waaromlaatgodhetkwadetoe

Waarom laat God het kwade toe

Op verzoek brengen wij hier een anders verloren artikel van de Vrije Christenen. (Voor de voetnota's gelieve handmatig naar de bodem van de pagina te gaan) (De inhoud er van hoeft niet volledig in overeenstemming te zijn met het Christadelphian denken)

Waarom laat God het kwade toe?

We lezen in Genesis 1: 31: “Toen overzag God alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed.”[1] Vandaag de dag is “alles” zeker niet “zeer goed”. Veel nadenkende mensen vragen zich terecht af: Wat gebeurde er dat de situatie zo veranderde? Waarom liet God het kwade in de wereld toe en liet Hij het zo een uitbreiding nemen? En waarom roept Hij geen halt toe aan deze krankzinnige wereld?

De bijbel zegt dat God “liefde is”(1 Johannes 4:8). Dit is een werkelijkheid. Sta maar eens stil bij de prachtige schepping waarin Zijn liefde in overvloedige mate tot uiting komt. Maar aan de andere kant is het slechte, het kwade ook een werkelijkheid. Hoe kunnen we deze twee gegevens met elkaar in overeenstemming brengen? Door de hele bijbel heen zien we hoe God opkomt voor rechtvaardigheid en boosdoeners straft. Dit geeft ons hoop dat God op een dag zal ingrijpen. Door naar de schepping en naar Gods handelingen met zijn volk in het verleden en nu te kijken, kunnen we er zeker van zijn dat God een goede reden moet hebben om zo “geduldig” met de mensheid te zijn. Misschien kent u de geschiedenis van de Vloed (Genesis 6-8). Er zijn een groot aantal geleerden die zich met dat onderwerp hebben beziggehouden en tot de conclusie zijn gekomen dat dit een historisch verhaal is. Maar weet u waarom God in de dagen van Noach een vloed over de aarde bracht? Omdat de maatschappij die ze had opgebouwd zó verdorven was. Het was zó erg dat God er spijt van had dat Hij de mens had gemaakt (Genesis 6:6). Gelukkig voor ons was er de rechtvaardige man Noach die, samen met zijn vrouw, drie zoons en schoondochters, de moed had om volgens Gods plan voor redding het eerste grote schip te bouwen (1 Petrus 3:20). Ja, zijn gehoorzaamheid aan God betekende redding voor hem zijn gezin en uiteindelijk ook voor het bestaan van het menselijke ras. Dit alles geeft ons de verzekering dat God kán optreden en eens zál optreden om de oorzaken van ellende voorgoed van de aarde weg te vagen.

Het zou echt een verschrikkelijke gedachte zijn dat God, die beweert liefde te zijn, miljarden mensen zou scheppen om in verdriet op aarde te leven, alleen om hen daarna naar een toekomstige en eeuwige kwelling te sturen. We weten dat God rechtvaardig en goed is en dat Hij het kwade in elke vorm haat. “Want u, u bent geen God die zich verheugt in het kwaad, u duldt geen misdadigers in uw huis.” – Psalm 5:4[2]

Om te begrijpen waarom God het kwade toelaat, moeten we eerst beseffen wat het verschil is tussen toelaten en veroorzaken. God heeft toegestaan dat de mens een tijdelijke ervaring heeft met het kwade, opdat allen uit de eerste hand het verschil zouden kennen tussen rechtvaardig leven en zelfzuchtig leven in ongehoorzaamheid. En, door geloof vertrouwen we erop dat God niet zal toestaan dat dit experiment met het kwade eeuwig zal duren.

Satan, Zijn Leugen, Ongehoorzaamheid en Dood

De oorzaak van het kwade is zonde – niet alleen persoonlijke zonde maar overgeërfde zonde. Ja, ‘sterven’ of ‘de dood’ was de erfenis die we van onze vader Adam hebben geërfd (Genesis 2:17). Sommigen werpen echter op dat het verhaal van Adam en Eva in de tuin van Eden slechts een allegorie is. Droevig genoeg zeggen sommige geestelijken binnen het christendom dit ook. Maar niemand minder dan Jezus Christus zelf geloofde in de historiciteit van de gebeurtenissen in Eden (Matthéüs 19:4-6). Wat Adam betreft, was hij niet ongehoorzaam geweest dan was hij hier onder de mensen, want de dood was de straf op ongehoorzaamheid, dus was gehoorzaamheid voor altijd, voortdurend, eeuwig leven. Maar helaas kozen onze eerste ouders voor opstand tegen hun God en Schepper. Het resultaat is wat u nu rondom u ziet en ook zelf kunt ervaren: ziekte en ten slotte de dood. – Genesis 2:17

Adam en Eva waren “naar Gods beeld” geschapen (Genesis 1:26). In de mens liggen Zijn eigenschappen zoals liefde, rechtvaardigheid en wijsheid, om er slechts enkele te noemen, en dit betekent ook dat de mens geschapen is met een vrije wil. Het gehoorzamen van hun Schepper zou geen automatisme zijn. Het moest een liefdevolle uiting zijn van de vrije wil van de mens. De mens koos er echter voor in opstand te komen tegen zijn Schepper.

