Wetgeving en plantenlijst alfabetisch

Wet op de voedingssupplementen

Koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die

uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten (Stbl. 21.XI.1997)

Wijzigingen:

M.B. 6 augustus 1999 (Stbl. 11.XII.1999)

M.B. 13 april 2000 (Stbl. 1.VII.2000, err. Stbl. 14.XI 2000)

K.B. 20 juli 2000 (Stbl. 30.VIII.2000, err. Stbl. 8.III.2001)

M.B. 18 december 2001 (Stbl. 7.II.2002)

M.B. 23 januari 2002 (Stbl. 7.II.2002)

K.B. 15 maart 2003 (Stbl. 8.VII.2003)

M.B. 28 februari 2005 (Stbl. 25.III.2005)

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op

het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikel 2, op artikel 10, eerste lid,

gewijzigd bij de wet van 9 februari 1994, en op artikel 11, § 1, eerste lid;

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad, gegeven op 16 november 1993;

Gelet op het advies van de Commissie van Advies inzake Voedingsmiddelen, gegeven op 21 januari 1996;

Overwegende dat voldaan is aan de formaliteiten voorgeschreven door de richtlijn 83/189/EEG van de

Raad van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische

voorschriften;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Economie en Telecommunicatie, gegeven op 29 juli 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 11 juli 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,

gegeven op 6 augustus 1997;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de omstandigheid dat bij een controle actie van

de Eetwareninspectie (na klacht van het Vast Secretariaat voor het preventiebeleid) is gebleken dat in

verscheidene verkooppunten, zogenaamde "smart-shops" producten worden aangeboden, onder de

benaming "eco-drugs", "smart-pills", "energydrinks", "pepdranken", ... waarvan sommige uit potentieel

toxische planten zijn bereid. Dergelijke producten kunnen de gezondheid van de verbruikers ernstig

schaden. Om op een wettelijke basis snel te kunnen ingrijpen en deze gevaarlijke producten te verbieden, in

beslag te nemen en te vernietigen, is dit koninklijk besluit noodzakelijk;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 24 juni 1997, met toepassing van artikel 84, eerste lid,

2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1° Planten: levende organismen, die in staat zijn uit anorganische grondstoffen door fotosynthese organische

stoffen op te bouwen, en paddestoelen.

2° Gevaarlijke planten: planten die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie.

3° Plantenbereiding: het resultaat van iedere behandeling die de plant of het plantendeel wijzigt om voor

voedingsdoeleinden te dienen, met uitzondering van toevoegsels.

4° voorgedoseerde vorm : de volgende vormen : capsules, pastilles, tabletten, pillen, comprimés, dragees,

gelulen, granulen, ouwels en soortgelijke vormen, poederzakjes, drinkbare ampullen, druppelteller flesjes en

soortgelijke vormen van vloeistoffen en poeders bedoeld voor inname in afgemeten kleine

eenheidshoeveelheden.

5° Aroma's: de stoffen gedefinieerd in artikel 1, § 1, 1° van het koninklijk besluit van 24 januari 1990

betreffende aroma's voor gebruik in voedingsmiddelen.

6° Minister: de federale Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.

7° Dienst : het Directoraat-Generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst

Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu.

8° voedingssupplementen : als aanvulling op de normale voeding bedoelde voorgedoseerde

voedingsmiddelen bevattende één of meer nutriënten, planten, plantenbereidingen of andere stoffen die een

nutritioneel of fysiologisch effect bezitten.

9° plantenstoffen : actieve stoffen van planten, die een nutritioneel of fysiologisch effect bezitten, of merkers

van planten.

Art. 2. § 1. Het is verboden planten, die vermeld zijn in lijst 1 van gevaarlijke planten in bijlage bij dit besluit,

in de handel te brengen als voedingsmiddelen of verwerkt in voedingsmiddelen.

§ 2. Het is verboden plantenbereidingen, verkregen uit planten die vermeld zijn in lijst 1 van

de bijlage bij dit besluit, te fabriceren en in de handel te brengen als voedingsmiddelen of verwerkt in

voedingsmiddelen.

Deze bepaling is niet van toepassing voor de fabricage van aroma's.

De Minister kan:

1° een lijst van planten vaststellen die al dan niet voor de fabricage van aroma’s mogen gebruikt worden;

2° afwijkingen op het verbod bedoeld in het eerste lid toestaan wanneer aan de hand van een toxicologisch

en analytisch dossier kan worden aangetoond dat de plantenbereidingen de toxische eigenschappen of

stoffen van de plant, waaruit de plantenbereidingen bekomen zijn, niet meer bevatten.

Art. 3. § 1. Het is verboden als voedingsmiddelen of verwerkt in voedingsmiddelen te fabriceren en in de

handel te brengen:

a) paddestoelen die niet vermeld zijn in lijst 2 van eetbare paddestoelen in bijlage bij dit besluit;

b) voedingsmiddelen, die paddestoelen bevatten, die niet vermeld zijn in lijst 2 van eetbare paddestoelen in

bijlage bij dit besluit;

c) gedroogde paddestoelen:

- andere dan deze vermeld in lijst 2, deel 1 en 2 in bijlage bij dit besluit, indien ze geheel zijn;

- andere dan deze vermeld in lijst 2, deel 1 in bijlage bij dit besluit, indien ze in stukken zijn;

d) verschillende soorten paddestoelen vermeld in lijst 2, deel 2 in bijlage bij dit besluit die gemengd zijn met

elkaar of met paddestoelen vermeld in lijst 2, deel 1 in bijlage bij dit besluit;

e) andere paddestoelen dan verse, die zodanig in stukken gescheurd zijn, dat hun soort niet meer te

herkennen is;

f) paddestoelen vermeld in lijst 2, deel 2 in bijlage bij dit besluit, die zodanig in stukken gescheurd zijn, dat

hun soort niet meer te herkennen is, met uitzondering van truffels en morieljes;

g) paddestoelen die insecten, insectendelen of insectenafval bevatten;

h) paddestoelen die niet zodanig vers zijn dat ze een gevaar voor de gezondheid kunnen uitmaken.

§ 2. De Minister kan een lijst van paddestoelen vaststellen die al dan niet voor de fabricage van aroma's of

toevoegsels mogen gebruikt worden.

Art. 4. § 1. Het is verboden voedingsmiddelen te fabriceren en in de handel te brengen, in voorgedoseerde

vorm, samengesteld uit of bevattende één of meer planten die vermeld zijn in lijst 2 en lijst 3 in bijlage bij dit

besluit indien geen voorafgaande notificatie bij de Dienst uitgevoerd werd overeenkomstig de volgende

bepalingen.

Een notificatiedossier moet in twee exemplaren ingediend worden waarin ten minste de volgende gegevens

vermeld zijn:

1° de aard van het product;

2° de ingrediëntenlijst van het product (kwalitatief en kwantitatief);

3° de nutritionele analyse van het product indien van toepassing, en kwalitatieve en kwantitatieve gegevens

over de aanwezigheid van bekende significante werkzame stoffen of "merkers", indien bekend, per

doseereenheid en per dag, over de toxiciteit en over de stabiliteit;

4° de etikettering van het product;

5° de verbintenis geregeld en op wisselende tijdstippen ontledingen van het product uit te voeren en de

resultaten ter beschikking van de Dienst te houden;

6° het bewijs van betaling van een vergoeding van 124 EUR per genotificeerd product op de rekening van de

Dienst. Deze vergoeding is niet terugvorderbaar.

§ 2. Het is verboden voedingsmiddelen, in voorgedoseerde vorm, samengesteld uit of bevattende één of

meer planten die niet vermeld zijn in lijst 3 in bijlage bij dit besluit, te fabriceren en in de handel te brengen

indien geen voorafgaande notificatie bij de Dienst uitgevoerd werd, zoals bepaald in § 1 van dit artikel.

Het notificatiedossier moet de gegevens van § 1, 2de lid bevatten en bovendien alle nodige gegevens over de

aard, de toxiciteit en de hoeveelheid van de belangrijkste werkzame stoffen,voorzover bekend en

aantoonbaar.

§ 3. Binnen de maand na ontvangst van het in de §§ 1 en 2 bedoelde notificatiedossier stuurt de Dienst een

ontvangstmelding aan de indiener ervan. De ontvangstmelding bevat een notificatienummer. Dit

notificatienummer moet in alle handelsdocumenten vermeld worden. In de ontvangstmelding kan de Dienst

opmerkingen en aanbevelingen geven, onder meer voor het aanpassen van de etikettering, met name door

het opleggen van de vermelding vanwaarschuwingen.

§ 4. Onverminderd de toepassing van de wetgeving op de geneesmiddelen, kan de Minister, met betrekking

tot de in lijst 3 van de bijlage met (1) aangeduide planten, voor de fabricage en het in de handel brengen van

die planten minimale en maximale gehalten aan actieve stoffen en merkers vaststellen.

De desbetreffende besluiten worden genomen op advies van de Commissie van advies voor

plantenbereidingen. De Minister bepaalt de samenstelling en de werking van die Commissie

en wijst de leden ervan aan. De Commissie bestaat uit afgevaardigden van de bij het

onderzoek, de fabricage, de handel en de controle van planten betrokken personen en

instanties.

§ 5. De bepalingen van de §§ 1 tot 3 zijn niet van toepassing:

1° op de specerijen die vermeld zijn in het koninklijk besluit van 17 september 1968 betreffende specerijen en

specerijproducten;

2° op andere keukenkruiden die klaarblijkelijk bestemd zijn om als toekruiden aan de voedingsmiddelen te

worden toegevoegd;

3° op plantenbereidingen in geconcentreerde of gedeshydrateerde vorm die dienen voor de bereiding van

limonades, vruchtensappen en groentesappen en waarvan de soorten voorkomen in de bijlage III van het

koninklijk besluit van 19 augustus 1976 betreffende vruchtensappen, vruchtennectars, groentesappen en

bepaalde soortgelijke waren;

4° op thee (Camellia sinensis), op koffie (soorten van het geslacht Coffea) en op tisanes in builtjes.

