woordvangod

Woord van God

Woord van God

A.Gods Woord is geïnspireerd

Mensen door Gods geest tot schrijven bewogen. 2Pe 1:20, 21

Bevat profetieën: Da 8:5, 6, 20-22; Lu 21:5, 6, 20-22; Jes 45:1-4

Hele bijbel geïnspireerd, nuttig. 2Ti 3:16, 17; Ro 15:4

B.Is een praktische gids voor onze tijd

Bijbelse beginselen negeren is fataal. Ro 1:28-32

Menselijke wijsheid geen vervanging. 1Kor 1:21, 25; 1Ti 6:20

Een verdediging tegen sterkste vijand. Ef 6:11, 12, 17

Leidt de mens op de rechte weg. Ps 119:105; 2Pe 1:19; Sp 3:5, 6

C.Geschreven voor mensen van alle natiën en rassen

Bijbelschrijven begon in het Oosten. Ex 17:14; 24:12, 16; 34:27

Gods voorziening niet alleen voor Europeanen. Ro 10:11-13; Ga 3:28

God aanvaardt mensen van elke natie. Han 10:34, 35; Opb 22:17; 7:9, 10

Het Woord van God is datgene welk is ontsproten uit de Geest of Kracht van de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, en de spiegel van Gods heerlijkheid moet zijn. Ook al vragen velen zich af waarom men de Bijbel vandaag nog zou lezen en hoe het komt dat het zo veel oproer te weeg brengt, kan men er niet omheen dat dit oude werk een rijke schatkamer is en een arena voor de strijd is en wel het belangrijkste boek om ons heen is. Niet enkel laat het ons zien dat er steeds een God aanwezig was en steeds zal blijven. De Bijbel is Gods Boodschap naar de aarde toe. Het verteld ons de geschiedenis der mensheid en toont aan hoe uiteindelijk Gods Plan toch tot uitvoer zal komen.

De Bijbel gaat over God en over de mensheid. Het geeft weer wat God, de enige Almachtige, die mensheid heeft willen schenken. Gods Woord is het Begin dat tot ons hart kan spreken en waardoor wij in de waarheid worden onderwezen en waardoor alles tot volmaaktheid kan komen. Door de Bijbel maakt God ons Zijn gedachten kenbaar.

Het Woord van God met al wat waar en goed ook elders gevonden wordt is vandaag over de gehele wereld in verscheidene talen ter beschikking van iedereen in het verzamelwerk welk wij de Heilige Schrift of Bijbel noemen, het Boek der Boeken.

Hij die zich begeeft tot de overpeinzing van het Woord van God, zet zich aan de voeten van een onderwijzer die veel meer vermag dan eender welk menselijk wezen. De lezer zal een stem, krachtiger dan die van alle grootste schriftgeleerden kunnen horen. Maar hij zal er van moeten overtuigd zijn dat de Heilige Schrift er toe zal in staat zijn om alles zelf uit te leggen. De Bijbel zal doordat het Gods neergeschreven Woord is, zelf de Kracht aanbieden om inzicht te verwerven. Indien wij dit Woord ook werkelijk in ons willen inplanten zal het verder kunnen ontkiemen en tot uitwerking komen. Het geloof zal verder groeien uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God.[1] De betekenis van Jezus dood en verrijzenis zal in het licht van de Bijbel zo veel meer kunnen zeggen voor ons. Doorheen de geschiedenis hebben vele mensen hun hand ten dienste gesteld voor hun Schepper en hebben de moeite genomen Zijn Woorden voorzichtig en zeer precies op te tekenen, zodat Gods wijsheid tot vele mensen zou kunnen komen.

Sir 1:5 Het Woord van God, den Allerhoogste, is de fontein der wijsheid, en hare uitvloeiselen zijn eeuwige geboden.

In de Schrift kunnen wij de rechtvaardigheid van God leren kennen.

“Voor het Evangelie toch schaam ik me niet. Immers het is een goddelijke kracht ter zaligheid voor iedereen, die gelooft; eerst voor den Jood en dan voor den Griek. Want in het Evangelie openbaart zich de gerechtigheid Gods, verkregen door een steeds groeiend geloof; zoals geschreven staat: "Wie rechtvaardig is door het geloof, hij zal leven".” (Ro 1:16-17 CANIS)

In de Heilige Schrift kunnen wij vele antwoorden vinden. door er veelvuldig in te lezen zullen wij ook duidelijker inzicht in die boeken krijgen en in de beweegredenen van God.

