doopsel

Belgische Christadelphians

Doopsel

Het Doopsel

Haar betekenis en haar belangrijkheid.

1.Waren de eerste leerlingen van Jezus Christus gedoopt?

Ja, de eerste leerlingen van Jezus waren gedoopt. En waarom? Wel, omdat Jezus het hun geboden had te doen. Het doopsel was een van zijn belangrijkste geboden. Het is door het doopsel dat men zijn geloof kon tonen in datgene wat Jezus onderwees. Elke nieuwe bekeerling werd zo lid van een groep speciale personen, de discipelen van Jezus. Zij moesten het woord van God prediken in afwachting van de terugkeer van Jezus Christus op deze wereld.

Wij kunnen ons niet inbeelden dat iemand zou aanvaard worden als soldaat van een leger van een land als hij de orders van de hoogste commandant zou weigeren uit te voeren.

Jezus Christus die het hoofd van de getrouwe Christenen is, zegt: “Indien je van me houdt, houdt u aan mijn geboden.” (Johannes 14:15)[1] en vervolgens “diegene die (de goede boodschap) gelooft en gedoopt wordt zal gered worden.” (Markus 16:16)[2] als wij willen dat hij ons aanvaard moeten wij zijn woorden ter harte nemen.

Werkelijk, Philipus geloofde dat het doopsel een vitaal gebod van Jezus Christus was. Hij predikte Christus aan de Samaritanen en “wanneer zij geloof hechten aan Philippus, die hen het Goede Nieuws bracht van het Koninkrijk van God en van de naam Jezus Christus, lieten mannen en vrouwen zich dopen.” (Handelingen 8:12)[3] Het geloof en het doopsel staan in het midden van de leer van het Nieuwe Testament.

2. Wat zegt de Bijbel betreft het onderwerp van het doopsel?

Vandaag voeren meerdere kerken het doopsel uit door water over het hoofd van kleine kinderen te gieten. Dat is echter niet het doopsel van de Bijbel.

Wanneer de Bijbel over het doopsel spreekt, praat het over volwassen mannen en vrouwen, die bekwaam waren zaken te onderscheiden en zelf konden kiezen te gehoorzamen.

Het Bijbelse woord “dopen” komt van het Griekse bapti-zein, wat “indompelen”, “onderdompelen” betekent. Het houdt dus een volledige onderdompeling van de betrokkene in.

Wij vinden een mooie illustratie in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 8. Philippus verkondigde het Goede Nieuws aan de Ethiopische eunuch. Deze reisde door de woestijn en had daarom voorzeker watervoorraad met zich mee. Philippus had hem dan zijn hoofd met wat waterdruppels kunnen besprenkelen. Maar toen de eunuch overtuigd was van de woorden van Philippus en geloofde in het onderwerp Jezus liet hij zich pas dopen toen zij water tegen kwamen. De eunuch zei: “Zie hier water; wat belet je noch dat ik zou gedoopt worden?” Dan liet hij de wagen stil houden en daalde met Philippus in het water en doopte Philippus de eunuch. “Toen zij uit het water kwamen, vrolijk gestemd, vervolgde de eunuch zijn route.” (Handelingen 8:36-38)[4]

Merken wij op dat zij “neerdaalden” in het water en dat bij het “uit het water” komen de eunuch, die volwassen was, geloofde in de aankondiging van Philippus dat men volledig ondergedompeld moest worden in water.

Ook Johannes doopte in Enon, bij Salim, omdat daar een grote hoeveelheid water was. (Johannes 3:23)[5]

Zelfs Jezus werd door Johannes in de Jordaan ondergedompeld. Toen hij dan na zijn doop uit het water op kwam zag hij de hemelen open gaan en kwam er een stem die zei “Dit is mijn geliefde Zoon.”(Mattheus 3:13-17; Markus 1:9-11)[6] en het is deze Zoon van God die ook zijn leerlingen de opdracht gaf uit te gaan, te verkondigen, leerlingen te maken van allerlei nationaliteiten en hen te dopen, het is te zeggen, onder te dompelen in water in Jezus naam maar ook in Gods naam.(Mattheus 28:19,20)[7] En zij die geloofden voegden de daad bij het woord en gingen er toe over om zich te laten dopen na dat zij het Woord van harte hadden aanvaard.(Handelingen 2:41)[8]

3. Wat is de betekenis van de doop?

Waarom is het essentieel om volledig ondergedompeld te worden?