§ 6. De Minister kan, na advies van de in § 4, 2de lid bedoelde Commissie:

1° verbieden dat bepaalde planten of plantenbereidingen met elkaar worden gemengd;

2° de handel in bepaalde planten en plantenbereidingen, al dan niet onder voorgedoseerde vorm, aan

vereisten inzake het bezit van een bepaald diploma of getuigschrift voorbehouden;

3° de lijsten in bijlage bij dit besluit wijzigen.

4° met betrekking tot de planten in lijst 2 en 3 van de bijlage van dit besluit, karakteristieke plantenstoffen of

karakteristieke categorieën van plantenstoffen vastleggen.

Art. 5. Ҥ 1. Onverminderd de algemene en bijzondere bepalingen inzake etikettering en reclame

voor voedingsmiddelen moet de etikettering van voedingssupplementen die planten en/of

plantenbereidingen bevatten de volgende vermeldingen bevatten :

1° de benaming: “voedingssupplement”;

2° de aanbevolen dagelijkse te gebruiken portie. Er mag niet worden aanbevolen de dagelijks in te nemen

portie te spreiden over verschillende dagen. Er mag niet worden aanbevolen de waar in onderdelen te

splitsen wanneer deze hiervoor niet geschikt is;

3° een waarschuwing voor de overschrijding van de aanbevolen dagelijkse in te nemen portie;

4° een waarschuwing dat het product buiten bereik van jonge kinderen moet worden bewaard;

5° een vermelding dat voedingssupplementen niet als vervanging voor een gevarieerde voeding mogen

worden gebruikt;

6° naast de naam van de plant of planten in de taal van de streek, indien deze bestaat, ook de

wetenschappelijke naam;

7° de naam van de plantenstoffen of de naam van de categorie van plantenstoffen, die in lijst 2 en 3 van de

bijlage van dit besluit zijn aangegeven, of informatie betreffende aard van deze plantenstoffen;

8° het gehalte van de aanwezige plantenstoffen of van een categorie van plantenstoffen, die in lijst 2 en 3 van

de bijlage bij dit besluit zijn aangegeven, per in de etikettering aanbevolen dagelijks te gebruiken portie.

§ 2. Het is verboden planten of plantenbereidingen in voorgedoseerde vorm onder niet voorverpakte vorm

in de handel te brengen.

§ 3. De in § 1, 8° bedoelde vermeldingen moeten gemiddelden zijn op basis van de analyse van het product.

Art. 5bis. In de etikettering van en in de reclame voor voedingssupplementen is het verboden :

1° aan het product eigenschappen ter voorkoming, ter behandeling of ter genezing van ziekten en

toespelingen op dergelijke eigenschappen toe te schrijven;

2° te beweren of te suggereren dat een evenwichtige en gevarieerde voeding in het algemeen

geen passende hoeveelheden aan nutriënten kan bieden.

Art. 6. De voedingsmiddelen die niet aan de bepalingen van dit besluit of aan de door deMinister bij

toepassing van dit besluit vastgestelde bepalingen voldoen zijn als schadelijk te beschouwen in de zin van

artikel 18 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers

op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.

Art. 7. De bepalingen van dit besluit laten de toepassing van andere reglementaire bepalingen

betreffende de aanwezigheid van bepaalde planten in voedingsmiddelen onverlet.

Planten, die al dan niet in lijst 3 van de bijlage vermeld zijn, en die tot 15 mei 1997 in de

Europese Unie niet in significante mate voor de menselijke voeding zijn gebruikt, vallen

onder de toepassing van verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad

van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten.

Art. 8. § 1. Overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vervolgd en gestraft

overeenkomstig de voornoemde wet van 24 januari 1977.

§ 2. De ambtenaren van de Algemene Farmaceutische Inspectie zijn eveneens belast met het toezicht op de

naleving van de bepalingen van dit besluit.

Art. 9. Het besluit van de Regent van 15 januari 1946 betreffende de handel in paddestoelen, gewijzigd door

het koninklijk besluit van 2 oktober 1980, wordt opgeheven.

Art. 10. Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Wetgeving kruidenpreparaten België

Bijlage PLANTEN ALFABETISCH LATIJN - Annexe

Het cijfer naast de Latijnse benaming verwijst naar de overeenkomstige lijsten

Le chiffre à côté des noms Latin indique les listes correspondantes

1 = gevaarlijke plant/plante dangereuse

2 = eetbare paddestoel/champignon comestible

3 = veilige plant/plante sûr en usage

Wetenschappelijke naam / Nederlandse naam / Franse naam

Nom scientifique / Nom néerlandais / Nom français

Abies spp. (3) Zilverspar Sapin

Abrus precatorius L. (1) Weesboontje Réglisse d'Amérique

Acacia spp. (3) Acacia Acacia

Acanthea virilis L. (3*) Muira-Puama, Potentiehout Muira-Puama

Acanthopanax senticosus (Rupr et Maxim.) Harms. (zie Eleutherococcus senticosus (Rupr et Maxim.) (3*)

Achillea millefolium L. (3) Gewoon duizendblad Achillée millefeuille

Achyrocline satureioides DC. (1)

Aconitum napellus L. (1) Blauwe monnikskap Aconit casque de Jupiter

Aconitum spp. (1) Monnikskap Aconit

Acorus calamus L. (3*) Kalmoes Acore vrai

Actaea racemosa Gilib. ( Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.)(3*)

Actaea spicata L. (1) Christoffelkruid Actée en épi

Adenium spp. (1)

Adiantum capillus-veneris L. (3) Venushaar Cheveux de Vénus

Adonis spp. (1) Voorjaarsadonis Adonis du printemps

Aesculus hippocastanum (3) Witte paardekastanje Marronnier commun

Aethusa cynapium L. (1) Hondspeterselie Petite ciguë

Aframomum angustifolium K. Schum. (Amomum angustifolium) (3)

Aframomum melegueta Schum. (3) Paradijszaad Grains de paradis

Agapanthus spp. (1) Afrikaanse lelie Agapanthe

Agaricus arvensis Sch. :Fr. (2.1) Anijschampignon Agaric des jachères

Agaricus bisporus (Lange) Sing. Var. Albidus (Lange) Sing (2.1)

Gekweekte champignon Agaric bisporeChampignon de Paris blanche

Agaricus bisporus (Lange) Sing. Var. Avellanuss (Lange)Sing (2.1) Kastanjechampignon Agaric bispore Champignon de Paris

Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc (2.2) Straatchampignon Psalliote des trottoirs

Agaricus bitorquis (Quélet) Saccardo (2.1) Straatchampignon Psalliote des trottoirs

Agaricus campestris L.:Fr. (2.1) Weidechampignon Agaric des jachères

Agaricus campestris L.:Fr. (2.2) Weidechampignon Agaric champêtre

Agaricus silvicola (Vitt.) Peck (2.1) Slanke anijschampignon Agaric sylvicole

Agrimonia eupatoria L. (3) Gewone agrimonie Aigremoine eupatoire

Agrocybe cylindracea (DC.:Fr.) Maire (2.1) Populierleemhoed Pholiote du Peuplier, Pivoulade

Agrocybe cylindracea (DC.:Fr.)Maire (2.2) Populierleemhoed Pholiote du jeuplier; Pivoulade

Agropyron repens (L.) P. Beauv. (zie Elymus repens (L.) Gould) (3)

Agrostemma githago L. (1) Bolderik Nielle des blés

Ajuga reptans L. (3) Kruipend zenegroen Bugle rampante

Alchemilla alpina L. (3) Alpen-vrouwenmantel Alchémille des Alpes

Alchemilla vulgaris L. (3) Spitslobbige vrouwemantel Alchémille à lobes aigus

Alchemilla xanthochlora Rothm. (3) Geelgroene vrouwenmantel Alchémille vert-jaunâtre

Aleuria aurantia (Pers.: Fr.) Fuck (2.2) Grote oranje bekerzwam Pézize orangée

Aleurites spp. (1) Houtolieboom Aleurite, Bancoulier

Alkanna spp. (1) Alkanna Orcanette

Alliaria petiolata (M. Bieb) Cavara et Grande (3) (= Sisymbrium alliaria Scop.(= Erysimum alliaria L.)Look-zonder-look Alliaire

Allium spp. (3) Ui, Prei, Knoflook Oignon, Poireau, Ail

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. (3) Zwarte els Aulne commun, Aulne noir

Aloe ferox Mill. (3*) Kaapse Aloë Aloès

Aloe vera (L.) Burm. f. (3*) Echte Aloë Aloès

Aloysia triphylla (L’Hér) Britton (= Lippia citriodoraHumb., Bonpl. et Kunth) (3*) Geurig ijzerhard Verveine odorante, Verveine Verveine-citronelle

Alpinia galanga (L.) Willd. (3) Galgant (grote) Grand galanga

Alpinia officinarum Hance (3) Galgant (kleine) Petit galganga

Althaea spp. (3) Heemst, Stokroos Guimauve, Rose trémière

Amanita rubescens (Pers. :Fr.) S.F. Gray (2.2) Parelamaniet Amanite rougissante; Golmotte

Amaryllis spp. (1) Amaryllis Amaryllis

Ammi majus L. (1) Groot akkerscherm Grand ammi

Ammi visnaga (L.) Lam. (Amomum melegueta Roscoe) (3*) Fijn akkerscherm Herbe aux cure-dents, Petit ammi

Amomum angustifolium (zie Aframomum angustifolium K. Schum.) (3)

Amomum melegueta Roscoe (Ammi visnaga (L.) Lam.) (3*)

Anacyclus officinarum Hayne (1) Duitse bertram Pyrèthre d’Allemagne

Anacyclus pyrethrum (L.) Lag. (1) Roomse bertram Pyrèthre d'Afrique

Anadenanthera spp. (= Piptadenia peregrina (L.) Benth.) (1)

Anagallis arvensis L. (1) Guichelheil Mouron rouge des champs

Anamirta cocculus (L.) Wight Arn. (1) Kokkelkorrelstruik Coque du Levant

Ananas comosus (L.) Merr. (3) Ananas Ananas

Anchusa spp. (1) Ossentong Buglosse

Andromeda spp. (1) Lavendelhei Andromède

Anemone hepatica L. (zie Hepatica nobilis Gars.) (1)

