Menno Simonsz

Een geweldloos strijder voor een echt christelijke levenswandel

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • A.Th.van Deursen, Mensen van klein vermogen. Het ‘kopergeld’ van de Gouden Eeuw. Amsterdam, 1991.

  • Willem van der Meiden, Beeldenstormers en bruggenbouwers. Canon van de Nederlandse religiegeschiedenis. Zoetermeer, 2008.

  • Verleden van Nederland. Ed. Geert Mak e.a. Amsterdam, 2008. Hoofdstuk 3: 1500-1619.

  • De website www.mennosimons.net biedt een schat aan informatie over Simonsz leven, werken en leer. De site is Engelstalig.

Opdrachten

  • Ga naar de website www.mennosimonscentrum.nl en oriënteer je daar op aanvullende informatie over Menno Simonsz. Ga ook na wat er in de gemeente Witmarsum aan leven en werk van Menno Simonsz herinnert.

  • In Amerika leven de Amish People, die je kunt beschouwen als erfgenamen van het gedachtegoed van Menno Simonsz. Documenteer je over deze mensen en houd een presentatie waarin je ingaat op overeenkomsten en verschillen tussen mennonieten en Amish.

  • Mennonieten zijn principieel geweldloos, willen geen eed zweren en zich zo zuiver mogelijk aan de leefregels van het evangelie houden. Dat zou dus eigenlijk alleen positief moeten uitwerken en veel respect en waardering moeten opleveren. Probeer uit te zoeken waarom dat toch meestal niet het geval is (geweest), zowel intern, binnen de doopsgezinde gemeente, als extern, in contacten met andersdenkenden. Presenteer je bevindingen in een werkstuk.

  • Luther distantieerde zich van de boerenopstanden, terwijl Thomas Müntzer ze met een beroep op de Bijbel aanmoedigde. Calvijn trad streng op tegen andersdenkenden, tot executie toe, maar gematigde wederdopers wijzen alle vormen van geweld principieel af. Binnen het protestantisme heerst kortom een grote diversiteit van opvattingen over allerlei zaken. Kies een maatschappelijk thema als bijv. Oorlog en vrede, Sociale rechtvaardigheid, Asielbeleid en zoek uit hoe calvinisten, doopsgezinden en lutheranen daarmee omgaan. Probeer ook na te gaan hoe zich dat uit in hun betrokkenheid bij politieke partijen en/of stemgedrag.

Dit monument herinnert aan Menno Simonsz' breuk met de katholieke kerk in 1536. Voor een detailopname, zie afbeelding bij Biografie.

Amish People - een groep wederdopers in de VS - op geheel eigen wijze aan het werk.

In 2011 was het 450 jaar geleden dat Menno Simonsz overleed. Ter herdenking hiervan werd het bezinningspad Menno 2011 geopend. Plaatsen als Witmarsum en Pingjum zijn hierin opgenomen. Bekijk dit - in het Fries gesproken - filmpje.

Tips voor verdieping en verwerking