Door zijn ongehoorzaamheid verloor de mens de heerschappij over zichzelf en over de natuur. Ja, de ramspoed in de natuur is ook het gevolg van ongehoorzaamheid. God zei: “…de grond (zal) vervloekt zijn omwille van jou!” (Genesis 3:17).#

De mens moet een onvriendelijke aarde verdragen als onderdeel van de straf voor ongehoorzaamheid.

Doelbewust maakte JHWH[3] God de test van gehoorzaamheid aan Hem voor Adam eenvoudig, duidelijk zeggend: “Je mag van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven.” (Genesis 2: 16-17). Maar waarom onderwiep God de mens aan deze test? Men kan alleen gehoorzaam zijn aan een persoon als deze een gebod of verbod heeft opgelegd. Had God hem een moeilijke taak opgelegd, dan kon Adam verontschuldigd worden, want dan was gehoorzaamheid boven zijn mogelijkheden geweest. Nee, Adam werd alleen verboden te eten van de vrucht van één enkele boom van de vele bomen uit de tuin.Deze boom vertegenwoordigde Gods recht om de maatstaven van een juist gedrag vast te stellen. Ook Jezus, in de bijbel de tweede Adam genoemd, heeft gehoorzaamheid geleerd door beproevingen op zijn gehoorzaamheid (1 Korinthiërs 15:45; Romeinen 5:19; Hebreeën 5:8). Adam en Eva hadden iets kunnen toevoegen aan hun persoonlijkheid namelijk gehoorzaamheid en daardoor loyaliteit aan hun God en Schepper.

Satanvond een gelegenheid om zijn trotse plan uit te voeren. Hij had besloten dat, als hij Eva kon overtuigen dat God haar iets moois onthield, hij geleidelijk het vertrouwen van het eerste mensenpaar kon winnen. Uiteindelijk, dacht Satan, zou de gehele heerschappij over de aarde van hem zijn. Wat wist hij dat zijn leugen: “Je zult niet sterven …” (Genesis 3:4) het gehele menselijke ras zou meesleuren in een spiraal van mentale, morele en fysische ziekte met uiteindelijk de dood als gevolg? Satan verwierf de vrucht van zijn trots! Paulus noemt hem “de god van deze wereld” (2 Korinthiërs 4: 4). Nochtans, Satans opstand heeft niet alleen de levens gekost van al degenen die ooit geleefd hebben, maar ook zijn eigen leven. De vloek over Adam en Eva omvat dat eens het zaad van de vrouw een dodelijke slag zal toebrengen aan de kop van de slang, en hij zal voorzeker sterven. – Genesis 3:15; Openbaring 20:10, 14

Ervaring is “de beste leerschool”

Naast intuïtie, observatie en informatie is ervaring de enige manier om te leren.

Satan vertelde Eva dat indien ze van de “verboden” vrucht zou eten ze niet zou sterven zoals God had gezegd.Waarom geloofde Eva Satan, terwijl God toch duidelijk gezegd had: “… (gij) zult zeker sterven”? (Genesis 2:16, 17) Satan had bij haar een totale nieuwe ervaring opgewekt die wij hebzucht noemen. De Duivel hield Eva voor de ze aan God gelijk zou zijn in de zin van zelf kunnen beslissen wat goed en kwaad is of zelf bepalen wat het beste voor haar is zonder nog met God rekening te houden.

Zo, zonder het voordeel van de ervaring die wij thans hebben, geloofde Eva de eerste leugen, en Adam, op zijn beurt, was bewust ongehoorzaam aan zijn schepper. Het was niet onwetendheid die Eva ertoe aanzette de leugen te geloven maar wel degelijk hebzucht. Voor haar zal het wel een ontnuchtering zijn geweest te ontdekken dat ze niet de zelfbeschikking had die Satan haar had beloofd. Ze was bedrogen, daar Satan had gelogen. Uiteindelijk stierven zowel Eva als Adam, maar ook hun nakomelingen. “Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen en de dood is het logische gevolg van de zonde. De dood breidde zich uit naar alle mensen, want zij zondigen allemaal.” – Romeinen 5: 12

Uiteindelijk moest de mens door ervaring leren dat het kwade rampspoedige gevolgen heeft voor hem. “Ik had mij voorgenomen om, in alles wat onder de hemel gebeurt, ijverig te zoeken naar wijsheid: een trieste bezigheid, die God de mens heeft opgelegd om zich daarmee te kwellen. Ik bekeek al het goede onder de zon. En het bleek allemaal ijdel en grijpen naar de wind.” (Prediker 1: 13, 14)[4] Ervaring is waarlijk de beste leerschool.

