Belgische Christadelphians

Jezus moest sterven


Hij die zich heeft overgegeven om de mensheid te redden. 

 Belgische Christadelphians Home


Voor vele Christenen is Jezus God, die altijd bestaan heeft en onsterfelijk is, maar wij als Christadelphians geloven dat Jezus een begin had, namelijk bij de geboorte uit de maagd Maria, en een einde als gewone mens op deze aarde had toen hij werkelijk stierf. Het is pas na zijn dood dat God, Jezus zijn Vader, hem liet verijzen uit de dood en hem eeuwig leven gaf.
Dat Jezus geboren en gestorven is staat duidelijk in de Heilige Schrift, maar er zijn meerdere denominaties in het Christendom die zich daar niet aan houden. Hierdoor zijn er in het Christendom tussen de meerder kerken verschillen ontstaan.
De Christadelphians, of Broeders in Christus volgen de leer van Jezus Christus en houden volledig aan zijn woorden. Daarin onderscheiden zij zich van andere kerken in het Christendom.
Lees meer over enkele belangrijke verschillen en vergelijk met de bijbel in uw hand: Verschillen.

 

Rond Jezus  
Redding 
Relatie tot Christus 

Lam van God

Zoenoffer 

Plan van God
Koninkrijk van God 


Zoon van God

Het Zoenoffer 

De Gezondene 

Hij die Komt 

Het Beschreven Lam

Onschuldig Lam 

Het Zoenoffer 

Priesterschap van Christus

Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader

Dankbaar voor verkregen Offer 


Eén met Christus


Erfenis 

Hoop op Leven 

God komt ons ten goede 

Nieuw Verbond 


Opstanding 

Opstanding en Oordeel 

Op wie Hopen 

Plan van God en wereldvrede


De Rapture of Wegvoering

 

Beloften van God 

Bestemming Getrouwen en Rechtvaardigen 

Bestemming van de aarde 

Heerlijke einde 

Hij die Komt 

Priesterschap van Christus 

Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader


Leven na de dood 


Bestraffing vermijden 

Bevrijding 

God komt ons ten goede 

Hemel en Hel

Verwachtingen 


Sterfelijkheid 

Stoffelijke tegenover geestelijke hemel 

Rechtvaardigen 

Terugkeer van Jezus 

Wat is Gods doel met de aarde? 

Uitzicht op de toekomst 

Nieuw Verbond 


Beloften van God 

Gods beloften 


Doopsel 

 

 

Place de Jésus 

Jésus le Roi 

Royaume de Dieu

Nos espérances Crucifixion for suffering 

God’s promises to us in our suffering 


Mission Son of God perceived as failure 


 ***

 


Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***

 

 


 

Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen


Christadelphian Ecclesia
Brussels - Leuven


+


We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

ChristadelphiaBedenk dat Adam, door te zondigen, de dood over al zijn nakomelingen bracht. Aangezien Jezus’ leven rechtstreeks van God afkomstig was, zonder een menselijke vader, is Jezus de enige die hier op aarde als een volmaakt mens werd geboren, zonder overgeërfde zonde (1 Petrus 1:19). En net zoals de zonde door de ongehoorzaamheid van de volmaakte man Adam de wereld kon binnenkomen, is het insgelijks mogelijk dat volledige verzoening tot stand wordt gebracht door de gehoorzaamheid van de enige andere volmaakte man, Jezus (Romeinen 5:12, 17). Bijgevolg kon hij de hele mensheid redden. Daarom zei Jezus dat hij was gekomen om „zijn ziel te geven als een losprijs in ruil voor velen”. ((Mattheüs 20:28).

 Jezus maakte duidelijk dat hij moest sterven om ’s mensen redding te bewerkstelligen. Zijn dood was echter niet het gevolg van zwakheid van zijn zijde ten opzichte van zijn vijanden, maar veeleer van zijn aanvaarden van de goddelijke wil (Hebreeën 10:7). Jezus zei: „Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik afstand doe van mijn ziel, opdat ik ze wederom moge ontvangen. Niemand heeft ze mij afgenomen, maar ik doe er uit eigen beweging afstand van.” (Johannes 10:17, 18).