Anemone spp. (1) Anemoon Anémone

Anethum graveolens L. (3) Dille Aneth, Fenouil bâtard

Angelica archangelica L. (3) Grote engelwortel Angélique vraie

Angelica sinensis Diels (3*)

Anhalonium lewinii Henning (zie Lophophora wiliamsii (Lem. Ex Salm-Dyck)) J.M. Coult (1)

Annona spp. (1) o.a. Zuurzakboom e.a. Corossol, Ceour de boeuf

Antennaria dioica (L.) Gaertn. (3) Rozenkransje Pied-des-chat

Anthemis nobilis L. (zie Chamaemelum nobile (L.) All.) (3)

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (3) Echte kervel Cerfeuil

Anthyllis vulneraria L. (3) Wondklaver Vulnéraire

Antiaris toxicaria (Pers.) Lesch. (1)

Apium graveolens L. (3) Selderij Céleri

Aquilegia vulgaris L. (1) Wilde akelei Ancolie vulgaire

Arachis hypogaea L. (3) Aardnoot (Graine d')arachide

Arbutus unedo L. (1) Aardbeiboom Arbousier commun

Arctium lappa L. (= Lappa major Gaertn.) (3) Grote klit Grande bardane

Arctium minus (Hill) Bernh. (= Lappa minor Hill) (3) Kleine klit Petite bardane

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (3*) Beredruif Busserole, Raisin d’ours

Areca catechu L. (1) Areka, Betelnootpalm Aréquier

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. (= Chrysanth. frutescens L.) (1)Struikmargriet

Arisaema spp. (1) o.a. Drakeraap e.a. Navet indien

Aristolochia serpentaria L. (1) Virginische slangenwortel Vipérine de Virginie

Aristolochia spp. Pijpbloem Aristoloche commune

Armillaria mellea (Vahl.: Fr.) Kummer s.l. (2.2) Honingzwam s.l. Armillaire couleur de miel s.l.

Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb (3) Mierikswortel, Mierik Raifort, Cranson

Arnica chamissonis Less. (1)

Arnica montana L. (1) Valkruid Arnica

Artemisia abrotanum L. (1) Citroenalsem Aurone mâle, Citronelle

Artemisia absinthium L. (1) Absintalsem Absinthe, Armoise absinthe

Artemisia annua L. (1) Zomeralsem Armoise annuelle

Artemisia apiacea Hance (1)

Artemisia cina O. Berg et C.F. Schmidt (1) Alsemwormkruid Semen-contra, Semencine

Artemisia dracunculus L. (3) Dragon Estragon

Artemisia frigida Willd. (1)

Artemisia genipi Weber (3) Alpenbijvoet Génépi vrai, Génépi noir

Artemisia maritima L. (1) Zeealsem Armoise maritime

Artemisia nitida Bertol. (1)

Artemisia pallens Wall. ex DC. (1)

Artemisia pontica L. (1) Kleine alsem, Pontische alsem Petite absinthe

Artemisia umbelliformis Lam. (1) Génépi blanc

Artemisia vallesiana Lam. (1) Armoise du Valais

Artemisia vulgaris L. (3) Bijvoet Armoise commune

Arum maculatum L. (1) Gevlekte aronskelk Arum tacheté, Gouet tacheté

Asarum canadense L. (1) Asaret du Canada

Asarum europaeum L. (1) Mansoor Asaret d’Europe

Ascophyllum nodosum Le Jolis (1) Ascophylle noueuse

Asimina triloba (L.) Dunal (1) Pawpaw Asiminier

Asparagus officinalis L. (3) Tuin asperge Asperge

Asperula odorata L (zie Galium odoratum (L.) Scop.) (3)

Aspidosperma tomentosum. Martius et Zucc. Schltdl (3) Quebracha Quebracha

Astragalus membranaceus Bunge (3) Astragalus Astragale

Astragalus spp. (3) Hokjespeul, Tragacanth Astragale

Athyrium filix-femina (L.) Roth (1) Wijfjesvaren Fougère femelle

Atractylis gummifera L. (1) Chardon à glu

Atractylodes macrocephala Koidz. (1)

Atractylodes ovata DC. (1)

Atropa belladonna L. (1) Wolfskers Belladone

Atropa spp. (1)

Aucuba japonica Thunb. (1) Aucuba Aucuba

Avena sativa L. (3) Haver Avoine

Ballota nigra L. (3) Stinkende ballote Ballotte noire

Baptisia spp. (1) o.a. Wilde indigo e.a. Indigo sauvage

Barosma spp. (3) Bucco Buchu

Belamcanda chinensis (L.) DC. (1)

Bellis perennis L. (3) Madeliefje Pâquerette

Berberis vulgaris L. (1) Zuurbes Epine-vinette

Beta vulgaris L. (3) (Suiker)biet Betterave

Betula spp. (3) Berk Bouleau

Bixa orellana L. (3) Orleaanboom Rocoyer

Boletus edulis Bull.: Fr. (2.2) Eekhoorntjesbrood Cèpe de Bordeaux

Boletus erythropus Pers. (2.2) Gewone heksenboleet Bolet à pied rouge

Borago spp. (1) Bernagie Bourrache

Boswellia spp. (3) Wierook Encens

Brachyglottis spp. (1)

Brassica spp. (3) (Zwarte) mosterd Moutarde (noire)

Brayera anthelmintica Kunth (= Hagenia abyssinica (Bruce) J.F. Gmel.) (1) Kousso

Brugmansia spp. (1)

Brunfelsia spp. (1)

Bryonia spp. (1) Heggerank Bryone

Buxus sempervirens L. (1) Palmboompje Buis

Cachrys pabularia (Lindl.) Herrnst. Et Heyn (= Prangos pabularia Lindl.) (1)

Caladium spp. (1) Pédiveau

Calamintha nepeta (L.) Savi subspp. Spruneri (Boiss.) Nyman (= Calamintha officinalis Moench) (3)

Kleinbloemige steentijm Calament à petites fleurs

Calamintha officinalis Moench (zie Calamintha nepeta (L.) Savi subspp. Spruneri (Boiss.) Nyman (3)

Calea zacatechichi Schltdl. (1)

Calendula officinalis L. (3) (Tuin)goudsbloem Souci officinal

Calla palustris L. (1) Slangewortel Calla des marais

Callitris quadrivalvis Vent. (zie Tetraclinis articulata (Vahl.) Mast.) (1)

Calluna vulgaris (L.) Hull (3) Struikhei Bruyère commune

Calocybe gambosa (Fr.: Fr.) Singer Voorjaarspronkridder Tricholome de la Saint-Georges; Mousseron

Calophyllum inophyllum L. (1)

Caltha palustris L. (1) Dotterbloem Souci d'eau, Populage des marais

Camellia sinensis (L.) Kuntze (3) Theestruik Théier

Cananga odorata (Lam.) Hook.f. et Thomson (1) Ylang-ylang Ylang-ylang

Cannabis sativa L. (1) Hennep Chanvre

Cantharellus cibarius Fr.: Fr (2.2) Hanekam; Dooierzwam; Cantharel Chanterelle orangée

Cantharellus tubaeformis Fr.: Fr. (2.2) Trechtercantharel Chanterelle en tube

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik(3) Gewoon herderstasje Bourse à pasteur commune

Capsicum spp. (3) o.a.Spaanse peper, Paprika e.a. Piment, Poivron

Caragana arborescens Lam. (1)

Carex arenaria L. (3) Zandzegge Laîche des sables

Carica papaya L. (3) Papaja, Meloenboom Papayer

Carlina acaulis L. (3*) Zilverdistel Carline acaule

Carlina caulescens L. (1)

Carpinus betulus L. (3) Haagbeuk Charme

Carthamus tinctorius L. (3) Saffloer Carthame des teinturiers

Carum carvi L. (3) Echte karwij Carvi, Cumin de prés

Caryota spp. (1) e.a. Palmier céleri

Cassia acutifolia Delile= Cassia angustifolia Vahl) (= Cassia senna L.) (zie Senna alexandrina Mill.) (3*)

Cassia angustifolia Vahl (= Cassia acutifolia Delile) (=

Cassia senna L.) (zie Senna alexandrina Mill.) (3*)

Cassia fistula L. (3*) Indische goudenregen Canéficier, Cassier

Cassia senna L (= Cassia angustifolia Vahl) (= Cassia acutifolia Delile) (zie Senna alexandrina Mill.) (3*)

Castanea spp. (3) o.a. Tamme kastanje e.a. Châtaignier commun

Catha edulis (Vahl) Forssk. ex Endl. (1) Qat Khat

Catharanthus roseus (L.) G.Don. (1) Roze maagdenpalm Pervenche de Madagascar

Caulophyllum thalictroides (L.) Michx. (1)

Centaurea centaurium L. (3) Centaurie

Centaurea cyanus L. (3) Korenbloem Bleuet des champs, Centaurée bleuet

Centaurium erythraea Rafn (3) Echt duizendguldenkruid Erythrée petite centaurée

Centella asiatica (L.) Urb. (= Hydrocotyle asiatica L.) (1) Gotu kola Hydrocotyle d’ Asie

Cephaelis acuminata Karst. (= Uragoga granatensis Baill.) (1)

Cephaelis ipecacuanha (Brot.) Tussac (= Uragoga ipecacuanha (Brot.) Baill.) (1) Braakwortel, Ipecacuanha Ipéca du Brésil

Ceratonia siliqua L. (3) Johannesbroodboom Caroubier

Cestrum spp. (1)

Cetraria islandica Ach. (3) Ijslands mos Lichen d'Islande

Chamaemelum nobile (L.) All. (= Anthemis nobilis L.) (3) Roomse kamille Camomille romaine

Cheiranthus cheiri L. (1) Muurbloem Giroflée des murailles

Chelidonium majus L. (3*) Stinkende gouwe Chélidoine

Chenopodium ambrosioides L. (1) Welriekende ganzevoet Chénopode fausse-ambroise

Chimaphila umbellata (L.) Barton (3*) Schermwintergroen Pyrole ombellée, Chimaphile

