levenslessen

Levenslessen

De Christen in de maatschappij.

Doorheen het leven maken wij allerlei dingen mee die ons en onze omgeving beïnvloeden. Mensne hebben zich een levensbeschouwing eigen gemaakt. Volgens de op bepaalde principes gegronde mening over dingen van het leven vormen ze zich zelf en hun kinderen. Door de keuzes die ze nemen en de houding die ze aan nemen kunnen zij richting geven aan hun leven en al of niet de gevolgen er uit trekken.

In deze hoofding bekijken wij de mogelijke beïnvloeding en gevolgtrekkingen.

-_-_-

Levenslessen

Onze maatschappij heeft een geschiedenis achter de rug met vele gebeurtenissen en met vele denkers, schrijvers of mensen welkehun gedachten kenbaar hebben gemaakt en tot anderen hebben laten doordringen. Uit die geschiedenis, uit ervaringen van anderen kunnen wij lessen leren en vooruitzien naar een toekomst waar wij uit die levenslessen nuttige dingen zouden kunnen halen en fouten van onze voorgangers zouden moeten kunnen vermijden.

Ontstaan in het Oosten en uitgedrukt in oosterse vorm en beeldspraak is er een verzameling van Boeken over heel de wereld verspreidt geraakt. Het Boek der Boeken of de Bijbel bewandelt met vertrouwde voeten de wegen van de gehele wereld en betreedt land na land om overal respect te ontmoeten. De bijbel heeft geleerd in honderden talen tot het hart van de mens te spreken. Kinderen luisteren met bewondering en verrukking naar zijn verhalen, en wijze mannen denken diep na over de levenslessen die erin opgesloten liggen. De goddelozen en de trotsen beven voor zijn waarschuwingen, maar voor de gewonden en berouwvollen spreekt hij met de stem van een moeder. . . . Geen mens die deze schat bezit, is arm of eenzaam. [1]

Tot de schrijvers van de er in verzamelde 66 boeken behoorden personen die herder, visser, belastinginner, arts of tentenmaker van beroep waren. Ook bevonden zich priesters, profeten en koningen onder hen. Hun geschriften maken dikwijls melding van mensen en gewoonten die ons in de twintigste eeuw onbekend zijn. Ja, de bijbelschrijvers zelf begrepen niet altijd de betekenis van wat zij schreven (Daniël 12:8-10) [2]. Maar vele zaken die eerder ongekend waren of die de mensen uit die tijd niet begrepen werden duidelijker of verstaanbaar voor andere generaties. Vele zaken waren ook werkelijkheid geworden of waren uitgekomen voorspellingen geworden waarvan men de gevolgen goed kon merken en enkel levenslessen kon uit trekken.

In de Bijbel of Woord van God kunnen wij buiten de geschiedenis der mensheid en het verloop van de relatie van God en de mens de regels van Jehovah leren kennen. De orders, bevelen of rechtsverordeningen van die Ene, welke wij aanschouwen als dé Allerhoogste, zijn rechtuit, eenduidig, onomwonden vol waarheid, puur, een hélder lícht voor de ógen. Zij kunnen de beste levensles zijn voor diegenen die er naar willen luisteren en die zullen merken dat die woorden een vreugde voor het hart kunnen zijn. [3]

Voor iedereen is dit echter niet zo evident. Nochtans dienen wij in de eerste plaats voortdurend te bedenken dat de bijbel werkelijk een schatkamer is. De apostel Paulus riep uit: „O de diepte van Gods rijkdom en wijsheid en kennis!” (Romeinen 11:33) [4] Niet enkel is Jehovah, God groot! Zijn rijkdom, wijsheid en kennis zijn onmeetbaar. Geen mens weet hoe Hij Zijn beslissingen neemt. Het is onmogelijk Zijn wegen na te gaan, maar veel wil Hij toch laten zien aan Zijn schepsels. Voor die genen die werkelijk willen weten laat Hij toch vertellen wat er in Zijn gedachten omgaat. Jehovah’s voornemens, die in de loop van duizenden jaren geleidelijk zijn geopenbaard, zijn ontzag inboezemend en bieden ons een hoop die zowel wonderbaarlijk als zeker is. Het toepassen van de levenslessen die Jehovah in de bijbel heeft laten optekenen, wordt altijd met succes bekroond (2 Timótheüs 3:16) [5]. Geschreven door inspiratie van God zijn die oude Hebreeuwse, Aramese en Griekse Geschriften nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert. Door ze door te nemen, ernstig te bestuderen en op ons te laten inwerken zullen ze ons leven op orde kunnen zetten en helpen ons in te zien wat juist en goed is. De psalmist zong: „Ja, het ontvouwen van uw woorden geeft licht, de onervarenen verstandig makend”! (Psalm 119:130) [6].

