the leaves has been used to treat indigestion and promote appetite. The leaves and the flowering plant are antirheumatic, antiscorbutic, antispasmodic, carminative, digestive, diuretic, stimulant. They are used internally in the treatment of chronic skin complaints, asthma and hysteria. The plant is harvested in spring and early summer and is best used when fresh.

La cardamine est une superbe herbacée et dont l’usage en médecine traditionnelle remonterait à la nuit des temps. La cardamine est très efficace pour les convalescents, surtout pour enrayer les anémies, et grâce à sa forte teneur en vitamine C. La cardamine est bénéfique en traitement thérapeutique des bronchites et des trachéites, elle soulage des rhumatismes.

 Cardamine / Cardamine pratensis

Cardamine propriétés thérapeutiques et médicinales :La cardamine est une plante médicinale aux propriétés thérapeutiques dépuratives et anti rhumatismales, toniques et expectorantes, stimulantes et diurétiques ainsi qu'antiscorbutiques.

Elle est d'une grande efficacité dans les crampes d'estomac et les anémies, très bénéfiques pour les convalescents qui n'ont pas d'irritations des voies digestives. Elle soulage les rhumatismes et atténue en soignant les bronchites et les trachéites.

Principaux constituants :La cardamine est une plante contenant une grande richesse en vitamine C, elle renferme aussi des composées organiques sulfurés, ainsi que des sels minéraux et des glucosides.

Cardamine utilisation traditionnelles vertus :La cardamine est utilisée en médecine traditionnelle depuis la nuit des temps cela remonterai presque au temps de la préhistoire, on l'utilisait principale dans les régions montagneuses et reculées. Elle avait comme atout si elle était consommée régulièrement d'être d'un grand bénéfice pour la sphère hépatique, tonifiante et antiscorbutique.

On lui prêtait des vertus expectorantes surtout dans les bronchites et les trachéites, et efficace pour atténuer certaines troubles cutanées chroniques ainsi que les affections nerveuses de type hystéries et épilepsies.

Origine :La cardamine est une superbe plante herbacée vivace et commune possédant un petit rhizome et ne mesurant à peine les cinquante centimètre de hauteur de la famille des brassicacées ou crucifères. Sa tige est droite et simple avec un feuillage allongé et composé montrant des feuilles simples ou pennées, son inflorescence est rassemblée en racèmes le plus souvent avec des fleurs de couleurs variées allant du pourpre au lilas, du rose ou totalement blanche visible d'avril à juin, donnant un fruit, une silique déhiscente.

Cette belle herbacée est commune dans toute l'Europe, on la retrouve aussi en Asie et en Amérique. Elle a sa préférence pour les lieux humides tels que les prairies, les fossés et les sous-bois, ainsi que les bords des ruisseaux.

Cardamine : précautions effets secondaires, contre-indications :

Aucune précaution particulière n'a été signalée sur cette herbacée.

Cardamine utiliser pour, et les bienfaits sur la santé :

Dépuratives, anti rhumatismales, toniques, expectorantes, stimulantes, diurétiques, antiscorbutiques, crampes d'estomac, convalescents, anémies, rhumatismes, bronchites, trachéites.

Cardamine : Dosage, posologie 

Aucune information officielle à ce jour, si vous avez une indication de posologie que vous utiliser ou connaissez , laissez la en bas dans les commentaires.

Divers :La cardamine est une plante ayant de multiples usages, elle est une plante médicinale mais aussi alimentaire, fourragère et mellifère. En cuisine elle convient parfaitement dans la salade dite printanière, et en accompagnement de différents mets.

Il est aussi quelques croyances et superstitions qui accompagnent cette plante, dans certains lieux reculé en France, il y a fort longtemps, on interdisait aux jeunes enfants d'aller la cueillir puisqu'on lui imputait la superstition de se faire mordre par un reptile dans l'année qui suivait (en réalité, les parents à l'époque contaient ce genre de faribole pour éloigner leurs enfants des prairies humides ou il pouvait rencontrer des personnes douteuses).

Dans le langage des fleurs elle est synonyme de féminité et de légèreté.

Source(s) : - Data from: Julve, Ph., 1998 ff. - Baseflor. Index botanical, ecological and chorological flora of France. Version: April 23, 2004.

Lehrbuch der Biologischen Heilmittel, 1938, Dr. Med. Gerhard Madaus.

Botanical name: Cardamine pratensis

Wiesen-Schaumkraut. Karte 075. Cardamine pratensis. Name: Cardámine praténsis L. (= C. integrifolia Gilib., = C. amara Lam., = C. latifolia Lejeune, = C. fragilis Degl., = Ghinia pratensis Bubani). Wiesenschaumkraut. Französisch: Cardamine des prés, cresson des prés, cressonette; englisch: Milkmaid, lady's-smock, cuckoo-flower, meadow-cuckoo, meadow-cress; italienisch: Billeri.

Weiteres Vorkommen: Nordasien (östlich bis Kamtschatka). Nordamerika. Dringt weit in die Arktis (Spitzbergen, Grön= land, Nowaja-Semlja, Grinell-Land bis 81°42′ nördl. Breite.