Lessen uit het bijbelboek Job

Had God Adam, Eva en Satan niet onmiddellijk kunnen vernietigen? Ja, natuurlijkmaar dit wierp enkele problemen op! Er werden in de hof van Eden enkele vragen ten aanschouwen van al Gods kinderen, zowel engelen als mensen, opgeworpen. Satan trok Gods recht op heerschappij in twijfel. Heeft God bijvoorbeeld wel het recht te bepalen wat goed en slecht is voor de mens? Het spreekt vanzelf dat er tijd nodig zou zijn om een antwoord op deze vraag te geven.

We kunnen het illustreren met een president die door een belangrijke minister wordt beschuldigd van corruptie. Indien de president deze minister zou laten terechtstellen, zonder dat er een onderzoek wordt verricht, dan zou dit bij de rest van de regering en de bevolking vragen opwerpen. Indien God onmiddellijk de boosdoeners had terechtgesteld, dan waren weliswaar grote problemen voor de mensheid nooit voorgekomen, maar dan zouden geuitte beschuldigingen nooit zijn ontkracht.

Uit het bijbelboek Job kunnen we leren dat we als mensen betrokken zijn bij een andere vraag: Zijn er mensen die God enkel uit liefde dienen, of is het uit eigenbelang?

Job was een gelukkig man. Hij had van God veel zegeningen ontvangen omdat hij goed en rechtvaardig was. Tijdens een vergadering in de hemel verschijnt Satan en God vraagt hem of hij de rechtvaardige Job heeft gezien. Dit doet ons reeds begrijpen dat het tussen God en Satan te doen is om getrouwe dienstknechten.

Satan antwoordt God dat het normaal is dat Job hem aanbidt, God heeft hem alles gegeven. Satan vraagt God of hij Job alles mag afnemen om te zien of hij God wel trouw zal blijven. God zegt: “Ga je gang!” Satan zorgt ervoor dat Job alles verliest: huizen, vee en op de koop zijn kinderen. Maar tot grote ontgoocheling van Satan blijft Job trouw aan God. Satan kan deze nederlaag niet aanvaarden en nogmaals verschijnt Satan op een hemelse vergadering. God vraagt hem of hij gezien heeft hoe Job trouw is gebleven. Satan werpt tegen: “Ja, dat heb ik gezien maar dat is normaal. Raak hem eens in zijn gezondheid aan en ik ben er zeker van dat hij U recht in het gezicht zal vervloeken.” God geeft Satan nogmaals vrij spel, alleen mag hij hem niet doden. En zo geschiedde. Satan tast Job in zijn vlees en gebeente aan en stuurt nog op de koop toe valse vrienden op hem af die hem beschuldigen van geheime zonden. Zelfs zijn vrouw keert zich tegen hem! Maar Job is en blijft trouw aan God, ook al wordt hij het soms allemaal een beetje moe. Later brengt God een keer in zijn toestand en zegent Job meer dan voordien als beloning voor zijn trouw. – Job, de hoofdstukken 1 en 2.

Wat leren we uit deze geschiedenis? Dat Satan de loyaliteit van Gods dienaren in twijfel trekt, maar dat mensen hem als een leugenaar aan de kaak kunnen stellen. Jakobus schreef het volgende: “Wij noemen hen gelukkig, omdat zij dwars door alles heen de Here trouw gebleven zijn. Denk maar eens aan Job, die het niet opgaf. U weet hoe het met hem afliep. Daaruit blijkt dat de Here liefdevol en goed is en vol medeleven Zijn hulp geeft.” – Jakobus 5:11

Het beste voorbeeld van getrouwheid onder beproevingen was echter Jezus Christus. Satan maakte Jezus tot een speciaal doelwit, door veel verleidingen en beproevingen over hem te brengen, die een hoogtepunt bereikten toen hij aan het kruis werd vernederd.Satan was echter niet in staat Jezus’ rechtschapenheid te breken. Onder alle omstandigheden hield Jezus de Naam van zijn Vader hoog.

Ook bewees Hij dat er geen verontschuldiging bestond voor Adams ongehoorzaamheid, ook hij had loyaal kunnen zijn.