De Christelijke waterdoop is een uiterlijk symbool waardoor te kennen wordt gegeven dat de dopeling zich door bemiddeling van Jezus Christus volledig, zonder voorbehoud en onvoorwaardelijk heeft opgedragen om Gods wil te doen.

God heeft de onderdompeling gekozen omdat het een sterke wijze is om aan te tonen dat onze zonden moeten vergeven worden. Zij moeten helemaal “weggewassen” worden.

Door zich te laten onderdompelen kan men ook uiting geven van volledige overgave aan het geloof in Jezus als de Messias, die hen was voorgegaan in de doop door Johannes.

“En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.” (Hnd 2:38 NBG51)

“22 Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus, de Nazoreeer, een man u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, 23 deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood.” (Handelingen 2:22-23 NBG51)

“En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.” (Handelingen 22:16 NBG51)[9]

Door het loskoopoffer kunnen wij nu redding krijgen in onze doop. [10]

De getrouwen verheugden zich in de onweerlegbare noodzaak om gered te worden van zonde door de genade van God. Ze veroordeelden hun vroegere leven door zich nederig te laten onderdompelen en om uit het water te komen voor een nieuw leven. Doorheen het doopsel en zijn dood, identificeren de getrouwen met Jezus Christus.

Aldus, zoals Jezus hen doet opstaan uit de dood, komen zij uit het water van het doopsel, als herboren, om voorwaarts te stappen in het “vernieuwde leven”.(Romeinen 6:4)[11] De getrouwen zijn dan kinderen van God. Zij moeten Hem trachten voldoening te schenken om aldus het eeuwig leven toegewezen te krijgen door Hem, daar Jezus terug zal komen om over de wereld te heersen.(Lukas 1:32-33)[12]

De weergave in de „Nieuwe-Wereldvertaling” is grammaticaal juist en in overeenstemming met deze andere bijbelteksten

1 Kor. 15:29: „Wat zullen anders zij doen die worden gedoopt met het doel doden te zijn? Indien de doden in het geheel niet worden opgewekt, waarom worden zij ook gedoopt met het doel zodanigen te zijn?” Zij worden dus gedoopt, of ondergedompeld, in een levenswijze die net als bij Christus een dood in rechtschapenheid tot gevolg heeft om vervolgens evenals hij tot hemels leven te worden opgewekt. Daarom zegt Jezus dat het doopsel zo belangrijk is.

4. Waarom moeten wij gedoopt worden?

Wij moeten gedoopt worden omdat wij allemaal zondig zijn en bijgevolg sterfelijk. Het is om onze zonden te laten wegwassen dat wij nodig gedoopt moeten worden door onderdompeling.

Paulus zegt: “Het salaris van de zonde is de dood.” (Romeinen 6:23)[13] In wezen kunnen wij ons loon niet onthouden. Zonder genade rest ons in ons leven enkel de dood.

Mensen zien niet graag de dood recht in de ogen. Nochtans moeten zij rustig de realiteit van de dood gadeslaan. Het goede nieuws dat de Bijbel ons aankondigt is dat God ons de middelen aanlevert om tot het eeuwig leven te komen. Maar de bron van het leven stelt haar eigen voorwaarden.

In Handelingen 2 en 3 zegt Petrus dat er 5 stappen zijn om tot verlossing of vrijkoping te komen:

    1. Geloven in Jezus Christus en zijn boodschap.

    2. Spijt betonen over zijn fouten (veranderen van mentaliteit met dien verstande dat wij God nodig hebben alsook Zijn vergiffenis).

    3. Zich bekeren (zich omkeren om dichter tot God te komen).

    4. Gehoorzamen aan Christus Jezus en de zonden laten “witwassen” door het doopsel.

    5. Getrouw doorzetten op het spoor van God. (Handelingen 2:27-42; 3:18-21)[14]

God houdt steeds zijn beloften en laat ons niet in de steek zonder hulp. Zoals Jezus duidelijk heeft gezegd: “Niemand kan hen met geweld wegvoeren van de hand van mijn Vader.”(Johannes 10:29)[15]

5. Waarom moeten wij de geboden van God gehoorzamen?

Van begin tot einde, van het Scheppingsverhaal tot aan de Openbaring, laat de Bijbel ons weten dat God steeds de waarheid zegt.

Indien wij Zijn geboden gehoorzamen zullen wij het leven hebben; indien wij ons tegen Hem keren zullen wij als resultaat de dood vinden.

