terugkeervanjezus

Terugkeer van Jezus

Terugkeer van Jezus Christus.

Bij de wederkomst van Christus is ons verlossing beloofd van alle moeilijkheden, pijn en geweld. Jezus zal ons genezen, ons helpen en begeleiden. Hij zal al datgene doen waartoe menselijke regeringen onbekwaam in waren.

De Christadelphians geloven sterk in die mooie belofte. En indien u ook de Bijbel zou bestuderen zou u ook tot dezelfde conclusie komen.

De Heilige Schrift zegt met overtuiging dat Jezus Christus zal terugkeren naar deze slechte wereld om ze te veranderen in een betere wereld.

Het Oude Testament heeft de mensen voorbereid voor de eerste komst van Christus, aanduidend in welke plaats hij zou geboren worden en aangevend op welke wijze hij zou sterven. Op dezelfde wijze geeft het Nieuwe Testament ons enkele aanwijzingen over zijn tweede komst. Bij zijn terugkeer zal hij ook zijn koninkrijk stichten.

Het Oude en het Nieuwe Testament zijn geen twee gescheiden boeken.De twee boekdelen vormen één groot geheel met dezelfde boodschap. “Jezus Christus komt terug.”

De Beloften.

Hoofdstukken 12 en 15 van Genesis brengen aan de dag dat God voor de gehele mensheid een mens heeft uitverkoren tussen alle andere mensen en dat de wereld rond hem beter zal gemaakt worden. Die man noemde Abraham. Hierdoor werd hij de aartsvader van de gelovigen. Die belofte werd herhaald aan zijn zoon Isaak en aan zijn kleinzoon Jakob (ook wel Israël genaamd). Twaalf zonen had Jakob. Al spoedig vermenigvuldigde deze familie van twaalf en vormden de twaalf stammen van Israël die instonden voor de vorming van een grote natie.

Meerdere keren herhaalde Jehovah of Jahwe, God de Schepper, dezelfde beloften aan andere leden van deze familie.

De moeder van Jezus afkomstig van deze familie maakt dat Jezus ook geboren is uit die stam van Israël waaruit vele mensen een Verlosser en Koning verwachtten.

Zij kenden de beloften van God en keken uit naar een groots iemand die hun van de Romeinse bezetter zou bevrijden en als hun koning zou regeren.

Ziehier enkele van de beloften van God aan Israël over gemaakt:

·Zij zullen het land van Israël voor altijd bezitten (Genesis 13:15) [1]

·Het huis of geslacht van koning David en zijn koninkrijk zullen voor altijd bestaan (2 Samuël 7:16) [2]

·In die dagen zal Juda gered worden. Jeruzalem zal de veiligheid verkrijgen in haar woonplaats. (Jeremias 33:16) [3]

Op 30-jarige leeftijd werd Jezus aan het vol Israël geopenbaard als de Zoon van God. Velen geloofden dat hij hun redder en koning was. Maar de meerderheid van de geestelijke leidsmannen aanvaardden dit niet. Ze wisten het niet of weigerden het te aanvaarden wat God aan Maria beloofd had en wat de engelen aan de herders hadden verkondigd.

De meeste bewindsmannen geloofden niet in de mirakels van Jezus, in zijn wonderbaarlijke genezingen of in de autoriteit van zijn woorden. Na drie en een half jaar openbaar leven hebben zij er bij de Romeinse autoriteiten op aangedrongen hem te doden. Zelfs zijn leerlingen gaven hem op en kozen het hazenpad.

De Opstanding.

De dood kon Jezus niet lang vasthouden. God liet hem verrijzen en tooide hem met een nieuw leven. Hij zou niet meer sterven – hij is nu onsterfelijk. Hij zegt van zichzelf: “alle vermogens zijn mij gegeven in de hemel en op aarde!” (Mattheus 28:18) [4] ziedaar nu een redder en koning!

En dat was maar het begin!

Niemand van hen die niet geloofden in Jezus zagen hem terug na zijn opstanding. Ze hadden geen gelegenheid meer om hem aan te vallen en hem tendentieuze vragen te stellen. Veertig dagen na zijn opstanding uit de dood steeg hij op naar de hemel, één van de grootste beloften na latend aan zijn leerlingen.

“Deze Jezus, die uit het midden van jullie opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze als jullie hem hebben zien opstijgen, terug komen.” (Handelingen van de Apostelen 1:11) [5]

Jezus is nog niet terug gekomen: maar in laatste instantie heeft hij zijn toevlucht genomen in wat samengevat kan worden als het goddelijk plan waarbij Jezus zijn belofte zal houden en zal weer keren op de aarde.

