Belgische Christadelphians


Houding tot en Uitkijken naar Ware Hoop


Belgische Christadelphians of Broeders in Christus

 


Hoop

Verwachtingen

Geloof


Hoop voor de toekomst

Gods Hoop en onze hoop

Hoop op een man

Op wie hoop stellen

Hoop op leven

Jehovah mijn sterkte

God Helper en Bevrijder

Christelijke hoop op eeuwig leven

Werking van de Hoop

Vervoering in de wolken

Bestemming getrouwen en rechtvaardigen

God is positief

Gods Redding

Verzamelen met Jezus

Gods beloften

Bekommerende God

God komt ons ten goede

Moeilijkheden

Andere schapen

Plan van God en wereldvrede

GevallenEngelen

Hoop eerste christenen

Christen mensen met ons geloof

Bang voor Gevallen Engelen

Rapture blootgelegd

Volgens eerste eeuwpatronen

Geloofspunten van de Christadelphians

Uitzicht op de toekomst

Het zoenoffer

Menselijke natuur

Dankbaar voor verkregen offer

Omtrent geloof en gospelLeven na de dood

Gods beloften

Wat is Gods doel met de aarde?

Beloften van God

Opstanding

Geloof voor God aanvaardbaar

Woord van God

Opstanding en oordeel

Christen mensen met ons geloof

Plan van God

Koninkrijk van God

Heerlijke einde

Hij die komt


 

French pages / Pages en Français

English pages

German pages / Deutsche Seite

Index

 

 ***

 


Belgische christadelphian Ecclesia

Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Belgian Christadelphian Ecclesia

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***


  

 

 


Hieronder vindt u een lijst van hoofdonderwerpen, waar u dan verdere artikels en linken kan vinden over het betreffende onderwerp

 

Mijn Geloof

Christadelphians Wie zij zijn en wat zij doen? 

Geloofspunten van de Christadelphians

Geloofspunten van een Christadelphian in Bijbelcontext 

Broers en Broeders

Geschiedenis

Geschiedenis in 't kort 

Belangrijke Verschillen 


Volgens eerste eeuw patronen

Organisatie der Broeders in Christus

Christadelphians Wereldwijd

 

 

 Artikels 


Rond de Bijbel

Boek der Boeken de Bijbel

Woord van God 

Wat te vinden in de Bijbel 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Omtrent Geloof en Gospel

Rond God de Allerhoogste

Niet zeker dat er een God is

Bestaat er een God die zich om ons bekommert? 

Geloof in slechts één God

Is God Drie-eenheid

Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid

Jehovah wiens Naam Heilig is 

Eigenheden aan God toegeschreven

Relatie tot God

Eigenheden aan Jezus toegeschreven 

Rond Jezus

Rond Jezus

Zoon van God

Relatie tot Christus

Eén met Christus


Op wie Hopen

Christenmensen met ons geloof  

 

Wat is Gods doel met de aarde? 


Koninkrijk van God 


Volharding & Bijbelstudenten 

 

 

Aarde 

Christendom

Dood

Doop

Eten 

Gebed

Geest

Geloof

Gods beloften 

Hemel

Het Heelal

Hoop 

Hoop op Leven

Israël 

Koninkrijk van God 

Levenslessen

Lijden

Lucifer

Mensdom

Moeilijkheden

Nieuw Verbond 

Opstanding en Oordeel 

Overwegingen

Persoonlijkheid

Plan van God

Rechtvaardigen 

Redding

Satan of duivel

Volk Israël 

Ziel 

ZoenofferRelatie tot medemens

Mensdom

Menselijke Natuur

Verkondigen

LijdenLevenslessen

Christelijk Leven 

Overwegingen


Opdracht tot Getuigenis


Redding

Zoenoffer

Teken van het verbond 


Wie, wat & hoe Christadelphians

Christendom


Het Heelal

John Thomas

 


 

 

 Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen

+Wij zijn een trots lid van de wereldwijde genootschap van Broeders in Christus 

We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

ChristadelphiaUitkijkend naar ware hoop

Hoop een gevoel dat je wenst te hebben en koestert"Hoop is als een fijne scherpe naald
waar men een stevige dikke draad met veel geduld door krijgt."
- Marcus Ampe

"Hoop is het gevoel dat je hebt
dat het gevoel dat je hebt niet blijvend is. "
- Jean Kerr

"De mens kijkt graag naar valse hoop; de wereld is vol van kwakzalver middeltjes voor zonde."
- J. Gresham Machen

"Zij die blijven praten over de zon, terwijl ze onder bewolking lopen zijn de boodschappers van hoop, de ware heiligen van onze tijd."
- Henri Nouwen

"Niets wat het waard is om te doen wordt afgerond in onze tijd op aarde, daarom moeten door hoop gered worden.
- Reinhold Niebuhr

"Niets wat we doen, hoe respectabel het ook moge zijn, kunnen we alleen bereiken. Daarom worden we gered door liefde."
- Reinhold Niebuhr

"Niets van waarde, schoonheid of goed is volledig te begrijpen in de directe context van de geschiedenis; daarom moeten we worden gered door geloof."
- Reinhold Niebuhr

"De frase "God is goed" kan niet alleen gereserveerd worden voor die momenten wanneer ons leven uitkomt op de manier die we gehoopt hadden."
- Stacy and Paula Rinehart

