isgoddrie-eenheid

Belgische Christadelphians

Is God Drie-eenheid?

Is God Drie-eenheid?

Het verband begrijpen tussen God en Jezus.

1.Welk verband is er tussen God en Jezus?

Verscheidene passages in de Bijbel spreken op een duidelijke wijze over de gesteldheid van het verband tussen God en Jezus.

De Bijbel leert ons dat Jezus de Zoon van God is; en zegt ons ook dat God de Vader is van Jezus Christus. Ook vinden wij er in terug dat de engel tot Maria spreekt: “Jij zal zwanger worden en een zoon baren, en jij zal hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zal genoemd worden Zoon van de Allerhoogste.” (Lukas 1:31-32) [1]

Na het doopsel van Jezus kwam er een stem van boven uit de hemel die sprak: “Dit hier is mijn Zoon de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb.” ( Mattheus 3:17) [2]

Alle goede ouders verheugen er zich in om gehoorzame kinderen te hebben. God maakt hier op geen uitzondering. Natuurlijk is een menselijke vader niet het zelfde als zijn zoon. Het zijn twee verschillende identiteiten. Eveneens is God de Vader niet dezelfde persoon als Zijn Zoon Jezus, welke afkomstig van God wel goddelijk kan zijn maar daarom op zijn beurt niet dezelfde als God is.

Jezus is de afdruk, het afgietsel, de werkelijke weerspiegeling van zijn Vader. Naar de mensen toe reflecteert hij het karakter van God. (Hebreeuwen 1:3)[3] Een evenbeeld is niet dezelfde. Trouwens komt Hij ook naast zijn Vader komen te zitten.

Als je in de spiegel kijkt zie je jouw beeltenis. Maar het weerkaatste beeld ben jij zelf niet. Het is de weerschijn of afspiegeling. Op diezelfde wijze is Jezus niet God. Hij is de afspiegeling van God naar de mensen toe.

Vaders bestaan steeds eerder dan hun kinderen. God heeft steeds bestaan. Maar Jezus heeft niet altijd bestaan. Petrus zegt ons dat Jezus voorbestemd was in het hoofd van God en ontwijfelbaar er gekomen is wegens ons. (1 Petrus 1:20) [4]

Jezus bestond niet voor zijn geboorte. Hij ontwikkelde zich doordat God zodanig de wereld liefhad en daarom Zijn eniggeboren Zoon schonk zodat deze die in Hem geloofd zou kunnen bevrijd worden en niet zou verstikken in de vernietiging maar een eeuwig leven zou kunnen vinden. (Johannes 3:16) [5]

God noemde Jezus de “Welbeminde Zoon”. Diezelfde Jezus noemde God “Vader”. Hij zei: “Ik ga naar de Vader; want de Vader is veel groter dan mij.” (Johannes 14:28)[6] Indien God groter is kan Hij onmogelijk eenzelfde wezen vormen met Jezus.

Toen men aan Jezus vroeg wanneer het einde van de wereld zou komen, antwoordde hij: “Voor wat betreft de dag of het uur, weet geen enkele persoon dit, zelfs de engelen in de hemel niet, noch de Zoon, maar enkel de Vader.” (Markus 13:32)[7] Indien de een weet wat de ander niet weet, hoe kunnen zij dan een en dezelfde persoon zijn? Als Jezus te kennen geeft dat hij zelfs het niet weet, zou hij dan indien hij God was ook niet de waarheid achter houden? God liegt niet en Jezus loog ook niet. Hoe kan Jezus dan deel zijn van een eenheid die dag en uur van het einde der wereld wel kent?

Na zijn verrijzenis, of opstanding uit zijn dood, verklaarde Jezus: “Ik ga op naar mijn Vader en naar uw Vader, naar mijn God en uw God.” (Johannes 20:17)[8] Hoe zou hij naar zijn Vader toe gaan als hij deze zelf was?

De apostel Paulus noemt God eveneens de “Vader van de Heer Jezus” (2Korinthiërs 11:31)[9] God en Jezus worden als twee duidelijk afzonderlijke wezens aanschouwd.

De apostelen Paulus en Johannes hebben de verhouding tussen God en Jezus duidelijk begrepen. Paulus zegt: “Christus is de aanvoerder van elke mens, de man het hoofd van de vrouw, en God is op zijn beurt de leider van Christus.” (1 Korinthiërs 11:3)[10] Op dat ogenblik was Jezus reeds onsterfelijk in de hemel, en nochtans nog steeds niet gelijkgesteld aan God.

Uiteindelijk blijft Jezus steeds een mens.