Noach predikte aan de zondige natie van zijn tijd (Genesis 6) Zij hadden de keuze: in zijn boodschap geloven, berouw hebben en gered worden, of er zich tegen keren en vernietigd worden. Zij verkozen de stem van de verdoemenis en ondergang.

God verandert niet van mening. Noach had ook de keuze. Hij voerde de orders uit welke God hem had opgegeven, (Genesis 6:22)[16] bouwde de ark en werd zo gered door zijn gehoorzaamheid aan God.

Voor ons, te weigeren de opdracht van God, betreft het doopsel, op te volgen is eerder kiezen voor de dood dan voor het leven.

De gevangenisbewaarder van Phillippe vroeg aan Paulus en aan Silas: “Heren, wat moet ik doen opdat ik gered zou worden?”(Handelingen 16:30)[17] Waarop zij antwoorden: “Geloof in de Heer Jezus en je zal gered worden.”(Handelingen 16:31)[18] Hij gehoorzaamde en liet zich dopen.

Zelfs zonder zonde liet Jezus zich dopen. Daar, zegt Hij: “Het is gepast dat wij er in slagen datgene wat juist is te doen”(Mattheus 3:15)[19]

Mogen wij, zondaars die wij zijn, het doopsel weigeren welke Jezus aanvaardde? Wij moeten hem volgen op alle gebied.

In het besef dat Christus voor ons geleden heeft en ons een model heeft nagelaten, kunnen wij best zijn voorbeeld na volgen en nauwkeurig in zijn voetstappen treden. (1 Petrus 2:21)[20]

Jezus heeft er ons meermaals op gewezen de wil te doen van Zijn Vader, dat inhoudt dat wij Gods geboden moeten uitvoeren. Verder moeten wij als Christenen ook Christus Jezus navolgen en alles doen wat deze geboden heeft. (Mattheus 28:19-20)[21]

6. Worden door de Christelijke waterdoop zonden vergeven?

Indien wij berouw tonen en het Woord van God van harte aanvaarden en ons toeleggen op het onderwijs van de apostelen en bereid zijn in het licht van God te wandelen met erkenning van Jezus naam en opdracht, zullen wij kunnen opstaan en onze zonden weggewassen zien, doordat wij zijn naam aanroepen.(Handelingen 2:41-47; 1 Johannes 1:7; Handelingen 22:16)[22]

Doordat Jezus zich heeft over gegeven aan de mensheid kunnen wij door zijn loskoopoffer bevrijd worden. In zijn dood worden wij als het ware gedoopt.(Romeinen 6:3-5,8)[23] en in zijn doop werden wij als het ware reeds begraven.(Kolossenzen 2:12)[24]

Daarom staan wij nu voor een belangrijk kruispunt om de juiste maar nauwe weg in te slaan om door de nauwe poort van verlossing het eeuwig leven in het Koninkrijk van God binnen te gaan.

“Wat zullen zij doen die worden gedoopt met het doel doden te zijn?

Indien de doden in het geheel niet worden opgewekt, waarom worden zij ook gedoopt met het doel zodanigen te zijn?”(1 Korinthiërs 15:29)[25]

Wij kunnen er op aan dat de onderdompeling als witwassing der zonden voor ons nieuw leven zal kunnen brengen.

Petrus zei: „Hebt berouw, en laat een ieder van U worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van UW zonden, en GIJ zult als vrije gave de heilige geest ontvangen.”(Handelingen 2.38)[26]

Met het doopsel dat een rijke symbolische betekenis heeft, kunnen wij aan anderen duidelijk laten zien welke keuze wij maken en dat wij bereid zijn een andere weg in te slaan in ons leven. Het onderdompelen staat symbool voor twee zaken. Het onder water gaan of het worden ondergedompeld staat als symbool voor het onder de aarde gaan of het „begraven”. Het is het alsof u gestorven bent ten aanzien van uw vroegere levenswandel. Wanneer u uit het water omhoogkomt, is het alsof u omhoog rijst voor het volgen van een nieuwe levenswijze, een levenswijze die beheerst wordt door Gods wil, niet uw eigen wil.

Als tweede symbool is er het “witwassen” van de zonde. Natuurlijk betekent dit niet dat u geen fouten meer zult maken, want wij allen zijn onvolmaakt en zondigen derhalve dagelijks.

