Belgische Christadelphians

Op wie Hopen

Van wie verwachten wij Verlossing uit ons lijden. “(39:7) slechts een schaduw de baan die hij gaat: als een zucht is het leven vervluchtigd. Men vergaart - en wie gaat ermee heen? (39:8) Wat mag ik, Heer, thans nog verwachten? mijn hopen is slechts op U;” (Ps 39:6-7 WV78)
 
Wat er ook gebeurd in de wereld, moeten wij onze hoop blijven stellen in het Verlossingswerk van Christus Jezus en in de Wil, de Kracht en de Macht van God, Jehovah Onze Vader.
David, een man van aanmerkelijke macht en veel rijkdom, verstond dat het vertrouwen in God belangrijker was dan de verwachtingen op iemand of iets anders te stellen.

 

-_-_-

 

" De geest van de mens is een lamp van Jahwe: hij doorzoekt al de diepten van zijn ingewanden." (Spr 20:27 WV78)

" Doorgrond mij, God, ken mijn hart, toets mij, weet mijn verborgen gedachten, zie of niet mijn weg mij verkeerd leidt: wijs de weg van de eeuwigheid mij." (Ps 139:23-24 WV78)

23 Doorvors mij, o God, en ken mijn hart. Onderzoek mij, en ken mijn verontrustende gedachten,
24 En zie of er in mij soms een smartelijke weg is, En leid mij op de weg der onbepaalde tijd. (# Ps 139:23-24) (NWV)

Ons leven is vol van donkere plekken. Onze geest is overgoten met duistere oorden. In ons zelf vinden wij regelmatig nog ongekende punten of zaken waar wij ons zelf niet mee kunnen vinden.

Het grootste gevaar voor een Christen is dat hij zich tevreden stelt met zijn toestand. Sommigen voelen zich herboren en denken dat het hoogtepunt bereikt is. Eigenlijk begint dan de onderneming tot ontwikkeling en tot volgroeiing. Dan wordt het startsein gegeven om God nog meer te leren kennen en Hem nog meer te gaan dienen.

Spijtig genoeg zijn er bekeerden die zich nestelen in de nieuwe verworven beschutting. Zij voelen zich nu eindelijk geborgen en durven verder geen nieuwe of verdere stappen zetten. Zij voelen zich tevreden met de toestand waarin zij zijn gekomen. Door zich in die geestelijke toestand te nestelen verliezen zij kansen om verder naar eenheid met Christus te groeien. Onze persoonlijkheid moet zo worden als die van Christus, zodat ook wij Zonen van God zullen mogen genoemd worden.

Om volwaardige kinderen van God te worden moeten wij echter ons willen open stellen om dichter en dichter tot Hém te groeien. Hém, Jehovah, naderen in alle openheid en zuiverheid van gedachten. Hij zal onze harten steeds onderzoeken en weet welke intenties wij hebben. Het is in dat licht dat Hij ons mogelijkheden zal geven om onze weg te vinden.

Al de wegen van een man zijn zuiver in zijn eigen ogen, maar Jehovah toetst de geesten. (# Pr 16:2) (NWV)12 Maar gij, o Jehovah der legerscharen, onderzoekt de rechtvaardige; gij ziet de nieren en het hart. Moge ik uw wraak op hen zien, want aan u heb ik mijn rechtsgeding onthuld. (# Jer 20:12) (NWV)

God, als rechtvaardige, toetst hart en nieren. (# Ps 7:9) (NWV)

Het Christelijk leven is een groot avontuur waar geen einde aan komt. Ware Christenen stellen zich open om steeds verder te gaan. Ook al brengt het Licht andere zaken in openbaarheid dan diegene waar de meerderheid van de bevolking achter staat. Het Licht dat ons gegeven wordt horen wij te gebruiken. Wij moeten de nieuw belichte zaken in confrontatie durven opnemen en daar mee verder gaan. Aan ons ligt het er dan aan om de moed te hebben om te durven breken met gewoontes, tradities, en voorheen aangenomen waarden. Steeds moeten wij open staan om ons denken bij te stellen. Zo moeten wij als het waren onze hersenen steeds blijven voeden met het Woord van God en met het Nieuwe Licht dat het ons brengt.

Indien wij ons open stellen tot de Heilige Geest, de Kracht van God, en het Licht laten schijnen op die donkere plekken, zodat zij uit het duister mogen komen. Door die verlichte onbekendheden gaan wij ze kunnen leren kennen en ons verder vernieuwen om jong te blijven in ons geloof. Wij moeten ons fris houden en steeds blijven groeien in dat geloof. Om dat te kunnen moeten wij echter onze ogen willen openen, anders zullen wij blijven steken in het moeras van menselijke verworvenheden.

Laten wij Jehovah dankbaar zijn voor het Licht dat Hij ons ter beschikking stelt. Dat het door God verlichte pad ons geen angsten aanjaagt om verder te gaan. Door op Hém te vertrouwen en op de uitwerking van Zijn Plan te hopen, zullen wij geen angst hoeven te hebben. Maar Hij geeft ons de vrijheid om al of niet Zijn Weg te volgen.

6 "Ikzelf, Jehovah, heb u in rechtvaardigheid geroepen en ik vatte u vervolgens bij de hand. En ik zal u beveiligen en u geven tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën, 7 om de blinde ogen te openen, om de gevangene uit de kerker te leiden, uit het huis van bewaring hen die in duisternis zitten. (# Isa 42:6-7) (NWV)

12 Want het woord van God is levend en oefent kracht uit en is scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt zelfs zover door dat het ziel en geest, en gewrichten en [hun] merg scheidt, en het kan gedachten en bedoelingen van [het] hart onderscheiden. 13 En geen schepping is voor zijn ogen niet openbaar, maar alle dingen liggen naakt en openlijk tentoongesteld voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. (# He 4:12-13) (NWV)

Laat ons hopen dat  wij vrij voor de Heer zullen mogen verschijnen en openhartig zullen mogen erkennen:

3 Gij hebt mijn hart onderzocht, gij hebt ’s nachts inspectie gehouden,
Gij hebt mij gelouterd; gij zult ontdekken [dat] ik geen snode plannen heb gesmeed.
Mijn mond zal geen overtreding begaan. (# Ps 17:3) (NWV)

``Die mijn hart toetst, het peilt in de nacht, mij hebt uitgezuiverd met vuur - bij mij vindt Ge geen sluwe bedenksels. En mijn mond bezondigt zich niet.'' (Ps 17:3 WV78)