Goedheid en liefde openbaar gemaakt

 

#1 Bijschriften omtrent de Goedheid en Liefde.

Goedheid: (#Lu 6:35): 35 Blijft daarentegen UW vijanden liefhebben en blijft goeddoen en lenen [zonder rente], zonder te hopen iets terug te krijgen, en UW beloning zal groot zijn, en GIJ zult zonen van de Allerhoogste zijn, want hij is goed jegens de ondankbaren en goddelozen. (#Ro 11:22): 22 Zie daarom Gods goedheid en gestrengheid. Gestrengheid jegens hen die zijn gevallen, maar Gods goedheid jegens u, mits gij in zijn goedheid blijft; anders zult ook gij worden weggekapt. (Eph 4:32): 32 Maar wordt vriendelijk jegens elkaar, teder mededogend, elkaar vrijelijk vergevend, zoals ook God door Christus U vrijelijk vergeven heeft.

liefderijke goedheid: Of: „loyale liefde.” Hebr.: cha’sedh.

Goedheid van God jegens de mens: (#Ps 86:5): 5 Want gij, o Jehovah, zijt goed en vergevensgezind; En de liefderijke goedheid jegens allen die u aanroepen, is overvloedig. (#Ro 11:22): 22 Zie daarom Gods goedheid en gestrengheid. Gestrengheid jegens hen die zijn gevallen, maar Gods goedheid jegens u, mits gij in zijn goedheid blijft; anders zult ook gij worden weggekapt. (#Eph 1:7): 7 Door bemiddeling van hem hebben wij de verlossing door losprijs door middel van diens bloed, ja, de vergeving van [onze] overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn onverdiende goedheid. (#1ti 2:3-4): 3 Dit is voortreffelijk en aangenaam in de ogen van onze Redder, God, 4 wiens wil het is dat alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen. (#Jo 1:17): 17 Want de Wet werd door bemiddeling van Mozes gegeven, de onverdiende goedheid en de waarheid zijn door bemiddeling van Jezus Christus gekomen.

liefgehad: (#De 7:8): Maar omdat Jehovah U liefhad, en omdat hij zich hield aan de beëdigde verklaring die hij UW voorvaders gezworen had, daarom heeft Jehovah U met sterke hand uitgeleid, om u los te kopen uit het slavenhuis, uit de hand van Farao, de koning van Egypte. (De 23:5): 5 En Jehovah, uw God, heeft niet naar Bileam willen luisteren; maar Jehovah, uw God, heeft ten behoeve van u de vervloeking in een zegen veranderd, omdat Jehovah, uw God, u liefhad. (#De 7:7): 7 Niet omdat GIJ het volkrijkste waart van alle volken heeft Jehovah genegenheid voor U getoond, zodat hij U heeft uitgekozen, want GIJ waart het geringste van alle volken. (De 33:3): 3 Ook koesterde hij zijn volk; Al hun heiligen zijn in uw hand. En zij — zij hebben aan uw voeten aangelegen; Zij ontvingen toen iets van uw woorden. (#Eze 16:8): 8 ‘Toen kwam ik voorbij u en kreeg u te zien, en zie! uw tijd was de tijd voor liefkozingen.

liefde Gods: (#1Jo 4:8): God is liefde (#Ex 34:6-7): 6 Nu ging Jehovah aan zijn aangezicht voorbij en riep: „Jehovah, Jehovah, een God barmhartig en goedgunstig, langzaam tot toorn en overvloedig in liefderijke goedheid en waarheid, 7 die liefderijke goedheid bewaart voor duizenden, die dwaling en overtreding en zonde vergeeft, ... (#Mic 7:18): 18 Wie is een God als gij, een die dwaling vergeeft en voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel? Hij zal stellig niet voor eeuwig aan zijn toorn vasthouden, want hij schept behagen in liefderijke goedheid. (#Ps 36:7): 7 Hoe kostbaar is uw liefderijke goedheid, o God! En het zijn de mensenzonen die een toevlucht zoeken in de schaduw van uw vleugels. (#Ps 62:12): 12 Ook liefderijke goedheid behoort u toe, o Jehovah, Want gijzelf vergeldt een ieder naar zijn werk. (#Ps 103:9): 9 Hij zal niet voor altijd aanmerkingen blijven maken, Noch zal hij tot onbepaalde tijd gebelgd blijven.

