Belgische Christadelphians

Niet zeker dat er een God is

 

Belgische Christadelphians 

 

 

 

Rond God de Allerhoogste 

Relatie tot God 

 

Bestaat er een God die zich om ons bekommert?  

Jehovah wiens Naam Heilig is 

Geloof in slechts één God 

Geloofsbelijdenissen 

Afstraling van Gods heerlijkheid 

God Helper en Bevrijder

Hoop voor de toekomst


Eigenheden aan God toegeschreven 

Is God Drie-eenheid?

God, Jezus Christus en de Heilige Geest

Redenen dat Jezus niet God is

Christelijke hoop op eeuwig leven

Bekommerende God

Jehovah mijn sterkte

Ware Hoop

God komt ons ten goede

Geloof voor God aanvaardbaar

 

Wat te vinden in de Bijbel 

Woord van God 


Geloofspunten van de Christadelphians 

Mijn Geloof

Geloof voor God aanvaardbaar 

 


Dieu de La Bible existe 

Place de Dieu comme Soigneur 

Ma Foi


 

God of gods 

Not sure there exist a God 

Only One God

Concerning Faith and the Gospel 

Bible Word of God, inspired and infallible


My Faith 

Epitome Of The One Faith Gott Helfer und Erretter

Gute Nachrichten für die Einsamen

Gute nachrichten für Leute

Hoffnung auf die Zukunft

Dreieinigkeit ***

 


Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***
Wij zijn een trots lid van de wereldwijde genootschap van Broeders in Christus Christadelphia


Ben je niet zeker dat er een God is?

Het is juist dat niemand volledig kan bewijzen dat er een God is
Maar heb je de mogelijkheid overwogen?

Wereldse mensen zeggen:”Toon het me en ik zal geloven.”
Als wij rondom ons zien kunnen wij de Kracht van de enige Ware God merken.
God zegt ons het weinige wat wij kunnen zien en kunnen kennen aan te nemen
zodat als wij al iets geloven Hij meer zal tonen.

Jehovah, Jahwe onze God houdt van het geloof in zijn Naam en Zijn werken.
Zonder geloof is het bijna onmogelijk om hem plezier te doen, maar om Hem te benaderen zal het moeilijk zijn, ·omdat diegene die tot God komt ook in Hem moet geloven. (Hebreeuwen 11:6)[1]

God houdt van gelovigen, maar niet van blind geloof.
Ook houdt Hij niet van een zelf opgemaakt geloof van datgene wat wij zelf maar willen geloven.
Hij houdt van geloof in de zaken die Hij openbaart.

God wil communiceren met diegene die open staan om van Hem te leren.
Tot die genen die willen aannemen dat God kan veroorzaken wil Hij in gesprek treden.

Jehovah God heeft aan iedereen twee getuigen gegeven om ons van zijn bestaan te overtuigen: ·Binnen in ons: het geweten (Romeinen 1:19; 2:15) [2].
Buiten ons en rondom ons: de schepping zelf (Romeinen 1:20) [3].

Beide, de spirituele dimensie in de menselijke wezens die hen onderscheid van de dieren met hun instinct, ·en de geordende creatie in het universum
voorzien in de bewijzen voor het aannemen van een intelligente Schepper.

Verder is er de overlevering van diegenen die de Kracht van God al eerder konden waarnemen en over deze wonderwerken konden vertellen.

Effectief is het zo dat er geen wetenschappelijk bewijs van Één Godheid kan worden voorgelegd.
Misschien kan niemand je bewijzen dat er één God is, ·want dat zou het geloofselement of geloofspunt wegnemen dat God zo graag ziet.

Maar ben je er zeker van dat de bewijzen de positie beter ondersteunen dan al hetgeen dat je rondom jou per toeval kan waarnemen?

Hebreeën 11: 1-3, 5-6: 11 1Geloof [4] is de verzekerde verwachting van dingen waarop wordt gehoopt, de duidelijke demonstratie van werkelijkheden die echter niet worden gezien. 2 Want hierdoor werd er ten aanzien van de mannen uit de oudheid getuigenis afgelegd.

