hoopopleven

Hoop op Leven

Verwachtingen en uitkijken naar beters.

Doorheen de geschiedenis hebben wij niets anders dan de ene oorlog na de andere gekend, en toen het allemaal beter leek te gaan was er de vervuiling van de natuur welke door de mensen als nieuwe dreiging werd gecreëerd. Tevens bleef er een grote ongelijkheid bestaan tussen al de schepselen en bleven er onschuldige slachtoffers vallen. Velen voelen zich tijdens hun leven wel eens als een mislukkeling of worden geconfronteerd met de moeilijkheid die andersdenkenden ondervinden.

Telkenmale heeft de mens zelf een groot deel van de problemen in de hand gehad, maar meestal willen zij zelf niet inzien dat zij een van de grootste oorzaken zijn van al de moeilijkheden die deze wereld omringen. Men zocht naar ontbrekende schakels. En constant bleven zij oplossingen en succes zoeken en plaatsten hun hoop op bepaalde personen of systemen, nochtans was het reeds vroeg in de geschiedenis duidelijk gemaakt op wie wij onze hoop moesten stellen.

In mei 2006 gingen op regeringsniveau onderhandelingen van start voor een toekomstige beperking van de vervuiling met negatieve klimaateffecten na 2012, in uitvoering van het Actieplan van Montreal.

Op andere plaatsen in de wereld wordt er dan weer ijverig vergaderd om economische problemen te bespreken of om na te gaan hoe wij honger en ziekten kunnen uitsluiten.

Uiteindelijk is er nog steeds geen enkele menselijke regering geweest die een doeltreffende oplossing heeft kunnen aanbrengen.

Constant zijn er mensen die getroffen worden door moeilijkheden in hun leven, weerstand tegen hun persoon of ras, ziekte, pijn, lijden en dood. Reeds miljarden mensen hebben het levenslicht zien doven en hebben anderen moeten verlaten met tranen in de ogen. Nog niemand heeft er een doeltreffende oplossing voor kunnen vinden. Ook vandaag blijven er de onderlinge twisten, durven de mensen hun woorden tegen anderen opzetten en terrorisme voeden.

„Vanaf het moment van de geboorte is er de constante mogelijkheid dat een menselijk wezen sterft, op een willekeurig moment; en die mogelijkheid wordt onvermijdelijk een voldongen feit.” — Arnold Toynbee, Brits historicus.

WIE kan het bovenvermelde, maar al te bekende historische feit weerleggen? De mensheid heeft de verschrikkelijke realiteit van de dood altijd moeten aanvaarden. En wat voelen wij ons machteloos als iemand die wij liefhebben sterft! Het verlies lijkt dan totaal onomkeerbaar.

Nochtans hoeven wij niet te treuren, want er is wel degelijk een beter vooruitzicht geschonken aan de mensheid.

Zelfs het meest pijnlijke voor velen hoeft niet blijvend te bestaan. Aan de dood is in zekere zin reeds een einde gemaakt. De angst hiervoor kunnen wij opzij zetten.

De Bijbelschrijver Paulus verschafte hoop op verlossing van die „laatste vijand”, de dood. Hij schreef: ’De dood wordt tenietgedaan.’ „De laatste vijand die uit de weg wordt geruimd, is de dood” (1 Korinthiërs 15:26, naar The New English Bible). Waarom kon Paulus daar zo zeker van zijn? Omdat hij was onderwezen door iemand die uit de dood was opgewekt, Jezus Christus (Handelingen 9:3-19). Dat is ook de reden waarom Paulus kon schrijven: „Aangezien de dood door een mens is [Adam], is ook de opstanding der doden door een mens [Jezus Christus]. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in de Christus allen levend gemaakt worden.” (1 Korinthiërs 15:21, 22).

De apostel Paulus verwoordde zijn stellige hoop toen hij zei: ’Ik geloof alles wat in de Wet is uiteengezet en in de Profeten staat geschreven; en op God heb ik mijn hoop gesteld, welke hoop ook deze mannen zelf koesteren, dat er een opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen.’ (Handelingen 24:14, 15).

Miljoenen kunnen daarom de vaste hoop koesteren dat zij hun beminden op aarde zullen terugzien, maar onder heel andere omstandigheden. Hoe zullen die omstandigheden zijn? In het Boek der Boeken, de bijbel kunnen wij veel raad vinden en krijgen wij redenen voor ons leven en duidelijke aanwijzingen voor de rots van ons leven en het fundament waarop onze hoop gebaseerd kan worden voor de beminden die wij verloren hebben.