Chondrus crispus of Stachh. (= Fucus crispus L.) (3) Carrageen (Iers moswier) Mousse d'Irlande

Chrysanthellum americanum Vatke Chrysantellum (3)

Chrysanthemum balsamita (L.) Baill. non L. (zie Tanacetum balsamita L.) (1)

Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh. (zie Tanacetum parthenium (L.) Schh. Bip.) (3*)

Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh. (zie Tanacetum vulgare L.) (1)

Chrysanthemun frutescens L. (zie Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.) (1)

Cichorium intybus L. (3) (Wilde) Cichorei Chicorée (sauvage)

Cicuta virosa L. (1) Waterscheerling Ciguë vireuse

Cimicifuga racemosa (L.) Nutt. (= Actaea racemosa Gilib.) (3*)Zilverkaars, Wandluizekruid Actée à grappes, Cimicaire à grappes

Cinchona spp. (3) Kina (boom) Quinquina

Cineraria spp. (1) Cinéraire

Cinnamomum aromaticum Nees (= Laurus cassia Nees) (3) Chinese kaneel Cannelier de Chine

Cinnamomum spp. (3) Kaneel (boom) Cannelle, Cannelier

Citrullus colocynthis (L.) Schrad. (= Cucumis colocynthis L.) (1)

Kolokwint Coloquinte officinale

Citrus spp. (3) Sinaasappelboom, Citroenboom Oranger, Citronnier

Clematis vitalba L. (1) Bosrank Clématite des haies

Clivia miniata Regel (1) Clivia Fleur de Saint Joseph

Clusia rosea Jacq. (1)

Cnicus benedictus L. (3) Gezegende distel Chardon-bénit

Cnidoscolus spp. (1)

Cochlearia officinalis L. (3) Echt lepelblad Cochléaire officinale

Cocos nucifera L. (3) Kokospalm Cocotier

Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. (3*) Codonopsis Codonopsis

Coffea spp. (3) Koffiestruik Caféier

Cola acuminata (P. Beauv.) Schott et Endl (3) Kolaboom Noix de cola, Colatier

Cola ballayi Cornu (3) Kolaboom Noix de cola, Colatier

Cola nitida (Vent.) Schott. et Endl. (3) Kolaboom Noix de cola, Colat

Colchicum autumnale L. (1) Herfsttijloos Colchique d'automne

Coleus forskohli (Poir.) Briq. (3*)

Colutea arborescens L. (1) Europese blazenstruik Baguenaudier, Arbre à vessies

Comandra spp. (1)

Combretum micranthum G. Don (3) Kinkeliba

Commiphora molmol Engl. (3) Mirre Myrrhe

Conium maculatum L. (1) Gevlekte scheerling Grande ciguë

Convallaria majalis L. (1) Lelietje-van-dalen, Meiklokje Muguet

Convolvulus scammonia L. (1) Purgeerwinde Scammonée

Convolvulus scoparius L. (3) Akkerwinde Liseron des champs

Conyza (=Erigeron) canadensis (L.) Cronquist (3) Canadese fijnstraal Vergerette du Canada

Copaifera officinalis (Jacq.) L. (3) Copaibabalsem Baume de copahu, Copayer

Coprinus comatus (Müll.: Fr.) S.F. Gray (2.2) Geschubde inktzwam Coprin chevelu

Coprinus comatus (Müll.:Fr.) Pers. (2.1) Geschubde inktzwam Coprin chevelu

Coriandrum sativum L. (3) Koriander Coriandre

Coriaria myrtifolia L. (1) Looiersstruik Redoul

Coriaria thymifolia Humb. et Bonpl. (1)

Coronilla varia L. (1) Bont kroonkruid Coronille bigarrée

Corydalis spp. (1) Helmbloem, o.a. Holwortel e.a. Corydale creuse

Corylus avellana L. (3) Hazelaar Noisetier, coudrier

Corynanthe spp. (1) Yohimbe Yohimbe

Cotoneaster spp. (1) Dwergmispel Cotonéaster

Crataegus laevigata (Poir.) DC. (3) Tweestijlige meidoorn Aubépine à deux styles

Crataegus monogyna Jacq. (3) Eenstijlige meidoorn Aubépine à une style

Craterellus cornucopioides (L.: Fr.) Pers (2.2) Hoorn-van-overvloed Trompette de la mort

Crinum asiaticum L. (1)

Crocus sativus L. (3) Saffraankrokus Safran

Crotalaria spp. (1)

Croton eluteria Benn. (1)

Croton spp. (1)

Cryptostegia spp. (1)

Cucumis colocynthis L. (zie Citrullus colocynthis (L.) Schrad.) (1)

Cucurbita pepo L. (3*) Sierpompoen Courge pépon,

Cuminum cyminum L. (3) Komijn Cumin officinal

Cupressus sempervirens L. (1) Cipres Cyprès

Curcuma spp. (3) Kurkuma, Zedoar Curcuma, Zédoaire

Cusparia officinalis (Hancock.) Engl. (zie Galipea officinalis

Hancock) (1)

Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. (3) Guarplant Plante à guar

Cycas spp. (1) Cycaspalm, Varenpalm Cycas

Cydonia oblonga Mill. (= Cydonia vulgaris Delarbre) (3) Kwee Cognassier

Cydonia vulgaris Delarbre (zie Cydonia oblonga Mill.) (3)

Cymbopogon spp. (3) o.a. Citroengras e.a. Citronelle

Cynara scolymus L. (3) Artisjok Artichaut

Cynodon dactylon (L.) Pers. (1) Handjesgras Chiendent dactyle

Cynoglossum spp. (1) Hondstong Cynoglosse

Cypripedium calceolus L. (1) Vrouwenschoentje Sabot de Vénus

Cytisus laburnum L. (zie Laburnum anagyroides Medik.) (1)

Cytisus scoparius (L.) Link. (= Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex W.D. Koch.) (1)

Gewone brem Genêt à balais

Cytisus spp. (1)

Dalechampia scandens Jacq. (1)

Daphne mezereum L. (1) Rood peperboompje Bois-gentil, Bois-joli

Daphne spp. (1)

Datura spp. (1)

Datura stramonium L. (1) Doornappel Stramoine

Datura stramonium L. var. tatula (L.) Torr.tatula L. (1)

Daucus carota L. (3) Peen Carotte

Delphinium spp. (1) Ridderspoor Staphisaigre, Dauphinelle

Derris spp. (1)

Dianthus caryophyllus L. (1) Tuinanjer Oeillet des fleuristes

Dicentra spectabilis (L.) Lem. (1) Gebroken hartje Coeur de Marie, Coeur de Jeanette

Dichondra repens J.R. et G. Forst. (1)

Dictamnus albus L. (1) Vuurwerkplant, Essenkruid Dictame blanc, Fraxinelle

Dieffenbachia spp. (1) Dieffenbachia Dieffenbachia

Digitalis lanata Ehrh. (1) Wollig vingerhoedskruid Digitale laineuse

Digitalis purpurea L. (1) Gewoon vingerhoedskruid Digitale pourpre

Digitalis spp. (1) Vingerhoedskruid Digitale

Diospyros kaki L.f. (3) Kaki Kaki, Plaqueminier

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. (1) Tonkabonen boom Fève de Tonka

Disciotis venosa (Pers.: Fr.) (2.2) Grote aderbekerzwam Pézize veinée

Drosera anglica Huds. (zie Drosera longifolia L.) (1)

Drosera intermedia Hayne (1) Kleine zonnedauw Rossalis intermédiaire

Drosera longifolia L. (= Drosera anglica Huds.) (1) Lange zonnedauw Rossalis à feuilles longues

Drosera rotundifolia L. (3) Ronde zonnedauw Droséra, Rossalis à feuilles rondes

Dryopteris filix-mas (L.) Schott (1) Mannetjesvaren Fougère mâle

Duboisia spp. (1)

Ecballium elaterium (L.) A. Rich. (1) Springkomkommer

Echinacea spp. (3) Echinacea Echinacea

Echium spp. (1) o.a. Slangekruid e.a.Vipérine

Elettaria cardamomum (L.) Maton (3) Kardemom Cardamome

Eleutherococcus senticosus (Rupr et Maxim.) (= Acanthopanax senticosus (Rupr et Maxim.) Harms. (3*)Siberische Ginseng Eleuthérocoque

Elymus repens (L.) Gould (= Agropyron repens (L.) P. Beauv.) (3)Kweek(gras) Chiendent commun

Ephedra spp. (1) o.a. Zeedruif Ephédra

Epilobium angustifolium L. (3*) Wilgenroosje Epilobe en épi

Equisetum arvense L. (3) Heermoes Prêle des champs

Eranthis hyemalis (L.) Salisb. (1) Winterakoniet Eranthe d’hiver, Hellébore d’hiver

Erechtites spp. (1)

Erica cinerea L. (3) Rode dophei Bruyère cendrée

Erica tetralix L. (3) Gewone dophei Bruyère quaternée

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl L. (1) Japanse mispel Néflier du Japon, Bibassier

Eriodictyon californicum (Hook et Arn.)Torr. (3) Heilig kruid Herbe sainte

Erodium cicutarium (L.) L’Hér. (3) Gewone reigersbek Bec de cigogne commun

Eryngium campestre L. (3) Echte kruisdistel Chardon roulant

Erysimum alliaria L. (= Sisymbrium alliaria Scop.) (zie Alliaria petiolata (M. Bieb) Cavara et Grande) (3)

Erysimum officinale L. (zie Sisymbrium officinale (L.) Scop.) (3)

Erythrina spp. (1) Erythrina Erythrine

Erythroxylum coca Lam. (1) Cocastruik Coca

Eschscholzia californica Cham. (3) Slaapmutsje Eschscholzia de Californie

Eucalyptus spp. (3) Eucalyptus Eucalyptus

Eugenia spp. (3) o.a. Kruidnagel e.a. Giroflier

Euonymus atropurpureus Jacq. (1) Fusain noir pourpré

Euonymus europaeus L. (1) Wilde kardinaalsmuts Fusain d’Europe

Eupatorium triplinerve Vahl (1)