Liefde jegens de mens: Lett.: „de filantropie.” Gr.: he fi·lan·thro’pi·a. Vgl. (#Han 28:2) vtn., /vriendelijkheid: (#Mic 6:8): 8 Hij heeft u verteld, o aardse mens, wat goed is. En wat vraagt Jehovah van u terug dan gerechtigheid te oefenen en goedheid lief te hebben en bescheiden te wandelen met uw God? (#2co 6:6): 6 door zuiverheid, door kennis, door lankmoedigheid, door goedheid, door heilige geest, door liefde vrij van huichelarij,

#2 Bijschriften omtrent de openbaring van de Redder.

onze Redder: (#Ro 2:4): 4 Of veracht gij de rijkdom van zijn goedheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid, omdat gij niet weet dat de goedgunstige [hoedanigheid] van God u tot berouw tracht te brengen?

openbaar werd gemaakt: (#Tit 2:11): 11 Want de onverdiende goedheid van God, die redding brengt aan alle soorten van mensen, is openbaar gemaakt (#1Ti 3:16): 16 Ja, het heilige geheim van deze godvruchtige toewijding is, zoals algemeen wordt erkend, groot: ‘Hij werd openbaar gemaakt in het vlees, werd rechtvaardig verklaard in geest, is verschenen aan engelen, werd gepredikt onder natiën, werd geloofd in [de] wereld, werd opgenomen in heerlijkheid.’ (#Jo 18:37): 37 Daarom zei Pilatus tot hem: „Welnu, zijt gij dan een koning?” Jezus antwoordde: „Gijzelf zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, om getuigenis af te leggen van de waarheid.

openbaar gemaakt: (#Ro 5:8): 8 Maar God beveelt zijn eigen liefde jegens ons hierin aan, dat Christus voor ons is gestorven terwijl wij nog zondaars waren.

#3 Bijschriften omtrent de Vleeswording.

vlees geworden: (#Php 2:7): 7 Neen, maar hij heeft zichzelf ontledigd en de gedaante van een slaaf aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden. (#1Ti 3:16): 16 Ja, het heilige geheim van deze godvruchtige toewijding is, zoals algemeen wordt erkend, groot: ‘Hij werd openbaar gemaakt in het vlees, werd rechtvaardig verklaard in geest, is verschenen aan engelen, werd gepredikt onder natiën, werd geloofd in [de] wereld, werd opgenomen in heerlijkheid. (#Heb 2:14): 14 Omdat nu de „jonge kinderen” deel hebben aan bloed en vlees, heeft ook hij op soortgelijke wijze daaraan deel gekregen, om door zijn dood degene teniet te doen die het middel bezit de dood te veroorzaken, namelijk de Duivel, (#R 1:3): 3 betreffende zijn Zoon, die naar het vlees uit het zaad van David is gesproten, (#Ga 4:4): 4 Maar toen de volledige tijdgrens was gekomen, zond God zijn Zoon uit, die uit een vrouw werd [geboren] en die onder de wet kwam te staan 5 om hen die onder de wet stonden, los te kopen, opdat wij op onze beurt de aanneming als zonen zouden ontvangen. (#1ti 3:16): 16 Ja, het heilige geheim van deze godvruchtige toewijding is, zoals algemeen wordt erkend, groot: ‘Hij werd openbaar gemaakt in het vlees, werd rechtvaardig verklaard in geest, is verschenen aan engelen, werd gepredikt onder natiën, werd geloofd in [de] wereld, werd opgenomen in heerlijkheid. (#Heb 2:14): 14 Omdat nu de „jonge kinderen” deel hebben aan bloed en vlees, heeft ook hij op soortgelijke wijze daaraan deel gekregen, om door zijn dood degene teniet te doen die het middel bezit de dood te veroorzaken, namelijk de Duivel,

vlees: (#1Co 15:50): 50 Dit zeg ik evenwel, broeders, dat vlees en bloed Gods koninkrijk niet kunnen beërven, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.

