Dagboek herborist 1992

Vrijdag 27 maart 1992: artikel in de krant 'Het Volk'

Herborist uit Weelde / Maurice Godefridi houdt van kruiden

RAVELS — Aan het eeuwen­oude beroep van herborist is in de jaren '44-'45 spijtig genoeg een einde gekomen met de opkomst van de chemi­sche medicijnen, waardoor apothekers deze tak van krui-denkunde overnamen en nu alleen in Engeland en Frank­rijk nog enkele erkende herboristen zijn. Toch zou Mau­rice Godefridi niets liever wil­len dan dat dit beroep weer erkend en hergewaardeerd wordt. In vroeger jaren was de herbo­rist een kruidenapotheker die medische adviezen gaf, zonder daarom een kruidendokter te zijn. Hij was voornamelijk be­zig met de materie planten, wist overal de bereidingswijze van en was op de hoogte van de therapeutische werking. Met de opkomst van de interesse in de natuur, het milieu, en de natuurlijke geneesmiddelen kwamen ook de opleidingen van de grond die allen resulte­ren in een sterke behoefte aan een erkenning in België. Dit blijkt echter geen simpele zaak te zijn. Praktijk „In de tegenwoordige tijd is alles wat maar enigszins met medicijnen te maken heeft, heel strikt gereglementeerd en terecht natuurlijk," vindt Go­defridi, „maar er is nu eenmaal niet op te boksen tegen de macht van dokters en apothe­kers. Toch zijn er juist uit deze groep ook personen die de lessen komen volgen, niet zo­zeer om herborist te worden, maar om de kennis van deze kruiden in de praktijk toe te passen." Spijtig vindt hij echter wel dat de hele kruidenkunde maar moeilijk uit het folkloristische sfeertje komt, iets waar perso­nen als „Klazien uit Jisp" e.d. sterk op inspelen en dankbaar gebruik maken van de bestaan­de behoefte tot romantiek.

Go­defridi startte met de „Vlaamse Herboristen Opleiding Dodonaeus", een 2 '/2jarige cursus, waarvan inmiddels twee groe­pen zijn afgestudeerd. Enkelen hiervan hebben de „Vlaamse Herboristen Vereniging" opge­richt met het doel allerlei activi­teiten te kunnen starten.

Zo worden er van tijd tot tijd begeleide wandelingen georga­niseerd naar verschillende na­tuurgebieden of naar de Ar­dennen, ook worden er regel­matig korte kruidencursussen gegeven, die slechts zes dagen duren en aan de belangstellen­den de voornaamste basisbe­grippen bijbrengt. Deze cur­sus: „Help jezelf met kruiden", start op zondag 29 maart ,a.s. om 10 uur. De lessen worden gegeven in het eigen lokaal in de Stationsstraat 18 in Weelde, waar ook in de kruidentuin alles aan de praktijk wordt getoetst.

Op het programma staan de volgende onderdelen:

• Algemeen, kennen, her­kennen en gebruik van me­dicinale kruiden;

• de voornaamste inhoudstoffen;

• de medicinaal gebruikte delen der kruiden (bloem, blad, wortel, kruid, schors, vrucht of zaden);

• het oogsten van kruiden het maken en bewaren van drogerijen; en

• het werken met kruiden (infuus, tinctuur, zalf/nebulisaat).

Alles wordt uitgebreid geïllu­streerd met didactisch materi­aal ter plaatse en de cursisten krijgen de kans om zelf enkele basisbereidingen te doen.

De volgende data zijn hiervoor gereserveerd: 29 maart, 26 april, 21 juni, 27 september, 25 oktober en 29 november 1992. De lessen duren telkens van 10 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. De complete 'Vlaamse Herbo­risten Opleiding", die dus 2,5 jaar duurt, is nu voor de derde keer bezig en omvat een zeer uitgebreide opleiding die op moderne natuurgeneeskundige inzichten gebaseerd is. Deze richt zich tot Vlaamse en Ne­derlandse geïnteresseerden die op een professionele manier met kruiden willen werken. Als voorbeeld en symbool voor de opleiding is de Vlaamse krui-dendeskundige uit de 16e eeuw, R. Dodoneus gekozen. Er wordt naar gestreefd de ervaringskennis van Dodoneus en zijn voorgangers, samen met de hedendaagse wetenschap­pelijke informatie, door te ge­ven om zo tot een nieuwe fytotherapie op geneeskundige basis te komen.

Buiten het uitgebreide vakken­pakket, waarin kruidenleer, kruidentherapie, filosofie van de natuurgeneeskunde, bota­nie, voedingsleer en anatomie, zijn er ook verschillende gast­colleges en speciale seizoendagen. Deze lessen hebben plaats zaterdag om de 14 dagen, yan 9.30 tot 15u40. In de maand april wordt weer met een nieu­we cursus gestart. Geïnteres­seerden dienen, behalve enige leeskennis van de moderne ta­len, uiteraard belangstelling voor natuurgeneeskunde te hebben. Maurice Godefridi zal op aanvraag graag een studie­gids toezenden.