Door in Het Woord van God te geloven maken wij al een kans om inzicht te krijgen hoe wij gered kunnen worden. Wij zullen merken dat hét geloof in God een eerste voorwaarde zal zijn. Daarna volgt het geloof in de mens die Hij, Jehovah, ons heeft gezonden.

Zonder aanvaarding van de offerdaad van Jezus is er geen Christos, Messias of Redder voor ons.

Het Boek der Boeken heeft de waarheidstest zeker kunnen doorstaan. Velen denken dat men enkel tot inzicht van de Heilige Schrift kan komen door universitaire studies te volgen en dan nog wel degelijk een theologische opleiding. zij vergeten de Kracht van God.

Het is namelijk God die inzicht geeft en niet de mens. En Hij stelt zijn Wijsheid aan iedereen ter beschikking omdat Hij wil dat iedereen wijsheid zal bezitten.

Wanneer iemand tot het geestelijk leven opgewekt wordt is het de Roep van God die hem of haar verder zal leiden.

Indien wij dan met de juiste reden volgen zal God ook ons hart verder aan vullen met de juiste hoedanigheden en ons verstand met de juiste en nodige inzichten. Lezen is een van de mogelijkheden om nu onze geest te verruimen en meer te weten te komen. Met de Bijbel in de hand kunnen wij ons geestelijk voeden.

Niet het weten, maar het geweten zullen de belangrijke factor zijn voor de juiste kennis.

De Bijbel is maar een middel, een spreekbuis van God naar ons toe, om ons te helpen de Kracht van God te leren kennen.

Door ons verder in de Schrift te verdiepen zullen wij ook ons verder kunnen sterken en gewapend zijn tegenover de minder goede invloeden van buiten af.

“De wapens waarmee wij strijden zijn niet zwak, ze zijn geladen met Gods kracht, in staat elke sterkte te breken. Wij werpen redeneringen omver, elke verschansing door de hoogmoed opgeworpen tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan Christus,” (2Co 10:4-5 WV78)

“Mijn woord is als een vuur - godsspraak van Jahwe -, als een hamer die een rots vaneensplijt.” (Jer 23:29 WV78)

Voor die genen die in Jehovah geloven en Christus willen volgen als hun verlosser staat het vast dat zij de kracht uit het Woord van God zullen kunnen halen om deze wereld te kunnen overleven, is het niet letterlijk dan geestelijk.

“Want de prediking van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor hen die gered worden, voor ons, is zij Gods kracht.” (1Co 1:18 WV78)

Geloof in God betekent onvoorwaardelijk geloof in het Woord van God, in zijn belofte.[2]

“En daarom danken wij God zonder ophouden, dat gij het goddelijk woord der prediking van ons hebt ontvangen en aanvaard, niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is: het woord van God zelf. En het blijft ook werkzaam in u die gelooft.” (1Th 2:13 WV78)

“hierdoor ook erkennen we, dat de wereld door Gods Woord is geschapen, dat het zichtbare uit het Onzichtbare is ontstaan.” (Heb 11:3 CANIS)

“Ten slotte! Weest sterk in den Heer en in zijn sterke kracht! Legt aan de wapenrusting Gods, om stand te kunnen houden tegen de listen des duivels. Want niet tegen vlees en bloed geldt onze strijd, maar tegen heerschappijen en machten, tegen wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de lucht. Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden op de boze dag, en pal te blijven staan, na alles te hebben volbracht. Op dan! Uw lenden omgord met de waarheid, en het pantser der gerechtigheid om; de voeten geschoeid met bereidwilligheid voor de blijde Boodschap van vrede; het schild des geloofs steeds voor u uit, om al de vurige pijlen van den Boze te kunnen smoren; grijpt naar de helm van het heil en het zwaard van den Geest: en dit is het woord van God. Blijft bidden in den Geest ten allen tijde met gebed en smeking in allerlei vorm; draagt daarbij zorg, om ook met grote volharding voor alle heiligen te blijven bidden. Bidt ook voor mij, dat mij het rechte woord gegeven wordt, wanneer ik mijn mond ga openen, om vrijmoedig het geheim van het evangelie te verkondigen; daarvoor ben ik een gezant in boeien! Bidt, dat ik vrijmoedig daarover blijf spreken, zoals het mijn plicht is.” (Efe 6:10-20 CANIS)

Psalm 119:160: 160 De gehele inhoud van uw woord is waarheid, En elke rechtvaardige rechterlijke beslissing van u duurt tot onbepaalde tijd.

