Kruis op nemen

 

HET KRUIS OPNEMEN

Als wij beweren christenen te zijn

zullen wij de zwakheid en trots van onze vleselijke natuur willen opgeven, en deze afleggen naar het voorbeeld van Jezus’ dood aan het kruis:

Jezus "Indien iemand achter Mij wil komen. die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij" (Mattheus 16:24)

Paulus "Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die... Zich heeft vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken" (Phpilipenzen 2:5-11)

" "... onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden" (Romeinen 6:6)

"Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven"; "Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd"; "Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld" (Galaten 2:20; 5:24; 6:14)

Jezus "Zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams" (Openbaring 7:14)

Door zijn dood aan het kruis heeft Jezus de macht der zonde teniet gedaan en is Hij nu volmaakt en onsterfelijk. Degenen die hun oude levenswijze met Christus kruisigen en trachten Hem te volgen zullen zijn hulp ontvangen om datzelfde einde te bereiken.