Belgische Christadelphians

Hij die Komt

Rond Jezus Christus, de Gezalfde, de Beloofde Messias.

Home 

 

 

Rond Jezus

Het Zoenoffer 


Verzamelen met Jezus

Terugkeer van Jezus

Christus wederkomst


Hij die zit aan de rechterhand van zijn vader

Priesterschap van Christus

De Gezondene 

Het Beschreven Lam 

Lam van God

De Onschuldige 

God komt ons ten goede 

Jezus moest sterven 

Op wie Hopen

Zoenoffer

Zoon van God

Eigenheden aan Jezus toegeschreven 


Redding

Plan van God

Relatie tot Christus


Opstanding 

Opstanding en Oordeel 

Leven na de dood

Plan van God en wereldvrede 

Verwachtingen

Nieuw Verbond 


Rapture blootgelegd

 


La Bonne Nouvelle 

Jésus le Roi 

 


God’s promises to us in our suffering 

Gods His reward***Blog & Forum

Christadlephian News

Prayers

Prayers for the day


Thought for the day

Reflection

Being and feeling

Lifestyle

Religious affairs

Spiritual affairsDagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

Christadelphian Nieuws

 

Index

 

Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen

+Wij zijn een trots lid van de wereldwijde genootschap van Broeders in Christus 

We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

Christadelphia 

“Zeg dan tot hem: Zo spreekt Jahwe van de machten: Daar is de man die de telg heet; hij schiet omhoog waar hij is en hij bouwt de tempel van Jahwe. Hij bouwt niet alleen de tempel van Jahwe, maar hij zal ook met luister bekleed worden en als heerser zetelen op zijn troon. Ook een priester zal zetelen op zijn troon en er zal vrede zijn tussen die twee. Wat de kroon betreft, hij zal ter ere van Cheldai, Tobia, Jedaja en de welwillende zoon van Sefanja als aandenken in de tempel van Jahwe blijven. Mensen uit verre landen zullen komen en meebouwen aan de tempel van Jahwe. En gij zult weten, dat Jahwe van de machten mij tot u gezonden heeft. Dit zal geschieden, wanneer gij nauwlettend luistert naar de stem van Jahwe, uw God.” (Zac 6:12-15 WV78)
 
JHWH heeft het duidelijk over een man die zal komen.
Die man zal naast het Koningschap

(#Jer 23:5-6) ook dienaar zijn (#Zec 3:8) die nog zal ontluiken (#Isa 4:2), terwijl God er was van het begin in al Zijn volheid, zou Jezus opgroeien als kind dat ook de dingen van de dag moest leren en zich houden aan de regels van de mensen. Het is pas bij het doopsel dat Christus tot de volheid van prediker in de Naam van Zijn Vader komt. dan openbaart God ook deze Zoon van Hem als de uitverkorene.

“Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiedde het dat de hemel openging en de heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif, over Hem neerdaalde, en een stem uit de hemel sprak: ‘Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb ik mijn behagen gesteld.’” (Lu 3:21-22 WV78)

Hier ook weer stelt JHWH de mens en neef van Johannes de Doper voor als Zijn Zoon en niet als een verpersoonlijking van Jehovah (Hemzelf).

 

De Mensenzoon wiens komst wij jaarlijks in de maand december herdenken is de langverwachte redder voor ons allen.
Hij is niet op de aarde gekomen om zich uit te geven als God, alsook kwam Hij niet ter aarde om zich te laten dienen als een God. Zelfs gewone dienst aan Hem vroeg Hij niet. Hij zelf gaf al zijn krachten om te dienen. Telkenmale verrichte Hij daden en handelingen om anderen te helpen.
Zijn hoofdbekommernis was om God en de mens te dienen.
Hij was zich bewust van Zijn taak en gaf toe dat Hij de mensen veel kon leren. Maar dat aanleren kwam Hij doen om ons tot voorbeeld te zijn, zodat wij Hem zouden kunnen navolgen.
“Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben Ik.” (Joh 13:13 WV78)
 
 “Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.” (Joh 13:15 WV78)
 
Lees Isaïas 42 en zie welk een beeld van Christus als Dienaar wordt voorgesteld.