God heeft een oplossing voorzien om de mens te bevrijden van alle ellende

Omdat God liefde is, zal Hij niet toestaan, dat het kwade voor altijd over de mens zal heersen.Nadat Adam en Eva hadden gezondigd kwam God met een oplossing voor de mensheid. God sprak in de hof van Eden de eerste profetie uit en in nogal cryptische woorden zei Hij dat er een “zaad” of nakomeling zou komen die Satan zou vernietigen (Genesis 3:15). Dit zaad zou Jezus Christus zijn en is Hij niet hét bewijs van Gods grote liefde voor de mensheid? “Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.” – Romeinen 5: 8

Ja, Gods plan omvatte een barmhartige redding uit ons lijden en dood: “Dus, zoals door die ene overtreding van Adam alle mensen werden veroordeeld, worden door die ene goede daad van Christus alle mensen vrijgesproken, zodat zij kunnen leven.”(Romeinen 5: 18) Juist zoals Adam bereidwillig zijn recht op volmaakt leven opgaf, zo gaf Jezus bereidwillig Zijn volmaaktheid op als losprijs voor Adams zonde.Deze overeenkomstige prijs verzekert iedere nakomeling van Adam van een opstanding en een nieuwe kans om in rechtvaardigheid te leven.[5] “Zoals alle nakomelingen van Adam, sterven, zo zullen ook alle volgelingen van Christus levend worden gemaakt.” – 1 Korinthiërs 15: 22

Uw Koninkrijk Kome - Uw Wil Geschiede op Aarde

Toen de discipelen Jezus vroegen hen te leren bidden gaf Hij het modelgebed, bekend als het “Onze Vader”. Het luidt: “Onze Vader in de hemel, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het nodige brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie schulden heeft bij ons. En breng ons niet in verleiding,[6] maar red ons van het kwaad.” (Matthéüs 6:10-13) Wij kunnen dus bidden dat Gods koninkrijk zou komen. Gods koninkrijk op aarde, met Christus als koning, zal voor de mensheid een periode van herstel en vernieuwing brengen. Tijdens dit duizendjarig koninkrijk zal Satan, de grote boosdoener, gebonden worden en zal rechtvaardigheid eerder een regel dan een uitzondering zijn (Jesaja 32:17; Openbaring 20:2). Het doel van het duizendjarige rijk van Christus en zijn kerk is de mensheid op de weg naar heiligheid en volmaaktheid te brengen. “ … want wanneer u de aarde vonnist, leren mensen wat gerechtigheid is.” (Jesaja 26:9; 35:8)[7]. Ja, het duizendjarig koninkrijk zal alle bestaande aardse regeringen omverwerpen en Jezus met zijn opgestane discipelen zullen over de aarde in rechtvaardigheid regeren en de mensheid zegenen (Daniël 2:44; 7:27). Hij zal een einde maken aan alle ellende die Satan en Adam over ons hebben gebracht. Dit zal dan de eerste keer zijn dat de mens zijn Schepper zal leren kennen onder ideale omstandigheden. Iedereen krijgt dan een nieuwe start, een nieuw begin. Wat een zegen! We kunnen echt zeggen dat er hoop is voor de toekomst.

Eeuwigdurende lessen

Wat een geweldige, wonderbaarlijke God hebben we toch! God blijft voor ons zorgen en Zijn trouw is elke dag weer nieuw. Dit is onze zekerheid dat zijn tuchtiging genezing ten doel heeft. Het kwade toelaten zou een onnodige kwelling zijn geweest indien de mens niet de kans werd gegeven om aan de hand van deze ervaring positieve keuzes te maken. Terugkeren naar zijn jeugd betekent een nieuw begin! Alle zorgen en beproevingen uit het verleden zullen, in plaats van onnodige kwellingen, nuttige lessen zijn. De dood is niet langer het onherroepelijke einde van ’s mensen bestaan maar de laatste ervaring van een eeuwigdurende les.

[1] Alle teksten zijn genomen uit ‘Het Boek’-vertaling, tenzij anders vermeld.

[2]Groot Nieuws Bijbel

#Willibrordvertaling – 1995

[3]JHWH of het Tetragrammaton zijn de vier medeklinkers van de Goddelijke Naam. In het Nederlands Jehova ofJahweh.

[4]Willibrordvertaling – 1995

[5]1 Timothéüs 2:6:“overeenkomstige losprijs” Gr.: anti-lutron

[6]Dit betekent dat God ons niet wil overgeven aan Satan omdat hij zou doen wat hem goeddunkt met ons. Vergelijk met Jakobus 1:13 en 1 Korinthiërs 5:5.

[7]Groot Nieuws Bijbel