nietzekerdatereengodis

Belgische Christadelphians

Niet zeker dat er een God is

Ben je niet zeker dat er een God is?

Het is juist dat niemand volledig kan bewijzen dat er een God is

Maar heb je de mogelijkheid overwogen?

Wereldse mensen zeggen:”Toon het me en ik zal geloven.”

Als wij rondom ons zien kunnen wij de Kracht van de enige Ware God merken.

God zegt ons het weinige wat wij kunnen zien en kunnen kennen aan te nemen

zodat als wij al iets geloven Hij meer zal tonen.

Jehovah, Jahwe onze God houdt van het geloof in zijn Naam en Zijn werken.

Zonder geloof is het bijna onmogelijk om hem plezier te doen, maar om Hem te benaderen zal het moeilijk zijn, ·omdat diegene die tot God komt ook in Hem moet geloven. (Hebreeuwen 11:6)[1]

God houdt van gelovigen, maar niet van blind geloof.

Ook houdt Hij niet van een zelf opgemaakt geloof van datgene wat wij zelf maar willen geloven.

Hij houdt van geloof in de zaken die Hij openbaart.

God wil communiceren met diegene die open staan om van Hem te leren.

Tot die genen die willen aannemen dat God kan veroorzaken wil Hij in gesprek treden.

Jehovah God heeft aan iedereen twee getuigen gegeven om ons van zijn bestaan te overtuigen: ·Binnen in ons: het geweten (Romeinen 1:19; 2:15) [2].

Buiten ons en rondom ons: de schepping zelf (Romeinen 1:20) [3].

Beide, de spirituele dimensie in de menselijke wezens die hen onderscheid van de dieren met hun instinct, ·en de geordende creatie in het universum

voorzien in de bewijzen voor het aannemen van een intelligente Schepper.

Verder is er de overlevering van diegenen die de Kracht van God al eerder konden waarnemen en over deze wonderwerken konden vertellen.

Effectief is het zo dat er geen wetenschappelijk bewijs van Één Godheid kan worden voorgelegd.

Misschien kan niemand je bewijzen dat er één God is, ·want dat zou het geloofselement of geloofspunt wegnemen dat God zo graag ziet.

Maar ben je er zeker van dat de bewijzen de positie beter ondersteunen dan al hetgeen dat je rondom jou per toeval kan waarnemen?

Hebreeën 11: 1-3, 5-6: 11 1Geloof [4] is de verzekerde verwachting van dingen waarop wordt gehoopt, de duidelijke demonstratie van werkelijkheden die echter niet worden gezien. 2 Want hierdoor werd er ten aanzien van de mannen uit de oudheid getuigenis afgelegd.

3 Door geloof bemerken wij dat de samenstelsels van dingen door Gods woord geordend werden, zodat hetgeen gezien wordt, ontstaan is uit dingen die niet zichtbaar zijn.

5 Door geloof werd Henoch overgebracht, opdat hij de dood niet zou zien, en hij was nergens te vinden, omdat God hem had overgebracht; want vóór zijn overbrenging had hij het getuigenis dat hij God welgevallig was geweest. 6 Bovendien is het zonder geloof onmogelijk [hem] welgevallig te zijn, want wie tot God nadert, moet geloven dat hij bestaat en dat hij de beloner wordt van wie hem ernstig zoeken.

Laten wij onze hoop stellen op een waar geloof en uitkijken naar een waardevolle toekomst en een verwezenlijking van de belofte in dat geloof. [5]

Zoekt Jehovah, al GIJ zachtmoedigen der aarde, die Zíjn rechterlijke beslissing hebt volbracht. Zoekt rechtvaardigheid, zoekt zachtmoedigheid. Wellicht zult GIJ verborgen worden op de dag van Jehovah’s toorn. (Zefanja 2:2-3 NWV)

[1] “en zonder het geloof is het onmogelijk aan God te behagen; wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont allen die Hem zoeken.” (Heb 11:6 WV78)

[2] “Want wat een mens van God kan weten, is in feite onder hen bekend; God zelf heeft het hun geopenbaard.” (Ro 1:19 WV78)

“Door hun daden tonen zij, dat de wet in hun hart geschreven staat, waarbij komt het getuigenis van hun geweten, terwijl hun gedachten hen over en weer beschuldigen of ook wel vrijspreken,” (Ro 2:15 WV78)

[3] “Van de schepping der wereld af wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd, zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Daarom zijn zij niet te verontschuldigen.” (Ro 1:20 WV78)

[4] 5 De apostelen zeiden nu tot de Heer: „Geef ons meer geloof.” 6 Toen zei de Heer: „Indien GIJ geloof had ter grootte van een mosterdzaadje, zoudt GIJ tot deze zwarte moerbeiboom zeggen: ’Word ontworteld en in de zee geplant!’, en hij zou U gehoorzamen. (Lukas 17:5-6 NWV)

[5] 11 Bovendien is het duidelijk dat door de wet niemand rechtvaardig verklaard wordt bij God, want „de rechtvaardige zal wegens geloof leven”. (Galaten 3:11 NWV)

Vervolg > Geloof in slechts één God

Voorkeur gevende aan het Woord van God in plaats van aan het woord van mensen en aan tradities.