Weinigen geven gehoor aan het Goede Nieuws of schenken geloof aan Jezus prediking, die ons ook aanrade het Woord van God ter harte te nemen en te koesteren als het meest onmisbare ding in ons leven. Indien wij de bijbel die Gods gedachten bevat ons eigen maken, kunnen wij door deze in ons op te nemen, dichter tot hem naderen (Jakobus 4:8) [7]. Ook wordt ons de opdracht gegeven anderen te onderwijzen hoe zij discipelen van Jezus moeten worden (Matthéüs 28:19, 20) [8]. Aangezien de bijbel hierbij ons voornaamste werktuig is, moeten wij hem bestuderen om hem goed te kunnen gebruiken (Efeziërs 6:17; 2 Timótheüs 2:15) [9]. En ten slotte zullen wij, door onze geest met op de bijbel gebaseerde gedachten te vullen, worden beschermd en worden geholpen in onze rechtschapenheid te wandelen en geloofverzwakkende twijfels en verkeerde ideeën te mijden. (Spreuken 4:5, 6; 20:7; Filippenzen 4:8) [10].

Neem tevens in aanmerking dat wij in deze tijd ’geestelijk kunnen vatten wat de breedte en lengte en hoogte en diepte’ van de waarheid is, en wel op een wijze waartoe Gods dienstknechten in het verleden niet in staat waren (Efeziërs 3:14-18) [11] .( “…dat uw diepste wezen machtig door zijn Geest wordt gesterkt, dat Christus door het geloof woont in uw hart en dat gij in de liefde geworteld en gegrondvest blijft. Moogt gij in staat zijn met alle heiligen te vatten / begrijpen / inzien, wat de breedte en lengte en diepte is,”) Maar vergeet niet dat Abraham zijn geboortestad verliet en zijn verdere leven in tenten woonde, hoewel hij tijdens zijn leven nooit de vervulling van Gods beloften zou meemaken (Hebreeën 11:8-10) [12]. En Daniël smeekte om inzicht in de visioenen die hij had gezien, maar kreeg te horen: „De woorden worden geheim gemaakt en verzegeld tot de tijd van het einde” (Daniël 12:8, 9) [13]. Thans is het Zaad waarnaar Abraham uitzag, reeds lang verschenen. Wij leven nu in „de tijd van het einde” waarin de betekenis van veel van wat Daniël zag, aan ons inzicht in „de geopenbaarde dingen” is toegevoegd. Vandaag en in de komende dagen zal Jehovah’s Naam kenbaar gemaakt worden en zullen meerdere mensen leren uit de levenslessen die door de geschiedenis tot ons zijn gekomen.

Wij als Broeders in Christus voelen ons als leden van Jezus Christus Zijn Stad (Christadelphia) gezegend om ook te mogen mee helpen Gods Naam kenbaar te maken aan anderen. De tijd is meer dan rijp om samen het Woord van God over de gehele wereld uit te dragen en iedereen mee te laten delen in de levenslessen die wij samen kunnen delen.

De profeten hadden niet altijd begrepen wat die beloofde redding inhield. Hoewel zij er ijverig naar zochten en erover schreven, hadden zij nog heel veel vragen, welke vandaag nog steeds niet duidlijk beantwoord zijn voor velen.Vandaag is het misschien ook noch niet duidelijk, wanneer en onder wat voor omstandigheden de vele beloofde dingen allemaal zouden gebeuren. Voor de profeten werd hun duidelijk gemaakt dat die dingen niet tijdens hun eigen leven zouden plaatsvinden, maar pas veel later, in onze tijd. En daar moeten wij bij stil staan! Want nu is dit heerlijke nieuws openlijk aan ons allen bekendgemaakt door dezelfde Heilige Geest, die tot hen gesproken heeft. “Het is zoiets heerlijks, dat zelfs de engelen er meer over zouden willen weten.” De apostel Petrus schreef: „Betreffende deze redding is naarstig navraag gedaan en een nauwkeurig onderzoek ingesteld door de profeten, die over de voor u bedoelde onverdiende goedheid hebben geprofeteerd. Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u dienden met de dingen die u nu zijn aangekondigd . . . In diezelfde dingen zijn engelen begerig te turen” (1 Petrus 1:10, 12) [14]. Laten wij, aangezien Jehovah nu licht heeft geworpen op zoveel dingen welke die vroege profeten heel graag hadden willen weten, deze waarheden werkelijk naar waarde schatten en ze niet als iets vanzelfsprekends beschouwen. Laten wij onze levensles hieruit trekken.

