Inleiding

Ontstaan

Nadat de commissie-Van Oostrom eind 2006 haar Canon van Nederland had gepresenteerd, brak een ware canon-rage uit. Allerlei richtingen en stromingen, regio’s en zelfs plaatsen in Nederland brachten canonlijstjes uit op hun specifieke gebied. Soms had dat ermee te maken dat men de eigenheid in de officiële canon te weinig terugvond, maar vaak ook was men op een idee gebracht. Men wilde het eigen terrein weer eens in een modern jasje onder de aandacht brengen.


Van dat laatste is de website Beeldfiguren van het christendom een voorbeeld. Als levensbeschouwelijke afdelingen van de Algemene Onderwijsbond (AOb) ervaren St. Bonaventura en CVHO, werkzaam in resp. het katholieke en het protestants-christelijke onderwijs, dat veel collega’s compacte en toegankelijke informatie over belangrijke figuren in de geschiedenis van het christendom op prijs stellen. Daarom willen we met deze website graag bijdragen aan informatievoorziening op dit punt. Natuurlijk is “alles” op het internet te vinden, maar je kunt er ook makkelijk verdwalen in de veelheid van gegevens.

Beeldfiguren

We hebben gekozen voor een eenvoudige en hopelijk doelmatige opzet: een reeks van sleutelfiguren voor het West-Europese christendom. We noemen hen beeldfiguren. Bij iedere beeldfiguur geven we een biografie, een overzicht van het leven van de desbetreffende persoon. Vervolgens worden zijn achtergronden geschetst vanuit de tijd waarin hij leefde. Ten slotte geven we een aantal tips voor verdieping en verwerking, waarin wat bronnen te vinden zijn en gevarieerde opdrachten voor leerlingen, al dan niet in groepsverband.

Voor wie?

We mikken hierbij zowel op collega’s als op leerlingen vanaf groep 8 tot en met de Tweede Fase van havo en vwo. In die laatste afdeling zullen ook leerlingen zelfstandig met de website uit de voeten kunnen, bij voorbeeld voor een (profiel)werkstuk of presentatie. Daarbij mikken we niet alleen op het vak godsdienst/levensbeschouwing, maar richten we ook op bijv. vakken als Nederlands, geschiedenis en kunst.

We hopen dat dit materiaal zijn weg zal vinden binnen het katholiek en protestants-christelijk onderwijs. We staan open voor aanvullende suggesties en zijn van plan de website van tijd tot tijd aan te vullen.

De schrijvers/redactieleden,

Wim de Kok Gerard Persoon Henk Willigenburg

Contact:

beeldfigurenchristendom@gmail.com

Ter nadere inkleuring van een aantal beeldfiguren van het christendom uit de zestiende en zeventiende eeuw wordt aanbevolen gebruik te maken van de website www.reformatieenonderwijsnu.nl (zie afbeelding onder).