Namensursprung: Cardamine kommt vom griechischen χ_ραμον (kárdamon), dem Namen der orientalischen Kresse, Erucaria aleppica Gaertn: pratensis = auf Wiesen wachsend. Die Entstehung des deutschen Namens Wiesenschaumkraut ist darauf zurückzuführen, daß die Pflanze häufig die schaumartigen Ausscheidungen der Schaumzikadenlarven trägt.

Volkstümliche Bezeichnungen: Sehr viele Volksbenennungen weisen auf die frühe Blütezeit hin: Pinkstblôme, Pinksterblöme (Ostfriesland), Aprilblueme (Schweiz), Maiblom (Oldenburg), Kuckuckblume (in den entsprechenden Mundarten besonders im Niederdeutschen und Alemannischen) usw. Eine andere Gruppe von Namen deutet auf die Blütenfarbe hin: Speckblume (Nahegebiet, Thüringen), Quarkblume (Schlesien), Molkeblume (Nahegebiet, Oberhessen) usw. In der Schweiz wird die Blüte anscheinend mit einem - Nachttopf (Schiß-, Chlöpfgelte; Gelte = Zuber) verglichen, daher Chlöpf-, Schißgelte (Zürich), Saugelte, Gigenapf, Gelteblueme, Chesali, Sekretärli (Thurgau). Diese Benennungen hängen vielleicht damit zusammen, daß die Pflanze als harntreibend gilt, wie Harnsamen, Grießblümel (Böhmerwald), Sachblueme, Sachere, Bettsächer (Thurgau), Bettbrunzer (Neuburg a. D.). beweisen. Blähchrut (St. Gallen, Churfirstengebiet) bezieht sich jedenfalls auf die Wirkung, die der reichliche Genuß der Pflanze auf das Weidevieh ausübt. Auf die Benützung als Salatpflanze deuten hin: Wilda Chressa, Chressig, Mattenkressich, blaue Brunnekressich (Schweiz).

Botanisches: Auf feuchten, besonders sauren Wiesen, auf Flachmooren, in Auwäldern, auf Waldlichtungen, an Bachufern, auf Strandwiesen und in Dünentälern von der Ebene bis in die alpine Stufe ist das Wiesenschaumkraut häufig und verbreitet. Aus einer Rosette langgestielter, drei- bis elfzählig gefiederter Blätter erhebt sich der aufrechte, meist einfache Stengel, der 20 bis 30 cm hoch wird und zwei bis sechs kurzgestielte, fiederschnittige Blätter trägt. Die Blüten bilden eine siebenbis zwanzigblütige Trugdolde. Kronenblätter lila mit dunkleren Nerven, seltener weiß oder violett. Die Pflanze ist heimisch in Europa, Nordasien und Nordamerika. Sie wächst gelegentlich auch untergetaucht. Vermehrung bei verhinderter Samenbildung durch Ausläufer oder durch blattbürtige Adventivsprosse. Blütezeit: April bis Juni.

Geschichtliches und Allgemeines:

Eine so gemeine Pflanze wie Cardamine pratensis konnte den alten Ärzten nicht unbekannt geblieben sein. Doch ist es schwierig, Genaueres zu ermitteln. Im 16. Jahrhundert war sie in den Offizinen nicht gebräuchlich, wie Leonhard Fuchs ausdrücklich feststellt. Allein Dodonaeus wußte schon, daß sie in ihren Eigenschaften mit Nasturtium aquaticum übereinstimme, was später von Dale und anderen wiederholt wurde. In Deutschland ist das Wiesenschaumkraut als Arzneipflanze 1774 durch Grednig bekannter geworden, der als Arzt am Armenhause zu Waldheim in Sachsen lebte.

Wirkung

Nach Buchheim (Buchheim, Lehrbuch der Arzneimittellehre, 1853/56, S. 457.) benutzte man Cardamine pratensis L. in ähnlichen Fällen wie die Brunnenkresse, den Meerrettich und das Bittere Schaumkraut (Cardamine amara L.) bei Krämpfen der Kinder.

Auch nach Dragendorff (Dragendorff, Die Heilpflanzen der verschiedenen Völker und Zeiten, 1898, S. 258.) sind verschiedene Arten von Cardamine früher in ähnlicher Weise wie Nasturtium gebraucht und mit diesem öfters verwechselt worden.

Bohn (Bohn, Die Heilwerte heimischer Pflanzen, S. 77.) schreibt den bitter schmeckenden Blüten eine Einwirkung auf die nervösen Zentren des Rückenmarks zu und nennt als Indikationen Chorea, hysterische Krämpfe und rheumatische Schmerzen.

Außer den schon genannten Anwendungsweisen kennt Dinand (Dinand, Handbuch der Heilpflanzenkunde, 1924, S. 92.) noch die bei Unterleibsstockungen, Hautkrankheiten und Skorbut.