(uit een vrouw werd) [geboren]: (#Mt 1:23): 23 „Ziet! De maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en zij zullen hem de naam Immanuël geven”, hetgeen vertaald betekent: „Met ons is God.” (#Lu 1:31-33,35): 31 en zie! gij zult in uw schoot ontvangen en een zoon baren, en gij moet hem de naam Jezus geven. 32 Deze zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd; en Jehovah God zal hem de troon van zijn vader David geven, 33 en hij zal voor eeuwig als koning over het huis van Jakob regeren en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. ... 35 De engel gaf haar ten antwoord: „Heilige geest zal over u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal hetgeen wordt geboren, heilig, Gods Zoon, worden genoemd. (#Jo 1:14): 14 Het Woord nu is vlees geworden en heeft onder ons verblijf gehouden, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid zoals die van een eniggeboren zoon van een vader; en hij was vol onverdiende goedheid en waarheid. (#1Ti 3:16): 16 Ja, het heilige geheim van deze godvruchtige toewijding is, zoals algemeen wordt erkend, groot: ‘Hij werd openbaar gemaakt in het vlees, werd rechtvaardig verklaard in geest, is verschenen aan engelen, werd gepredikt onder natiën, werd geloofd in [de] wereld, werd opgenomen in heerlijkheid. (#Heb 2:14): 14 Omdat nu de „jonge kinderen” deel hebben aan bloed en vlees, heeft ook hij op soortgelijke wijze daaraan deel gekregen, om door zijn dood degene teniet te doen die het middel bezit de dood te veroorzaken, namelijk de Duivel, (#Lu 2:7): 7 En zij baarde haar zoon, de eerstgeborene, en bond hem in windsels van doeken en legde hem in een kribbe, omdat er in het gastverblijf geen plaats voor hen was.

(de eerst)geborene: (#Mt 1:25): 25 Hij had echter geen gemeenschap met haar totdat zij een zoon had gebaard; en hij gaf hem de naam Jezus.

eniggeboren zoon:„Eniggeboren.” Gr.: mo·no’ge·ne; Lat.: u·ni·ge’ni·tum. (#Jo 3:16): 16 Want God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben. 17 Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld uitgezonden opdat hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door bemiddeling van hem gered zou worden. (#1Jo 4:9): 9 Hierdoor werd de liefde Gods in ons geval openbaar gemaakt, dat God zijn eniggeboren Zoon naar de wereld heeft uitgezonden, opdat wij door bemiddeling van hem leven zouden verwerven. (#Ac 13:33): 33 dat God ze aan ons, hun kinderen, volledig heeft vervuld doordat hij Jezus heeft opgewekt, zoals ook in de tweede psalm staat geschreven: ‘Gij zijt mijn zoon, heden ben ik uw Vader geworden.’

(#Jo 1:18): 18 Geen mens heeft ooit God gezien; de eniggeboren god, die in de boezem[positie] bij de Vader is, die heeft hem verklaard.

#4 Bijschriften omtrent de Zoon van God.

Gods zoon: (#Ps 2:7): 7 Laat mij melding maken van de verordening van Jehovah; Hij heeft tot mij gezegd: „Gij zijt mijn zoon; Heden ben ík uw vader geworden. (#Mt 14:33): 33 Hierop brachten degenen die in de boot waren hem hulde en zeiden: „Gij zijt werkelijk Gods Zoon.” (#Lu 9:35): 35 En er kwam een stem uit de wolk, die zei: „Dit is mijn Zoon, degene die is uitverkoren. Luistert naar hem.” (#Jo 1:34): 34 En ik heb [het] gezien, en ik heb getuigenis afgelegd dat deze de Zoon van God is.” (#Jo 20:31): 31 Maar deze zijn opgetekend opdat GIJ moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat GIJ door te geloven leven moogt hebben door middel van zijn naam. (Mt 16:16): 16 Simon Petrus gaf ten antwoord: „Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.” (#Jo 6:69): 68 Simon Petrus antwoordde hem: „Heer, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven; 69 en wij hebben geloofd en zijn te weten gekomen dat gij de Heilige Gods zijt.”

