Belgische Christadelphians


Houding tot en Uitkijken naar Ware HoopUitkijkend naar ware hoop

Hoop een gevoel dat je wenst te hebben en koestert"Hoop is als een fijne scherpe naald
waar men een stevige dikke draad met veel geduld door krijgt."
- Marcus Ampe

"Hoop is het gevoel dat je hebt
dat het gevoel dat je hebt niet blijvend is. "
- Jean Kerr

"De mens kijkt graag naar valse hoop; de wereld is vol van kwakzalver middeltjes voor zonde."
- J. Gresham Machen

"Zij die blijven praten over de zon, terwijl ze onder bewolking lopen zijn de boodschappers van hoop, de ware heiligen van onze tijd."
- Henri Nouwen

"Niets wat het waard is om te doen wordt afgerond in onze tijd op aarde, daarom moeten door hoop gered worden.
- Reinhold Niebuhr

"Niets wat we doen, hoe respectabel het ook moge zijn, kunnen we alleen bereiken. Daarom worden we gered door liefde."
- Reinhold Niebuhr

"Niets van waarde, schoonheid of goed is volledig te begrijpen in de directe context van de geschiedenis; daarom moeten we worden gered door geloof."
- Reinhold Niebuhr

"De frase "God is goed" kan niet alleen gereserveerd worden voor die momenten wanneer ons leven uitkomt op de manier die we gehoopt hadden."
- Stacy and Paula Rinehart

"Eens u voor hoop kiest, is alles mogelijk."
- Christopher Reeve

"Alles wat gebeurt in de wereld wordt gedaan door hoop. "
- Martin Luther

"Wees vreugdevolle in hoop, geduldig in droefheid, gelovig in gebed.
Moge de God van hoop je vullen met alle vreugde en vrede als je vertrouwt in hem,
zodat u mag overlopen met hoop ... "
Romeinen 12:12; 15:13

"God smoort onze pijnvolle harten met
zachte kussens van comfort en hoop. "
- Judy Gordon

"Wees van goede moed,
En Hij zal je hart versterken,
Allen die je die hoop in de Here hebt gesteld. "
Psalm 31:24

"Spreek nooit vernietigend.
Gebruik woorden als hoop,
geloof, het geloof, de overwinning. "
- Norman Vincent Peale

"Zie, het oog van de Heer is op degenen die Hem vrezen,
Op diegenen die hopen in Zijn genade,
Laat Uw genade, o Here, op ons komen,
Net zoals wij hopen in u. "
Psalm 33:18, 22

"Er zijn geen hopeloze situaties;
er zijn slechts mensen die hopeloos geworden zijn over hen. "
- Clare Boothe Luce

"Ik heb de Here altijd voor me;
Want Hij is op mijn rechter hand Ik zal niet worden verplaatst.
Daarom is mijn hart blij, en mijn heerlijkheid verblijdt zich;
Ook mijn vlees zal rusten in hoop. "
Psalm 16:8-9

Ik stel u bestendig voor de ogen Heer, U staat naast mij en zo kom ik niet ten val.
Op u is mijn hoop gericht. Mensen kunnen mij niets doen, alles ligt in uw handen.
Laat mijn acties door mijn hoop in U bepaald worden en een teken zijn van mijn geloof.

"Waarom bent u in wanhoop, o mijn ziel?
En waarom bent u verstoord geworden in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem opnieuw loven voor de hulp van Zijn aanwezigheid.
O mijn God, mijn ziel is in wanhoop in mij, daarom herinner ik me U. "
Psalm 42:5-6

"(42:6) Wat buigt ge u neer, mijn ziel, wat zijt ge ontrust in mij? Stel gij op God uw hoop: eenmaal loof ik Hem weer die mij bevrijdt - mijn God. (42:7) Mijn ziel buigt zich terneer en dan denk ik aan U, van dit Jordaanland uit, de Hermontoppen ginds, vanaf het laaggebergte."
Psalm 42:5-6 (WV78)

"(42:12) Wat buigt ge u neer, mijn ziel, wat zijt ge ontrust in mij? Stel gij op God uw hoop: eenmaal loof ik Hem weer die mij bevrijdt - mijn God."
Psalm 42:11 (WV78)

"Wat buigt ge u neer, mijn ziel, wat zijt ge ontrust in mij? Stel gij op God uw hoop: eenmaal loof ik Hem weer die mij bevrijdt - mijn God."
Psalm 43:5 (WV78)

"Ikzelf - ik blijf hopen bestendig: dat ik weer mag verhogen uw lof," Psalm 71:14 (WV78)

""Ik behoor aan Jahwe,' zegt mijn hart, 'Hij blijft mijn hoop.'"
Klaagliederen 3:24 (WV78)

"Bewaar het stilzwijgen voor Jehovah
En wacht vol verlangen op hem.
Betoon u niet verhit over iemand die zijn weg succesvol maakt,
Over de man die [zijn] denkbeelden volvoert."
Psalm 37: 7 (NWV)

""Jehovah is mijn deel," heeft mijn ziel gezegd, "daarom zal ik van een wachtende houding jegens hem blijk geven.""
Klaagliederen 3:24 (NWV)

"Laten we ons onwankelbaar houden aan de hoop die wij belijden,
Want Hij, die beloofd is getrouw. "
Hebreeën 10:23

Al mijn hoop is op U gesteld oh Heer,
ontgoochel mij niet.
Waarom zou ik onrustig en terneergeslagen zijn?
Op U Jehovah, mijn Yahweh, kan ik vertrouwen,
U kan ik danken en loven
want U bent mijn helper, mijn bevrijder en mijn God.

God moet je hoop zijn
God is de schutse, voor immer.
"U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde."
Psalm 16:11 (Nbv)

"Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig."
Romeinen (5:2 Nbv)

"En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is."
Romeinen 5:3-5 (Nbv)

"God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk."
2 Corintiers (9:8 Nbv)

"Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen. Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn, en dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was."
Hebreeen 6:10-12 (Nbv)