Psalm 12:5-6: 6 De woorden van Jehovah zijn zuivere woorden, Als zilver, gelouterd in een aarden smeltoven, zevenmaal gezuiverd.

Het Woord van God is aan ons overgeleverd en kan ons de Weg tonen welke wij moeten bewandelen en die ons naar een eeuwig leven kan leiden.

Jesaja 30:18-21: 18 En daarom zal Jehovah er vol verwachting naar blijven uitzien U gunst te betonen, en daarom zal hij opstaan om U barmhartigheid te betonen. Want Jehovah is een God des gerichts. Gelukkig zijn allen die hem blijven verwachten. 19 Wanneer zelfs het volk in Sion in Jeruzalem zal wonen, zult gij geenszins wenen. Hij zal u zonder mankeren gunst betonen op het geluid van uw geroep; zodra hij het hoort, zal hij u werkelijk antwoorden. 20 En Jehovah zal ulieden stellig brood in de vorm van benauwdheid geven en water in de vorm van onderdrukking; toch zal uw Grootse Onderwijzer zich niet langer verbergen, en uw ogen moeten [ogen] worden die uw Grootse Onderwijzer zien. 21 En uw eigen oren zullen een woord achter u horen, dat luidt: „Dit is de weg. Wandelt daarop”, ingeval gijlieden rechts of ingeval GIJ links zoudt gaan.

Psalm 25:7-8: 8 Goed en oprecht is Jehovah. Daarom onderricht hij zondaars in de weg.

Psalm 119:32-33: 33 Onderricht mij, o Jehovah, in de weg van uw voorschriften, Opdat ik die in acht moge nemen tot het einde toe.

Micha 4:1-2: 2 En vele natiën zullen stellig heengaan en zeggen: „Komt, en laten wij opgaan naar de berg van Jehovah en naar het huis van de God van Jakob; en hij zal ons onderrichten omtrent zijn wegen, en wij willen zijn paden bewandelen.”

2 Timotheüs 3:14 - 4:5: 14 Blijft gij echter in de dingen die gij hebt geleerd en waarin gij door overtuiging zijt gaan geloven, daar gij weet van welke personen gij ze hebt geleerd 15 en dat gij van kindsbeen af de heilige geschriften hebt gekend, die u wijs kunnen maken tot redding door middel van het geloof in verband met Christus Jezus. 16 De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten, streng te onderrichten in rechtvaardigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij, volledig toegerust voor ieder goed werk.

4 Ik gelast u plechtig voor het aangezicht van God en Christus Jezus, die de levenden en de doden zal oordelen, en krachtens zijn manifestatie en zijn koninkrijk: 2 predik het woord, houd u er als met een dringende zaak mee bezig, in gunstige tijd, in moeilijke tijd, wijs terecht, berisp, vermaan, met alle lankmoedigheid en [kunst van] onderwijzen. 3 Want er zal een tijdsperiode komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar zich overeenkomstig hun eigen begeerten tal van leraren zullen bijeenbrengen om hun oren te laten kittelen; 4 en zij zullen hun oren van de waarheid afwenden en zich daarentegen tot onware verhalen keren. 5 Houdt gij echter in alle dingen uw zinnen bij elkaar, lijd kwaad, doe [het] werk van een evangelieprediker, volbreng uw bediening ten volle.

Hebreeën 4:12: 12 Want het woord van God is levend en oefent kracht uit en is scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt zelfs zover door dat het ziel en geest, en gewrichten en [hun] merg scheidt, en het kan gedachten en bedoelingen van [het] hart onderscheiden.

God heeft ons via mensen Zijn Woord overgeleverd zodat wij richting aan ons leven zouden kunnen geven en de mogelijkheid zouden kunnen verwerven wijsheid op te doen.