Euphorbia spp. (1) o.a. Wolfsmelk, Kerstster Euphorbe panachée, Poinsettia

Euphrasia officinalis L. (3) Beklierde ogentroost Euphraise glanduleuse

Euphrasia stricta Wolff ex Lehm. (3) Stijve ogentroost Euphraise raide

Evernia prunastri (L.) Ach. (3) Eikmos Evernia

Excoecaria agallocha L. (1)

Exogonium purga (Wender.) Benth. (zie Ipomoea purga (Wender.) Hayne) (1)

Fagopyrum esculentum Moench (3) Boekweit Sarrasin

Fagus sylvatica L. (1) Gewone beuk Hêtre commun

Ferula assa-foetida L. (3*) Duivelsdrek Ase fétide

Ficaria renunculoïdes Monch. (zie Ranunculus ficaria L. (1)

Ficus carica L. (3) Vijgenboom Figuier

Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Singer (2.1) Fluweelpootje Collybie à pied velouté

Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Singer (2.2) Fluweelpootje Collybie à pied velouté

Foeniculum spp. (3) Venkel Fenouil

Forestiera spp. (1)

Fragaria spp. (3) Aardbei Fraisier

Frangula alnus (3) Sporkehout Bourdaine

Fraxinus excelsior L. (3) Gewone es Frêne commun

Fraxinus ornus L (3) Pluimes Frêne à manne, Frêne à fleurs

Fritillaria imperialis L. (1) Keizerskroon Fritillaire impériale

Fucus crispus L. (zie Chondrus crispus of Stachh.) (3)

Fucus serratus L. (1) Zaagwier Varech denté

Fucus vesiculosus L. (3) Fucus, Blaaswier Fucus, Varech vésiculeux

Fumaria officinalis L. (3) Gewone duivekervel Fumeterre officinale

Galanthus spp. (1) o.a. Sneeuwklokje e.a. Perce-neige

Galega officinalis L. (1) Galega Galéga, Sainfoin d’Espagne

Galeopsis ochroleuca Lam. (zie Galeopsis segetum Neck.) (3)

Galeopsis segetum Neck. (= Galeopsis ochroleuca Lam.) (3) Bleekgele henepnetel Chanvre bâtard

Galipea officinalis Hancock (= Cusparia officinalis (Hancock.) Engl.) (1)

Angusturaboom Angusture vraie

Galium odoratum (L.) Scop. (= Asperula odorata L.) (3) Lievevrouwebedstro Aspérule odorante

Galium verum L. (3) Geel walstro Caille-lait jaune

Ganoderma tsugae Murr. (2.1)

Garcinia cambogia Desr. (3) Guttegomboom Guttier

Garcinia hanburyi Hook. f. (1)

Garcinia mangostana L. (3) Mangostan Mangoustanier

Gardenia augusta Merr. (3) Gardenia Gardénia

Gaultheria procumbens L. (1)

Gelidium spp. (3) o.a. Agar-agar e.a. Agar-agar

Gelsemium spp. (1) Jasmin jaune

Genista tinctoria L. (1) Verfbrem Genêt des teinturiers

Gentiana spp. (3) Gentiaan Gentiane

Geranium robertianum L. (3) Robertskruid Herbe à Robert

Geum urbanum L. (3) Geel nagelkruid Benoîte commune

Gigartina spp. (3) Mos Mousse

Ginkgo biloba L. (3) Ginkgo Ginkgo

Glechoma hederacea L. (1) Hondsdraf Lierre terrestre

Globularia alypum L. (1) Drietandkogelbloem Globulaire turbitt

Globularia vulgaris L. (1) Gewone kogelbloem Globulaire commune

Gloriosa superba L. (1) Prachtlelie

Glycine max (L.) Merr. (3) Soja (boon) Soya

Glycyrrhiza glabra L. (3) Zoethout Réglisse

Gossypium spp. (3) Katoenstruik Cotonnier

Gratiola officinalis L. (1) Genadekruid Gratiole

Grifola frondosa (Dicks.: Fr.)S.F.Gray (2.1) Eikhaas Poule de bois, Polypore en touffes

Grindelia camporum Greene (3)

Grindelia humilis Hook et Harv. (zie Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal) (3)

Grindelia robusta Nutt. (3) Grindelia Grindélia

Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal (= Grindelia humilis Hook et Harv.) (3) Grindelia Grindélia

Guajacum officinale L. (3) Guajakhout, Echt pokhout Bois de gaiac

Guajacum sanctum L. (3) Guajakhout, Pokhout Bois de gaiac

Guatteria gaumeri Greenm. (1) Yumel Yumel

Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br. Ex Schultes (3)

Haematoxylum campechianum L. (3) Campechehout Bois de Campêche

Hagenia abyssinica (Bruce) J.F. Gmel (zie Brayera anthelmintica Kunth) (1)

Hamamelis virginiana L. (3) Amerikaanse toverhazelaar Hamamélis d’Amérique

Haronga madagascariensis L. (Lam. ex Poir.) Choisy (zie Harungana madagascariensis Lam. ex Poir.) (1)

Harpagophytum procumbens (Burch.) DC. (3*) Duivelsklauw Griffe du diable

Harpagophytum zeyheri Decne. (3*)

Harungana madagascariensis Lam. ex Poir. (= Haronga madagascariensis L. (Lam. ex Poir.) Choisy (1)Guttier du Gabon

Hedeoma pulegioides (L.) Pers. (3) Hedeoma Hédéome

Hedera helix L. (1) Klimop Lierre commun

Heimia spp. (1)

Helianthus annuus L. (3) Zonnebloem Tournesol

Helianthus tuberosus L. (3) Aardpeer Topinambour

Helichrysum arenarium (L.) Moench. (3) Zandstrobloem Immortelle des sables

Helichrysum stoechas (L.) Moench (3) Gele strobloem Immortelle stoechade

Heliotropium europaeum L. (1) Europese heliotroop Héliotrope d’Europe

Heliotropium indicum L. (1) Indische zonnewende Héliotrope

Heliotropium spp. (1) Heliotroop, Zonnewende Héliotrope

Helleborus spp. (1) Nieskruid, o.a. Kerstroos Hellébore, e.a. Rose de Noël

Hepatica nobilis Gars. (= Anemone hepatica L.) (1) Leverbloempje Anémone hépatique

Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier (1) Reuzenberenklauw Berce de Caucase

Heracleum sphondylium L. (3) Gewone berenklauw Berce commune

Hericium erinaceus (BulI.: Fr.) Pers. (2.1) Pruikzwam Hydne hérisson

Herniaria glabra L. (3*) Kaal breukkruid Herniaire glabre

Hibiscus spp. (3) Hibiscus (Amberbloem) Ambrette

Hieracium pilosella L. (3) Muizenoor Epervière piloselle

Hierochloë odorata (L.) P. Beauv. (3) Veenreukgras Hierochloë odorante

Hippomane mancinella L. (1) Manchineel Mancenillier

Hippophaë rhamnoides L. (3) Duindoorn Argousier

Hirneola auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk (2.1) Judasoor Oreille de Judas

Hirneola auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk (2.2) Judasoor Oreille de Judas

Homalomena spp. (1)

Hordeum vulgare L. (3) Gerst Orge carrée

Humulus lupulus L. (3) Hop Houblon

Hura crepitans L. (1) Zandkokerboom Arbre au diable, Sablier blanc

Hyacinthus orientalis L. (1) Hyacint Jacinthe d’Orient

Hydnum repandum L.: Fr (2.2) Gele stekelzwam Pied de mouton

Hydrastis canadensis L. (3*) Canadese geelwortel Hydraste du Canada

Hydrocotyle asiatica L. (zie Centella asiatica (L.) Urb.) (1)

Hygrophoropsis aurantiaca (Wülf.: Fr.) Maire (2.2) Valse cantharel Fausse girolle

Hyoscyamus muticus L. (1) Jusquiame d’Egypte

Hyoscyamus niger L. (1) Bilzekruid Jusquiame noire Hyoscyamus spp. (1)

Hypericum perforatum L. (3) Sint Janskruid Millepertuis commun

Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.)Kummer (2.1) Dennezwavelkop Hypholome doux

Hypsizygus tessulatus (Bull. : Fr.) Sing. (2.1) Buna Shimeji Buna Shimeji

Hypsizygus ulmarius (Bull.: Fr.) Kühner (2.1) Iepenzwam Lyophylle de 1'Orme

Hyssopus officinalis L. (3) Hyssop Hysope

Ilex aquifolium L. (1) Hulst Houx

Ilex paraguariensis A. St.-Hil. (3) Mate Maté

Illicium anisatum L. (= Illicium religiosum Siebold et Zucc.)(1) Japanse steranijs Anis étoilé du Japon

Illicium religiosum Siebold et Zucc. (zie Illicium anisatumL.) (1)

Illicium verum Hook. f. (3) Chinese steranijs Anis étoile de Chine

Indigofera tinctoria L. (1) Indigostruik Indigotier

Inula helenium L. (3*) Griekse alant Inule grande aunée

Ipomoea purga (Wender.) Hayne (= Exogonium purga(Wender.) Benth.) (1)Jalappe

Ipomoea spp. (1) Pronkwinde Ipomée

Iris spp. (1) o.a. Lis Iris

Isatis tinctoria L. (1) Wede Pastel

Jasminum grandiflorum L. (3) Grootbloemige jasmijn Jasmin à grandes fleurs

Jasminum officinale L. (3) Gewone jasmijn Jasmin commun

Jateorhiza palmata (Lam.) Miers (3) Kolombo Racine de colombo

Jatropha curcas L. (1) Médicinier, Pourghère

Juglans regia L. (3) Okkernoot Noyer royal

Juniperus communis L. (3) Gewone jeneverbes Genévrier commun

Juniperus oxycedrus L. (3) Cade-olieboom Oxycèdre, Cade

Juniperus procera Hochst. (3) Afrikaanse jeneverbes Genévrier élevé, Genévrier d’Afrique

Juniperus sabina L. (1) Sabijnse jeneverbes Genévrier sabine

Juniperus virginiana L. (3) Virginische jeneverbes Genévrier de Virginie

Kalmia latifolia L. (1) Lepelboom Laurier de montagne

Krameria triandra Ruiz et Pav. (3) Ratanhia Ratanhia

Laburnum anagyroides Medik. (= Cytisus laburnum L.) (1) Gewone goudenregen Cytise faux ébénier