3 Door geloof bemerken wij dat de samenstelsels van dingen door Gods woord geordend werden, zodat hetgeen gezien wordt, ontstaan is uit dingen die niet zichtbaar zijn.

5 Door geloof werd Henoch overgebracht, opdat hij de dood niet zou zien, en hij was nergens te vinden, omdat God hem had overgebracht; want vóór zijn overbrenging had hij het getuigenis dat hij God welgevallig was geweest. 6 Bovendien is het zonder geloof onmogelijk [hem] welgevallig te zijn, want wie tot God nadert, moet geloven dat hij bestaat en dat hij de beloner wordt van wie hem ernstig zoeken.

Laten wij onze hoop stellen op een waar geloof en uitkijken naar een waardevolle toekomst en een verwezenlijking van de belofte in dat geloof. [5]

Zoekt Jehovah, al GIJ zachtmoedigen der aarde, die Zíjn rechterlijke beslissing hebt volbracht. Zoekt rechtvaardigheid, zoekt zachtmoedigheid. Wellicht zult GIJ verborgen worden op de dag van Jehovah’s toorn. (Zefanja 2:2-3 NWV)[1] “en zonder het geloof is het onmogelijk aan God te behagen; wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont allen die Hem zoeken.” (Heb 11:6 WV78)

[2] “Want wat een mens van God kan weten, is in feite onder hen bekend; God zelf heeft het hun geopenbaard.” (Ro 1:19 WV78)

 “Door hun daden tonen zij, dat de wet in hun hart geschreven staat, waarbij komt het getuigenis van hun geweten, terwijl hun gedachten hen over en weer beschuldigen of ook wel vrijspreken,” (Ro 2:15 WV78)

[3] “Van de schepping der wereld af wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd, zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Daarom zijn zij niet te verontschuldigen.” (Ro 1:20 WV78)

[4] 5 De apostelen zeiden nu tot de Heer: „Geef ons meer geloof.” 6 Toen zei de Heer: „Indien GIJ geloof had ter grootte van een mosterdzaadje, zoudt GIJ tot deze zwarte moerbeiboom zeggen: ’Word ontworteld en in de zee geplant!’, en hij zou U gehoorzamen. (Lukas 17:5-6 NWV)

[5] 11 Bovendien is het duidelijk dat door de wet niemand rechtvaardig verklaard wordt bij God, want „de rechtvaardige zal wegens geloof leven”. (Galaten 3:11 NWV)

 

Vervolg > Geloof in slechts één GodGerelateerde onderwerpen:

Als God bestaat

Zekerheid door weten

God: menselijk idee of Goddelijke openbaring

Eigen godsbeelden scheppen

Christenen vragen atheïsten te bewijzen dat God niet bestaat

God geboren op de dag dat ons zelfbewustzijn ontstond en onderdrukt werd

Geschapen om te leven in relatie met God

God leren kennen belangrijkste zaak

God versus goden

Afstraling van God's Heerlijkheid


Hou vast aan één God

Doctrine van de Drievuldigheid

God is mijn toevlucht, mijn fort en sterte, op Hem zal ik vertrouwen

God toont met nadruk hoe ver hij bereid is te gaan om Zijn kinderen redden

God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid

Werpt uw bekommernis op Hem

De grote en heilige God zal niet ontrouw zijn

Roep tot God zodat Hij u kan verhoren

God is altijd online

God is daar waar wij Hem roepen

Alle dingen zijn van God

Alles aan de Ene onderworpen

God is positief

De enquête vraag van de maand: Bestaat God?

Wie Hem wil naderen, moet immers geloven dat Hij bestaat

Net als een grote klok luidend weerklinkt de vaste stem van de soevereine macht van God

De gevende en beschermende God

God is de sterkte van mijn hart


Christus winnen, Jehovah vertrouwen