Daniël 1:16-17: 17 En wat deze kinderen, die vier, betreft, hun gaf de [ware] God kennis en inzicht in alle schrift en wijsheid; en Daniël zelf had verstand van allerlei visioenen en dromen.

Psalm 119:97-98: 98 Wijzer dan mijn vijanden maakt uw gebod mij, Want tot onbepaalde tijd is het van mij.

Spreuken 2:5-9: 6 Want Jehovah zelf geeft wijsheid; uit zijn mond zijn kennis en onderscheidingsvermogen afkomstig. 7 En voor de oprechten zal hij praktische wijsheid als een schat wegleggen; voor hen die in rechtschapenheid wandelen, is hij een schild, 8 door aan de paden van het recht vast te houden, en hij zal zelfs de weg van zijn loyalen behoeden. 9 In dat geval zult gij rechtvaardigheid en recht en oprechtheid begrijpen, de gehele baan van wat goed is.

Prediker 2:26: 26 Want aan de mens die goed is voor zijn aangezicht heeft hij wijsheid en kennis en verheuging gegeven, maar aan de zondaar heeft hij de bezigheid gegeven om slechts te vergaren en bijeen te brengen ten einde het aan degene te geven die goed is voor het aangezicht van de [ware] God.

Jezus is op een wonderbaarlijke wijze als Zoon van God op de wereld geplaatst en is het werk van Zijn voorgangers komen verder zetten en verduidelijken. Hij kende de Hebreeuwse geschriften zeer goed en maakte het duidelijk dat die neergeschreven tekens berichten van Gods hand waren die juist de kracht aan die woorden gaven. Alle toehoorders zouden moeten gaan beseffen dat de Heilige Schrift en Jezus verkondigingen Waarheid waren.

Johannes 10:33-38: 34 Jezus antwoordde hun: „Staat er niet in UW Wet geschreven: ’Ik heb gezegd: „GIJ zijt goden”’? 35 Indien hij degenen tegen wie het woord van God gericht werd, ’goden’ heeft genoemd, en de Schrift toch niet krachteloos gemaakt kan worden, 36 zegt GIJ dan tot mij, die door de Vader geheiligd en in de wereld gezonden werd: ’Gij lastert’, omdat ik heb gezegd: Ik ben Gods Zoon? 37 Indien ik de werken van mijn Vader niet doe, gelooft mij niet. 38 Maar indien ik ze wel doe, gelooft dan de werken, ook al gelooft GIJ mij niet, opdat GIJ te weten moogt komen en moogt blijven weten dat de Vader in eendracht met mij is en ik in eendracht met de Vader ben.”

Johannes 17:11-21: 11 Ook ben ik niet langer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en ik kom naar u toe. Heilige Vader, waak over hen ter wille van uw naam, die gij mij hebt gegeven, opdat zij één mogen zijn zoals wij. 12 Toen ik bij hen was, waakte ik steeds over hen ter wille van uw naam, die gij mij hebt gegeven; en ik heb hen bewaard, en niet één van hen is vernietigd, behalve de zoon der vernietiging, opdat de Schriftplaats vervuld zou worden. 13 Maar nu kom ik naar u toe, en ik spreek deze dingen in de wereld, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich mogen hebben. 14 Ik heb hun uw woord gegeven, maar de wereld heeft hen gehaat, omdat zij geen deel van de wereld zijn, evenals ik geen deel van de wereld ben.

15 Ik verzoek u niet, hen uit de wereld te nemen, maar over hen te waken vanwege de goddeloze. 16 Zij zijn geen deel van de wereld, evenals ik geen deel van de wereld ben. 17 Heilig hen door middel van de waarheid; uw woord is waarheid. 18 Zoals gij mij in de wereld hebt uitgezonden, heb ook ik hen in de wereld uitgezonden. 19 En ik heilig mij ten behoeve van hen, opdat ook zij door middel van [de] waarheid geheiligd mogen zijn.

20 Niet alleen betreffende dezen doe ik een verzoek, maar ook betreffende hen die door hun woord geloof in mij stellen, 21 opdat zij allen één mogen zijn, evenals gij, Vader, in eendracht met mij zijt en ik in eendracht met u ben, dat ook zij in eendracht met ons mogen zijn, opdat de wereld moge geloven dat gij mij hebt uitgezonden.