Laccaria amethystina (Huds.) Cooke (2.2) Amethistzwam; Rode koolzwam Laccaire améthyste

Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Cooke (2.2) Fopzwam Laccaire laqué

Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S.F. Gray (2.2) Oranjegroene melkzwam Lactaire délicieux

Lactuca virosa L. (1) Gifsla Laitue vireuse

Laetiporus sulphureus (BuIl.:Fr.) Murrill (2.1) Zwavelzwam Polypore souffré

Laminaria spp. (3) Laminaire algen Laminaires

Lamium album L. (3) Witte dovenetel Lamier blanc

Langermannia gigantea (Batsch.: Pers.) Rostk (2.2) Reuzenbovist Vesse-de-loup géante

Lappa major Gaertn. (zie Arctium lappa L.) (3)

Lappa minor Hill (zie Arctium minus (Hill) Bernh.) (3)

Larix spp. (3) Lork Mélèze

Larrea tridentata L. (1) Creosootstruik

Laurus cassia Nees (zie Cinnamomum aromaticum Nees) (3)

Laurus nobilis L. (3) Laurier Laurier

Lavandula spp. (3) Lavendel Lavande

Lawsonia alba Lam (zie Lawsonia inermis L. .) (1)

Lawsonia inermis L. (= Lawsonia alba Lam) (1) Henna Henné

Lentinula edodes (Berk.) Pegler (2.1) Shiitake Shiitake

Leonurus cardiaca L. (3*) Hartgespan Agripaume

Lepista inversa (Scop.) Pat. (2.2) Roodbruine trechterzwam Clitocybe inversé

Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke (2.2) Paarse schijnridderzwam Pied bleu

Lepista nuda (Bull.:Fr.)Cooke (2.1) Paarse schijnridder Pied bleu

Leptospermum spp. (3)

Lespedeza capitata L. (3) Lespedeza Lespedeza

Leucoagaricus leucothites (Vitt.) Wasser (2.1) Blanke Parasolzwam Lépiote pudique

Leucoagaricus leucothites (Vitt.) Wasser (Lepiota naucina)(2.2) Blanke parasolzwam Lepiote pudique

Leucojum vernum L. (1) Lenteklokje Nivéole printanière

Leucophae spp. (1)

Levisticum officinale W.D.J. Koch. (3) Lavas Livèche

Liatris odoratissima Willd. (= Trilisa odoratissima (J.F.Gmel L.) Cass.) (3) Vanilleplant

Ligustrum vulgare L. (1) Wilde liguster Troène commun

Linum usitatissimum L. (3) Vlas Lin

Lippia citriodora Humb., Bonpl. et Kunth (zie Aloysia triphylla (L’Hér) Britton) (3*)

Liquidambar styraciflua L. (3) Amerikaanse amberboom Copalme d’ Amérique

Liriope spp. (1)

Lithospermum spp. (1) o.a. Parelzaad e.a. Grémil

Lithothamnium calcareum (3)

Lobelia inflata L. (1) Gezwollen lobelia Lobélie enflée

Lonchocarpus spp. (1)

Lonicera caprifolium L. (1) Tuinkamperfoelie Chèvrefeuille des jardins

Lophophora wiliamsii (Lem. Ex Salm-Dyck) J.M. Coult (= Anhalonium lewinii Henning) (1) Peyotl Peyotl

Lotus corniculatus L. (3) Gewone rolklaver Lotier corniculé

Lupinus spp. (1) Lupine Lupin

Lycium spp. (1) Boksdoorn Lyciet

Lycopodium clavatum L. (3) Grote wolfsklauw Lycopode en massue

Lycopus europaeus L. (3*) Wolfspoot Lycope d'Europe

Lycoris spp. (1)

Lyonia spp. (1)

Lyophyllum shimeji (Kawam.) Hongo (2.1) Hon-Shimeji Hon-Shimeji

Lythrum salicaria L. (3) Grote kattenstaart Salicaire commune

Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Singer (2.2) Grote parasolzwam Coulemelle, Lépiote élevée

Magnolia officinalis Rehder et E.H. Wilson (1) Magnolia Magnolie officinal

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. (1) Mahonia Mahonie à feuilles de houx

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt (1) Dalkruid Maianthème à deux feuilles

Mallotus philippensis (Lam.) Müll. Arg. (1) Kamalaboom Kamala, Rottlière des teinturiers

Malpighia punicifolia L. (3) West-Indische kers Cerise de Barbade

Malus spp. (3) Appelboom Pommier

Malva spp. (3) Kaasjeskruid Mauve

Mandragora officinarum L. (1) Alruin Mandragore officinale

Maranta arundinacea L. (3) Arrowroot Arrowroot

Marasmius oreades (Balt.: Fr.) Fr (2.2) Weidekringzwam Marasme des Oréades

Marrubium vulgare L. (3) Malrove Marrube

Marsdenia cundurango Rchb. f. (3) Condurango Condurango

Matricaria spp. (3) Kamille Matricaire, e.a. Camomille

Meconopsis spp. (1) Schijnpapaver

Medicago sativa L. (3) Luzerne (alfalfa) Luzerne commune

Melaleuca spp. (3) Cajeputboom Cajeputier

Melilotus caerulea Des. (zie Trigonella caerulea (L.) Ser.) (3)

Melilotus officinalis (L.) Pall. (3) Akkerhoningklaver Mélilot officinal

Melissa officinalis L. (3) Citroenmelisse Mélisse officinale

Melittis melissophyllum L. (1) Bijenblad Mélitte à feuilles de mélisse

Menispermum canadense L. (1)

Mentha spp. (3) Munt Menthe

Menyanthes trifoliata L. (3) Waterdrieblad Trèfle d'eau

Mercurialis annua L. (1) Tuinbingelkruid Mercuriale annuelle

Mercurialis perennis L. (1) Bosbingelkruid Mercuriale vivace

Mesembryanthemum spp. (1) o.a. Middagbloem, Ijskruid e.a. Ficoïde glaciale

Mimosa spp. (1) Mimosa

Morchella angusticeps Peck (2.2)

Morchella elata Fr.:Fr. (2.2) Kegelmorielje Morille conique

Morchella esculenta (L.: Fr.) Pers (2.2) Gewone morielje Morille commune

Morchella esculenta (L.:Fr.)Pers. (2.1) Gewone morielje Morille commune

Morus spp. (3) Moerbei Mûrier

Mucuna pruriens (= Dolichos pruriens L.) (1)

Murraya koenigii (L.) Spreng. (3)

Muscari comosum (L.) Mill. (1) Kuifhyacint Muscari à toupet

Myoporum laetum G. Forst. (1)

Myristica fragrans Van Houtte (3) Nootmuskaatboom Muscadier

Myroxylon balsamum (L.) Harms var. pereirae (Royle) Harms (3) Perubalsemboom Baumier du Pérou

Myrtus communis L. (3) Mirt Myrte

Narcissus poeticus L. (1)

Narcissus spp. (1) Witte narcis, Dichtersnarcis Narcisse des poètes

Nardostachys grandiflora DC. (= Nardostachys jatamansi DC.) (3) Jatamansi, Indisch aarborstelgras Jatamansi, Nard indien

Nardostachys jatamansi DC. (zie Nardostachys grandiflora DC.) (3)

Nasturtium officinale R. Br. (3) Witte waterkers Cresson de fontaine

Nepeta cataria L. (3*) Wild kattekruid Herbe aux chats

Nerium spp. (1) Oleander Laurier-rose

Nicotiana spp. (1) o.a. Tabak Tabac

Nigella damascena L. (1) Juffertje-in-’t-groen Nigelle de Damas

Nigella sativa L. (1) Zwarte komijn Cumin noir, Toute épice

Nymphaea alba L. (1) Witte waterlelie Nénuphar blanc

Nymphaea odorata Ait. (1) Geurende waterlelie Nénuphar odorants

Ochrosia spp. (1)

Ocimum basilicum L. (3) Basilicum Basilic commun

Oenanthe aquatica (L.) Poir. (3*) Watertorkruid, Watervenkel Oenanthe phellandre, Fenouil d'eau

Oenothera biennis L. (3) Middelste teunisbloem Onagre bisanuelle

Olea spp. (3) Olijfboom Olivier

Ononis arvensis L. (3) Wild zoethout

Ononis spinosa L. (3) Kattedoorn Bugrane épineuse

Opopanax spp. (3)

Origanum spp. (3) Marjolein Origan

Ornithogalum spp. (1) Vogelmelk Ornithogale

Orobanche spp. (1) Bremraap Orobanche

Orthosiphon anistatus (Bl.) Miq. (= Orthosiphon stamineus Benth.) (3) Nierthee (Javaanse) Thé de Java

Orthosiphon stamineus Benth (zie Orthosiphon anistatus (Bl.) Miq.) (3)

Oryza sativa L. (3) Rijst Riz

Oxalis spp. (1) Klaverzuring Oxalide, Oxalis

Paeonia spp. (1) Pioen Pivoine

Panax spp. (3) Ginseng Ginseng

Papaver rhoeas L. (3) Grote klaproos Grand coquelicot

Papaver somniferum L. (1) Slaapbol, Papaver, Maankop, Pavot officinal

Parietaria officinalis L. (3) Groot glaskruid Pariétaire diffuse

Paris quadrifolia L. (1) Eenbes Parisette

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch (1) Vijfbladige wingerd Vigne vierge

Passiflora spp. (3) Passiebloem Passiflore

Pastinaca sativa L. (3) Gewone pastinaak Panais commun

Paullinia cupana Kunth. ex Humb., Bonpl. et Kunth (3) Guarana Guarana

Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre (1) Yohimbe Yohimbe

Pedilanthus spp. (1)

Peganum harmala L. (1) Harmala Harmal

Pelargonium spp. (3) Pelargonium Pélargonium

Persea americana Mill. (3) Avocadoboom Avocatier

Petasites spp. (1) Hoefblad Pétasite

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill (3*) (Tuin)Peterselie Persil