Om de juiste geesteshouding te krijgen, moeten wij beseffen hoe hard sommigen hebben moeten strijden om de bijbel te bestuderen. In William Tyndale’s tijd was het voor een Engelsman een misdaad een vertaling van de Griekse Geschriften in zijn eigen taal te verkopen, te kopen of te lezen. De zestiende-eeuwse Puriteinse predikant John Foxe berichtte wat er gebeurde toen een pasbekeerde protestant een aantal bijbels Spanje binnensmokkelde. Hij werd verraden en op de brandstapel terechtgesteld, en achthonderd van hen die de bijbels hadden gekocht, werden gearresteerd. Twintig van hen werden aan het spit geroosterd. Anderen kregen levenslang, werden in het openbaar gegeseld of naar de galeien gestuurd. Een klein aantal werd vrijgesproken.

Vandaag de dag zijn er nog mensen die zich tegen het Woord van God verzetten en in meerdere landen worden Christenen vervolgd. Door hun geloof laten de vervolgden zich niet doen. Tegenwoordig hebben zij vele voorgaande martelaren waar zij van kunnen leren en steun kunnen in vinden in hun levensgeschiedenis. Op de voorgaande gebeurtenissen kunnen zij wortels laten groeien voor een nieuw versterkt leven.

Ook wij kunnen met een positieve houding ten aanzien van de Schrift uit de vele geschiften vele lessen voor het leven halen.

Wij hopen dat u instemt met de psalmist die tot God zei: „De gehele inhoud van uw woord is waarheid” (Psalm 119:160) [15].De Bijbelonderzoekers Broeders in Christus, of de Christadelphians bezien de hele Bijbel als een Wijs Boek waar wij het meest uit kunnen leren. De beste levenslessen kunnen in de Heilige Schrift gevonden worden.

Graag zullen wij uiteenzetten waarom de Christadelphians in de Bijbel geloven als de beste leerschool voor een beter leven. Waarom zou u dit ongeëvenaarde boek niet met ons bespreken? De hartverwarmende boodschap die het bevat, zal u beslist met ware hoop en waar geluk vervullen.

[1] Henry Van Dyke

[2] Daniël 12:8-10: 8 Wat mij nu betreft, ik hoorde, maar ik kon [het] niet begrijpen, zodat ik zei: „O mijn heer, wat zal het laatst zijn van deze dingen?”

9 Vervolgens zei hij: „Ga, Daniël, want de woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van [het] einde. 10 Velen zullen zich reinigen en zich wit maken en zullen gelouterd worden. En de goddelozen zullen stellig goddeloos handelen, en geen der goddelozen zal [het] verstaan; maar zij die inzicht hebben, zullen [het] verstaan.

Lukas 18:33-34: 34 Zij begrepen echter van geen van deze dingen de betekenis; maar deze uitspraak was voor hen verborgen, en zij wisten niet over welke dingen er gesproken werd.

Handelingen 1:6-8: 7 Hij zei tot hen: „Het komt U niet toe kennis te verkrijgen van de tijden of tijdperken die de Vader onder zijn eigen rechtsmacht heeft gesteld, 8 maar GIJ zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest op U gekomen is, en GIJ zult getuigen van mij zijn zowel in Jeruzalem als in geheel Judéa en Samária en tot de verst verwijderde streek der aarde.”

1 Petrus 1:10-11: 11 Zij bleven onderzoeken op welk speciale tijdperk of wat voor een [tijdperk] de geest in hen betreffende Christus doelde, toen die van tevoren getuigenis aflegde van het voor Christus [bestemde] lijden en van de heerlijkheden die daarop zouden volgen.