zond God zijn Zoon uit: (#Mt 3:17): 17 Zie! Ook kwam er een stem uit de hemelen, die zei: „Dit is mijn Zoon, de geliefde, die ik heb goedgekeurd.” (#Jo 8:42): 42 Jezus zei tot hen: „Als God UW Vader was, zoudt GIJ mij liefhebben, want van God ben ik uitgegaan en ben ik hier. Ook ben ik volstrekt niet uit eigen beweging gekomen, maar Hij heeft mij uitgezonden.

aanneming als zonen zouden ontvangen: (#Jo 1:12): 12 Doch aan allen die hem wel ontvingen, heeft hij de macht gegeven Gods kinderen te worden, omdat zij geloof oefenden in zijn naam; 13 en zij zijn niet uit bloed noch uit een vleselijke wil of uit de wil van een man geboren, maar uit God. (#Ro 8:23): 23 Dat niet alleen, maar ook wij, die de eerstelingen hebben, namelijk de geest, ja, ook wij zuchten in onszelf, terwijl wij vurig wachten op de aanneming als zonen, het verlost worden van ons lichaam door losprijs. (#2Co 6:18): 18 „’En ik zal U tot een vader zijn en GIJ zult mij tot zonen en dochters zijn’, zegt Jehovah, de Almachtige.” (#Ro 9:27-28): 27 Bovendien roept Jesaja omtrent Israël uit: „Al was het getal van de zonen van Israël als het zand der zee, het is het overblijfsel dat gered zal worden. 28 Want Jehovah zal op aarde een afrekening houden, welke hij tot een einde zal brengen en zal verkorten.”

#5 Bijschriften omtrent Wetten en Geheimen.

onder de wet: (#Mt 5:15,17): 15 Jezus gaf hem ten antwoord: „Laat het deze keer zo zijn, want aldus past het ons alles wat rechtvaardig is te volbrengen.” ... 17 Denkt niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten teniet te doen. Ik ben niet gekomen om teniet te doen, maar om te vervullen; (#Heb 10:9): 9 zegt hij vervolgens werkelijk: „Zie! Ik ben gekomen om uw wil te doen.” Hij doet het eerste weg om het tweede in te stellen. (#Ro 15:8): 8 Want ik zeg dat Christus in werkelijkheid ten behoeve van Gods waarachtigheid een dienaar van de besnedenen is geworden, ten einde de beloften die Hij aan hun voorvaders had gedaan, waar te maken, (#Ps 89:3): 3 „Ik heb een verbond gesloten jegens mijn uitverkorene; (#Col 2:14): 14 en het met de hand geschreven document dat tegen ons [getuigde], hetwelk uit verordeningen bestond en tegen ons was, uitgewist; en Hij heeft het uit de weg geruimd door het aan de martelpaal te nagelen. (#Eph 2:15-16): 15 Door middel van zijn vlees heeft hij de vijandschap, de uit verordeningen bestaande Wet der geboden, tenietgedaan, opdat hij de twee volken in eendracht met zichzelf tot één nieuwe mens zou kunnen scheppen en vrede zou kunnen maken, 16 en opdat hij door middel van de martelpaal beide volken in één lichaam volledig met God zou kunnen verzoenen, omdat hij door bemiddeling van zichzelf de vijandschap had gedood.

daaraan deel gekregen: (#Mt 11:19): 19 de Zoon des mensen is gekomen, wèl etend en wèl drinkend, en nog zegt men: ‘Ziet! Een mens die een veelvraat is en verslaafd aan het drinken van wijn, een vriend van belastinginners en zondaars. (#Jo 1:14): 14 Het Woord nu is vlees geworden en heeft onder ons verblijf gehouden, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid zoals die van een eniggeboren zoon van een vader; en hij was vol onverdiende goedheid en waarheid. (#Jo 11:11): 11 Deze dingen zei hij, en hierna zei hij tot hen: „Lazarus, onze vriend, is gaan rusten, maar ik ga erheen om hem uit de slaap te wekken.” (#Heb 2:18): 18 Want doordat hij zelf heeft geleden toen hij op de proef werd gesteld, kan hij degenen die op de proef worden gesteld, te hulp komen.

