Opdracht voor Christen

Welke taken hoort een navolger van Christus op zich te nemen?

 Belgische Christadelphians  

 

 

 

Geloof 
Verkondigen 
Christendom 
Mensdom 
 

 Relatie tot medemens

 

Bestraffing vermijden 

Bijbelstudie 

Broers en Broeders 

Christenmensen met ons geloof 

Christadelphian mens 

Christelijk Leven 

Dankbaar voor verkregen Offer 

Eén met Christus 

Gebed 

Goddelijke redenen hoger dan de onze 

Levenslessen 

Menselijke Natuur 

Opdracht tot Getuigenis 

Open Groep 

Op wie Hopen 

Overwegingen 

Redding door Volharding 

Redding verliezen 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Volharding & Bijbelstudenten 

Wat is Gods doel met de aarde? 

Wat te vinden in de Bijbel 

 

 ***

 


Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***Opdracht voor een Christen

Christenen moeten elkaar vooruithelpen in het leven. Op meerdere vlakken horen zij elkaar bij te staan en samen te gaan voor één en hetzelfde geloof.

In hun geloof dat de Nazareen Jezus, op wonderbaarlijke wijze is geboren uit de maagd Maria moeten zij die vele bijzonderheden aan anderen laten weten alsof het elke dag een Nieuw begin of Advent is. Zoals Jezus bemiddelaar is tussen God en mensen moeten wij, steeds de nabijheid van God voelend, trachten in te staan voor onze naaste. Steeds moeten wij werken aan onze eigen persoonlijjkheid, waarvan wij aannemen dat de oude te niet gedaan is door het Zoenoffer van Christus. en handelend naar de normen van onze Schepper

 “Ik zal dan ook niet ophouden u deze dingen in herinnering te brengen, ofschoon gij ze weet en vast staat in de waarheid die gij hebt aanvaard.” (2Pe 1:12 WV78)

Petrus laat in zijn brieven ons weten dat wij moeten herinneren wat er gebeurt is. Hij gebruikt tupos en hupomim’nesko om aan te duiden dat er melding van moet gemaakt worden. Men moet zich iets herinneren of denken aan iets alsof datgene zulk een diepe indruk heeft gemaakt op ons als een blijvend litteken of als een zegel op een brief.

Wij kunnen ons misschien inbeelden dat wij volledig vast staan in de waarheid, moeten wij ons regelmatig geestelijk voeden en al de gegevens rondom ons ernstig onderzoeken. Gegrondvest op de waarheid die wij willen aannemen moeten wij elkaar blijvend geestelijk voedsel aanbieden en moeten wij zoals Petrus onze naaste blijvend de gebeurtenissen rond Christus in herinnering brengen.

Om alles goed te kunnen herinneren en het ook aan anderen in gedachte te brengen zodanig dat zij er in kunnen geloven moeten wij echt ons best doen om ons geloof te blijven voeden met meer dan gewoon vertrouwen er in. Hiervoor moeten wij ons zelf er toe aanzetten om regelmatig Bijbelstudie te doen.

Het heeft Petrus een hele tijd genomen eer hij tot het punt gekomen was om ook te gaan dienen. toen hij zijn brieven schreef was hij al een heel ander persoon geworden dan toen hij de voeten van Jezus niet wilde wassen (#Jo 13:8)

Hij zelf trok er nu op uit om zijn medebroeders te dienen en hen ook die nederigheid aan te leren. Om het kleed van Christus aan te trekken en om zoals onze Meester te worden hebben wij een hele weg af te leggen en regelmatig Jezus handelingen in herinnering op te nemen. Ook moeten wij actief aan onze persoonlijkheid en karaktereigenschappen werken.

“5 ¶ En juist Daarom moet gij uw uiterste best doen, om met het geloof de deugd te paren, met de deugd de kennis, 6 met de kennis de zelfbeheersing, met de zelfbeheersing de volharding, met de volharding de vroomheid, 7 met de vroomheid de broederlijkheid, met de broederlijkheid de liefde.” (2Pe 1:5-7 CANIS)

Met diegenen waarmee wij alles in herinnering willen nemen moeten wij samen maaltijd houden en dit aanschouwen als een herinneringsfeest, waarvan de deelnemers geen schandvlek mogen vormen.

 

-_-_-_-

 

 

 

Aanverwante  lectuur op andere websites:

Opdracht tot GetuigenisOnze houding voor moeilijke taak
Vrijmoedig risico’s nemen


In het Engels:
The work I do, let it be done good

 

Betreft de MSN artikels en Multiply artikels bij Bijbelonderzoekers & bij Christadelphians kan u deze best opzoeken bij onze andere websites and blogs (zie naast staande colom):

Diepste behoefte van een mens is nodig zijn 

Begrijpen wat de Heer wil 

Beseffen wat Jezus voor U gedaan heeft 

bereid onze eigen Ik opzij te schuiven om Jezus in ons hart te laten komen 

Rrichten op het Geestelijk voedsel  

Leven met geestelijk-spirituele diepgang

Bijbelstudie zal voor ons conflicten naar voor brengen 

Bouwen op zand of op een rots 

Mensen behandelen op betere wijze dan zij doen 

focussen op het goede en op het positieve 

Aan Christenen is de keuze om te doen als de psalmenzanger 

Geloof in daden omzetten. - zelf tot actie om gaan - erfenis  & terwijl je het Geloof van bovenaf laat groeiën het Geloof niet voor u zelf houden 

Al zijn Geloofscommunicatie en geloofsoverdracht zijn in onze geseculariseerde  samenleving geen eenvoudige opdrachten moeten wij doorzetten en volharden 

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt en stel je open om Volwaardige kinderen van God te worden.

Afstand met de Bijbel moet ontkracht worden 

 

Al diegenen die God's Woord koesteren zouden ook uit liefde
voor hun medemens anderen moeten laten delen in hun geloof  

Band tussen Bijbelse Boodschap en eigen leven 

 

Bekeer en verkrijg vergiffenis 

Bidden, eren en lofbetuigen 

Buitengewoon eren niet nalaten

beperkingen - niet weerhouden door uw 

Bereid gevoeld om zich op te dragen 

Belang van terug te grijpen naar essentiële waarden 

Gedrag niet afstemmen op deze wereld 

Christenen moeten elkaar vooruithelpen in het leven 

belangrijk dat meer mensen uit gaan om het Goede Nieuws te verkondigen

Geloof delen met anderen

Opdracht Goede Boodschap van de Verrezen Heer uit te dragen 

opdracht durven uit te voeren 

Opdracht tot Getuigenis 

Gaat en onderwijst alle volkeren 

Bron waaruit wij raad kunnen putten

Als deelgenoten komt Jehovah ons ten goede 

Christenen kunnen nog heel wat van andere Godsdiensten lerenCommandments of Christ 

Faith is to believe what we do not see 

Focus on Denying the Flesh + Focus on God’s Word & Prayer +the Return of Christ

focuses on attracting and keeping the unchurched

Be not afraid of the terror of nature or the terror of our surroundings 

be prepared - Do not be anxious about tomorrow, but 

Becoming in Christ + Male And Female Roles In Christ 

Becoming in Christ leads us to shed attitude

develop the Character which God demands

church gathered for worship 

Freedom of Christians to interpret the Bible as they wish? 

Church membership cannot be separated from baptism