Paulus zegt ons: “Er is slechts één God, en er is eveneens één middelaar tussen God en de mensen, namelijk de mens Jezus Christus.” (1 Timotheus 2:5)[11]

God is nooit als mens gekwalificeerd. Jezus op zijn beurt is nooit “God de Zoon” genoemd. Zij zijn duidelijk onderscheiden van elkaar. Over Jezus sprekende zei Johannes: “Diegene die in het publiek verklaard dat Jezus de Zoon van God is zal het verblijf van God mogen aanvoelen en hij zal in God zijn.” (1 Johannes 4:15)[12]

Wij zijn er juist: “Jezus is de Zoon van God.”

2. Hoe is Jezus in de evangelies omschreven?

Dikwijls is hij genoemd “Jezus” (Jesus/Yeshua), “Christus” (Messias/Redder), “Heer” en “Meester” (Rabbi/Raboeni/Leraar). Men noemt hem ook

  1. Mensenzoon (81 keren)

  2. Zoon van God (27 keren)µµzoon van David (17 keren)

  3. Zeer geliefde Zoon (zoon de welbeminde) (8 keer)

Men noemt Jezus de “mensenzoon” (Zoon van de mensen) omdat hij geboren is uit een menselijke moeder; “Zoon van David” omdat hij een nakomeling is van de stam van Koning David en omdat hij terug zal komen op aarde om op de troon van David als heerser plaats te nemen (Lukas 1: 32-33)[13]; en “zeer geliefde zoon” omdat hij zo gehoorzaam was aan God, zijn Vader. In al die 133 referenties is Jezus “Zoon” genoemd. Het is klaar dat hij verschillend aan God zijn Vader wordt gesteld. Wij moeten de overvloedige getuigenissen die in de Bijbel worden gegeven aanvaarden.

3. Waarom kan Jezus God niet zijn?

Het is zo dat God en Jezus een zelfde doel delen maar elk hun eigen taken hebben.

God heeft aan Adam de kans gegeven om te kiezen. En Adam had verkozen ongehoorzaam te zijn aan God. Dit had tot gevolg dat het ganse menselijke ras aan de dood ondergeschikt werd gemaakt.

Om hun terug welzijn te brengen en om de verhouding tussen God en de mens weer in eer te herstellen moest er een mens zonder zonde komen. Een sterfelijk iemand moest in plaats van de zondige Adam komen. Een nieuwe Adam als het ware.

God kan niet sterven en kan ook niet zondigen. Hij is de Allerhoogste en meer dan plant, dier of mens. Tegengesteld aan God was Jezus aan de dood onderhevig en kon hij zondigen, alhoewel hij dat niet heeft gedaan. Daar God onsterfelijk is en geen zonde kent kon Hij zelf die taak niet op Zich nemen. Hij kan niet door het kwaad verleid worden. (Jakobus 1:13)[14] Hiertegenover stond de Nazarener mens Jezus welke wel de mogelijkheid had om toe te geven aan de zonde, maar verkoos dit niet te doen. Jezus was een mens die zonder zonde bleef. Als hemelse mens kwam hij ter vervanging van de eerste en zondige mens Adam.(1 Korinthiërs 15:20-23; 40-49)[15]

God heeft Zijn Zoon aan de wereld geschonken omdat de “wereld door hem gered zou kunnen worden.” (Johannes 3:17)[16] “Mits wij nog zondaars waren is Christus voor ons gestorven” en “zullen wij van Gods toorn gered worden door hem.” (Romeinen 5:8,9)[17]

Het is de verhouding met God welke verbroken was en moest hersteld worden.

Indien Jezus de mogelijkheid niet had om te zondigen zou zijn overwinning over de zonde van geen tel zijn. Ook kon er dan tegenover God en tegenover het Kwaad niets bewezen worden. Wegens de voorgaande reden kon Jezus ook geen deel uit maken van een Drie-eenheid.

4. De Heilige Geest – wie of wat?

Wij weten dat God en Jezus geen deel uit maken van een Drie-eenheid. Zo ook kan de Heilige Geest niet het derde deel zijn van iets dat niet bestaat.

De Bijbel zegt dat de Heilige Geest de Macht of het Vermogen is van God. Dat is geen persoon die controle heeft over bepaalde handelingen. Het is wel een hoedanigheid. Het is God die Zijn Geest beheerst.

De engel zegt aan Maria: “De Heilige Geest zal over jou komen en de Allerhoogste Zijn vermogen zal Zijn schaduw bedekken. Daarom zal het heilig kind dat zal geboren worden genoemd worden Zoon van God.” (Lukas 1:35)[18] ziedaar de waarheid, eenvoudig uitgedrukt. God heeft Zijn Macht gebruikt om leven te brengen in Zijn Zoon Jezus.

