geloofspuntenvandechristadelphians

Belgische Christadelphians

Geloofspunten van de Christadelphians

De Christadelphians zijn overtuigd in hun geloof dat zij aan de Waarheid moeten houden die ons in de Bijbel wordt medegedeeld.

Christadelphians (Broeders in Christus) geloven de lessen uit de Heilige Schriften uitgaande van de zekerheid dat de Bijbel het door mensen overgeleverde Woord is van God. Zij nemen Jezus Christus aan als hun Verlosser en willen deze ook navolgen als broeders en zusters van elkaar en als kinderen van God.

  1. De Bijbel is de enige ware boodschap van God die ten volle door die Ene God gegeven is.

  2. Wij geloven slechts in één God, wiens naam Jehovah of Jahweh (JHWH) is, en welke wij boven al horen te beminnen.

  3. De Ene Ware God had geen begin en heeft geen einde en beheerst in zijn onsterfelijkheid het leven van Zijn Schepping. Hij is de Schepper en Vader van ons allen en had reeds van bij de aanvang een plan voor Zijn creaties.

  4. God de Vader, die meerdere tittels heeft, verblijft in de hemel maar is overal tegenwoordig door de Krachten die van Hem uit gaan.

  5. De Krachten die van Hem uit gaan zijn gedreven door Zijn denken en doen, welke wij de Heilige Geest noemen

  6. Uit stof was de mens geformeerd en door een verkeerde keuze te maken (de erfzonde) zal de mens ook gedoemd zijn tot het terugkeren naar stof en as. De ziel van de mens is gewoon zijn levensadem, zo als elk fysisch leven, plant en dier leeft.

  7. Zodra de mens sterft houdt deze op te bestaan. Alle leven gaat uit hem weg en hij gaat over in een toestand zo als voor zijn leven, als in een diepe slaap, zonder gevoel of mogelijkheid om te denken.

  8. Het aardse leven wordt beëindigd met de dood. Wij geloven dat wij eeuwig leven zullen kunnen krijgen in de toekomst. De enige hoop voor verder leven, op aarde of in de hemel, zal slechts kunnen verwezenlijkt worden door het geloof in de Verlossing en Heropstanding die God voorzien heeft doormiddel van Zijn Zoon Jezus Christus, de Messias.

  9. Al de mensen zullen tot verantwoording van hun daden geroepen worden op het Laatste Oordeel. Jezus heeft van Zijn Vader het recht gekregen om te oordelen over levenden en doden, om hen die Gods Wil hebben nagevolgd eeuwig leven te schenken en de anderen terug de eeuwige dood in te sturen.

  10. De Nazarener Jezus (Yeshua), zoon van Maria en Jozef, uit de stam van David, is de Zoon van God. Hij is de enige mens welke zonder fout kon blijven en als het ware zo de eerste mens kon vervangen, om aldus de Nieuwe Adam te worden.

  11. In deze Mensenzoon zien wij alle eigenheden van God de Vader, die Hij aan ons openbaarde. Door Zijn offerdood aan een stuk hout, kunnen wij terug leven krijgen.

  12. Wij geloven dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is en de derde dag verrezen is uit de doden. Deze Opstanding uit de dood is een voorteken voor wat ons ook te wachten staat.

  13. Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God de Vader, van wie Hij de toelating heeft gekregen om te oordelen over levenden en doden, en Koning te zijn in het Koninkrijk van God.

  14. Bij de terugkomst van de Zoon van God, zal deze het Koninkrijk van David herstellen. Het aan Abraham beloofde land zal vervuld worden en Christus zal over geheel de aarde regeren, van uit Jeruzalem, en alle naties zullen kunnen genieten van de eeuwigdurende vrede met al zijn zegeningen.

  15. De volgelingen van Christus zullen er samen aan mee werken om over de gehele wereld vrede te brengen.

  16. God heeft aan Zijn Schepping de vrijheid gegeven. Elke mens heeft in zich de mogelijkheid om te kiezen tussen goed en kwaad. Iedereen moet zelf tijdens het leven werken aan de ontwikkeling van zijn of haar geweten.

  17. De mens kan al of niet de goede of slechte weg op gaan. Het verkeerd gaan, of ontsporen, noemen wij zondigen. Satan, de Duivel is geen bovennatuurlijk wezen, maar is een andere naam voor de Tegenstand of het tegen de wil van God in gaan..

  18. De Hel is the Bijbelse naam voor het graf. Wij verstaan dat er in de Heilige Schrift nergens gewag wordt gemaakt van een zo gezegde plaats waar mensen nog zouden gemarteld worden voor de dingen die zij verkeerd zouden gedaan hebben. Wij geloven dat de straf voor de zonde de dood is. De "hel" of Gehenna betekent de plaats van destructie of voor de vernietiging voor hen die verworpen zullen worden bij de wederkomst van Christus.

  19. Redding houdt de bedekking der zonden in door Christus Jezus en de bevrijding van die zonde bij zijn wederkomst.

  20. Wij vinden dat het geloof in de beloften aan Abraham, onze Aartsvader, en in het werk van Jezus Christus essentieel zijn. En dat men zich slechts kan uitgeven als Christen als men ook daadwerkelijk na volgt van wat Christus ons heeft opgedragen te doen.

  21. Besef van het verkeerd gaan, maar er ook afstand van willen doen en er vergiffenis voor vragen zijn noodzakelijk. Eeuwig leven zal enkel die genen toekomen die geloven in het Woord van God en het Goede Nieuws en zich bereid stellen om gehoorzaamheid te betonen en dit te bevestigen met een onderdompelingdoop.

  22. Het volledig onder water gaan zal moeten dienen als symbolische witwassing van die zonden en bevestiging van de keuze God te willen dienen.

  23. Na het Laatste Oordeel zullen door Jezus aanvaarde mannen en vrouwen met Christus voor duizend Jaar regeren in het Koninkrijk van God, op aarde. Hun onderdanen zullen mensen van allerlei ras of kleur zijn, welke in vrede zullen kunnen leven. De in die periode nieuwgeborenen zullen op het einde van die Duizend Jaar ook nog een korte beproeving moeten doorstaan, om dan al of niet uitgewist te worden of in een perfecte staat te kunne verder leven in het Nieuwe Paradijs.

  24. Dan zal Christus het Koninkrijk terug over dragen aan Zijn Vader en zullen de overblijvenden verder in eeuwigheid in volle harmonie met God verder kunnen leven.

> Geloofsbelijdenissen

> Geloof in slechts één God

In de Bijbel kunnen wij de Waarheid vinden waaraan wij horen vast te houden indien wij de Juiste Weg willen volgen en tot God komen.

Belgische Christadelphians