Het is door geloof te hechten aan Jezus woorden en daden en aan de verdere hogere woorden van God dat wij niet enkel inzicht zullen krijgen, maar ook verlossing zullen mogen ontvangen en het licht zullen mogen zien van de hoop die wij durven stellen. In het Woord van God zullen wij het Leven kunnen vinden.

Filippenzen 2:13-16: 14 Blijft alle dingen zonder gemurmureer en tegenspraak doen, 15 opdat GIJ onberispelijk en onschuldig moogt worden, kinderen van God zonder smet te midden van een krom en verdraaid geslacht, onder wie GIJ schijnt als lichtgevers in de wereld, 16 het woord des levens stevig vasthoudend, opdat ik op de dag van Christus reden tot juichen kan hebben dat ik niet tevergeefs heb gelopen of tevergeefs hard heb gewerkt.

Als wij die verschillende boeken doornemen welke samen de Heilige Schrift vormen kunnen wij er niet omheen dat die werken meer zijn dan maar gewone schrijfsels, poëtische uitspattingen, novellen, romans of brieven. Ook moeten wij vaststellen hoe wonderbaarlijk het is dat die geschriften de tand des tijds doorstaan hebben en eigenlijk quasi onveranderd tot ons zijn toegekomen. Daarin schuilt juist de wonderlijke Kracht van Gods Hand. Meerdere dingen er in bewijzen dat het niet zo maar van mensen afkomstig kan zijn.

2 Petrus 1:19-21: 20 Want dit weet GIJ in de eerste plaats, dat geen profetie der Schrift door enige eigen uitlegging ontstaat. 21 Want nooit werd profetie door de wil van een mens voortgebracht, maar mensen hebben van Godswege gesproken zoals zij door heilige geest werden meegevoerd.

1 Petrus 1:11-12: 12 Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar U dienden met de dingen die U nu zijn aangekondigd door bemiddeling van hen die het goede nieuws aan U hebben bekendgemaakt met heilige geest, die uit de hemel gezonden is.

Johannes 15:25-27: 26 Wanneer de helper gekomen is, die ik U van de Vader zal zenden, de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die getuigenis over mij afleggen; 27 en GIJ moet op UW beurt getuigenis afleggen, want GIJ zijt bij mij geweest sinds ik begon.

Handelingen 2:2-4: 3 En hun werden tongen als van vuur zichtbaar, die werden verdeeld, en op ieder van hen zette zich er één, 4 en zij werden allen met heilige geest vervuld en begonnen in verschillende talen te spreken, zoals de geest het hun gaf zich te uiten.

2 Timotheüs 1:6-11: 6 Juist om die reden herinner ik u eraan de gave van God die in u is door de oplegging van mijn handen, als een vuur aan te wakkeren. 7 Want God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar van kracht en van liefde en van gezond verstand. 8 Schaam u daarom niet voor het getuigenis over onze Heer, noch voor mij, een gevangene om zijnentwil, maar draag uw deel in het lijden van kwaad voor het goede nieuws overeenkomstig de kracht van God. 9 Hij heeft ons gered en ons geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze werken, maar op grond van zijn eigen voornemen en onverdiende goedheid. Deze werd ons in verband met Christus Jezus vóór ver in het verleden liggende tijden verleend, 10 maar nu is ze duidelijk zichtbaar gemaakt door de manifestatie van onze Redder, Christus Jezus, die de dood heeft tenietgedaan, maar licht heeft geworpen op leven en onverderfelijkheid, door middel van het goede nieuws, 11 waarvoor ik als prediker en apostel en leraar werd aangesteld.

Romeinen 1:16-17: 16 Want ik schaam mij niet voor het goede nieuws; het is in feite Gods kracht tot redding voor een ieder die geloof heeft, eerst voor de jood en ook voor de Griek; 17 want daarin wordt Gods rechtvaardigheid geopenbaard op grond van geloof en tot geloof, zoals er staat geschreven: „Maar de rechtvaardige — door middel van geloof zal hij leven.”

Door die overgeleverde woorden en het Goede Nieuws ter harte te nemen kunnen wij vele poorten openen en zullen wij ten volle kunnen beseffen dat hét Woord van God niet zal ontkracht kunnen worden en alhoewel men door de eeuwen alle moeite heeft gedaan om het te vernietigen nog steeds voor iedereen te vinden en bereikbaar kan zijn.

