גבול בנימין

ספר

גבול בנימין

יסודתו בהררי קודש אשר יאמר היום בהר ה׳ יראה
ול״ו ימצא ז״ה או״ר בכל גבולו
לאבני חפץ חפצי שמים החדשים והאר״ש החדשה
עתה תצמח בחיבור הגדול הזה מדרושים מודיעים

נפלאות מתורתו על כל פרשיות התורה וההפטרות.
ולחדשים ולשבתות ולמועדים. וארבע פרשיות ובין המצרים.

ועוד דרושים נפלאים להספד ולנשואין ולברית מילה.
כלם נכוחים וישרים.

וחדשות הוא מגיד מישרים לישרים בלבותם ואבנים טובות ומרגליות
קבועות בו בשרשרות גבלות ובהקדמות עליונות ממעונות אריות בנו׳יות ברמ״ח דברים
העומדים ברומו של עולם ואת ישרים סודו
סו״ד וסב״ר בגבולו סביב סביב קדש קדשים מאישי ה׳ וכליל לאישים.
והלך הגבו״ל אל הימ״ין ויביאם אל גב״ול קדשו ה״ר ז״ה קנתה ימי״נו
וזרועו ואור פניו של הרב המחבר הכהן הגדול מופת הדור והדרו
ראשון לכל דבר שבקדושה, נאה דורש ונאה מקיים בכוש״ר של קיימא
בדרישה ופרישה המביאה לידי טהרה וקדושה
ה״ה החכם ורבנא כמוה״רר
בנימין הכהן נר״ו:

המקום יהיה בעזרו. ועליו יציץ נזרו. כי כמה יגיעות יגע עד אשר הביאם לבית הדפוס
למען נתון את ישראל עבור בגבו״לו. וזכות הרבים תלוי בו. תרום ידו תעוז
ימינו תסעדנו וענותו תרבנו ומלאה הארץ דעה את ה׳. ושבו בנים לגבולם, אכי״ר:

כל הזכויות שמורות. ©


חלק א׳ - שני דרושים להתחלת מדרש ולמעלת הצדיקים.

דרוש א׳ - להתחלת מדרש ועסק התורה.
דרוש ב׳ - למעלת הצדיקים המקיימים את העולם.

חלק ב׳ - ארבעים דרושים למועדי ה׳.

דרוש א׳ - לפרשת מקץ וחנוכה.
דרוש ב׳ - לפרשת מקץ וחנוכה.
דרוש ג׳ - לפרשת מקץ וחנוכה והפטרה.
דרוש ד׳ - לפרשת צו ושבת הגדול.
דרוש ה׳ - ודרוש שני לשבת הגדול והפטרה בשנת העיבור בפ׳ אחרי מות.
דרוש ו׳ - לחג המצות.
דרוש ז׳ - לחג הפסח.
דרוש ח׳ - לחג המצות.
דרוש ט׳ - לחג המצות יום ב.
דרוש י׳ - לפסח יום ראשון והפטרה.
דרוש י״א - לפסח יום שני והפטרה.
דרוש י״ב - לשבת וחול המועד של פסח והפטרה.
דרוש י״ג - לשביעי של פסח.
דרוש י״ד - לשביעי של פסח.
דרוש ט״ו - לשמיני של פסח.
דרוש י״ו - ליום שביעי של פסח והפטרה.
דרוש י״ז - ליום שמיני של פסח והפטרה.
דרוש י״ח - לחג השבועות.
דרוש י״ט - לחג השבועות.
דרוש כ׳ - ליום ראשון של שבועות והפטרה.
דרוש כ״א - ליום שני של שבועות והפטרה.
דרוש כ״ב - לראש השנה יום ראשון.
דרוש כ״ג - לראש השנה יום שני.
דרוש כ׳׳ד - לראש השנה יום א׳ והפטרה.
דרוש כ״ה - לראש השנה יום ב׳ והפטרה.
דרוש כ״ו - לשבת שובה.
דרוש כ״ז - לשבת שובה.
דרוש כ״ח - לשבת שובה והפטרת יום הכיפורים שחרית.
דרוש כ״ט - להפטרת מנחת יום כיפור.
דרוש ל׳ - לחג הסכות.
דרוש ל״א - לחג הסכות.
דרוש ל״ב - ליום ראשון של סכות והפטרה.
דרוש ל״ג - לסכות יום שני.
דרוש ל״ד - ליום שני של סכות והפטרה.
דרוש ל״ה - לשבת חול המועד סכות.
דרוש ל״ו - לשבת חול המועד סכות והפטרה.
דרוש ל״ז - לליל הושענא רבא.
דרוש ל״ח - לליל הושענא רבא.
דרוש ל״ט - לשמיני עצרת.
דרוש מ׳ - לשמיני עצרת והפטרה.


חלק ג׳ - חמשים דרושים על פרשיות השנה.

דרוש א׳ - לפרשת בראשית.
דרוש ב׳ - לפרשת נח.
דרוש ג׳ - לפרשת לך לך.
דרוש ד׳ - לפרשת וירא.
דרוש ה׳ - לפרשת חיי שרה.
דרוש ו׳ - לפרשת תולדות.
דרוש ז׳ - לפרשת ויצא.
דרוש ח׳ - לפרשת וישלח.
דרוש ט׳ - לפרשת וישב.
דרוש י׳ - לפרשת מקץ.
דרוש י״א - לפרשת ויגש.
דרוש י״ב - לפרשת ויחי.
דרוש י״ג - לפרשת שמות.
דרוש י״ד - לפרשת וארא.
דרוש ט״ו - לפרשת בא.
דרוש י״ו - לפרשת בשלח.
דרוש י״ז - לפרשת יתרו.
דרוש י״ח - לפרשת משפטים.
דרוש י״ט - לפרשת תרומה.
דרוש כ׳ - לפרשת תצוה.
דרוש כ״א - לפרשת תשא.
דרוש כ״ב - לפרשת ויקהל פקודי.
דרוש כ״ג - לפרשת ויקרא.
דרוש כ״ד - לפרשת צו.
דרוש כ״ה - לפרשת שמיני.
דרוש כ״ו - לפרשת תזריע ומצורע.
דרוש כ״ז - לפרשת אחרי מות וקדושים.
דרוש כ״ח - לפרשת אמור.
דרוש כ״ט - לפרשת בהר ובחוקותי.
דרוש ל׳ - לפרשת במדבר.
דרוש ל״א - לפרשת נשא.
דרוש ל״ב - לפרשת בהעלותך.
דרוש ל״ג - לפרשת שלח.
דרוש ל״ד - לפרשת קרח.
דרוש ל״ה - לפרשת חקת.
דרוש ל״ו - לפרשת בלק.
דרוש ל״ז - לפרשת פנחס.
דרוש ל״ח - לפרשת מטות ומסעי.
דרוש ל״ט - לפרשת דברים.
דרוש מ׳ - לפרשת ואתחנן.
דרוש מ״א - לפרשת עקב.
דרוש מ״ב - לפרשת ראה.
דרוש מ״ג - לפרשת שופטים.
דרוש מ״ד - לפרשת תצא.
דרוש מ״ה - לפרשת תבא.
דרוש מ״ו - לפרשת נצבים.
דרוש מ״ז - לפרשת וילך.
דרוש מ״ח - לפרשת האזינו.
דרוש מ״ט - לפרשת הברכה.
דרוש נ׳ - לגמרה של תורה.