Met de onderdompeling geven wij te kennen bereid te zijn onze zondige levensloop te wijzigen. Het is een punt van “omkering”. Met onze nederige houding geven wij te kennen dienstknecht van God te willen zijn. Met onze bekering bevestigd in de doop geven wij aan in een speciale verhouding met God te zijn gekomen. Vanwege uw berouw en uw nederige onderwerping aan de doop is God bereid om op basis van Jezus’ loskoopoffer uw zonden te vergeven. De doop betekent niet dat het vuil van uw lichaam wordt afgewassen, maar het is een gebed tot God om een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus. Aldus geeft de doop u een rein geweten voor het aangezicht van God. (1 Petrus 3:21)[27].

De afwassing of witwassing is door het Loskoopoffer van Christus gebeurt. Alleen door die offerdaad kunnen wij nu vrijgesproken worden.

Doordat men geloof stelt in Jezus als de Messias, de Christus, zullen de zonden kunnen vergeven worden wat bekrachtigd wordt door de symbolische daad van volledige onderdompeling. Verder zullen de gaven van de Heilige Geest ook over ons komen.

7. Wat moeten wij nu doen om te kunnen genieten van het eeuwig leven in het Koninkrijk van God?

Om van het eeuwig leven te kunnen genieten moeten wij de voorheen vijf aangehaalde stappen opvolgen.

Doormiddel van de doop worden wij dankzij Jezus zijn loskoopoffer mede-erfgenamen met Christus (Romeinen 8:17)[28] Alsook zullen wij samen één gemeenschap kunnen vormen waarbij iedereen tot één lichaam zal gedoopt worden. (1 Korinthiërs 12:13,27; Galaten 3:27,28)[29]

Die eendracht is belangrijk en horen wij hoog te houden. En daarbij horen wij onze verwachtingen hoog te houden en halsreikend uit te kijken naar het beloofde Koninkrijk. (Handelingen 1:4,5)[30]

De geschiedenis van Cornelius in het 10° hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen toont ons dat het niet voldoende is om een gelovig leven te houden. Daarnaast moet men zich laten dopen. Petrus gebiedt “dat zij gedoopt zijn in naam van de Heer”(Handelingen 10:48)[31]

Het doopsel is het begin van een nieuw leven, een gezegend leven van een vernieuwde resolutie welk ons veel vreugde zal brengen. Tegenover het doopsel zal de God van de vrede ons vrede geven in een onzekere wereld.

Indien u voldoende wijs bent om de geboden van Jezus Christus te gehoorzamen, zal er voor u een grote zegening voorbehouden worden. God zal een leven zonder einde voorzien wanneer Jezus terug komt om zijn Koninkrijk op te richten.

Indien u de kennis van God toepast, kan dit uw leven zelfs in deze door moeilijkheden gekwelde wereld gelukkiger maken. Reeds in dit huidige leven zal u van verscheidene zegeningen van God mogen genieten.

Nu is voor u een gunstig ogenblik gekomen om te laten zien dat u sterker bent dan het Kwaad in de wereld. Wees vastbesloten om in overeenstemming met de kennis van God te leven.

Volg Jezus na, die de bediening van God lief had en zich liet dopen.

“Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” (Romeinen 6:23 NBV)

[1] “Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.” (Joh 14:15 WV78)

[2] “Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.” (Mr 16:16 WV78)

[3] “Maar nu zij geloof geschonken hadden aan de prediking van Filippus over het Rijk Gods en de naam van Jezus Christus, lieten mannen zowel als vrouwen zich dopen.” (Hnd 8:12 WV78)

[4] “36 Al voortreizende kwamen ze bij een water en de hoveling zei: ‘Hier is water. Wat is er op tegen, dat ik gedoopt word?’ 37 Hij liet de koets stil houden en beiden, 38 Filippus en de eunuch, daalden af in het water en hij doopte hem.” (Hnd 8:36-38 WV78)

[5] “Maar ook Johannes diende het doopsel toe, te Enom bij Salim, omdat daar veel water was; men ging daarheen om zich te laten dopen.” (Joh 3:23 WV78)

[6] “13 ¶ In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. 14 Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden: ‘Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?’ 15 Jezus antwoordde hem: ‘Laat nu maar; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen.’ Toen liet hij hem toe. 16 Nadat Jezus gedoopt was, steeg hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen; 17 en een stem uit de hemel sprak: ‘Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.’” (Mt 3:13-17 WV78)

“9 ¶ In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. 10 En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. 11 En er kwam een stem uit de hemel: ‘Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.’” (Mr 1:9-11 WV78)

[7] “19 Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en 20 leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.’” (Mt 28:19-20 WV78)

[8] “Die zijn woord aannamen lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten.” (Hnd 2:41 WV78)