Het is door Gods Kracht dat Maria op wonderbaarlijke wijze zwanger is geworden en leven heeft gegeven aan Jezus welke onder leiding van Gods Macht, de Heilige Geest, kwam verkondigen en wonderen verrichten. Jezus heeft steeds medegedeeld dat het niet hij maar God was die de wonderen volbracht. Onder leiding van Gods Geest kon Jezus zo geïnspireerd zijn. Maar ook over ons kan de Geest of Gods Vermogen zich uitstorten. Wanneer de Geest in ons komt is het niet een persoon maar wel de Kracht van God die over ons komt. Het is de Stem van God en Zijn Handelen dat over Jezus, de apostelen en andere mensen kwam. Indien schrijvers door de Heilige Geest begenadigd werden was het dat zij door Gods Macht bepaalde hoge vermogens kregen.

Zoals bij de mens de geest de levenskracht is die bij hen als aardse schepselen werkzaam is, heeft de Goddelijke kracht een naam gekregen. Het zijn de geïnspireerde uitingen of uitspraken welke hun oorsprong vinden bij de onzichtbare bron God. (1 Johannes 4:1)[19] Het is de werkzame kracht die over mensen kan komen (Handelingen 2:1-4;4:31)[20] en zelfs hen kan doen veranderen. (Psalm 104:30; Mattheus 1:18; Handelingen 10:37-38; Romeinen 8:11)[21] Als die geest in iemand verblijft is het niet een persoon die in die persoon komt huizen.

Dat de Heilige Geest eerder een hoedanigheid dan een persoonlijkheid is kunnen wij vinden in de wijze waarop er over de geest en de werking er van gesproken wordt.

Het Hebreeuwse ‘roeach’ betekend werkzame kracht en zo vinden wij in Genesis 1:2: “De aarde nu bleek vormloos en woest te zijn en er lag duisternis op het oppervlak van de waterdiepte; en Gods werkzame kracht bewoog zich heen en weer over de oppervlakte van de wateren.”[22]

God is diegene die ons zalft en Hij is het die al of niet Zijn kennis voor ons ter beschikking stelt. Hij heeft zijn zegel op ons gedrukt en als onderpand Zijn vermogen gegeven. (2 Korinthiërs 1:21-22)[23] Zij die inzicht vragen zullen meer gegevens te weten komen want zij zullen inzicht kunnen verwerven doordat God ook tot hen zal spreken en Zijn gedachten zal delen. Het is God die dan leidt via Zijn Geest, en mensen kunnen ermee “vervuld”, “gedoopt” en “gezalfd” worden. Geen van deze uitdrukkingen zou passend zijn indien de Heilige Geest een persoon was.

5. Wat zal het verband zijn tussen God en Jezus in de toekomende tijd?

Na zijn offerdood en opstanding uit de dood heeft Jezus onsterfelijkheid verworven. Maar zijn rol zal nog steeds verschillend zijn dan deze van God.

Spoedig zal God Jezus terug naar de aarde zenden met de opdracht het Koninkrijk van God op te richten. Jezus zal er heersen tot het “einde” waarna hij het Koninkrijk aan God zal overhandigen.

Jezus, onsterfelijke Zoon van God, zal steeds ondergeschikt aan God zijn. God is en blijft de Allerhoogste.

1 Korinthiërs 15:27-28 stelt “27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. {} 28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. {}” (1Co 15:27-28 NBG51)(1Korinthiërs 15:23-28)[24] Jezus zal zich niet aan zich zelf onderwerpen maar aan God Zijn Vader.

Wij ook kunnen in het Koninkrijk van God komen. Om de zegeningen van het eeuwig leven te verkrijgen moeten wij:

  1. Geloven in het Woord van God en Zijn geboden onderhouden

  2. De wondermooie gift van God Zijn unieke Zoon waarderen

  3. De waarde van het werk van Jezus Christus herkennen en aanvaarden dat hij gestorven is voor ons allen.

Laten wij het laatste woord aan Jezus:

“Het eeuwig leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God en diegene die Gij hebt gezonden, Jezus Christus.” (Johannes 17:3)[25]

Hij kan toch niet de “enige waarachtige God” of de “alleen ware God” zijn indien er twee anderen zijn die in gelijke mate God zouden zijn als Hij.

[1] “31 Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. 32 Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken” (Lu 1:31-32 WV78)

[2] “en een stem uit de hemel sprak: ‘Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.’” (Mt 3:17 WV78)

[3] “Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen en Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging der zonden te hebben voltrokken, heeft Hij zich neergezet ter rechterzijde van de majesteit in den hoge,” (Heb 1:3 WV78)

[4] “dat uitverkoren was voor de grondlegging der wereld, maar eerst op het einde der tijden is verschenen, om uwentwil.” (1Pe 1:20 WV78)

[5] “Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.” (Joh 3:16 WV78)

[6] “Gij heb Mij horen zeggen: Ik ga heen, maar Ik keer tot u terug. Als gij Mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik.” (Joh 14:28 WV78)