Petunia violacea Lindl. (1)

Peucedanum ostruthium (L.) W.D. (3*) Meesterwortel Impératoire

Peumus boldus Molina (3*) Boldo Boldo

Phaseolus vulgaris L. (3) Boon Haricot

Philodendron spp. (1)

Pholiota mutabilis (Scop. : Fr.) Kumm. Smith & Singer (2.1) Kleine bundelzwam Pholiote changeante

Pholiota nameko (I. Ito) S. Ito & Imai (2.1) Nameko Naméko

Physalis spp. (3) o.a. Lampionplant, Ananaskers Coqueret

Physostigma venenosum Balf. (1) Calabarbonen Fèves de Calabar

Phytolacca spp. (1) Karmozijnbes Phytolaque

Picea spp. (3) Spar Epicéa

Picramnia antidesma Sw. (1) Macary bitter

Pieris formosa (Wall.) D. Don (1)

Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex Murr. (1)

Pilocarpus spp. (1)

Pimenta dioica (L.) Merr. .) (= Pimenta officinalis Lindl) (3) Pimentboom, Jamaicapeper Poivrier de la Jamaïque

Pimenta officinalis Lindl (zie Pimenta dioica (L.) Merr. (3)

Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore (3) Westindische bay-boom, Bay-rumboom Piment couronné

Pimpinella anisum L. (3) Anijs Anis (vert)

Pimpinella major (L.) Huds. (3) Grote bevernel Grand boucage

Pimpinella saxifraga L. (3) Kleine bevernel Petit boucage

Pinus spp. (3) Den Pin

Piper angustifolium Ruiz et Pav. (3) Maticopeper Matico

Piper methysticum G. Forst. (3*) Kava, Kawa Kava, Kawa

Piper nigrum L. (3) Zwarte peper, Witte peper Poivrier noir, Poivrier blanc

Piptadenia peregrina (L.) Benth. ( Anadenanthera spp.) (1)

Piscidia erythrina (Loefl.) L. (zie Piscidia piscidula (L.) Sarg.) (1)

Piscidia piscidula (L.) Sarg. (=Piscidia erythrina (Loefl.) L(1) Piscidia Piscidie

Pistacia lentiscus L. (3) Mastiekboom Lentisque

Plantago spp. (3) Weegbree Plantain

Pleurotus citrinopileatus Singer (2.1) Goudkleurige oesterzwam Pleurote jaune

Pleurotus colombinus (2.1)

Pleurotus cornucopiae (Paulet ex Pers.) (2.1) Trechteroesterzwam Pleurote corne, Rolland d’abondance

Pleurotus cystidiosus O.K. Miller (2.1)

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet (2.1) Kruisdisteloesterzwam Pleurote du Panicaut

Pleurotus flabellatus (M.J. Berk & Broome) Sacc. (2.1)

Pleurotus ostreatus (Jacq. Fr.) Kummer (2.1) Gewone oesterzwam Pleurote en huitre

Pleurotus ostreatus (Jacq. Fr.) Kummer (2.1) Gewone Oesterzwam Pleurote en forme d'huître

Pleurotus pulmonarius (Fr.:Fr.) Quélet (2.1) Bleke oesterzwam Pleurote pulmonaire

Pleurotus sajor-caju (Fries) Singer (2.1)

Pleurotus salmoneostramineus Vassil (2.1) Zalmoesterzwam Pleurote saumon

Pleurotus sp. Florida (Eger) (2.1) Floridazwam Pleurote de Floride

Podophyllum peltatum L. (1) Voetblad Podophyllée

Pogostemon cablin (Blanco)Benth. (3) Patchoeli Patchouli

Polygala spp. (3) Vleugeltjesbloem Polygala

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce. (= Polygonatum officinale All) (1) Welriekende salomonszegel Sceau de Salomon odorant

Polygonatum officinale All (zie Polygonatum odoratum (Mill.) Druce.) (1)

Polygonum spp. (3) Duizendknoop (o.a. Varkensgras,waterpeper) Renouée

Polyporus umbellatus (Pers.:Fr.) Fr. (2.1) Schermpjeseikhaas Polypore en ombelle

Poncirus trifoliata (L.) Raf. (1) Driebladcitrus Oranger trifolié

Populus spp. (3) Populier Peuplier

Potentilla spp. (3) o.a. Zilverschoon, Tormentil Potentillee, Tormentille

Poterium spinosum L. (zie Sarcopoterium spinosum (L.)Spach) (3)

Prangos pabularia Lindl. (zie Cachrys pabularia (Lindl.)

Herrnst. Et Heyn) (1)

Primula spp. (3) Sleutelbloem Primevère

Prunella vulgaris L. (3) Gewone brunel Brunelle commune

Prunus africana (Hook. f.) Kalkman (= Pygeum africanumHook) (3*) Rood stinkhout Mueri

Prunus spp. (3) Kers, Pruim, Amandelboom Cerisier, Prunier, Amandier

Psoralea spp. (1) Herbe au bitum

Psychopetalum spp. (1)

Psychotria viridis Ruiz. et Pav. (1)

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. (1) Adelaarsvaren Fougère-aigle

Pterocarpus marsupium Roxb. (3) Kinoboom Kino de Malobar

Pterocarpus santalinus L. f. (3) Sandelboom Santal

Pueraria lobata (Willd.) Ohwi (3) Kudzu Kudzu

Pulicaria (=Inula) dysenterica (L.) Bernk. (3) Heelblaadjes Pulicaire dysentérique

Pulmonaria officinalis L. (3) Gevlekt longkruid Pulmonaire officinale

Pulsatilla vulgaris Mill. (1) Wildemanskruid Anémonz pulsatille

Punica granatum L. (3) Granaatboom Grenadier

Pygeum africanum Hook (zie Prunus africana (Hook. f.) Kalkman) (3*)

Pyrularia pubera Michx. (1) Buffelnoot

Quassia amara L. (= Simaruba amara Aubl.) (1) Kwassieboom Quassier

Quassia simaruba L.f. (1) Kwassieboom Quassier

Quassia spp. (1)

Quercus spp. (3) Eik Chêne

Quillaja saponaria Molina. (1) Zeephoutboom Bois de Panama

Ranunculus ficaria L. (= Ficaria ranunculoides Moench) (1) Speenkruid Ficaire

Ranunculus spp. (1) Boterbloem Renoncule

Raphanus spp. (3) Radijs Radis

Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz (1) Rauvolfia Rauvolfia

Rauvolfia spp. (1)

Rhamnus catharticus L. (3*) Wegedoorn Nerprun purgatif

Rhamnus purshianus (3*) Cascara Cascara

Rheum officinale Baill. (3*) Chinese (Turkse) rabarber Rhubarbe de Chine

Rheum palmatum L. (3*) Chinese (Russische) rabarber Rhubarbe de Chine

Rhododendron spp. (1) Rododendron Rhododendron

Rhodomyrtus spp. (1)

Rhus spp. (1) Sumak Sumac

Rhynchosia spp. (1)

Ribes spp. (3) o.a. Aalbes, Zwarte bes e a. Groseiller, Cassis

Richardia scabra L. (1) Valse ipecacuanha Faux ipéca

Ricinus communis L. (1) Wonderboom Ricin commun

Rivina humilis L. (1)

Robinia pseudoacacia L. (3) Gewone robinia Robinier faux-acacia

Roemeria hybrida L. DC. (1)

Rosa spp. (3) Roos Rose, Rosier

Rosmarinus officinalis L. (3) Rozemarijn Romarin

Rubia tinctorum L. (1) Meekrap Garance

Rubus spp. (3) Gewone braam, Framboos e.a. Ronce, Framboisier

Rumex spp. (3) Zuring Oseille

Ruscus aculeatus L. (3) Muizedoorn Petit houx, Fragon

Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. (2.2) Regenboogrussula Russule charbonnière

Russula vesca Fr (2.2) Smakelijke russula Russule comestible

Russula virescens (Schaeff.) Fr. (2.2) Ruwe russula Russule verdoyante; Palomet

Ruta graveolens L. (1) Wijnruit Rue des jardins

Sabadilla officinalis Brandt. et Ratzeb. (zie Schoenocaulon officinale Cham. et Schtdl..) (1)

Salix spp. (3) Wilg Saule

Salvia officinalis (3*) Salie Sauge

Salvia spp. (3) Salie Sauge

Sambucus spp. (3) Vlier Sureau

Sanguinaria canadensis L. (1) Bloedwortel Sanguinaire du Canada

Sanguisorba minor Scop. (3) Kleine pimpernel Petite pimprenelle

Sanguisorba officinalis L. (3) Grote pimpernel Sanguisorbe

Sanicula europaea L. (3) Heelkruid Sanicle

Sansevieria spp. (1) Vrouwentongen Sansevière

Santalum album L. (3) Sandelboom Santal blanc

Santolina chamaecyparissus L. (3) Heiligenbloem Petit cyprès

Saponaria officinalis L. (1) Zeepkruid Saponaire officinale

Sarcopoterium spinosum (L.) Spach (= Poterium spinosum L.) (3)

Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex W.D. Koch. (zie Cytisus scoparius (L.) Link.) (1)

Sassafras officinale Nees et Eberm. (1) Sassafrashout Bois de sassafras

Satureja spp. (3) o.a. Bonekruid Sarriette

Saussurea spp. (1)

Schefflera spp. (1)

Schinus molle L. (1) Peruviaanse peperboom Faux poivrier

Schinus terebinthifolius Raddi. (1) Braziliaanse peperboom Baies roses, Poivre rose

Schisandra chinensis (Kurcz.) Baill. (3) Schisandra Schisandre

Schoenocaulon officinale Cham. et Schtdl.. (= Sabadilla officinalis Brandt. et Ratzeb.) (1) Sabadilkruid Cévadille

Scindapsus spp. (1)

Scopolia spp. (1)

Scrophularia spp. (1) Helmkruid Scrofulaire

Scutellaria spp. (1) Blauw glidkruid Scutellaire toque

Sedum acre L. (3*) Muurpeper Orpin âcre

Selenicereus grandiflorus (L.) Britton et Rose (1) Koningin der nacht Reine de la nuit

