Rond de Bijbel

Omtrent de Heilige Schrift. 


De Bijbel is het Woord over God

De Bijbel is Gods openbaring aan de mensen.

Het zijn de opgetekende gedachten en gebeurtenissen die door de eeuwen heen over de mensen zijn gekomen. De boeken trachten een beeld te scheppen van de gebeurtenissen en de achtergronden van de schepping en van de relatie tussen de schepselen en hun bron.

De Bijbel is het resultaat van het zoeken van mensen naar God. God heeft mensen geïnspireerd te schrijven, d.w.z dat zij schreven wat God hen ingaf; niet als robots, maar aan de hand van ingevingen. Ook al schreven de uitverkoren mensen vanuit hun eigen belevingswereld, werden hun gedachten gevoed door een bovennatuurlijke kracht. Niettegenstaande dat zij goddelijke inspiratie hadden bleven zij alhoewel zeer gelovig toch heel erg mensen van hun tijd met hun goede kanten en hun slechte kanten. Zij verhulden hun gebreken in hun schriftuur niet.

De bijbel is ook uniek wegens datgene wat veel van zijn schrijvers zelf over de totstandkoming ervan te zeggen hebben. Zo’n veertig personen, onder wie koningen, herders, vissers, civiele ambtenaren, priesters, ten minste één generaal alsook een arts, hadden een aandeel aan het schrijven van de verschillende gedeelten van de bijbel. Doch herhaaldelijk deden de schrijvers dezelfde bewering: dat zij niet hun eigen gedachten maar die van God optekenden. Derhalve lezen wij in de bijbel dikwijls uitdrukkingen zoals: „De geest van Jehovah was het die door mij heeft gesproken, en zijn woord was op mijn tong”, of: „Dit heeft de Soevereine Heer, Jehovah der legerscharen, gezegd” (2 Samuël 23:2; Jesaja 22:15). In een brief aan een mede-evangelieprediker schreef de apostel Paulus: „De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten, streng te onderrichten in rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij, volledig toegerust voor ieder goed werk.” — (2 Timótheüs 3:16, 17).

Hoewel de Bijbel is ontstaan door de hand ven vele schrijvers, is God zelf de werkelijke auteur daarachter, en is het toch één verhaal. Bijbelteksten zijn vaak ontstaan doordat verschillende verhalen zijn samengevoegd tot één geheel.

In overeenstemming met de aanspraak die de bijbel erop maakt Gods woord te zijn en niet dat van mensen, worden er vragen in beantwoord die alleen God kan beantwoorden. Er wordt bijvoorbeeld in uiteengezet waarom menselijke regeringen niet in staat zijn geweest duurzame vrede te brengen, hoe mensen de grootste voldoening in het leven kunnen vinden en wat de toekomst brengt voor de aarde en de mens daarop. Welnu, als nadenkend persoon hebt u zich deze en soortgelijke dingen ongetwijfeld ook vaak afgevraagd. Waarom zou u niet op zijn minst de mogelijkheid beschouwen dat de bijbel Gods Woord is en derhalve het enige boek dat een gezaghebbend antwoord op deze vragen kan geven?

De Bijbel is betrouwbaar, al moeten wij ons wel voortdurend afvragen wat het doel is van een bepaald verhaal.

 

Goddelijke wijsheid ook voor ons.

De Bijbel beklemtoont de belangrijkheid van wijsheid. Daarin staat: „Wijsheid is het voornaamste. Verwerf wijsheid; en bij alles wat gij verwerft, verwerf verstand” (Spreuken 4:7). Er wordt ook in erkend dat het ons mensen vaak aan wijsheid ontbreekt, en ons wordt de aanmoediging gegeven: „Schiet iemand van u daarom te kort in wijsheid, dan moet hij God blijven vragen, want hij geeft aan allen edelmoedig.” — (Jakobus 1:5).

Hoe ’geeft God edelmoedig wijsheid’? Eén manier is door ons aan te moedigen de bijbel te lezen en er lering uit te trekken. Het bijbelboek Spreuken bevat de aansporing: „Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en míjn geboden als een schat bij u weglegt, om met uw oor aandacht te schenken aan wijsheid, . . . zult gij de vrees voor Jehovah begrijpen, en de kennis van God zult gij vinden. Want Jehovah zelf geeft wijsheid” (Spreuken 2:1, 2, 5, 6). Als wij de raad uit de bijbel toepassen en zien hoe doeltreffend die is, beseffen wij dat zulke raad werkelijk van goddelijke wijsheid getuigt.

De bijbel bevat veel ons ten goede komende voorschriften die ons helpen ons leven in juiste banen te leiden. Als bron waaruit wij raad kunnen putten, is de bijbel uniek. De erin vervatte raad is altijd nuttig. De geboden raad is nooit louter theoretisch en berokkent ons nooit schade. Het grote terrein dat de bijbelse raad bestrijkt, is ongeëvenaard. Degenen die de raad in hun leven toepassen en zien hoe die altijd tot hun welzijn is, komen tot het besef dat de bijbel een unieke bron van wijsheid is.