De Terugkeer.

Om een beter beeld te krijgen van de wederkomst van Jezus Christus gaan wij enkele passages onderzoeken.

1.God heeft gezegd dat alle naties van de aarde gezegend zouden worden door de lijn van de familie Abraham (Genesis 12:3) [6]

2.De koning voor de wereld zou uit de stam van koning David komen. (Lukas 1:32) [7]

3.Die koning zou de dood ondergaan maar niet voor lang. Hij zal de weg naar het leven kennen. (Psalm 16:8-11) [8]

4.Wanneer de Zoon van God zal terug komen, zal de woestijn weer groen worden en zullen de moeilijkheden van de mensheid zich oplossen. Er zal geen strijd meer plaats vinden.(Jesaja 35)

5.De Zoon zal de wereld regeren vanuit Jeruzalem. (Jesaja 2:2-5) [9]

Het is dus evident dan van af het begin het in Gods Plan lag om Zijn Zoon als Redder en als Koning te zenden. De geboorte en het sterfelijk leven van Jezus op aarde – essentieel voor zijn werk als Redder – moesten ook aan de mensen toelaten het te begrijpen en het te waarderen.

Wat doet Jezus eigenlijk?

Jezus is in de hemel aan de rechterhand van God, Zijn Vader. Hij bereidt zijn koninkrijk voor. Daarom heeft hij ons gezegd te bidden: “Uw rijk kome.” Dat zal zich spoedig waar maken, daar Jezus terug zal komen om het Koninkrijk van God hier op aarde te stichten.

Hij zal de doden terug tot leven wekken, de wereld zuiveren en hij zal regeren op de troon van David te Jeruzalem.

De tekens.

God heeft de datum niet aangegeven wanneer alles zal gebeuren, maar Hij heeft wel tekens gegeven die ons in staat zouden moeten stellen waakzaam te zijn voor de terug Komst van de Messias.

Ziehier enkele bijbelse profetieën omtrent de wederkomst van Jezus.

1.De Joden zullen terugkeren naar hun land. (Jeremias 23:5-8) [10]

2.De problemen van de wereld zouden voor iedereen duidelijk zijn. (Lukas 21: 25-27) [11]

3.Vele landen zullen Israël lastig vallen en aanvallen. (Zaccharias 14: 1-11) [12]

Dan zijn er nog enkele kenmerken van de Laatste Dagen waar er ons veel tumult wordt voorspeld. Hongersnood (Mattheus 24:7; Openbaring 6: 5, 6, 8), allerlei ziektes (Lukas 21:11; Openbaring 6:8) en natuurlijk geweld (Mattheus 24:7) terwijl meer en meer mensen moeilijk door te komen kritieke tijden zullen mee maken (2 Timotheus 3:1). Het gezag zal verder ondermijnd worden. De ongehoorzaamheid aan de ouders zal toenemen, de liefde voor het goede zal wegkwijnen, en de zelfbeheersing zal verminderen (2Timotheus 3:2-3). Terwijl de spotters de bewijzen inzake de Laatste Dagen zullen weghonen en verwerpen (2 Petrus 3:3-4) zal het oorlogsgeweld toenemen (Mattheus 24:7; Openbaring 6:4)

De terugkeer van Jezus zou zich alsmaar duidelijker aankondigen.

Wij kennen de datum niet maar als wij kijken naar wat er in de wereld gebeurt en dit vergelijken met wat eer in de Heilige Schrift beschreven staat kunnen wij er niet naast zien en kunnen wij enkel meer zekerheid krijgen dat de tijd naderbij komt

Wat ga jij doen?

Ga jij wachten totdat Jezus je voor is? Op dat ogenblik zal het misschien te laat zijn.

De Christadelphians spannen zich in om aan de oproep van het Evangelie gevolg te geven en omklaar te zijn om de Koning Redder te ontvangen.

Wil u zich voorbereiden op de komst van Jezus Christus?

Laten wij ons samen als Broeders in Christus verenigen en hetzelfde doel na streven om deelgenoten van het Koninkrijk van God te mogen zijn.

