Belgische Christadelphians


God Helper en Bevrijder


Belgische Christadelphians of Broeders in Christus

 

 

French pages / Pages en Français

English pages

German pages / Deutsche Seite

 

 

***Blog & Forum

Christadlephian News

Prayers

Prayers for the day


Thought for the day

Reflection

Being and feeling

Lifestyle

Religious affairs

Spiritual affairsDagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

Christadelphian Nieuws

 

 

 

Hieronder vindt u een lijst van hoofdonderwerpen, waar u dan verdere artikels en linken kan vinden over het betreffende onderwerp

 

Mijn Geloof

 

Niet zeker dat er een God is

 

Christadelphians Wie zij zijn en wat zij doen? 

Geloofspunten van de Christadelphians

Geloofspunten van een Christadelphian in Bijbelcontext 

Broers en Broeders

Geschiedenis

Geschiedenis in 't kort 

Belangrijke Verschillen 


Volgens eerste eeuw patronen

Organisatie der Broeders in Christus

Christadelphians Wereldwijd

 

 

 Artikels 

 

 

Bestaat er een God die zich om ons bekommert? 

Geloof in slechts één God 

Jehovah wiens Naam Heilig is 

Eigenheden aan God toegeschreven

Eigenheden aan Jezus toegeschreven 


Op wie Hopen

Christenmensen met ons geloof  

Boek der Boeken de Bijbel

Woord van God 

Wat te vinden in de Bijbel 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Omtrent Geloof en Gospel

 

Wat is Gods doel met de aarde? 


Koninkrijk van God 


Volharding & Bijbelstudenten 

 

 

Aarde 

Christendom

Dood

Doop

Eten 

Gebed

Geest

Geloof

Gods beloften 

Hemel

Het Heelal

Hoop 

Hoop op Leven

Israël 

Koninkrijk van God 

Levenslessen

Lijden

Lucifer

Mensdom

Moeilijkheden

Niet zeker dat er een God is 

Nieuw Verbond 

Opstanding en Oordeel 

Overwegingen

Persoonlijkheid

Plan van God

Rechtvaardigen 

Redding

Satan of duivel

Volk Israël 

Ziel 

ZoenofferRond de Bijbel

Rond God de Allerhoogste

Relatie tot God

Rond Jezus

Zoon van God

Relatie tot Christus

Eén met Christus


Relatie tot medemens

Mensdom

Menselijke Natuur

Verkondigen

LijdenLevenslessen

Christelijk Leven 

Overwegingen


Opdracht tot Getuigenis


Redding

Zoenoffer

Teken van het verbond 


Wie, wat & hoe Christadelphians

Christendom


Het Heelal

John Thomas

 

 

Fotomateriaal en illustraties 

 

 

 

 Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen


+


Wij zijn een trots lid van de wereldwijde genootschap van Broeders in Christus 

We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

Christadelphia
God Helper en Bevrijder

Jehovah de persoon om hoop op te stellenAan Mozes / Moshe / Moses / Müsä geeft de Schepper te kennen wie Hij is en hoe Hij wenst dat de mensen Hem zouden kennen. God sprak verder tot Mozes en zei tot hem: “Ik Jehovah zal bewijzen te zijn wat Ik zal bewijzen te zijn .” “Ik ben die is.” / “Ik ben die ben” of “Ik ben die ik ben”of “Ik zal zijn die er zal zijn” En ook: ‘Dit moet gij de Israelieten zeggen: Hij-is / Hij die er zal zijn zendt mij tot u.’” (Exodus 3:14)
“ En God / Allah sprak verder tot Mozes en zei tot hem: “Ik ben de Heer des Heren Jehovah / Jehova / JHWH / YHWH /Yud–Heh–Vav–Heh / HE, VAV, HE, YOD / Yahweh / Jahwe / Jahweh / Iehova / Jehowah / de Ene / Adonai. En aan Abraham, Isaäk en Jakob ben ik altijd verschenen als God de Almachtige / de Machtige / El Shaddai / de Heerser van allen / De Sterke God / de Ontzagwekkende / De Alomvattende, maar wat mijn naam Jehovah / De Eeuwige betreft, daarmee heb ik mij niet aan hen bekendgemaakt. En ook heb ik mijn verbond met hen opgericht om hun het land Kanaän te geven, het land van hun inwonende vreemdelingschap, waarin zij als vreemdelingen hebben vertoefd. En ik, ja ik, heb het gekerm van de zonen van Israël gehoord, die door de Egyptenaren als slaven worden behandeld, en ik denk aan mijn verbond.
(Exodus 6:2-5)

Psalm 40:17: Maar ik ben ellendig en arm. Jehovah zelf neemt mij in aanmerking. Gij zijt mijn hulp en Degene die mij ontkoming verschaft. O mijn God, wees niet te laat.

