Belgische Christadelphians

Geloof in Jezus Christus

 

Geloof in Jezus Christus onontbeerlijk

Als wij beweren christenen te zijn

zullen wij weten dat geloof in Jezus onontbeerlijk is.

Een christen moet het ware evangelie aanvaarden voordat hij tot Christus kan behoren:

Jezus "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe" (#Johannes 3:16)

"Want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven" (Johannes 8.24)

Paulus "Want het evangelie is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek"; "Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden" (Romeinen 1:16, 10:9)

Hebreeën brief "Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken" (Hebreeën 11:6)

en als waarschuwing tegen valse leer:

Paulus "Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!" (Galaten 1:8)

of tegen het alleen maar volgen van de meerderheid:

Jezus "Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden" (Mattheüs 7:13-14)

De Bijbel geeft ons niet de gelegenheid om behoudenis als iets vanzelfsprekends te beschouwen. De enige weg die zondaars open staat is in gehoorzaamheid te volgen waar Jezus ons is voorgegaan, in geloof in Hem en in het woord Gods dat Hij eerbiedigde.


> geloof