Maar laten wij eerst vragen beschouwen die u wellicht hebt als u rouwt over het verlies van iemand die u dierbaar was: Is het normaal zoveel verdriet te hebben? Hoe kan ik met mijn verdriet omgaan? Wat kunnen anderen doen om mij te helpen? Hoe kan ik anderen helpen die treuren? En als belangrijkste punt: Wat zegt de bijbel over een zekere hoop voor de doden? Zal ik mijn beminden ooit terugzien? En waar?

Paulus’ woorden zijn hoopgevend: „Wij begeren dat een ieder van u dezelfde naarstigheid aan de dag legt om tot het einde toe de volle verzekerdheid van de hoop te hebben, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt van hen die door geloof en geduld de beloften beërven” (Hebr. 6:11, 12). Mag deze krachtgevende verzekering dat God aan onze zijde is, ons helpen de Koninkrijkshoop tot onze kracht voor volharding te maken. De prijs is reeds betaald voor ons.

„Wie op Jehovah hopen, zullen nieuwe kracht verkrijgen.” (Jesaja 40:31).

Dit hele gebied waar mensen wonen is slechts een zeer klein stukje van een oneindig groot geheel dat gemaakt is door een super architect. Een Meesterhand staat achter de gehele Schepping, die nog steeds in verwezenlijking is. En het is die ontwerper die nog steeds toekijkt hoe het plan wordt uitgevoerd. Zijn Plan zal vast en zeker tot vervulling komen.

Die Schepper heeft ons willen verder helpen en heeft de mogelijkheid gegeven in zijn Boeken te kijken. Iedereen die het wil kan het Meesterplan inkijken en het proberen uit te voeren. God heeft ons Zijn Wil laten kennen en heeft richtlijnen gegeven om ons leven tot een goed einde te brengen, met een zicht op een toekomst van verder eeuwig leven.

De besprekingen van Gods Woord, de bijbel, zijn altijd hoopgevend, opbouwend en vertroostend, en ze oefenen een krachtige invloed uit op de denkwijze van de mensen zodat zij een frisse kijk op het leven krijgen.

Kunnen wij vertrouwen stellen in deze verbazingwekkende hoop? Absoluut! Jezus Christus zelf gaf te kennen dat er een tijd zou komen waarin mensen zouden leven zonder ooit te sterven. Vlak voordat Jezus zijn vriend Lazarus uit de dood opwekte, zei hij tegen Martha: „Een ieder die leeft en geloof oefent in mij, zal stellig nooit sterven.” (Johannes 11:26).

Ook u kunt eeuwig leven

Wilt u eeuwig in een paradijs op aarde leven? Zou u uw dierbaren graag terugzien? Dan moet u nauwkeurige kennis van Gods wil en voornemens verwerven. In een gebed tot God zei Jezus: „Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus.” (Johannes 17:3). En het was die timmermanszoon, gezonden door God, die een hele verandering in de wereld bracht door Zijn vernederend loskoopoffer. Hij nam het op zich om voor velen te sterven als onschuldigLam. Hij is de ware zoon van God die het weer mogelijk gemaakt heeft om als kinderen tot ons Aller Vader te kunnen komen. Zijn dood was een noodzaak voor de mensheid, dit om de fout van de eerste Adam ongedaan te maken.

Het is Gods wil dat „alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen” (1 Timotheus 2:3, 4). Wij mogen er van verzekerd zijn dat God niet falen kan en dat Hij ook Zijn beloften zal nakomen.

Ook voor u is er hoop. Nu is het de tijd om te weten te komen hoe u, samen met miljoenen anderen die Gods wil reeds doen, eeuwig in een paradijs op aarde kunt leven. Misschien zal u merken dat volgers van Christus niet populair zijn en dat mensen bang zijn voor de keuze te maken wie zij willen volgen, de Wereld of God.

Over de hele wereld zijn er mensen die uit gaan om te prediken en het Goede Nieuws van het komende Koninkrijk van God te verkondigen. Als u zulke mensen tegen komt probeer er dan eens over te spreken welke kansen er voor u in het verschiet liggen.