[9] “Petrus gaf hun ten antwoord: ‘Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen.” (Hnd 2:38 WV78)

“22 Mannen van Israel, luistert naar deze woorden: Jezus de Nazoreeer was een man wiens zending tot u van Godswege bekrachtigd is. Gij kent immers zelf de machtige daden, wonderen en tekenen, die God door Hem onder u heeft verricht. 23 Hem, die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is uitgeleverd, hebt gij door de hand van goddelozen aan het kruis genageld en gedood.” (Hnd 2:22-23 WV78)

“Wat aarzelt gij dan nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van zijn Naam.” (Hnd 22:16 WV78)

[10] “Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden en geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden.’” (Hnd 4:12 WV78)

“30 De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt, aan wie gij u vergrepen hebt door Hem aan het kruis te slaan. 31 Hem heeft God als Leidsman en Verlosser verheven aan zijn rechterhand om aan Israel bekering en kwijtschelding van zonden te schenken.” (Hnd 5:30-31 WV78)

[11] “Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden.” (Ro 6:4 WV78)

[12] “32 Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken 33 en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.’” (Lu 1:32-33 WV78)

[13] “Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer.” (Ro 6:23 WV78)

[14] “27 omdat Gij mijn ziel niet over zult laten aan het dodenrijk en uw heilige geen bederf zult laten zien. 28 Wegen ten leven hebt Gij mij doen kennen, Gij zult mij met vreugde vervullen voor uw aanschijn. 29 Mannen broeders, ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij gestorven en begraven is; we hebben immers zijn graf bij ons tot op deze dag. 30 Welnu, omdat hij een profeet was en wist, dat God hem een eed gezworen had, dat Hij een van zijn nakomelingen op zijn troon zou doen zetelen, 31 zei hij met een blik in de toekomst over de verrijzenis van Christus, dat Hij niet is overgelaten aan het dodenrijk en dat zijn lichaam het bederf niet heeft gezien. 32 Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen. 33 Verheven aan Gods rechterhand heeft Hij de beloofde heilige Geest van de Vader ontvangen en Deze uitgestort, zoals gij ziet en gij hoort. 34 David immers is niet ten hemel opgestegen, maar toch zegt hij zelf: De Heer heeft gesproken tot mijn Heer: Zit aan mijn rechterhand, 35 totdat Ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb gelegd. 36 Voor heel het huis van Israel moet dus onomstotelijk vaststaan, dat God Hem en Heer en Christus heeft gemaakt, die Jezus, die gij gekruisigd hebt.’ 37 ¶ Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: ‘Wat moeten we doen, mannen broeders?’ 38 Petrus gaf hun ten antwoord: ‘Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen. 39 Want die belofte geldt u, uw kinderen en allen die verre zijn, zovelen de Heer onze God roepen zal,’ 40 Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af, en hij vermaande hen: ‘Redt u uit dit ontaarde geslacht.’ 41 Die zijn woord aannamen lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten. 42 ¶ Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed.” (Hnd 2:27-42 WV78)

“18 Maar wat God tevoren had aangekondigd bij monde van alle profeten, dat zijn Messias zou sterven, heeft Hij zo in vervulling doen gaan. 19 Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist 20 en er van de Heer uit tijden van verkwikking mogen komen en Hij u Jezus zende, die voor u als Messias was voorbestemd. 21 De hemel moest Hem opnemen tot de tijd van het herstel van alle dingen, waarover God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten sinds oude tijden.” (Hnd 3:18-21 WV78)

[15] “Mijn Vader immers, die ze Mij gegeven heeft, is groter dan allen; en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven.” (Joh 10:29 WV78)

[16] “Noach deed dit; alles wat God hem geboden had, voerde hij uit.” (Ge 6:22 WV78)

[17] “Hij leidde hen naar buiten en zei: ‘Heren, wat moet ik doen om goed te worden?’” (Hnd 16:30 WV78)

[18] “Zij antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus, dan zult gij en uw huis gered worden.’” (Hnd 16:31 WV78)

[19] “Jezus antwoordde hem: ‘Laat nu maar; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen.’ Toen liet hij hem toe.” (Mt 3:15 WV78)

“Jesus antwoordde hem: Laat het nu toe; want zo betaamt het ons, alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem toe.” (Mt 3:15 CANIS)

[20] “En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen treden.” (1Pe 2:21 WV78)

[21] “19 Gaat dus heen; onderwijst alle volken, doopt ze in de naam van den Vader en van den Zoon en van den Heiligen Geest, 20 en leert ze onderhouden al wat Ik u heb geboden. Ziet, Ik blijf altijd bij u, tot aan het einde der wereld.” (Mt 28:19-20 CANIS)