Mattheüs 5:17-20: 17 Denkt niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten teniet te doen. Ik ben niet gekomen om teniet te doen, maar om te vervullen; 18 want voorwaar, ik zeg U dat hemel en aarde eerder zouden voorbijgaan dan dat ook maar één kleinste letter of één deeltje van een letter uit de Wet voorbijgaat en niet alles geschiedt. 19 Wie daarom een van deze geringste geboden overtreedt en de mensen in die zin leert, zal de ’geringste’ worden genoemd met betrekking tot het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en leert, die zal ’groot’ worden genoemd met betrekking tot het koninkrijk der hemelen. 20 Want ik zeg U, dat indien UW rechtvaardigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en Farizeeën, GIJ het koninkrijk der hemelen geenszins zult binnengaan.

Gods Woord heeft bindende kracht [3] en kan niet falen [4] of ontbonden of gebroken worden. Ook zullen wij er akte van moeten nemen dat datgene dat Jezus komen verkondigen geen praat in de wind was, maar een Goede Boodschap die wij ernstig moeten nemen en niet zal wegdeemsteren.

Mattheüs 24:33-35: 33 Zo ook GIJ, wanneer GIJ al deze dingen ziet, weet dan dat hij nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, ik zeg U dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan voordat al deze dingen geschieden. 35 Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

Mattheüs 5:17-18: Ik ben niet gekomen om teniet te doen, maar om te vervullen; 18 want voorwaar, ik zeg U dat hemel en aarde eerder zouden voorbijgaan dan dat ook maar één kleinste letter of één deeltje van een letter uit de Wet voorbijgaat en niet alles geschiedt.

Steeds moeten wij duidelijk een verschil zien tussen het Woord van God en het woord van mensen. Als wij een Bijbelvertaling ter hand nemen moeten wij goed inzien waar het Woord van God gedrukt staat en welk de bijvoegsel of uitleg is die door mensen of bepaalde denominaties mee worden afgedrukt in heet voorliggende Boek. Wij moeten vooral duidelijk onderscheid maken tussen het Woord van God en de uitleg van mensen. Met het levende Woord (Jezus Christus zelf) en het geschreven Woord van God (de Schrift) openbaart God zijn heiligheid, liefde, rechtvaardigheid en vergevingsgezindheid.

Bijbel komt van het Griekse Biblia dat Boeken betekent naar de veelheid van Geschriften die samen dit meesterwerk maken.

De oorspronkelijke christelijke gemeente maakte gebruik van de (Griekse) Septuaginta. Op de synodes van Hippo Regius (393) en Carthago (397) werd, in navolging van Athanasius en Augustinus, de lijst van de Septuaginta aangenomen. De kerken van de Reformatie zijn teruggekeerd tot de Hebreeuwse lijst, maar in de volgorde van de Septuaginta. Allen (ook de RK kerk) beschouwen deze boeken als 'canoniek'.

Het oorspronkelijke Semitische woord waar “canon” van is afgeleid betekent “riet” of doelt op een werktuig van riet, zoals een paslood of liniaal. Letterlijk betekent het bij ons “maatstaf, regel.” Het eerste kerkelijke gebruik van het woord canon betreft de canon der waarheid (2de eeuw). Later doelde men met het woord canon ook op de geloofsbelijdenis. Deze term wordt vanaf de 4de eeuw ook gebruikt voor de verzameling boeken die door de kerk erkend zijn als het geschreven Woord van God (Schrift) en die functioneren als maatstaf of regel voor het geloof en leven van de gemeente.

Hoewel niet alle christelijke tradities precies overeenstemmen welke boeken in de canon van de Schrift thuishoren, zijn ze het er minimaal over eens dat in elk geval de 66 boeken van de protestantse bijbel canoniek zijn en daarmee gezaghebbend.

Een vrij gebruikelijke indeling van de Bijbel in de Christelijke wereld is de volgende:

Oude Testament [5]:

Historische boeken (17)

Poëtische boeken (6)

Profetische boeken (16)

De historische boeken zijn ongeveer op tijdsvolgorde in onze Bijbel opgenomen.

