Belgische Christadelphians

Christus wederkomst

 

CHRISTUS’ WEDERKOMST NAAR DE AARDEAls wij beweren christenen te zijn

behoren wij evenals zijn eerste discipelen uit te zien naar Zijn wederkomst:

Jezus

“Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heer­lijkheid en al de engelen met Hem” (Mattheüs 25:31)

Engelen

“Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen” (Handelingen 1:11)

Petrus

“...en Hij de Christus, die voor u bestemd was, Jezus,

zende” (Handelingen 3:20)

Paulus

“Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel” (1 Thessalonicenzen 4:16)

Alleen door Zijn wederkomst kan Christus het werk voltooien dat Hij bij Zijn eerste komst is begonnen.

Paulus

“Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel” 1 Thessalonicenzen 4:16 Alleen door Zijn wederkomst kan Christus het werk voltooien dat Hij bij Zijn eerste komst is begonnen.

#

“Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie.” (Mattheus 25:31 WV78)

(Mattheus 25:31) 31 Wanneer de Zoon des mensen gekomen zal zijn in zijn heerlijkheid, en alle engelen met hem, dan zal hij op zijn glorierijke troon plaats nemen.

(Openbaring 3:20-21) 21 Wie overwint, hem zal ik geven met mij plaats te nemen op mijn troon, evenals ik heb overwonnen en met mijn Vader plaats heb genomen op zijn troon.

(Handelingen der apostelen 1:10-11): daar stonden twee mannen in witte klederen naast hen, 11 en zij zeiden: „Mannen van Galiléa, waarom staat GIJ in de lucht te kijken? Deze Jezus, die van U werd opgenomen in de lucht, zal aldus op dezelfde wijze komen als GIJ hem in de lucht hebt zien gaan.”

(Daniël 7:13-14) 13 Ik bleef aanschouwen in de nachtvisioenen, en ziedaar! met de wolken des hemels bleek iemand gelijk een mensenzoon te komen; en tot de Oude van Dagen verkreeg hij toegang, en men bracht hem dicht bij, ja vóór Deze. 14 En hem werd heerschappij en waardigheid en [een] koninkrijk gegeven, opdat de volken, nationale groepen en talen alle hèm zouden dienen. Zijn heerschappij is een heerschappij van onbepaalde duur, die niet zal voorbijgaan, en zijn koninkrijk een dat niet te gronde gericht zal worden.

(Mattheus 26:63-64) Jezus bleef zwijgen. Daarom zei de hogepriester tot hem: „Ik stel u onder ede bij de levende God, ons te zeggen of gij de Christus, de Zoon van God, zijt!” 64 Jezus zei tot hem: „Gijzelf hebt [het] gezegd. Maar ik zeg ulieden: Van nu af zult GIJ de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand der kracht en [hem] zien komen op de wolken des hemels.”

(Openbaring 1:7) 7 Ziet! Hij komt met de wolken, en elk oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben; en alle stammen van de aarde zullen zich wegens hem in droefheid slaan. Ja, amen.

(Marcus 13:26-27) 26 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in wolken, met grote kracht en heerlijkheid. 27 En dan zal hij de engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeenvergaderen van de vier windstreken, van het uiteinde der aarde tot het uiteinde des hemels.

(Handeling der apostelen 3:19-21) 19 Hebt daarom berouw en keert U om, opdat UW zonden worden uitgewist, opdat er tijden van verkwikking mogen komen van de persoon van Jehovah 20 en hij de voor U bestemde Christus moge uitzenden, Jezus, 21 die weliswaar in de hemel zelf moet verblijven tot de tijden van het herstel van alle dingen, waarover God bij monde van zijn heilige profeten van oudsher heeft gesproken.***


Omtrent wanneer Jezus zal terug komen zijn veel gissingen. Hoe en wat en in welke volgorde is ook stof tot veel gedebateer.

Wij raden u aan om eens deze debatten te bekijken. Verder kan u aanverwante teksten vinden op ons blog Christadelphians.multiply.com & op het zusterplatform Bijbelonderzoekers.multiply.com. alsook raden wij aan bij onze hoofdartikelen te kijken omtrent de 'rapture' of de 'vervoering' en de 'Eindtijd'


Geheime of publieke terugkeer van Jezus

God Kijkt toe

De Terugkeer van de beloofde Messias

Tekenen voor een Koninkrijk

De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezantVideo: Bent u klaar