[7] “Van die dag of dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen.” (Mr 13:32 WV78)

[8] “Toen sprak Jezus: ‘Houd mij niet vast, want Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.’” (Joh 20:17 WV78)

[9] “God, de Vader van onze Heer Jezus gezegend is Hij in eeuwigheid! weet dat ik niet lieg.” (2Co 11:31 WV78)

[10] “Maar gij dient dit te bedenken. Christus is het hoofd van iedere man, de man is het hoofd van de vrouw, en God is weer het hoofd van Christus.” (1Co 11:3 WV78)

[11] “Want God is een, een is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus,” (1Ti 2:5 WV78)

[12] “Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God.” (1Jo 4:15 WV78)

[13] “32 Hij zal groot zijn, en Zoon van den Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David geven; Hij zal koning zijn over het huis van Jakob in eeuwigheid, 33 en aan zijn koningschap zal geen einde komen.” (Lu 1:32-33 CANIS)

[14] “Niemand mag zeggen, als hij bekoord wordt: Ik word door Gods toedoen bekoord. God brengt niemand in verzoeking, zo min als Hijzelf door het kwade kan worden bekoord.” (Jak 1:13 WV78)

[15] “20 ¶ Maar zo is het niet! Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. 21 Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding der doden. 22 Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. 23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en voornaamste Christus, vervolgens bij zijn komst, zij die Christus toebehoren;” (1Co 15:20-23 WV78)

“40 En er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die van de aardse. 41 De luister van de zon is anders dan die van de maan, en die van de sterren is weer anders; zelfs de ene ster verschilt van de andere in schittering. 42 Zo is het ook met de opstanding van de doden; wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid; 43 wat gezaaid wordt in geringheid en zwakte, verrijst in heerlijkheid en kracht. 44 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam verrijst. Zoals er een natuurlijk lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam. 45 In deze zin staat er geschreven: De eerste mens, Adam, werd een levens wezen. De laatste Adam werd een levendmakende Geest. 46 Maar het geestelijke komt niet het eerst; het natuurlijke gaat vooraf, daarna komt het geestelijke. 47 De eerste mens, uit de aarde genomen, is aards; de tweede is uit de hemel. 48 Zoals die eerste mens van aarde zijn alle aardse mensen, zoals de hemelse mens zullen alle hemelsen zijn. 49 En gelijk wij het beeld van de aardse hebben gedragen, zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse mens.” (1Co 15:40-49 WV78)

[16] “God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.” (Joh 3:17 WV78)

[17] “8 God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren. 9 Des te zekerder zullen wij, nu wij eenmaal gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, dank zij Hem ontkomen aan de toorn.” (Ro 5:8-9 WV78)

[18] “Hierop gaf de engel haar ten antwoord: ‘De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.” (Lu 1:35 WV78)

[19] “Vrienden, vertrouwt niet elke geest. Onderzoekt de geesten, of ze wel van God komen, want onder hen die tot de wereld zijn uitgegaan zijn veel valse profeten.” (1Jo 4:1 WV78)

[20] “1 ¶ Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. 2 Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. 3 Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. 4 Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf.” (Hnd 2:1-4 WV78)

“Na hun gebed beefde de plaats waar ze bijeen waren. Allen werden vervuld van de heilige Geest en verkondigden vrijmoedig het woord Gods.” (Hnd 4:31 WV78)

[21] “zendt Ge uw ademtocht; zij ontstaan: het gelaat van de aarde vernieuwt Gij.” (Ps 104:30 WV78)

“De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest.” (Mt 1:18 WV78)

“37 Gij weet wat er overal in het joodse land gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, 38 en hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen, die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem.” (Hnd 10:37-38 WV78)

“En als de Geest van Hem die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft.” (Ro 8:11 WV78)

[22] “De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de Geest van God zweefde over de wateren.” (Ge 1:2 WV78)

[23] “21 En God zelf is het die ons samen met u in Christus bevestigt en die ons heeft gezalfd. 22 Hij is het die op ons zijn zegel heeft gedrukt en ons de Geest als onderpand heeft gegeven.” (2Co 1:21-22 WV78)

[24] “23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en voornaamste Christus, vervolgens bij zijn komst, zij die Christus toebehoren; 24 daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappijen en alle machten en krachten te hebben onttroond. 25 Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. 26 En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. 27 Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen. Maar wanneer Hij zegt: Alles is onderworpen,’ dan natuurlijk met uitzondering van Hem dien alles aan Hem onderworpen heeft. 28 En wanneer alles aan Hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene die het al aan Hem onderwierp, opdat God zij alles in alles.” (1Co 15:23-28 WV78)

[25] “En dit is het eeuwig leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus.” (Joh 17:3 WV78)

Voorkeur gevende aan het Woord van God in plaats van aan het woord van mensen en aan tradities.