 Zou God toelaten dat de getrouwe Jezus voor eeuwig in de dood zou slapen? Natuurlijk niet! God had beloofd dat ’hij die jegens hem loyaal was’, niet dood zou blijven (Psalm 16:10). De joden dachten dat zij door Jezus te doden voor altijd van hem af zouden zijn, maar op de derde dag wekte God hem uit de dood tot leven op en verhief hem later tot de hemel. (Handelingen 2:32, 33).

 Vindt u het vreemd dat Christus moest sterven? Zelfs Petrus, een van Jezus’ discipelen, maakte bezwaar tegen deze gedachte (Mattheüs 16:21-23). Het was duidelijk dat hij niet volledig begreep wat Gods voornemen met Jezus was. Daarom zei Jezus, toen Petrus hem overijld met een zwaard wilde verdedigen: „Steek uw zwaard weer op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard vergaan. Of denkt gij dat ik geen beroep op mijn Vader kan doen om mij op dit ogenblik meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking te stellen? Hoe zouden in dat geval de Schriften worden vervuld, dat het aldus moet geschieden?” (Mattheüs 26:52-54) Wat moest er volgens de Schriften plaatsvinden?

 Meer dan 700 jaar voor Jezus’ geboorte had Jehovah bij monde van de profeet Jesaja over hem gesproken als „mijn knecht”. Hij vergeleek hem met „een schaap [dat] ter slachting [wordt] geleid” en zei dat hij als „een schuldoffer” gegeven zou worden. Vervolgens zou God hem belonen „ten gevolge van het feit dat hij zijn ziel zelfs in de dood heeft uitgestort . . . en hijzelf droeg van velen de zonde, en voor de overtreders ging hij bemiddelen”. (Isa 52:13–53:12).

 In Daniëls profetie, die de tijd van Christus’ verschijnen onthulde, sprak God eveneens over een ’verzoening voor dwaling’ die de overtreding, of de zonde, zou doen eindigen. God maakte verder bekend dat Christus „afgesneden” (gedood) zou worden en de noodzaak van slachtoffer en offergave zou doen ophouden. (Daniël 9:24-27).

 Maar wat is Gods wil voor ons? „God beveelt zijn eigen liefde jegens ons hierin aan, dat Christus voor ons is gestorven terwijl wij nog zondaars waren”, zeggen de Heilige Geschriften. Dit gebeurde opdat een ieder „die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben” (Romeinen 5:8; Johannes 3:16). God wil dat wij voor eeuwig in het Paradijs leven. Wat dienen wij dankbaar te zijn jegens Jehovah, die zoveel liefde heeft getoond door in dit grootste en kostbaarste zoenoffer te voorzien!

 Waartoe dient dit ons te bewegen? De Geschriften zeggen: „Want de liefde die de Christus heeft, dringt ons . . . Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en werd opgewekt” (2 Korinthiërs 5:14, 15)
Niet goddelijkheid van Christus toch

Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan

Lijden goegemaakt door Jezus' loskoopoffer voor zonde

Jezus Christus Zijn Zoenoffer

De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling

De Knecht des Heren #4 De Verlosser

Confirmation of the way Jesus died - Bevestiging van hoe Jezus stierf 

Lam van God #1 Oude Tijden

Lam van God #3b Christus stierf als onschuldig Lam

Lam van God #3c Christus stierf als onschuldig Lam NT teksten

Jezus stierf niet aan het kruis - Jesus did not die at the cross

Lijden goegemaakt door Jezus' loskoopoffer voor zonde

God wil u gunst betonen

1Korinthiërs 3:6-7 God die Wasdom geeft #2 Paulus en andere dienaars.

Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden

Eerste pogingen van het kiemend zaadGisteren stierf hij voor mij

Zelfbehoud is de hoogste wet van de natuur