Jesaja 32:4-6: 5 De onzinnige zal niet langer edelmoedig worden genoemd; en wat de beginselloze man betreft, van hem zal niet worden gezegd dat hij edel is; 6 want de onzinnige zal van zijn kant louter onzinnigheid spreken, en zijn hart zelf zal werken aan wat schadelijk is, om te werken aan afval en tegen Jehovah te spreken wat eigenzinnig is, om de ziel van de hongerige ledig te doen gaan, en hij doet zelfs de dorstige zonder drinken gaan.

Hosea 14:9: 9 Wie is wijs, dat hij deze dingen begrijpt? Beleidvol, dat hij ze weet? Want de wegen van Jehovah zijn recht, en het zijn de rechtvaardigen die ze zullen bewandelen; maar de overtreders zijn het die erop zullen struikelen.

[3] Psalm 19:8/9: “(19:9) wat Jahwe bepaalt - dat is recht, een verheugenis is het des harten; het gebod van Jahwe onaantastbaar: het schept verheldering van ogen.” (WV78)

[4] Romeinen 11:33: “O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen!” (WV78)

[5] 2 Timotheüs 3:15-17: 16 De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten, streng te onderrichten in rechtvaardigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij, volledig toegerust voor ieder goed werk.

Johannes 14:25-26: 26 Maar de helper, de heilige geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal U alle dingen leren en alle dingen welke ik U heb gezegd, in UW herinnering terugbrengen.

2 Petrus 1:20-21: 21 Want nooit werd profetie door de wil van een mens voortgebracht, maar mensen hebben van Godswege gesproken zoals zij door heilige geest werden meegevoerd.

[6] Psalm 119:130: “Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.” (NBV)

Psalm 19:6-7: 7 De wet van Jehovah is volmaakt, de ziel wederbrengend. De vermaning van Jehovah is betrouwbaar, de onervarene wijs makend.

Spreuken 1:1-4: 1 De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, 2 opdat men wijsheid en streng onderricht kent, de woorden des verstands onderscheidt, 3 het strenge onderricht ontvangt dat inzicht, rechtvaardigheid en recht en oprechtheid verleent, 4 om aan de onervarenen schranderheid te geven, aan een jonge man kennis en denkvermogen.

2 Timotheüs 3:14-15: 14 Blijft gij echter in de dingen die gij hebt geleerd en waarin gij door overtuiging zijt gaan geloven, daar gij weet van welke personen gij ze hebt geleerd 15 en dat gij van kindsbeen af de heilige geschriften hebt gekend, die u wijs kunnen maken tot redding door middel van het geloof in verband met Christus Jezus.

[7] Jakobus 4:7-8: 8 Nadert tot God en hij zal tot U naderen.

Jesaja 55:6-7: 6 Zoekt Jehovah terwijl hij te vinden is. Roept tot hem terwijl hij nabij blijkt te zijn. 7 Laat de goddeloze zijn weg verlaten en de man van schadelijkheid zijn gedachten; en laat hij terugkeren tot Jehovah, die hem barmhartig zal zijn, en tot onze God, want hij zal rijkelijk vergeven.

Mattheüs 7:7-8: 8 Want al wie vraagt, ontvangt, en al wie zoekt, vindt, en al wie klopt, hem zal opengedaan worden.

[8] Mattheüs 28:19-20: 19 Gaat daarom en maakt discipelen van mensen uit alle natiën, hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest, 20 en leert hun onderhouden alles wat ik U geboden heb. En ziet! ik ben met U alle dagen tot het besluit van het samenstel van dingen.”

Johannes 14:23: 23 Jezus gaf hem ten antwoord: „Indien iemand mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden, en mijn Vader zal hem liefhebben, en wij zullen tot hem komen en bij hem gaan wonen.

2 Petrus 3:1-2: 3 Geliefden, dit is nu de tweede brief die ik U schrijf, waarin ik, evenals in mijn eerste, door herinnering UW vermogen om helder te denken opwek, 2 opdat GIJ zoudt terugdenken aan de woorden die vroeger door de heilige profeten gesproken zijn en aan het door bemiddeling van UW apostelen [meegedeelde] gebod van de Heer en Redder.

