Belgische Christadelphians

Geloof

 Belgische Christadelphians  

 

Rond de Bijbel
Rond God de Allerhoogste
Relatie tot God
 
Rond Jezus
Relatie tot Christus 
Het Zoenoffer 

 

 Hoop
Koninkrijk van God
Plan van God
Redding
 

Levenslessen


Christendom

 

 

Dood
Doop
Geest
Hemel 


Geloofsbelijdenissen

Geloof in slechts één God

Bestaat er een God die zich om ons bekommert?  

Geloof voor God aanvaardbaar 

Omtrent Geloof en Gospel 

Mijn Geloof

Als men in de bijbel leest en dav vergelijkt met wat kerken prediken komt men tot Verschillen

Geloofspunten van de Christadelphians

Christadelphian mens 

 

Verwachtingen 

Nieuw Verbond 

Beloften van God 

Gods beloften 


Al of niet Bidden 


Christenmensen met ons geloof 

Christelijk Leven 

Erfenis 

Eén met Christus 

Goddelijke redenen hoger dan de onze 

God komt ons ten goede 

Opdracht voor Christen 


Hoop op Leven 

Opdracht tot Getuigenis 

Bevrijding 

Bijbelstudie 

Wat is Gods doel met de aarde? 

Wat te vinden in de Bijbel 


Wie, wat & hoe Christadelphians

Geloofspunten van de Christadelphians 

Mijn Geloof 


Doopsel

 


Base de confiance 

Foi et attitude 

Nos espérances 

Ma Foi 

Vérité de la foi 


La Bonne Nouvelle 

Chrétien, Parole de Dieu et la Foi 

Croyances 

Destin des justes 

 

Royaume de Dieu Concerning Faith and the Gospel

Epitome Of The One Faith 

My Faith 

Christadelphian People

Gods His reward

God’s promises to us in our suffering 

Miracles in our time of suffering 

Surprised by time in joys & sufferings 

Moving Mountains 

 


 

 ***

 


Belgische christadelphian Ecclesia

Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Belgian Christadelphian Ecclesia

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***


 

Datgene wat men wil aannemen als een zeker weten.
Een bewust beseffen van een waarheid.
Het zeker weten en voor waar houden van dingen die men kan zien maar ook die men niet kan zien of die men niet dadelijk (wetenschappelijk)
kan bewijzen.

Hier gaan wij het hebben over wat wij geloven, wat de wereld gelooft en wat iedereen die graag voor eeuwig zou blijven leven zou moeten geloven en doen.

Geloof heeft direct te maken met hoe je je voelt, wie je bent en hoe je je plaats zoekt in de samenleving. Geloof heeft ook te maken met hoe je in de wereld om je heen gelooft. Op je geloof wordt je aangesproken en aangekeken.

Geloof komt normaal niet zo maar van zelf. Het is iets dat ontstaat uit de gewaarwordingen van ons wezen.Wij hebben een instinct en daar gaan wij van eerste instantie uit. Dan zijn er de invloeden van onze omgeving die ons een leerschool voorschotelen. Kinderen leren de waarde en de betekenis van het geloof kennen door wat hen wordt voorgeleefd en voorgehouden: woorden, gebruiken, afspraken, manieren om met elkaar en met de wereld om je heen om te gaan.

Geloven lijkt bij zeer velen vooral een cerebrale zaak te zijn, bestaande in het hebben van bepaalde overtuigingen, min of meer overgoten met een saus van ‘humane’ attitudes, om zo maar een vrij blijvende leefvorm met een persoonlijk raamwerk te scheppen. Dat geloof lijkt dikwijls weinig te maken te hebben met een echt godsdienstig leven.

Geloof bestaat niet enkel door iets te denken maar houdt ook in dat wij er naar moeten handelen, want geloof zonder werken is dood. (Jakobus 2:26) Als men iets als waarheid aanneemt moet men er ook achter staan en durven voor gaan en er durven voor uit komen. Het is niet iets dat op en af kan gaan, maar moet groeien en wortel krijgen. Geloof zal uiteindelijk vorm aan het leven moeten geven.