+ (#Ro 8:3): 3 Want aangezien er een onvermogen van de zijde der Wet was, zwak als ze was vanwege het vlees, heeft God, door zijn eigen Zoon te zenden in de gelijkenis van het zondige vlees en betreffende zonde, de zonde in het vlees veroordeeld,

het heilige geheim: (#Ge 3:15): 15 En ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Hij zal u in de kop vermorzelen en gij zult hem in de hiel vermorzelen.” (#Col 1:27): 27 aan wie het God heeft behaagd bekend te maken wat de glorierijke rijkdom van dit heilige geheim onder de natiën is. Het is Christus in eendracht met U, de hoop van [zijn] heerlijkheid. (#Eph 3:9): 9 en de mensen zou doen zien hoe het heilige geheim volvoerd wordt, dat sinds het onbepaalde verleden verborgen is geweest in God, die alle dingen heeft geschapen. (1Co 2:7): 7 Maar wij spreken Gods wijsheid in een heilig geheim, de verborgen wijsheid, die God vóór de samenstelsels van dingen heeft voorbestemd tot onze heerlijkheid. (#Eph 1:9): 9 doordat hij ons het heilige geheim van zijn wil heeft bekendgemaakt. Het is overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij bij zichzelf had voorgenomen,

Christus: (#Eph 3:6): 6 namelijk dat mensen uit de natiën medeërfgenamen zouden zijn en medeleden van het lichaam en met ons deelgenoten van de belofte in eendracht met Christus Jezus door middel van het goede nieuws. (#Eph 3:17): 17 dat de Christus door middel van [UW] geloof in UW hart woont met liefde; dat GIJ geworteld moogt zijn en bevestigd op het fundament,

[zijn] heerlijkheid: Lett.: „de.” heerlijkheid: (#Ro 8:18): 18 Daarom ben ik van oordeel dat het lijden van de tegenwoordige tijd niets te betekenen heeft in vergelijking met de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. (#1Ti 1:1): 1 Paulus, een apostel van Christus Jezus naar het bevel van God onze Redder en van Christus Jezus, onze hoop, (#2Co 4:17): 17 Want alhoewel de verdrukking van korte duur en licht is, bewerkt ze voor ons een heerlijkheid die van een steeds meer allesovertreffend gewicht is en eeuwig duurt, 18 terwijl wij onze ogen niet gericht houden op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. (#Php 3:8): 8 Ja, wat dat aangaat, ik beschouw alle dingen ook werkelijk als verlies wegens de uitnemende waarde van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Om zijnentwil heb ik het verlies van alle dingen aanvaard en ik beschouw ze als een hoop vuil, opdat ik Christus moge winnen

#6 Bijschriften omtrent Zoenoffers & Loskoopoffers.

Zoenoffer: Zie (#Jo 2:2) vtn. + (#Ro 3:25): 25 God heeft hem als zoenoffer gesteld door middel van geloof in zijn bloed. Dit heeft hij gedaan om zijn eigen rechtvaardigheid tentoon te spreiden, want hij vergaf de zonden die in het verleden — terwijl God verdraagzaamheid oefende — waren geschied, 26 ten einde in dit tegenwoordige tijdperk zijn eigen rechtvaardigheid tentoon te spreiden, opdat hij rechtvaardig zou zijn, ook wanneer hij de mens die geloof in Jezus heeft, rechtvaardig verklaart. (#1Co 5:7): 7 Doet het oude zuurdeeg weg, opdat GIJ een nieuw deeg moogt zijn, zoals GIJ immers ongezuurd zijt. Want Christus, ons Pascha, is werkelijk geslacht. (#2Co 5:19): 18 Maar alle dingen komen van God, die ons door Christus met zich heeft verzoend en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven, 19 namelijk dat God door bemiddeling van Christus een wereld met zichzelf verzoende, waarbij hij hun hun overtredingen niet aanrekende, en hij heeft aan ons het woord van de verzoening toevertrouwd. (#2Co 5:21): 21 Degene die geen zonde kende, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door bemiddeling van hem Gods rechtvaardigheid zouden worden. (#Isa 53:11): 11 Wegens de moeite van zijn ziel zal hij zien, hij zal verzadigd worden. Door middel van zijn kennis zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen in een rechtvaardige positie brengen; en hun dwalingen zal hijzelf torsen. (#1Jo 2:2): 2 En hij is een zoenoffer voor onze zonden, echter niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld. (#Heb 2:17)