Senecio spp. (1) Kruiskruid Séneçon

Senna alexandrina Mill. (= Cassia acutifolia Delile) (= Cassia angustifolia Vahl) (= C. senna L.) (3*) Senna Séné

Serenoa spp. (3*) Zegepalm, Sabal

Sesamum indicum L. (3) Sesam Sésame

Sesbania spp. (1)

Sida rhombifolia L. (1)

Silybum marianum (L.) Gaertn. (3) Mariadistel Chardon-marie

Simaruba amara Aubl. (Quassia amara L.) (1)

Simmondsia chinensis (Link) Schneid. (3) Jojoba Jojoba

Sinapis spp. (3) Mosterd Moutarde

Sisymbrium alliaria Scop. (= Erysimum alliaria L.) (zie

Alliaria petiolata (M. Bieb) Cavara et Grande) (3)

Sisymbrium officinale (L.) Scop. (= Erysimum officinale L.)(3) Gewone raket Herbe aux chantres

Smilax officinalis Humb., Bonpl. et Kunth (3*) Echte sarsaparilla Salsepareille

Solandra grandiflora Sw. (1)

Solanum dulcamara L. (3*) Bitterzoet Morelle douce-amère

Solanum nigrum L. (1) Zwarte nachtschade Morelle noire

Solanum tuberosum L. (3) Aardappel Pomme de terre

Solidago virgaurea L. (3) Echte guldenroede Solidage verge d'or

Sophora japonica L. (3) Japanse honingboom Sophora du Japon

Sorbus aucuparia L. (3) Wilde Lijsterbes Sorbier des oiseleurs

Sorbus domestica L. (1) Peerlijsterbes Cormier, Sorbier domestique

Spartium junceum L. (1) Spaanse brem Genêt d'Espagne

Spathiphyllum spp. (1)

Spigelia anthelmia L. (1)

Spigelia marilandica (L.) L. (1)

Spiraea spp. (3) Struikspirea Spirée

Sprekelia spp. (1) Goudlelie e.a. Croix de Saint Jacques

Stachys officinalis (L.) Trevis (3) Betonie Bétoine

Stephania tetrandra S. Moore (1)

Stephanotis spp. (1) Bruidsbloem Jasmin de Madagascar

Sterculia spp. (3) o.a. Karaya e.a. Karaya

Sternbergia spp. (1)

Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl (3) Stevia

Strophanthus kombe Oliv. (1)

Strophanthus spp. (1)

Stropharia rugosoannulata Murrill (2.1) Blauwplaatstropharia Strophaire à anneau rugueux

Strychnos nux-vomica L. (1) Braaknootboom Vomiquier

Strychnos spp. (1)

Styrax spp. (3) Benzoëboom Aliboufier, Benjoin

Suillus granulatus (L.) O. Kuntze (2.2) Melkboleet Bolet granulé

Suillus grevillei (Klotzsch: Fr.) Singer (2.2) Gele ringboleet Bolet élégant

Suillus luteus (L.: Fr.) S.F. Gray (2.2) Bruine ringboleet Bolet jaune

Swertia spp. (3) Indische gentiaan e.a.Chirette

Symphoricarpus albus (L.) S.F. Blake (= Symphoricarpus racemosus Michx.) (1) Sneeuwbes Symphorine

Symphoricarpus racemosus Michx (zie Symphoricarpus albus (L.) S.F. Blake) (1)

Symphytum spp. (1) Smeerwortel Consoude

Tabebuia spp. (1)

Tabernanthe iboga Baill. (1) Ibogo Iboga

Tamarindus indica L. (3) Tamarindeboom Tamarinier

Tamus communis L. (1) Spekwortel Tamier commun

Tanacetum balsamita L. (= Chrysanthemum balsamita (L.)Baill. non L.) (1) Balsemwormkruid Menthe-coq

Tanacetum cinerariifolium (Trevir) Sch. Bip. (= Chrysanthemum cinerarifolium Trevir Vis.) (1) Dalmatisch vlooienkruid Pyrèthre

Tanacetum parthenium (L.) Schh. Bip. (= Chrysanthemumparthenium (L.) Bernh.) (3*) Moederkruid Grande camomille

Tanacetum vulgare L.= Chrysanth. vulgare (L.) Bernh.) (1) Boerenwormkruid Tanaisie vulgaire

Taraxacum officinale Weber (3) Paardebloem Pissenlit

Taxus spp. (1) Taxus If

Tephrosia spp. (1)

Terminalia chebula (Gaertn.) Retz. (3) Zwarte myrobalaan Badamier chebule, Myrobalan chebule

Tetraclinis articulata (Vahl.) Mast. (= Callitris quadrivalvisVent.) (1)Kamercipres

Teucrium chamaedrys L. (1) Echte gamander Germandrée petit-chêne

Teucrium polium L. (1) Germandrée tomenteuse

Theobroma cacao L. (3) Cacaoboom Cacaoyer

Thevetia spp. (1) o.a. Gele oleander e.a. Laurier-rose jaune

Thuja occidentalis L. (1) Westerse levensboom Thuya d’ Occident

Thymus spp. (3) Tijm Thym

Tilia spp. (3) Linde Tilleul

Tremella fuciformis Berk. (2.2) Witte trilzwam Trémelle blanche

Trichocereus spp. (1)

Trichodesma incanum Bunge (1)

Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken (2.2) Matsu-take Matsutake

Tricholoma equestre (L.: Fr.) Kummer (2.2) Gele ridderzwam Tricholome équestre

Tricholoma populinum Lange (2.2) Populierridderzwam Tricholome des peupliers

Tricholoma portentosum (Fr.: Fr.) Quélet (2.2) Glanzende ridderzwam Tricholome prétentieux

Tricholoma terreum (Sch.: Fr.) Kummer (2.2) Donkergrijze ridderzwam Tricholome terreux; Petit-gris

Trichosanthes kirilowii Maxim. (1)

Trifolium spp. (3) Klaver Trèfle

Trigonella caerulea (L.) Ser. (= Melilotus caerulea Des.) (3)

Trigonella foenum-graecum L. (3) Fenegriek Fenugrec

Trilisa odoratissima (J.F. Gmel L.) Cass (zLiatris odoratissima Willd.) (3)

Triticum spp. (3) Tarwe Blé, Froment

Trollius europaeus L. (1) Europese trollius Trolle d’ Europe

Tropaeolum majus L. (3) Oost-Indische kers Grande capucine

Tuber aestivum Vitt. (2.2) Zomertruffel Truffe d'été

Tuber Indicum (2.2) Chinese of Aziatische truffel Truffe chinois ou aziatique

Tuber magnatum Pico sp (2.2) Witte truffel Truffe blanche

Tuber melanosporum Vitt (2.2) Perigordtruffel Truffe du Périgord

Tuber uncinatum Chatin (2.2) Bourgognetruffel

Tulipa spp. (1) Tulp Tulipe

Turbina corymbosa (L.) Raf. (1)

Turnera diffusa Wild. (3*) Damiaanblad Feuilles de damiana

Tussilago spp. (1) Klein hoefblad Tussilage

Tylophora asthmatica Wight Arn. (1)

Ulmus spp. (3) Olm, Iep Orme

Uncaria gambir (Hunter) Roxb. (3) Cachou, Gambir(struik) Cachou gambir, Arbre catechu

Uncaria tomentosa (Willd) D. C. (3*) Katsklauw

Uragoga granatensis Baill ( Cephaelis acuminata Karst.) (1)

Uragoga ipecacuanha (Brot.) Baill. (zie Cephaelis ipecacuanha (Brot.) Tussac) (1)

Urginea spp. (1) Zeeajuin Scille maritime

Urtica spp. (3*) Brandnetel Ortie

Usnea barbata L. (3) Baardmos Usnée

Usnea longissima Ach. (3) Baardmos Usnée

Vaccinium spp. (3) o.a. Bosbes, Veenbes e.a. Myrtille, Canneberge

Valeriana officinalis L. (3) Echte valeriaan Valériane officinale

Valeriana wallichii DC. (3) Indische valeriaan Valériane d’Inde

Vanilla spp. (3) Vanille Vanille

Veratrum spp. (1) Nieswortel Vératre

Verbascum spp. (3) Toorts Malène

Verbena spp. (3) IJzerhard Verveine

Veronica spp. (3) Ereprijs Véronique

Viburnum opulus L. (3) Gelderse roos Viorne obier

Viburnum prunifolium L. (3) Amerikaanse sneeuwbal Viorne à feuilles de prunier

Vinca major L. (3*) Grote maagdenpalm Grande pervenche

Vinca minor L. (3*) Kleine maagdenpalm Petite pervenche

Vincetoxicum hirundinaria Medik. (= Vincetoxicumofficinale Moench) (1)Witte engbloem Dompte-venin

Vincetoxicum officinale Moench (zie Vincetoxic.hirundinaria Medik.) (1)

Viola spp. (3) Viooltje Violette, Pensée

Viscum album L. (3*) Maretak Gui

Vitex agnus-castus L. (3) Monnikkenpeper Gatillier

Vitis spp. (3) Wijnstok Vigne

Volvariella volvacea (Bull. :Fr.) Singer (2.1) Rijststrozwam, Tropische beurszwam Volvaire cultivée

Wikstroemia spp. (1)

Wisteria floribunda (Willd.) DC. (1) Japanse blauweregen Glycine du Japon

Wisteria sinensis (Sims) Sweet. (1) Chinese blauweregen Glycine de Chine

Xerocomus badius (Fr.: Fr.) Gilbert (2.2) Kastanjeboleet Bolet bai

Xysmalobium undulatum (L.) R. Br. (1)

Yucca filamentosa L. (1) Palmlelie Yucca

Zanthoxylum alatum Roxb. (1)

Zea mays L. (3) Maïs Maïs

Zigadenus spp. (1) Alkaligras Cannash

Zingiber officinale Roscoe (3) Gember Gingembre

Ziziphus jujuba Mill. (3) Jujubeboom Jujubier

http://health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg4/@foodsafety/documents/ie2divers/7880440.pdf

Plantenlijst wetgeving alfabetisch / Opleiding herborist / Maurice Godefridi