[22] “41 En zij, die zijn woord aanvaardden, ontvingen het doopsel; die dag traden er ongeveer drie duizend mensen toe. 42 ¶ Ze bleven volharden in de leer der apostelen en de onderlinge gemeenschap, in het breken des broods en in het gebed. 43 Allen leefden in vrees. De apostelen verrichtten vele wonderen en tekenen. 44 En al de gelovigen waren ten nauwste vereend, en bezaten alles in gemeenschap. 45 Ze verkochten have en goed, en verdeelden het onder elkander, naar ieders behoefte. 46 Iedere dag bezochten ze eendrachtig de tempel, en thuis braken ze het brood. Ze genoten hun voedsel in opgeruimdheid en eenvoud van hart. 47 Ze loofden God, en stonden in gunst bij heel het volk. En de Heer bracht iedere dag meer geredden bijeen.” (Hnd 2:41-47 CANIS)

“Maar wanneer we wandelen in het licht, zoals Hij in het Licht verkeert, dan is er gemeenschap tussen ons beiden, en reinigt het Bloed van Jesus, zijn Zoon, ons van alle zonde.” (1Jo 1:7 CANIS)

“Nu dan, wat draalt ge? Sta op, laat u dopen, en uw zonden afwassen onder aanroeping van zijn Naam.” (Hnd 22:16 CANIS)

[23] “3 Of weet gij niet, dat wij allen, die gedoopt zijn tot de gemeenschap met Christus Jesus, dat we gedoopt zijn tot de gemeenschap met zijn Dood? 4 In die gemeenschap met \@zijn\@ Dood zijn we dus begraven met Hem door het Doopsel, opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden, zoals Christus door de glorie van den Vader uit de doden is opgewekt. 5 Want wanneer wij met Hem zijn saamgegroeid door het beeld van zijn Dood, dan zullen we het ook wezen door dat van zijn Verrijzenis.” (Ro 6:3-5 CANIS)

“Welnu, zijn we met Christus gestorven, dan geloven we ook, dat we met Hem zullen leven.” (Ro 6:8 CANIS)

[24] “Want met Hem zijt gij door het Doopsel begraven, met Hem zijt gij ook verrezen door het geloof in de almacht van God, die Hem uit de doden heeft opgewekt.” (Col 2:12 CANIS)

[25] “Wat toch zullen zij aanvangen, die zich voor de doden laten dopen, zo er helemaal geen doden verrijzen? Waarom dan laten ze zich voor hen dopen?” (1Co 15:29 CANIS)

[26] “Petrus zei hun: Bekeert u allen, en laat u dopen in de naam van Jesus Christus, tot vergiffenis uwer zonden; dan zult gij de gaven ontvangen van den Heiligen Geest.” (Hnd 2:38 CANIS)

[27] “Dit was een voorafbeelding van het doopwater, waardoor gij nu gered wordt. De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar de verbintenis met God van een goed geweten, krachtens de opstanding van Jezus Christus,” (1Pe 3:21 WV78)

[28] “Zijn we kinderen, dan zijn we erfgenamen tevens; erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus, zo we met Hem lijden, om ook met Hem verheerlijkt te worden.” (Ro 8:17 CANIS)

[29] “Allen toch, Joden of heidenen, slaven of vrijen, allen zijn we in één Geest tot één lichaam gedoopt, en allen zijn we met één Geest gedrenkt.” (1Co 12:13 CANIS)

“Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder in het bijzonder zijn leden.” (1Co 12:27 CANIS)

“27 allen hebt gij u met Christus bekleed, omdat gij allen gedoopt zijt tot de gemeenschap met Christus. 28 Thans is er geen jood meer of heiden, geen slaaf en geen vrije, geen man en geen vrouw. Want allen zijt gij één in Christus Jesus;” (Ga 3:27-28 CANIS)

[30] “4 Terwijl Hij nu met hen samen was, gelastte Hij hun: Verlaat Jerusalem niet, maar wacht de belofte des Vaders af, die gij van Mij hebt vernomen. 5 Want Johannes doopte met water, maar over enkele dagen zult gij worden gedoopt met den Heiligen Geest” (Hnd 1:4-5 CANIS)

[31] “En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Toen verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.” (Hnd 10:48 NBG51)

Voorkeur gevende aan het Woord van God in plaats van aan het woord van mensen en aan tradities.