"Eens u voor hoop kiest, is alles mogelijk."
- Christopher Reeve

"Alles wat gebeurt in de wereld wordt gedaan door hoop. "
- Martin Luther

"Wees vreugdevolle in hoop, geduldig in droefheid, gelovig in gebed.
Moge de God van hoop je vullen met alle vreugde en vrede als je vertrouwt in hem,
zodat u mag overlopen met hoop ... "
Romeinen 12:12; 15:13

"God smoort onze pijnvolle harten met
zachte kussens van comfort en hoop. "
- Judy Gordon

"Wees van goede moed,
En Hij zal je hart versterken,
Allen die je die hoop in de Here hebt gesteld. "
Psalm 31:24

"Spreek nooit vernietigend.
Gebruik woorden als hoop,
geloof, het geloof, de overwinning. "
- Norman Vincent Peale

"Zie, het oog van de Heer is op degenen die Hem vrezen,
Op diegenen die hopen in Zijn genade,
Laat Uw genade, o Here, op ons komen,
Net zoals wij hopen in u. "
Psalm 33:18, 22

"Er zijn geen hopeloze situaties;
er zijn slechts mensen die hopeloos geworden zijn over hen. "
- Clare Boothe Luce

"Ik heb de Here altijd voor me;
Want Hij is op mijn rechter hand Ik zal niet worden verplaatst.
Daarom is mijn hart blij, en mijn heerlijkheid verblijdt zich;
Ook mijn vlees zal rusten in hoop. "
Psalm 16:8-9

Ik stel u bestendig voor de ogen Heer, U staat naast mij en zo kom ik niet ten val.
Op u is mijn hoop gericht. Mensen kunnen mij niets doen, alles ligt in uw handen.
Laat mijn acties door mijn hoop in U bepaald worden en een teken zijn van mijn geloof.

"Waarom bent u in wanhoop, o mijn ziel?
En waarom bent u verstoord geworden in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem opnieuw loven voor de hulp van Zijn aanwezigheid.
O mijn God, mijn ziel is in wanhoop in mij, daarom herinner ik me U. "
Psalm 42:5-6

"(42:6) Wat buigt ge u neer, mijn ziel, wat zijt ge ontrust in mij? Stel gij op God uw hoop: eenmaal loof ik Hem weer die mij bevrijdt - mijn God. (42:7) Mijn ziel buigt zich terneer en dan denk ik aan U, van dit Jordaanland uit, de Hermontoppen ginds, vanaf het laaggebergte."
Psalm 42:5-6 (WV78)

"(42:12) Wat buigt ge u neer, mijn ziel, wat zijt ge ontrust in mij? Stel gij op God uw hoop: eenmaal loof ik Hem weer die mij bevrijdt - mijn God."
Psalm 42:11 (WV78)

"Wat buigt ge u neer, mijn ziel, wat zijt ge ontrust in mij? Stel gij op God uw hoop: eenmaal loof ik Hem weer die mij bevrijdt - mijn God."
Psalm 43:5 (WV78)

"Ikzelf - ik blijf hopen bestendig: dat ik weer mag verhogen uw lof," Psalm 71:14 (WV78)

""Ik behoor aan Jahwe,' zegt mijn hart, 'Hij blijft mijn hoop.'"
Klaagliederen 3:24 (WV78)

"Bewaar het stilzwijgen voor Jehovah
En wacht vol verlangen op hem.
Betoon u niet verhit over iemand die zijn weg succesvol maakt,
Over de man die [zijn] denkbeelden volvoert."
Psalm 37: 7 (NWV)

""Jehovah is mijn deel," heeft mijn ziel gezegd, "daarom zal ik van een wachtende houding jegens hem blijk geven.""
Klaagliederen 3:24 (NWV)

"Laten we ons onwankelbaar houden aan de hoop die wij belijden,
Want Hij, die beloofd is getrouw. "
Hebreeën 10:23

Al mijn hoop is op U gesteld oh Heer,
ontgoochel mij niet.
Waarom zou ik onrustig en terneergeslagen zijn?
Op U Jehovah, mijn Yahweh, kan ik vertrouwen,
U kan ik danken en loven
want U bent mijn helper, mijn bevrijder en mijn God.

God moet je hoop zijn
God is de schutse, voor immer.
"U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde."
Psalm 16:11 (Nbv)

"Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig."
Romeinen (5:2 Nbv)

"En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is."
Romeinen 5:3-5 (Nbv)

"God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk."
2 Corintiers (9:8 Nbv)

"Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen. Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn, en dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was."
Hebreeen 6:10-12 (Nbv)


God moet je hoop zijn

Gods beloften ook voor de zondige natuur

Ben je zwak? Vermoeid? Verward? Verontrust? Druk? 

Angst is de grote boosdoener in ons streven naar een beter mens te worden.

Acht slaande op de reddende

Hopen zolang je leeft

Op wie hopen

Hoop op God

Hoop zal niet worden beschaamd

Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten

Eens u voor hoop kiest, is alles mogelijk

Alle menselijke wijsheid is samengevat in twee woorden - wachten en hoop

Alles wat gebeurt in de wereld wordt gedaan door hoop

Hoop begint in het donker

Vooruitkijkend naar Gods getrouwheid

Hoop is geloof dat haar hand in het donker uitsteektCopyright © 2009, Belgian Christadelphians.


***
Site Meter