[1] “Al het land dat gij ziet, schenk Ik aan u en aan uw nageslacht, voor altijd.” (Ge 13:15 WV78)

[2] “Zo zullen uw huis en uw koninklijke macht bestendig zijn voor altijd; uw troon staat vast voor eeuwig.’” (2Sa 7:16 WV78)

[3] “In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad zal heten ‘Jahwe, onze gerechtigheid’.” (Jer 33:16 WV78)

[4] “Jezus trad nader en sprak tot hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.” (Mt 28:18 WV78)

[5] “die zeiden: ‘Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.’” (Hnd 1:11 WV78)

[6] “Ik zal zegenen die u zegenen, maar die u versmaadt zal Ik vervloeken. Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde.’” (Ge 12:3 WV78)

[7] “Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken” (Lu 1:32 WV78)

[8] “Ik blijf op de Heer zien, bestendig; staat Hij naast mij, ik kom niet ten val. Wel mag mijn hart zich verheugen, wel mag mijn geest zich verblijden: mij komt het niet te na - ik ben veilig. Want Gij geeft mij niet prijs aan de dood, geen graf geeft Gij uw vrome voor ogen; Gij leert mij wat de weg is ten leven, de volheid der vreugde waar Gij zijt: heerlijkheid, in uw schutse, voor immer.” (Ps 16:8-11 WV78)

[9] “Op het einde der dagen zal het gebeuren, dat de berg van het huis van Jahwe vast zal staan als de eerste der bergen, verheven boven de heuvels; en alle volken stromen naar hem toe, naties gaan op weg en zeggen: ‘Komt, laat ons gaan naar de berg van Jahwe, naar het huis van Jakobs God: dan zal Hij ons zijn wegen wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Ja, uit Sion komt Gods onderricht, uit Jeruzalem het woord van Jahwe.’ Hij zal recht doen tussen de vele volken, en machtige naties tuchtigen. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en de oorlog leren ze niet meer. Huis van Jakob, komt, laat ons wandelen in het licht van Jahwe.” (Jes 2:2-5 WV78)

[10] “Geloof mij, de tijd komt dat Ik een wettige telg van David doe opstaan - godsspraak van Jahwe -; hij zal met bekwaamheid regeren en het land rechtvaardig en eerlijk besturen. Dan wordt Juda bevrijd, leeft Israel veilig. Dit is de naam die men het geeft: ‘Jahwe, onze gerechtigheid.’ Eens komt de tijd godsspraak van Jahwe -, dat men niet meer zegt: ‘Zowaar Jahwe leeft, die de Israelieten uit Egypte heeft geleid’, maar: ‘Zowaar Jahwe leeft, die de nakomelingen van Israel heeft teruggebracht uit het noorden, uit alle landen waarheen Hij hen had verdreven. Op hun eigen grond zullen zij weer wonen.’” (Jer 23:5-8 WV78)

[11] “Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid.” (Lu 21:25-27 WV78)

[12] “Er komt een dag van Jahwe, een dag waarop gij geplunderd wordt en de buit binnen uw muren wordt verdeeld. Ik zal namelijk alle volken bijeenbrengen om tegen Jeruzalem te strijden; de stad zal worden veroverd, de huizen geplunderd, de vrouwen verkracht; de helft van de stad gaat in ballingschap, maar de rest van het volk wordt niet uit de stad weggehaald. Want dan trekt Jahwe uit en bindt Hij de strijd aan tegen die volken, zoals Hij gedaan heeft op de dag van het handgemeen. Op die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg zetten, die tegenover Jeruzalem ligt, aan de oostkant; dan splijt de Olijfberg in tweeen, van oost naar west, zodat er een geweldig dal ontstaat; de ene helft van de berg wijkt noordwaarts, de andere helft zuidwaarts. Dan zult gij het dal in vluchten, tussen mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal tot Asel reiken. Gij zult vluchten zoals gij gevlucht zijt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal Jahwe, mijn God, zijn intocht doen en zullen alle heiligen met u zijn. Op die dag zal er geen licht meer zijn, maar koude en vorst; een dag zal er zijn, alleen aan Jahwe bekend, dat er dag noch nacht is, maar op het avonduur zal het licht worden. Op die dag zal er levend water uit Jeruzalem stromen, de ene helft naar de oostelijke zee, de andere helft naar de westelijke zee, zo zal het zijn, zomer en winter. Jahwe zal koning zijn over de gehele aarde: op die dag zal Jahwe de enige zijn en zijn naam de enige naam. Heel het land zal worden als de vlakte tussen Geba en Rimmon, dat ten zuiden van Jeruzalem ligt; maar dit zal hoogverheven op zijn plaats blijven, van de Benjaminpoort tot de plaats van de oude poort, de Hoekpoort, en van de Chananeltoren tot de koninklijke perskuipen. Daar zal men wonen en er zal geen banvloek meer zijn; Jeruzalem zal een veilige woonplaats zijn.” (Zac 14:1-11 WV78)