De poëtische en profetische boeken hebben een andere volgorde

Nieuwe Testament [6]:

Historische boeken (5) - Evangeliën en Handelingen

Brieven (21) - de meeste van Paulus

Profetisch boek (1) - Openbaring

Daarnaast bestaan de deuteroncanonieke boeken, welke de protestanten over het algemeen wel zinvol vinden, maar niet gezaghebbend.

Door het Woord van God zullen wij het Testament van Christus kunnen zien.

Door het Woord van God te onderzoeken zullen wij de misverstanden uit de wereld kunnen helpen. Verder gaan wij kunnen ontdekken wat eigenlijk antichristelijk is en wat wij al of niet zullen moeten geloven en al of niet moeten na volgen. Indien wij het Woord van God onder de loep nemen zullen wij zien dat er vele tradities werden gevestigd die meestal het Woord van God krachteloos maken. [7]

Zij die zich Christenen noemen zouden in een gemeenschap moeten wonen welke als een Christelijke stad is waar het Woord van God als de enige richtsnoer geldt. Uit de Bijbel moet men door diepgaand onderzoek vinden waaruit de Kerk bestaat en tot welke Gemeenschap men moet gaan behoren.

Bijbelstudie is een onmisbaar deel van het Christen zijn.

De Bijbel

[1] “Maar hoe kan men Hem aanroepen zonder in Hem te geloven? Hoe in Hem geloven zonder van Hem te hebben gehoord? Hoe kan men van Hem horen, als niemand Hem verkondigt?” (Ro 10:14 WV78)

“Zo ontstaat dan het geloof door de prediking, en de prediking geschiedt in opdracht van Christus.” (Ro 10:17 WV78)

[2] “als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.” (1Pe 1:23 NBV)

[3] “Zij heeft hen tot wie het woord Gods gericht werd, goden genoemd, en de Schrift heeft bindende kracht.” (Joh 10:35 WV78) “Want voorwaar, ik zeg u: Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat een jota of haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is.” (Mt 5:18 WV78)

[4] “Wanneer de Schrift hen nu goden noemt, tot wie Gods woord werd gericht, en ze toch niet kan falen:” (Joh 10:35 CANIS) “De Schrift blijft altijd van kracht; als mensen tot wie God spreekt goden genoemd worden,” (Joh 10:35 NBV)

[5] Oud of Eerste Testament:

Wet (beter: leer)of Thora: Genesis t/m Deuteronomium (ook bekend als de 'Pentateuch' - penta, vijf in het Grieks)

Profeten:

Vroege profeten: Jozua, Richteren, Samuël, Koningen

Latere profeten: Jesaja, Jeremia, Ezechiël, de 'twaalf' (Hosea t/m Zacharia)

Geschriften:

Dichterlijke boeken: Job, Psalmen, Spreuken

De rollen: Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker, Ester (gelezen op de gedenkdagen - Pasen, Pinksteren, de verwoesting van de tempel, Loofhutten en Purim - in de synagoge)

Daniël, Ezra+Nehemia, Kronieken

[6] Nieuwe of Tweede Testament ook wel het Boek van het Nieuwe Verbond genaamd: vroeger ook vermeld als de woorden van 'de Heer en de apostelen', de evangeliën, handelingen van de apostelen en de epistels of de brieven (van Paulus, Jakobus, Petrus, Johannes en Judas).

[7]Markus 7:12-13: 13 en aldus maakt GIJ het woord van God krachteloos door UW overlevering, die GIJ hebt doorgegeven. En GIJ doet veel van dergelijke dingen.”

Markus 7:1-5: 2 En toen zij zagen dat sommigen van zijn discipelen hun maaltijd met verontreinigde, dat wil zeggen ongewassen handen nuttigden — 3 want de Farizeeën en alle joden eten niet zonder eerst hun handen tot aan de elleboog te hebben gewassen, daar zij vasthouden aan de overlevering van de mannen uit vroeger tijden, 4 en wanneer zij van de markt terugkomen, eten zij niet zonder zich eerst door besprenkeling gereinigd te hebben; en zo zijn er nog vele andere overleveringen die zij hebben ontvangen en waaraan zij vasthouden: de doop van bekers en kannen en koperen vaten — 5 vroegen deze Farizeeën en schriftgeleerden hem: „Waarom gedragen uw discipelen zich niet naar de overlevering van de mannen uit vroeger tijden, maar gebruiken zij hun maaltijd met verontreinigde handen?”