voor onze zonden: (#Heb 2:17): 17 Vandaar dat hij in alle opzichten aan zijn „broeders” gelijk moest worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden in de dingen die God betreffen, om een zoenoffer te brengen voor de zonden van het volk. 18 Want doordat hij zelf heeft geleden toen hij op de proef werd gesteld, kan hij degenen die op de proef worden gesteld, te hulp komen. (#Heb 9:26): 26 Anders zou hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld. Maar nu heeft hij zich in het besluit van de samenstelsels van dingen eens voor altijd gemanifesteerd om zonde weg te doen door middel van het slachtoffer van zichzelf. (#Isa 53:11): 12 Om die reden zal ik hem een deel geven onder de velen, en met de machtigen zal hij de buit verdelen, ten gevolge van het feit dat hij zijn ziel zelfs in de dood heeft uitgestort en onder de overtreders werd geteld; en hijzelf droeg van velen de zonde, en voor de overtreders ging hij bemiddelen. (#Da 9:24): 24 Zeventig weken zijn vastgesteld over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te doen eindigen en aan zonde een eind te maken en verzoening te doen voor dwaling en om voor onbepaalde tijden rechtvaardigheid in te voeren en een zegel te drukken op visioen en profeet, en om het Heilige der Heiligen te zalven. (#Mt 20:28): 28 Evenals de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als een losprijs in ruil voor velen.” (#1Ti 2:6): 6 die zichzelf gegeven heeft als een overeenkomstige losprijs voor allen — [hiervan] dient op de speciaal daarvoor bestemde tijden getuigenis te worden afgelegd. (#Tit 2:14): 14 die zich voor ons heeft gegeven om ons van elke soort van wetteloosheid te bevrijden en zich een volk te reinigen dat uitsluitend zijn eigendom zou zijn, ijverig voor voortreffelijke werken.

los te kopen: (#Mt 20:28): 28 Evenals de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als een losprijs in ruil voor velen.” (#1Co 7:23): 23 GIJ werdt met een prijs gekocht; wordt niet langer slaven van mensen. (Ga 3:13): 13 Christus heeft ons losgekocht van de vloek der Wet door voor ons in de plaats een vloek te worden, want er staat geschreven: „Vervloekt is een ieder die aan een paal is gehangen.” (#1Co 6:20): 20 want GIJ werdt met een prijs gekocht. Verheerlijkt dan toch vooral God in ulieder lichaam. (#Heb 9:12): 12 is hij, neen, niet met het bloed van bokken en van jonge stieren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd de heilige plaats binnengegaan en heeft een eeuwige bevrijding [voor ons] verworven. (#1Pe 1:18-19): 18 Want GIJ weet dat GIJ niet met vergankelijke dingen, met zilver of goud, werdt bevrijd van UW vruchteloze vorm van gedrag, die GIJ door overlevering van UW voorvaders hebt ontvangen. 19 Maar het was met kostbaar bloed, gelijk dat van een onbesmet en onbevlekt lam, ja, van Christus. (#1co 7:23): 23 GIJ werdt met een prijs gekocht; wordt niet langer slaven van mensen.

