organisatiegemeenschap

Belgische Christadelphians

Organisatie Gemeenschap

Een Gemeenschap van gelijkgezinde mensen uit verschillende culturen en van verschillende rassen die niet nalaten samen te vergaderen als éénsgezinde navolgers van Christus Jezus de Messias.

Organisatie van de Gemeenschapssamenkomsten.

De Heer Jezus Christus heeft ons opgedragen op regelmatige tijden samen te komen alsook om Hem en Zijn Nieuw verbond te gedenken.

De Broeders in Christus vinden het belangrijk om zoals Jezus Christus het opgedragen heeft het vergaderen niet na te laten, regelmatig samen het Woord van God te onderzoeken en te bespreken.

Om het Laatste Avondmaal te gedenken op ons eigen of in gemeenschap met anderen, broeders en zusters in Christus, kunnen wij ons wenden tot eenvoudige dingen, brood en wijn.

Volgens de Heilige Schrift moeten wij niet in prachtige gebouwen zijn om God te dienen en Christus te herdenken. We hebben geen priesters in overladen gewaden nodig. Wij herkennen Jezus Christus als onze Opperpriester die het mogelijk heeft gemaakt dat wij ons nu rechtstreeks tot Jehovah, Jahweh, onze God, de Allerhoogste kunnen wenden. Jezus is de Bemiddelaar en wij behoeven geen andere.

Als Broeders in Christus kunnen wij ons nederig opstellen en schamen wij ons niet voor God ons nar voor te brengen zoals wij zijn. Ook naar anderen toe durven wij ons gerust laten zien hoe wij ons voelen en hoe wij zijn. Wij hebben geen extra opsmuk nodig en durven ons kleden naar het klimaat en naar de gewoonten van de streek.

Wel moeten wij toegeven dat er bepaalde meer traditionele Christadelphians of Broeders in Christus zijn die er wel op staan dat voor de kerkdiensten iedereen op zijn 'zondag's' is gekleed of heren in kostuum en dames in lange rokken en hoofddoek.

De Belgische Christadelphians zijn een ruimdenkende open gemeenschap die vinden dat het uiterlijk geen rol sppelt en dat God toch het binnenste of het hart van de mens kent. Hoe de persoon in kwestie denkt en voelt en hoe hij of zij staat tegenover God en de medemens is het belangrijkste.

Het uiterlijke behoort tot het wereldse en wij moeten streven naar het zuiver worden in het geestelijke en het afstand nemen van het wereldse.

Reeds van bij de aanvang liep het in de bediening voor God soms verkeerd en werd er meer naar uiterlijk vertoon gegrepen. Ook bij de eerste Kerk waren er mensen die de gebruiken en ideeën van de heidenen of religieuse groeperingen begonnen over te nemen. Zij verzaakten Gods Wil en gaven zich liever over aan zaken die de mensen graag hoorden en deden.

De apostel Paulus waarschuwde reeds voor het gevaar dat velen de juiste leerstelling in de steek lieten en zich op het verkeerde pad begaven. Hij wees er ook op dat onder hen die door God geroepen werden, (menselijk gesproken) er niet veel grote denkers zijn, niet veel invloedrijke en vooraanstaande personen. Nee, God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt Hij om wat in de wereld belangrijk is, buitenspel te zetten. Dus zal geen mens zich ooit voor God op iets kunnen beroemen. Alsook moeten wij beseffen dat God de ware hartetoestand kent.

“Maar Jahwe zei tot Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte; hem wil ik niet. Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar Jahwe naar het hart.’” (1Sa 16:7 WV78)

Wij moeten er dus op letten dat wij de mensen niet beoordelen naar hun uiterlijk, maar ook door onze kleding en houding geen aanstoot geven of anderen op verkeerde ideeën brengen. door onze eenvoud kunnen wij ook onze eenvoud van ons hart tonen. Wij vinden het best als niemand zich door zijn of haar uiterlijk boven anderen wil stellen.

“Denkt maar aan uw eigen roeping, broeders. Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd, niet velen machtig, niet velen van hoge afkomst. Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren, om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren, om het sterke te beschamen; wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God uitverkoren; wat niets is om teniet te doen wat iets is, opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf.” (1Co 1:26-29 WV78)

Volgens ons kan iedereen overal ter wereld op gepaste wijze hulde brengen aan hun Verlosser en aan de Allerhoogste. Zelfs in de krottenwijken of arme gebieden kan iedereen wel iets vinden om samen te komen en om de symbolen van Jezus offerdaad te gebruiken onder elkaar. Voor ons hoeven dus geen gouden beker voor de wijn en geen zilveren plateau voor het brood, of een specifiek kerkgebouw. Men kan zelfs op waardige manier in open lucht God prijzen en loven.

Al de uiterlijke materialen zijn gekke of vreemde dingen in de ogen van de wereld welke ons er zouden moeten aan doen denken wie ons al het gene rondom ons ter beschikking stelt en waarvoor wij dankbaar moeten zijn.

Laten wij God dankbaar zijn voor waar wij kunnen wonen en voor wat wij kunnen hebben en laten wij dan ook waardig met die dingen omgaan en zuiver van hart tot God in gemeenschap met Christus als waardige deelgenoten, vrij van rang of stand, kleur of etnische achtergrond, als één familie, als broeders en zusters van elkaar liefde en vriendschap delen en Gods woorden hoog houden en Zijn Wil volbrengen.

Zie verder:

Volgens eerste eeuw patronen

+ > Organisatie der Broeders in Christus

Om een kijkje te nemen in de organisatie van een Gemeenschap van de Broeders in Christus kan u best even een kijkje nemen in de Belgische Gemeente of Ecclesia van Leuven > Belgische Christadelphians Ecclesia Leuven. U bent er van harte welkom.