Geloof moet iets worden dat bergen kan verzetten en heeft te maken in het vast van overtuigd zijn in datgene wat wij niet steeds met ons gezond verstand ten volle kunnen begrijpen. Het is het durven aannemen dat dingen kunnen gebeuren die ons verstand te boven gaan en die soms ook zo onwaarschijnlijk lijken. Het is een kwestie van vertrouwen. En in welke mate er met dat vertrouwen werd omgegaan geeft de Bijbel ons verscheidene mooie voorbeelden. Dat vertrouwen in het onbekende of het onzichtbare moet een denken en handelen teweegbrengen dat een richting bepaalt. In de Heilige Schrift vinden wij voorbeelden van vele mensen die God wilden navolgen en Zijn Wil wensten uit te voeren maar moesten opboksen tegen de toen gangbare gebruiken en gedachten. Sommigen van deze Godlievende mensen voerden dingen uit welke smalend werden bekeken of weerstand uit lokten. Maar zij bleven volharden. Zij bleven ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat Hij had beloofd. Zij bleven vertrouwen op dé Ene Ware God en dat vertrouwen werd hun als een daad van gerechtigheid toegerekend. en daardoor kregen die rechtvaardigen leven over de dood.

Geloof houdt ook in dat wij ons durven laten leiden door een macht die wij misschien niet altijd goed begrijpen. Het is de durf om onze handen in die onzichtbare handen te leggen van iets en iemand wiens wezen buiten het onze en zelfs buiten ons bereik ligt. Het is het durven afstappen van verzonnen redeneringen, regelingen en baseringen op doctrines die geen steek houden. Het is een geesteshouding die moet steunen op verstandig onderzoeken en nadenken, om sterk op de benen te kunnen blijven staan. Alsook moet het gefundeerd zijn op eigen vrije keuzes met inzichten die eigen zijn geworden aan het persoonlijk denken.


Geloof maakt een belangrijk deel van religie uit. Zonder geloof is er geen religie.


‘Wat geloof ik eigenlijk; en hoe weet ik of dit is wat God van mij verwacht? Vindt ook in de Heilige Schrift uitspraken omtrent het geloof en haar uitwerking.

 

Is er geloof op aarde te vinden? Lu 18:8

Niet iedereen bezit het ware geloof  2Th 3:2; 

 Maar wij geloven dat God een uitweg zal voorzien voor eenieder van ons 1Co 10:13 Heb 11:40 ps 3:8 Ps 149:4;  Lu 3:6; Heb 5:9;; Ro 5:1

In christus moeten wij geloven en dat ook laten merken door onze juiste houding en acties Jo 3:16; Ef 4:5;Heb 11:6; 1Jo 5:1; Jak 2:19;

 

Rechtvaardig ten gevolge van geloof 2Co 5:7 

Maar geloof is niet zo maar voor altijd, men kan het zelfs verliezen als men voor heen gedoopt was. Een doop houdt dus niet in dat men voor eeuwig zou verlost zijn. Men kan afvallen.  1Ti 4:1;

Wij moeten steeds aan ons geloof werken en het bewaren 2Ti 4:7; Heb 11:6;

Ons lichaam zal tegen de dood moeten aankijken ook al geloven wij. Het doodgaan betekent het afsterven van de ziel. Maar wij kunnen na het vergaan tot stof en as terug tot leven komen in ons geloof. Ro 10:10; Jak 2:17; Ge 3:19; Pr 12:7; Ro 10:4; Han 13:39; Ga 3:24;

De werken van vlees en bloed zijn openbaar maar God kent ons diepste gedachten en rekent ons aan voor ons geloof Jo 6:27; Han 26:20; Jak 2:26;Fil 1:29; Han 10:43; Ps 94:11; Heb 4:12 2Ti 4:1; Heb 11:4Bedenk:

'Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin, en door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt.' (Hebreeën 11:7)


De mensen hun gedachten waren vanaf het begin gebonden aan de oorsprong en het einde. Elke mens heeft gedachten naar voor gebracht en heeft daarop weer andere gedachten doen ontstaan. Stromingen vonden hun bestaansrecht. De gedachten waren echter steeds gebonden aan tijd en bleken vergankelijk te zijn. Op die gedachten hebben veel mensen hun geloof gestoeld en deden zo vele geloofsvormen ontstaan met daarin ook weer variaties. De mens leek geen gebrek aan ideeëngoed te hebben, maar stond er op aanhangers te willen vinden voor die gedachten. Macht begon de gedachte te overheersen en de vrije meningsuiting werd meer er meer gebonden aan verplichte denkwijzen. zo werden kunstmatige geloven opgetrokken en geloofspraktijken die ver buiten de Wil van God lagen.

Maar wij moeten tot een geloof komen dat volgens de normen van God is en niet naar de zogenaamd veredelde vormen, waarden en regels van de mensen. God wenst een geloof dat gestoeld is op een eigen innerlijke keuze waarbij Hij als enige Ware Schepper wordt erkend en waarbij Zijn eniggeboren zoon Jezus Christus in de juiste hoedanigheid ook zal erkend worden.

Betreft MSN en Multiply website artikelen kan u best de titel copiëren en kleven in de zoekfunctie van onze recentere websites (zie neven staande kolom)


Aanverwante lectuur:

Geloof en denken bij elkaar horend

Overtuiging voor de dingen die God beloofde

Geloof is te weten dat er een oceaan is omdat je een beekje gezien hebt.

Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken

Wegen die tot God leiden

Geloof een verbintenis tot de beloften van Christus en een verbintenis aan de eisen van Christus

Liefde voor Jezus Christus

Hoe omgaan met ander geloof

Esoterisch geloven

Hersenen beheersen geloof in religie

Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.

Hoe ga je met elkaar om met verschillend geloof

Spirualiteit geeft smaak aan leven

Bedenkingen Denominaties


Een “zaad” voor de zegening van de gehele mensheid gekomen door de familie van Abraham

Lezing: De genezing van een verlamde #1 Intro op: Hij zag hun geloofGeloof waar je uit leeft

Wees druk bezig met het belangrijke teken van geloof

Ter verdediging van Twijfel

Belemmeringen voor uw doel

Beproevingen en geloof

Geloof zoals aardappelen

Geloof is dat God hetgene zal doen wat juist is.

Geloof is een pijpleiding

Geloof dat stenen verplaatst

Geloof en het gebeurt

Vuur in zich hebben om anderen warm te maken

Trouw wanneer het meest nodig is

Van jaartallen van diepste spijt zijn vreugden gedistilleerd

Liefde door geloof zonder te zien

God werkt het geloof

Het geloof delen

Geloof delen

Niet spelen met Christelijk geloof

Over het geloof

Geloof en Confronterende Krachten


Vrees klopte aan de deur


Studiedag: Gods indringende boodschap #1 Waarom hebben wij het evangelie nodig

Studiedag: Gods indringende boodschap #2 Bevrijding door ChristusVijf op tien Belgen gelooft

Ander geloof- naar een actief pluralisme in Vlaanderen

Nederlandse jongeren bidden wel af en toe

EOS-Enquète over wetenschappers en hun geloof

Wat is een praktiserend gelovige

God is levend maar dienst voor God bestaat niet meer

Predikanten somber over ontwikkelingen in geloof

Opwekking begint in het gezin

Religie in Nederland in kaart gebracht

Geleerd en Gelovig

Meerderheid Duitse ondernemers gelooft in God

Steeds meer Amerikanen niet-gelovig

Christendom blijft van invloedIn het Engels:

Faith Requires a Basis

Outworking of the faith

Efeziërs 2:21-22 Church no longer holds a central place in many Christian lives