Psalm 37:23-24: Door Jehovah zijn zelfs de schreden van een fysiek sterke man bereid, En in zijn weg heeft Hij behagen. 24 Al valt hij, hij zal niet worden neergeslingerd, Want Jehovah steunt zijn hand.

Spreuken 14:26: In de vrees voor Jehovah ligt een sterk vertrouwen, en voor zijn zonen zal er een toevlucht blijken te zijn.

Jesaja 51:12-13: "Ik - ikzelf ben het die u lieden troost. Wie zijt gij dat gij bevreesd zoudt zijn voor een sterfelijk mens die zal sterven, en voor een mensenzoon die tot louter groen gras gemaakt zal worden? 13 En dat gij Jehovah, uw Maker, zoudt vergeten, die de hemelen uitspande en de aarde grondvestte, zodat gij voortdurend, de gehele dag, in angst verkeerde wegens de woede van degene die [u] insloot, alsof hij het er volkomen op toelegde [u] in het verderf te storten? En waar is de woede van degene die [u] insloot?"

Jeremia 1:8: "Wees niet bevreesd vanwege hun gezichten, want ’ik ben met u om u te bevrijden‘, is de uitspraak van Jehovah."

Deuteronomium 31:6: "Weest moedig en sterk. Weest niet bevreesd en krimpt niet van angst ineen voor hen, want Jehovah, uw God, zelf trekt met u mee. Hij zal u niet in de steek laten, noch u geheel en al verlaten."

Psalm 59:16: Maar wat mij aangaat, ik zal zingen van uw sterkte, En 's morgens zal ik vreugdevol over uw liefderijke goedheid vertellen. Want gij zijt voor mij een veilige hoogte gebleken En een toevluchtsoord op de dag van mijn benauwdheid.

Psalm 32:7: Gij zijt een schuilplaats voor mij; gij zult mij beveiligen voor de benauwdheid zelf. Met vreugdekreten bij het verschaffen van ontkoming zult gij mij omringen. Sela.

Psalm 9:8-9: En Jehovah zal een veilige hoogte worden voor iedere verbrijzelde, Een veilige hoogte in tijden van nood.

Psalm 119:114: Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild. Op uw woord heb ik gewacht.

1 Samuël 2:9: De voeten van zijn loyalen behoedt hij; Wat de goddelozen betreft, zij worden in de duisternis tot zwijgen gebracht, Want niet door kracht toont een man zich superieur.

Spreuken 16:9: Het hart van de aardse mens mag dan zijn weg uitdenken, maar Jehovah zelf leidt zijn schreden.

Spreuken 14:26: In de vrees voor Jehovah ligt een sterk vertrouwen, en voor zijn zonen zal er een toevlucht blijken te zijn.

Jesaja 49:13: Heft een vreugdekreet aan, GIJ hemelen, en wees blij, gij aarde. Dat de bergen vrolijk worden met vreugdegeroep. Want Jehovah heeft zijn volk getroost, en zijn ellendigen betoont hij medelijden.

Jesaja 66:13: Zoals een man die door zijn eigen moeder voortdurend getroost wordt, zo zal ikzelf ulieden voortdurend troosten; en in het geval van Jeruzalem zult GIJ getroost worden.

Jozua 1:5-6: 5 Niemand zal zich voor u krachtig staande kunnen houden, al de dagen van uw leven. Juist zoals ik bewezen heb met Mozes te zijn, zo zal ik bewijzen met u te zijn. Ik zal u niet in de steek laten, noch u geheel en al verlaten. 6 Wees moedig en sterk, want gij zult dit volk het land doen beërven dat ik hun voorvaders onder ede beloofd heb hun te geven.

Psalm 27:14: Hoop op Jehovah; wees moedig en laat uw hart sterk zijn. Ja, hoop op Jehovah.

Psalm 118: 6: Jehovah staat aan mijn zijde; ik zal niet vrezen. Wat kan de aardse mens mij doen?

Spreuken 18:10: De naam van Jehovah is een sterke toren. Hier snelt de rechtvaardige binnen en ontvangt bescherming.

Psalm 9: 9: En Jehovah zal een veilige hoogte worden voor iedere verbrijzelde, Een veilige hoogte in tijden van nood.

Psalm 27: 5: Want hij zal mij verbergen in zijn plaats van beschutting op de dag van rampspoed; Hij zal mij schuilhouden in de schuilplaats van zijn tent; Hoog op een rots zal hij mij plaatsen.

Copyright © 2009, Belgian Christadelphians.***
Site Meter