Redding verliezen

 
In ons leven zullen wij ons constant moeten weren. regelmatig gaan wij op de proef gesteld worden.
Tevens gaan wij ons steeds moeten afzetten voor de gebreken die wij hebben.
 
“Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, want ook het leven van Jezus moet in ons lichaam openbaar worden. Voortdurend wordt ons leven aan de dood uitgeleverd om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus zich zou openbaren in ons sterfelijk bestaan.” (2Co 4:10-11 WV78)
 
 “Vrees niet het lijden dat u wacht. De Duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen om u te beproeven, en gij zult hevig lijden, tien dagen lang. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u de kroon des levens geven.” (Opb 2:10 WV78)
 
In ons leven kunnen wij op een punt komen dat wij Jezus als de Messias erkennen en willen volgen. Bij die keuze eindigt onze verantwoordelijkheid niet. Aan beproevingen zal er op dat moment ook nog geen einde komen. Eeuwig leven kunnen wij dan verwachten, maar wij zullen het ook nog moeten waar maken.
 
 “Maar thans heeft God u met zich verzoend in Christus’ sterfelijk lichaam, door zijn dood, want Hij wil dat gij als heilige mensen voor Hem zult verschijnen, zonder smet of blaam. Maar dan moet gij ook vast en onwrikbaar blijven in het geloof en u niet laten afbrengen van de hoop die u in het evangelie is aangezegd. Dit is de boodschap die aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.” (Col 1:22-23 WV78)
 
Onze keuze voor God moet ook vast blijven, want indien wij God verlaten, zal Hij ons ook verlaten. In het verleden heeft Hij dit al gedaan en zal er niet voor terug schrikken om het oordeel van Zijn Zoon over ons te aanvaarden. wij zullen moeten kunnen bewijzen waardig te zijn om door de nauwe poort heen te gaan. Onze handelswijze tegenover anderen gaat veel bepalen, alsook hoe wij gaan omgaan met onze fouten. God heeft oog voor onze zwakheden, en dat is onze troost, want anders zouden wij nooit een kans krijgen.
 
 “En jij, mijn zoon Salomo, erken de God van je vader en dien Hem met een onverdeeld hart en met vreugde. Want Jahwe doorgrondt alle harten en doorziet ieders gezindheid. Als je Hem zoekt, dan staat Hij voor je, maar als je Hem verlaat, dan verwerpt Hij je voor eeuwig.” (1Kr 28:9 WV78)
 
 “Daarom, broeders, doet uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden. Als ge zo handelt, zult ge nooit ten val komen,” (2Pe 1:10 WV78)
 
 “Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waar mee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.” (Mt 5:13 WV78)
 
 “Ik beuk mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, zelf te worden verworpen.” (1Co 9:27 WV78) Merk hier hoe zelfs een apostel bang is om verworpen te kunnen worden. Ook hij bleef er aan werken om geheiligd te worden en niet misleid te worden.
 
 “Daarom moeten wij des te meer aandacht schenken aan wat ons verkondigd is, om niet uit de koers te raken.” (Heb 2:1 WV78)
 
 “toen zij de Heer en Heiland Jezus Christus leerden kennen, hebben zij zich afgewend van de schanddaden der wereld; maar als zij zich nu opnieuw daardoor laten verstrikken en overmeesteren, is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het was beter voor hen geweest de weg der gerechtigheid nooit te hebben gekend dan na hem gekend te hebben de rug toe te keren aan het heilige, overgeleverde gebod. In hen is het spreekwoord bewaarheid: ‘Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel en een schoongewassen zeug naar de modderpoel.’” (2Pe 2:20-22 WV78)