Herhaaldelijk is gebleken dat als mensen volgens de bijbel leven, zij hier baat bij hebben. Wanneer zij de bijbel negeren, lijden zij schade. Geen enkel ander oud of modern stelsel van raadgevingen werpt op elk terrein zoveel nut af en geldt voor mensen van alle rassen. Zulke wijze raad kan niet louter volkswijsheid zijn. Dat de bijbel een rijke schatkamer van zulke wijsheid is, vormt een krachtig bewijs dat de bijbel het Woord van God is.


 Artikelen rond De Bijbel Het Woord van God:

 1. De Bijbel of Heilige Schrift
 2. De boekrol
 3. Oudste Hebreeuwse tekst
 4. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 5. De kunst van het neerschrijven
 6. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 7. Bijbel Woord afkomstig van God
 8. Heilige Schrift Woord van God
 9. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 10. Geïnspireerd Woord
 11. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om ons te leer en ‘n regte lewenswyse te kweek
 12. Het betrouwbare woord
 13. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 14. Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking
 15. Het boek in onze handen
 16. Onzeker over relevantie Bijbel
 17. De Bijbel als instructieboek
 18. De Bijbel onze Gids (Christadelphians)
 19. Bible a guide – Bijbel als gids
 20. De Bijbel als Gids (Bijbelstudenten)
 21. Nut van het lezen van de Bijbel
 22. Die Storie van begin tot die einde
 23. Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt
 24. Order of Bible Books – Volgorde Bijbelboeken – Liste des livres de la Bible
 25. Oud en Nieuw Testament Niet Dissonant
 26. Het schrijven van de Pentateuch
 27. Deuteronomium en profetenboeken
 28. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament
 29. Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet
 30. Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken
 31. Kroniekschrijvers en profeten #4a Profetische boeken
 32. Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten
 33. Kroniekschrijvers en profeten #4c Latere of Kleine Profeten
 34. Kroniekschrijvers en profeten #5 De Schrift in de diaspora
 35. De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie
 36. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen
 37. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 38. De Bijbel voor u en voor uw leven
 39. De Bijbel volgens Calvijn kostbaarste goed
 40. Woorden in de Wereld
 41. Voorschriften ons gegeven
 42. Positie van de Bijbel onderzoeker
 43. Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen
 44. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
 45. Lezen wat er staat geschreven
 46. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 47. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 48. Symboliek in de Heilige Schrift
 49. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal
 50. Bijbel op de eerste plaats #1/3
 51. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 52. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 53. Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers
 54. Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal
 55. Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap
 56. Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal
 57. Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming
 58. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 59. Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie
 60. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 61. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 62. Missionaire hermeneutiek 1/5
 63. Missionaire hermeneutiek 2/5
 64. Missionaire hermeneutiek 3/5
 65. Missionaire hermeneutiek 4/5
 66. Missionaire hermeneutiek 5/5
 67. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 68. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 69. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 70. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 71. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 72. Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren
 73. Bijbel medicijn tegen depressie
 74. Letterlijke bijbelvertaling verkozen
 75. De Bijbel in 451 talen beschikbaar
 76. Hebt u een Engelse Bijbevertaling?
 77. De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking
 78. Een Nieuwjaar met een Oud Boek
 79. Gnostiek, Judas evangelie, bijbelonderricht, zoon van God
 80. Johannes 1:18 wat zegt de Bijbel
 81. Wat staat er in de Bijbel
 82. Zeg het toch maar
 83. Bijbel boek voor het heden
 84. Mogelijkheid tot leven
 85. De weg ten leven
 86. Bijbel als een waterplas
 87. Een giftige Bijbel
 88. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 89. Geschiedenis van het Christendom 1. De vroege dagen van het Christendom: Positie en macht
 90. Onze God ook deze van de moslims
 91. Religie, Wet en leven
 92. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen
 93. Bijbelstudenten in het licht van zo vele kerken: Vele kerken
 94. Bijbelsstudie, Bijbelvorsing,Volharding en Bijbelstudenten
 95. Opmerklijk advies plaatsing Bijbels
 96. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 97. Kijk van jongeren en ouderen naar de Bijbel
 98. Bijbel terug verplichte leerstof in Italië
 99. Hebreeuwse Bijbel terug naar joden in Wenen
 100. Bijbellezen onder tieners van twaalf tot vijftien
 101. Werken aan de Bijbel aanvoelend als vernieuwen van bedradingen in een oud huis
 102. Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet
 103. Bijbelsmokkelaars in andere tijden
 104. Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia Bijbelstudie en erededienst kan men houden in de kleine huiskring