Redenen om gedoopt te worden

 

Waarom moet men gedoopt worden?

Omdat Jezus in zijn laatste opdracht aan zijn apostelen de doop heeft bevolen.

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,” (Mt 28:19)

Omdat de apostelen, overeenkomstig deze opdracht, de noodzakelijkheid van de doop wijd en zijd hebben verkondigd.

“Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden,” (Hnd 2:38)

“‘Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige Geest hebben ontvangen?’ En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven.” (Hnd 10:47-48)

{Deze mensen, in dit bijzondere geval, hadden de Heilige Geest reeds ontvangen. }

Omdat in de tijd van de apostelen alle gelovigen gedoopt werden.

“Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.” (Hnd 2:41)

“Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen.” (Hnd 8:12)

“Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen,” (Hnd 9:18)

“Nadat zij (Lydia) en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden: ‘Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek.’ Ze drong er bij ons sterk op aan.” (Hnd 16:15)

“Crispus, een leider van de synagoge, aanvaardde echter samen met al zijn huisgenoten het geloof in de Heer, en ook veel Korintiërs die Paulus hadden gehoord gingen over tot het geloof en lieten zich dopen.” (Hnd 18:8)

Omdat de doop de enige weg is tot behoudenis.

“Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.” (Mr 16:16)

“en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus,” (1Pe 3:21)

Omdat de doop de door God ingestelde wijze is om vergiffenis van onze zonden te ontvangen.

“Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden,” (Hnd 2:38)

“Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept.”” (Hnd 22:16)

“Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden” (Efe 5:25-26)

Omdat de doop de door God ingestelde wijze is waardoor men wederom geboren kan worden.

“Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’” (Joh 3:3)

“Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.” (Joh 3:5-6)

“en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest,” (Tit 3:5)

Omdat de doop de voorgeschreven wijze is om met Christus verenigd te worden in zijn sterven en opstanding.

“Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.” (Ro 6:3-4)

“In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold.” (Col 2:11-13)

Omdat door deze vereniging met Christus in de doop een gelovige een zoon van God wordt en als zodanig een erfgenaam naar de heilsbeloften Gods.

“want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen–u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.” (Ga 3:26-29)

Deze geestelijke begrafenis en opstanding, die de doop afbeeldt, komt tot uiting in de doop door onderdompeling in water. Daarom is het belangrijk dat men de oorspronkelijke vorm van de doop in de tijd van Jezus en de apostelen handhaaft. Het woord 'dopen' in de Griekse grondtekst betekent trouwens 'onderdompelen'.

De bovenaangehaalde passages laten zien dat de doop een persoonlijke daad van gehoorzaamheid is, en drukt de bereidwilligheid uit een volgeling van Christus te zijn. Door deze belijdenis van geloof verenigt men zich met de gekruisigde en opgestane Heer. Men legt zijn oude bestaanswijze af om voortaan verbonden te zijn met Christus in een nieuw leven dat uitziet naar de vereniging met Hem bij zijn wederkomst.

(Bijbelfragmenten uit de Nieuwe Bijbelvertaling)

Voor een meer uitgebreide behandeling van dit onderwerp schrijf aan de Broeders in Christus voor een gratis exemplaar van het boekje:
DE ENIGE WEG TOT BEHOUDENIS