[9] Efeziërs 6:16-18: 17 Neemt ook de helm der redding aan en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, 18 terwijl GIJ met elke vorm van gebed en smeking bij elke gelegenheid in geest blijft bidden.

Hebreeën 4:11-12: 12 Want het woord van God is levend en oefent kracht uit en is scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt zelfs zover door dat het ziel en geest, en gewrichten en [hun] merg scheidt, en het kan gedachten en bedoelingen van [het] hart onderscheiden.

2 Timotheüs 2:14-17: 14 Blijf hen aan deze dingen herinneren en gelast hun voor het aangezicht van God als getuige, niet te strijden over woorden, iets wat in het geheel geen nut heeft, omdat zij die luisteren erdoor te gronde worden gericht. 15 Doe uw uiterste best om u goedgekeurd aan God aan te bieden, als een werkman die zich nergens over behoeft te schamen, die het woord der waarheid juist hanteert. 16 Maar mijd de holle klanken waardoor wat heilig is geweld wordt aangedaan; want zij zullen tot steeds meer goddeloosheid voortgaan 17 en hun woord zal zich verbreiden als gangreen.

[10] Spreuken 4:5, 6; 20:7: “Doe wijsheid op, doe inzicht op, vergeet niet de woorden van mijn mond en wijk er niet van af. Verlaat de wijsheid niet en zij zal u bewaren; heb haar lief en zij zal u behoeden.” (Spr 4:5-6 WV78)

“De rechtvaardige gedraagt zich onberispelijk: gelukkig de zonen die na hem komen.” (Spr 20:7 WV78)

Filippenzen 4:8: “Tenslotte, broeders, houdt uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient.” (Flp 4:8 WV78)

[11] Efeziërs 4:11-19: 11 En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, sommigen als profeten, sommigen als evangeliepredikers, sommigen als herders en leraren, 12 met het oog op het terechtbrengen van de heiligen, voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van de Christus, 13 totdat wij allen geraken tot de eenheid in het geloof en in de nauwkeurige kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de mate van wasdom die tot de volheid van de Christus behoort; 14 opdat wij niet langer kleine kinderen zouden zijn, heen en weer geslingerd als door golven en her- en derwaarts gevoerd door elke wind van leer door middel van de bedriegerij van mensen, door middel van listigheid in het beramen van dwaling. 15 Laten wij echter, de waarheid sprekend, door liefde opgroeien in alle dingen in hem die het hoofd is, Christus. 16 Van hem uit bevordert het gehele lichaam, doordat het harmonisch is samengevoegd en zo gemaakt dat het samenwerkt door middel van elk gewricht dat geeft wat nodig is, naargelang elk respectief lid in de juiste mate werkzaam is, de groei van het lichaam tot opbouw van zichzelf in liefde.

17 Dit zeg ik daarom en leg daarvan getuigenis af in [de] Heer, dat GIJ niet langer moet blijven wandelen zoals ook de natiën wandelen in de vruchteloosheid van hun denken, 18 verduisterd als zij zijn in hun verstand en vervreemd van het leven dat God toebehoort, wegens de onwetendheid die in hen is, wegens de ongevoeligheid van hun hart. 19 Daar zij elk zedelijkheidsbegrip hebben verloren, hebben zij zich overgegeven aan een losbandig gedrag om hebzuchtig allerlei onreinheid te bedrijven.

Petrus 4:3: 3 Want het is voldoende dat GIJ in de voorbijgegane tijd de wil van de natiën hebt volbracht door U over te geven aan daden van losbandig gedrag, wellusten, overdaad van wijn, brasserijen, drinkpartijen en onwettige afgoderijen.

Romeinen 1:19-21: 20 Want zijn onzichtbare [hoedanigheden] worden van de schepping der wereld af duidelijk gezien, omdat ze worden waargenomen door middel van de dingen die gemaakt zijn, ja, zijn eeuwige kracht en Godheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn; 21 want, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt, noch hebben zij hem gedankt, maar zij zijn leeghoofdig geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart werd verduisterd.

Handelingen 17:29-30: 30 God heeft weliswaar de tijden van zulk een onwetendheid voorbijgezien, maar zegt de mensen thans dat zij allen overal berouw moeten hebben.