Schulz (Schulz, Vorlesungen über Wirkung u. Anwendung d. deutschen Arzneipflanzen, 1929, S. 137.) schreibt: "Die letzte der uns interessierenden Kruziferen ist das Wiesenschaumkraut, Cardamine pratensis, welches Butylsenföl enthält. Ich würde dieser Pflanze nicht weiter Erwähnung tun, wenn ich nicht die Angabe gefunden hätte, daß man einen Tee aus den getrockneten Blumen in einzelnen Gegenden als Volksmittel gegen Scharlachfieber gebrauchen soll. Nach neueren, der homöopathischen Schule entstammenden Angaben scheint das Wiesenschaumkraut doch eine, nach einer gewissen Richtung hin, recht ausgesprochene Wirkung zu besitzen, die sich sowohl an einzelnen Teilen des Organismus wie auch seitens des Gesamtstoffwechsels bemerkbar machen kann: In bestimmten Fällen von Diabetes hat die Cardamine sowohl die Zuckerausscheidung wie auch die begleitenden Symptome des Diabetes deutlich günstig beeinflußt."

Im Gegensatz zu dieser Mitteilung hat Cardamine pratensis allerdings nach Sauers (Sauer, Dtsch. Ztschr. f. Hom. 1932, S. 261.) Erfahrungen bei Diabetes mellitus bei kritischer Beurteilung durch Ausschalten der Diät auf Grund der Blutzuckerbestimmung völlig versagt.

Die Samen enthalten Myrosin, die Blätter Myrosin und ein Senfölglykosid, das Glykonasturtiin, das auch in der Brunnenkresse vorkommt. Blätter, Stengel und Wurzeln geben Senföl, 0,00135% Öl als d-sec.-Butylsenföl (Wehmer, Die Pflanzenstoffe, 1929, Bd. 1, S. 413.).

Anwendung in der Praxis auf Grund der Literatur und einer Rundfrage:

Angewandter Pflanzenteil:

Dosierung:

Übliche Dosis:

Cuckoo Flower / Cardamine pratensis L.

CRUCIFERÆ (BRASSICACEÆ); Mustard Family

Circumboreal in range, this sweet wildflower is not native to the Seattle area --being no closer than northern B.C. and southern Alaska. But an apparently European version is a lovely weed here, found in wet grassy meadows. The name Cuckoo flower was explained in 1597 by herbalist John Gerarde: "These floure for the most part in Aprill and May, when the Cuckow begins to sing her pleasant notes without stammering." Other names are Lady's smock (the flowers resemble the shape of milkmaids' smocks), Bread and milk, Meadow cress, Spinks, Milkmaids, and Cuckoo spit. (The name Cuckoo Flower also is applied to another wildflower, Lychnis Flos-cuculi L.)

Near the end of Shakespeare's Love's Labour's Lost we find these lines:

    "When daisies pied and violets blue

    And lady-smocks all silver white

    And Cuckoo-buds of yellow hue

    Do paint the meadows with delight,

    The cuckoo then on every tree

    Mocks married men, for thus sings he:

    Cuckoo;

    Cuckoo, cuckoo: O, word of fear,

    Unpleasing to a married ear!"

    Seattle's wild version of Cuckoo flower is an evergreen perennial, reproducing mainly vegetatively; any leaf can send out roots. Each leaf is pinnately compound; the lower leaflets are rounded, the leaflets up on the stem are narrow. The thin, dark green flower stems grow 10 to 40 inches tall and are hairless. White, pink, or pale lilac flowers of elegant charm appear from (late March) April through May (early June). They are about half an inch to three-quarters of an inch wide, consisting of 4 petals. Most seedpods --in Seattle-- are weak, little, and seedless; some reach 1 and an eighth inches long and are seeded. Cuckoo flower is very common in east-central Seattle: Since it is spread by mowers, it grows in wetter parts of lawns in all the parks. Washington Park Arboretum is a good place to see it. When the lawns are too wet to mow in spring, Cuckoo flower is at its finest. Companion plants found with it include three weedy European perennials: lawn daisy (Bellis perennis), thymeleaf speedwell (Veronica Serpyllifolia), creeping buttercup (Ranunculus repens); and a native moss Rhytidiophyllus squarrosus. Presumably Cuckoo flower would be still more common in Seattle if it regularly set seeds. It must set a few seeds, to account for different floral colors seen here.

 The flavor of Cuckoo flower is hot and peppery, reminiscent of watercress or horseradish --as that of all Cardamine species. The 1753 genus name Cardamine is a diminutive name from the Greek Kardamon used by Dioscorides for some cress --such as watercress, NOT the tropical Old World ginger relative delicious spice Elletaria Cardamomum (L.) Maton. Over 200 years ago, Linnaeus named a related English weed Cardamine amara, meaning bitter. Writers subsequently transferred the inaccurate name Bitter cress to ALL Cardamine species, and it is one of the largest genera in the mustard family. Some 200 species of Cardamine grow in temperate regions and tropical mountains --this includes species previously classified as in the genus Dentaria. The various Cardamine tend to bear white, pink or purple flowers ---not yellow-- and slender explosive seedpods. Most kinds of Cardamine that I have nibbled raw, tasted more or less alike, and none of them would I describe as bitter. I can taste an obvious distinction between C. pratensis and the other species. The flowers, immature seedpods, stems and leaves of all species are edible, raw or cooked. The