Er bestaan veel geloofsovertuigingen en men kan daarbij zelfs de vraag stellen of het Christendom nog een toekomst heeft. Als men die bewegingen ziet kan men werkelijk denken dat zij nog zeer veel van anderen kunnen leren. Maar wij kunnen onze eigen verantwoordelijkheid op nemen en zelf eens op onderzoek gaan en die Christenen hun leermeester Zijn woorden eens nagaan. In het Nieuwe Testament kunnen wij meer over het leven van Jezus Christus volgen en dan zullen goede lezers merken hoe belangrijk het is om de gehele Schrift verder te onderzoeken.

U kan ook contact opnemen met lokale organisaties die de Ene ware God hoog in hun vaandel dragen. De Broeders in Christus zijn Christenen die u graag ter woord zullen staan en de nodige hulpmiddelen en ondersteuning zullen aanbieden om meer inzicht te krijgen in de Heilige Schrift, welke zij aanschouwen als de overbrenging van het Woord van God vanuit Gods Kracht, de Heilige Geest, naar de mensen toe. En het is de Schepper van allen die leiding wil geven en Zijn Woord ter beschikking wil stellen voor iedereen die het wil horen. En Hij heeft een bemiddelaar aangesteld waarop wij ook beroep mogen doen. En iedereen kan voedsel krijgen dat blijvend is.

Welke weg wil u op gaan?

Wenst u hoop te verwerven, te verdienen en er verzekerd van zijn dat u een nieuw en beter leven te gemoet kan gaan?

Indien u Christus wil na volgen, bent u dan ook bereid om aan uzelf te werken?

Probeer vast te houden aan juiste leerstellingen en durf tradities opzij zetten.

Denkt u dat het te veel gaat kosten of uw mogelijkheden te boven gaat? Wel u mag er verzekerd van zijn, dat iedereen het zo maar kan krijgen. De Beloften zijn in vervulling gekomen. Zo lang u leeft kan u er op hopen, maar wacht niet tot het te laat is. Ook u kan tot Gods Volk behoren.

Er is hoop.

Op Hoop tot Leven zijn er linken geplaatst naar enkele artikelen die ons even tot denken kunnen zetten over welke weg wij willen uit gaan.

Dagelijks worden wij geconfronteerd met moeilijkheden, maar wij mogen er zeker van zijn dat zij ons niet de grond hoeven in te boren.

aan al de moeilijkheden die over de wereld komen zal er een eind komen.Prachtige zaken worden ons beloofd, en wij kunnen er zeker van zijn dat zij waarheid zullen worden. Indien je er niet in gelooft hoef je maar eens al de voorgaande voorspellingen in overweging te nemen en zien wat er van uit gekomen is.

In het boek waarvan verscheidene delen zelfs al 3.500 jaar geleden geschreven zijn kunnen wij de geschiedenis van de mensheid volgen maar ook de beloften vinden die er zijn uitgesproken.

Mohatma K.Gandhi was er bewust van dat indien India en Groot-Brittannië de leer van Christus zouden volgen zoals neergelegd bij de prediking op de berg, alle problemen opgelost zouden zijn. Daarom is het reeds belangrijk dat wij proberen die stellingen neergelegd in Mattheus hoofdstukken 5 tot zeven nu al waar te maken in onze eigen omgeving. Dit zal onze levenskwaliteit reeds zeer verbeteren. Maar ook als wij meer mensen er bewust van laten worden welke weg zij moeten kiezen zullen wij hier en nu reeds kunnen werken aan de vredesopbouw. Ook al zal geen enkel mens op zich zelf de volledige vrede kunnen verkrijgen is het belangrijk van eenieder van ons er naar de streven het zo goed mogelijk te verwezenlijken.

Maar samen kunnen wij werken aan een mooie toekomst door de handen broederlijk in elkaar te slaan en al de geboden te onderhouden.

Ook al zal de wetenschappelijke wereld nog jaren nodig hebben om de creatie te kunnen verklaren en helemaal te begrijpen, mogen wij er verzekerd van zijn dat wij niet hoeven te wachten tot hun doorzicht. Wij kunnen nu reeds vertrouwen op de Schepper en geloven in Zijn Meester Plan. Het Geloof daar in kan ons verder op weg helpen en Redding brengen.

> Christelijke Hoop op Eeuwig Leven

>> Website: Hoop op God