Romeinen 11:25-26: 25 Want ik wil niet, broeders, dat GIJ onwetend zijt omtrent dit heilige geheim, opdat GIJ niet beleidvol zijt in UW eigen ogen: dat er over Israël gedeeltelijk een afstomping der zinnen is gekomen totdat het volledige aantal mensen der natiën is binnengekomen, 26 en op deze wijze zal heel Israël gered worden.

[12] Hebreeën 11:8-10: 8 Door geloof heeft Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaamd door weg te trekken naar een plaats die hij als erfenis zou ontvangen; en hij vertrok zonder te weten waar hij naar toe ging. 9 Door geloof vertoefde hij als vreemdeling in het land der belofte als in een vreemd land en woonde in tenten met Isaäk en Jakob, die met hem erfgenamen waren van precies dezelfde belofte. 10 Want hij verwachtte de stad die werkelijke fundamenten heeft, van welke [stad] God de bouwer en maker is.

Genesis 12:1-2: 12 Nu zei Jehovah tot Abram: „Trek weg uit uw land en van uw bloedverwanten vandaan en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u zal tonen; 2 en ik zal u tot een grote natie maken en u zegenen en ik wil uw naam groot maken; en bewijs een zegen te zijn.

Romeinen 4:13: 3 Want niet door middel van de wet had Abraham of zijn zaad de belofte dat hij erfgenaam van een wereld zou zijn, maar door middel van de rechtvaardigheid door geloof.

[13] Daniël 12:8, 9: “Ik hoorde het wel, maar begreep het niet; daarom vroeg ik: ‘Heer, waarmee eindigen deze dingen?’ Daarop antwoordde hij: ‘Ga, Daniel, want deze dingen blijven geheim en verzegeld tot aan de eindtijd.” (Da 12:8-9 WV78)

Daniël 12:4: 4 En wat u betreft, o Daniël, maak de woorden geheim en verzegel het boek, tot de tijd van [het] einde. Velen zullen her- en derwaarts gaan, en de [ware] kennis zal overvloedig worden.”

Jesaja 11:8-9: 9 Men zal generlei kwaad doen noch enig verderf stichten op heel mijn heilige berg; want de aarde zal stellig vervuld zijn van de kennis van Jehovah, zoals de wateren ook de zee bedekken.

Jesaja 58:9-10: Indien gij uit uw midden zult wegdoen het jukhout, het uitsteken van de vinger en het spreken van wat schadelijk is; 10 en gij aan de hongerige uw eigen ziel[sbegeerte] zult schenken, en gij de in droefheid nedergebogen ziel zult verzadigen, dan zal uw licht stellig zelfs in de duisternis gaan stralen, en uw donkerheid zal zijn als de middag.

[14] 1 Petrus 1:10, 12: “Naar deze zaligheid hebben de profeten gezocht en gevorst; zij profeteerden over de genade, die voor u was bestemd; ze onderzochten, op wat tijd en wat uur de Geest van Christus gedoeld heeft, die in hen was en het lijden voorzegde, dat Christus zou treffen, en de heerlijkheid, die daarop volgen zou. Maar het werd hun geopenbaard, dat ze met dit alles zichzelf niet dienden, maar u. En thans is u dit alles verkondigd door hen, die u de blijde boodschap brachten door den heiligen Geest, die uit de hemel is neergezonden; en engelen zelfs zijn begerig, er een blik in te slaan.” (1Pe 1:10-12 CANIS)

[15] Psalm 119:160 : “Van A tot Z is uw spréken betróuwbaar, ––voor eeuwig is ál uw réchtspraak rechtváardig!” (NB)

2 Samuël 7:27-28: 28 En nu, o Soevereine Heer Jehovah, gij zijt de [ware] God; en wat uw woorden betreft, laten ze waarheid blijken te zijn, aangezien gij dit goede aan uw knecht belooft.

Psalm 12:5-6: 6 De woorden van Jehovah zijn zuivere woorden, Als zilver, gelouterd in een aarden smeltoven, zevenmaal gezuiverd.

2 Samuël 22:31: 31 Wat de [ware] God betreft, volmaakt is zijn weg; Jehovah’s woord is gelouterd.

Psalm 19:7-8: 8 De bevelen van Jehovah zijn recht, het hart verheugend; Het gebod van Jehovah is rein, de ogen stralend makend.