redevoorhetlezenvandeheiligeschrift

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift

Rond de Bijbel

God heeft de Boeken van de Heilige Schrift tot ons doen brengen uit liefde voor ons en om ons de kans te geven inzicht te krijgen hoe wij Redding kunnen krijgen en van Gods kracht mogen genieten.

De bedoeling van de Bijbel is om ons waardig te maken die Redding te ontvangen. Het is het hulpmiddel om ons tot gelijken van Christus te maken. Het is namelijk door de Genade Gods dat wij gelijkgeschakeld zijn geworden om tot de Vader te komen. door niemand minder dan Christus kunnen wij dat doen. Dankzij Jezus zullen wij ook als Hem in Gods nabijheid mogen komen wonen. Wij zullen volledig vrij gewassen zijn van zonden en verder in onschuld kunnen blijven leven.

“Maar God, die rijk is aan erbarming, heeft wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons met Christus ten leven gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden; aan zijn genade dankt gij uw redding. En Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan en zetelen in de hemelen, in Christus Jezus, om de naderbij komende eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het geloof; niet aan uzelf, Gods gave is het; niet aan uw prestaties, niemand mag zich verhovaardigen.” (Efe 2:4-9 WV78)

“Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen–u bent allen één in Christus Jezus.” (Ga 3:25-28 NBV)

“Wij zijn dwaas om Christus’ wil, u bent zulke verstandige christenen! Wij zijn zwak, u sterk! U bent geëerd, wij veracht!” (1Co 4:10 GNB)

Door bijbelstudie zullen wij verder inzicht krijgen in Gods werk, in de daden en opdrachten van Christus, in de Wil van God en hoe wij ons leven vorm kunnen geven om volledig klaar te staan om opgenomen te worden in het Koninkrijk van God.

Waarom de bijbel lezen?

Leidraad

De bijbel biedt leiding in kwesties van moraliteit, en er worden doeltreffende oplossingen in beschreven voor de problemen van misdaad, honger en vervuiling. De moeilijkheid is dat de meeste mensen de bijbel niet langer bezien als een gezaghebbende bron in zulke aangelegenheden. Eens werd er met respect naar geluisterd — althans in het Westen. Hoewel de bijbel door mensen werd geschreven, aanvaardden in het verleden de meesten in de christenheid de bijbel als het Woord van God en geloofden zij dat God zelf de inhoud ervan had geïnspireerd.

Gehaat en bemind

Terzelfder tijd moeten wij er nota van nemen dat geen ander boek in de hele geschiedenis het doelwit van zo veel boosaardige tegenstand en zelfs haat is geweest. Hierbij kan men dan ook afvragen hoe het komt dat dit Boek der boeken zo veel weerstand kon opbrengen. Dit moet toch ook echt te maken hebben met de draagkracht van de inhoud er van.

Bijbels zijn vanaf de middeleeuwen tot in onze twintigste eeuw in het openbaar verbrand. En het lezen of verspreiden van de bijbel is zelfs in onze tijd met boete en gevangenzetting gestraft. In vroeger eeuwen hadden zulke „misdaden” dikwijls marteling en de dood tot gevolg. Zelfs vandaag vinden wij mensen die gemarteld worden om het lezen en het verspreiden van het in de Bijbel neergeschreven gedachtengoed.

De inhoud der boeken is door velen als gevaarlijk voor de mensheid aanschoud geworden terwijl anderen het juist als een mogelijkheid tot redding van die mensheid aanschouwen.

Doorheen de eeuwen heen hebben de Geschriften veel mensen weten te begeesteren en hebben zij ook een ongelofelijke drang ondervonden om hun kennis van de Heilige Schrift wereldkundig te maken. Met een ongelofelijke bezieldheid hebben lezers van de Heilige Schrift de woorden van de Boeken trachten over te brengen tot hun naasten. Zij hebben een enorme toewijding opgebracht om de bijbel tot de mensen te brengen. Velen zijn ondanks niet-aflatende vervolging de bijbel blijven lezen. Neem bijvoorbeeld William Tyndale, een zestiende-eeuwse Engelsman die te Oxford studeerde en een gerespecteerd lector aan de Universiteit van Cambridge werd.

Tyndale hield van de bijbel. Maar in zijn tijd stonden de religieuze autoriteiten erop dat de bijbel in het Latijn, een dode taal, zou blijven. Teneinde de bijbel toegankelijk te maken voor zijn landgenoten, besloot Tyndale hem daarom in het Engels te vertalen. Daar dit bij de wet verboden was, moest Tyndale zijn onbezorgde academische carrière opgeven en naar het vasteland van Europa vluchten. Hij leidde lang genoeg het moeilijke bestaan van een vluchteling om de Griekse Geschriften (het „Nieuwe Testament”) en een gedeelte van de Hebreeuwse Geschriften (het „Oude Testament”) in zijn moedertaal te vertalen; maar uiteindelijk werd hij gevangengenomen, veroordeeld wegens ketterij en gewurgd, en zijn lichaam werd verbrand.

Tyndale is slechts een van de velen die alles hebben opgeofferd om de bijbel te lezen of hem voor anderen beschikbaar te stellen. Geen ander boek heeft zoveel gewone mannen en vrouwen met zo’n enorme moed kunnen bezielen. In dit opzicht is de bijbel werkelijk ongeëvenaard.

***

Lees ook: Effectief Bijbel lezen over het taalgebruik, woordgebruik symboliek en weerklank.