Organisatie der Broeders in Christus

Wereldwijde autonome ecclesiae of kerkelijke gemeenten.


Organisatie der Broeders in Christus.

Onze broederschap is ontstaan halverwege de 19e eeuw als direct gevolg van zelfstandige Bijbelstudie. Toen van overheidswege een benaming werd gevraagd, koos men Paulus' beschrijving van de gemeenteleden te Kolosse, "de broeders in Christus", en in Engelssprekende landen is de oorspronkelijke Griekse uitdrukking verengelst tot de naam Christadelphians. Ondanks de naam (die onder andere ontleend is aan Kolossenzen 1:2, zoals bijv. in de NBG vertaling) bestaan de ‘Broeders in Christus' uit zowel broeders als zusters

De Broederschap bestaat uit autonome gemeenten, ecclesiae genoemd, zonder overkoepelende organisatie. Wel zijn er samenwerkingsverbanden op basis van wederzijdse vrijwilligheid. Een ecclesia stelt uit haar midden bestuurders aan, besturende broeders of oudsten genoemd, die de dagelijkse gang van zaken regelen. Zij zijn verantwoording schuldig aan de gezamenlijke vergadering van de ecclesia. Voor speciale taken, zoals spreken in de dienst, het leiden van een Bijbelstudie, of het leiden van predikingbijeenkomsten, worden diegenen aangesteld die de ecclesia op grond van hun bekwaamheden en Bijbelkennis daarvoor bekwaam acht. Er zijn geen betaalde voorgangers.

Leden zijn diegenen die, na een getuigenis van hun geloof te hebben gegeven, zich laten dopen, als symbool van het afleggen van hun oude leven en opstaan tot een nieuw leven in Christus. Dit kan pas als men een leeftijd bereikt waarop men bewust een dergelijke beslissing kan nemen. Er zijn momenteel broeders en zusters in meer dan 100 landen in alle delen van de wereld. In Nederland bestaan we sinds 1957. In België werd pas in 2005 over gegaan tot oprichting van een ecclesia.

Wij zien het als onze plicht tegenover onze Heer om zijn Naam bekend te maken onder de mensen in onze omgeving, alsook onder andere volken. Daarbij ligt onze nadruk op de Bijbel als de bron van alle kennis. Onze leidraad daarbij is het woord van onze Heer: "Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet."

De Broeders in Christus zijn in andere landen bekend onder andere de volgende namen:

Engels: Christadelphians (afgeleid van het Grieks voor Broeders in Christus)

Frans: Christadelphes

Duits: Urchristengemeinde

Spaans: Cristadelfiana