#7 Bijschriften omtrent de Vernietiging en de Dood.

zijn dood: (#Isa 53:12): 12 Om die reden zal ik hem een deel geven onder de velen, en met de machtigen zal hij de buit verdelen, ten gevolge van het feit dat hij zijn ziel zelfs in de dood heeft uitgestort en onder de overtreders werd geteld; en hijzelf droeg van velen de zonde, en voor de overtreders ging hij bemiddelen. (#Ro 6:5): 5 Want indien wij één met hem zijn geworden in de gelijkheid van zijn dood, zullen wij stellig ook [één met hem] zijn [in de gelijkheid] van zijn opstanding; (#Ro 14:9): 9 Want hiertoe is Christus gestorven en weer tot leven gekomen, opdat hij Heer over zowel de doden als de levenden zou zijn.

de dood: (#Ps 89:48): 48 Welke fysiek sterke man leeft er die de dood niet zal zien? Kan hij zijn ziel ontkoming verschaffen uit de hand van Sjeool? (#Isa 25:8): Hij zal werkelijk de dood voor eeuwig verzwelgen, en de Soevereine Heer Jehovah zal stellig de tranen van alle aangezichten wissen. En de smaad van zijn volk zal hij van de gehele aarde wegnemen, want Jehovah zelf heeft [het] gesproken. (#1co 25:26): 26 Als laatste vijand wordt de dood tenietgedaan. 27 Want [God] „heeft alle dingen onder zijn voeten onderworpen”. Maar wanneer hij zegt dat ‘alle dingen onderworpen zijn’, is het duidelijk dat dit met uitzondering is van degene die alle dingen aan hem onderwierp.

teniet te doen: Of: „te vernietigen (krachteloos te maken).”: (#Ge 3:15): 15 En ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Hij zal u in de kop vermorzelen en gij zult hem in de hiel vermorzelen. (#Lu 10:8): 18 Daarop zei hij tot hen: „Ik zag Satan reeds als een bliksem uit de hemel gevallen. (#1Jo 3:8): 8 Wie zonde beoefent, spruit uit de Duivel voort, want de Duivel zondigt reeds van [het] begin af. Hiertoe werd de Zoon van God openbaar gemaakt, namelijk om de werken van de Duivel te verbreken. ( #Isa 25:8): 8 Hij zal werkelijk de dood voor eeuwig verzwelgen, en de Soevereine Heer Jehovah zal stellig de tranen van alle aangezichten wissen. En de smaad van zijn volk zal hij van de gehele aarde wegnemen, want Jehovah zelf heeft [het] gesproken. (#Hos 13:14): 14 Uit de hand van Sjeool zal ik hen verlossen; uit de dood zal ik hen terughalen. Waar zijn uw angels, o Dood? Waar is uw vernietigende kracht, o Sjeool? Ja, mededogen zal voor mijn ogen verborgen zijn. (#1Co 15:54): 54 Maar wanneer [dit wat verderfelijk is, onverderfelijkheid aandoet en] dit wat sterfelijk is, onsterfelijkheid aandoet, dan zal het woord in vervulling gaan dat geschreven staat: „De dood is voor eeuwig verzwolgen. (#2Ti 1:10): 10 maar nu is ze duidelijk zichtbaar gemaakt door de manifestatie van onze Redder, Christus Jezus, die de dood heeft tenietgedaan, maar licht heeft geworpen op leven en onverderfelijkheid, door middel van het goede nieuws, (#Heb 2:14-15): 14 Omdat nu de „jonge kinderen” deel hebben aan bloed en vlees, heeft ook hij op soortgelijke wijze daaraan deel gekregen, om door zijn dood degene teniet te doen die het middel bezit de dood te veroorzaken, namelijk de Duivel, 15 en [om] allen die uit vrees voor de dood hun leven lang aan slavernij onderworpen waren, te bevrijden.

de dood te veroorzaken: (#Job 1:19): 19 En zie! er kwam een hevige wind uit de streek van de wildernis, en die sloeg vervolgens de vier hoeken van het huis, zodat het op de jonge mensen viel en zij stierven. En ik kon ontkomen, slechts ik alleen, om het u te vertellen.” (#Job 2:6): 6 Bijgevolg zei Jehovah tot Satan: „Zie, hij is in uw hand! Alleen, wacht u voor zijn ziel zelf!” 7 Satan dan ging van de persoon van Jehovah heen en sloeg Job met kwaadaardige zweren van zijn voetzool af tot zijn schedel toe. (#Re 6:9): 9 En toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren wegens het woord van God en wegens het getuigeniswerk dat zij vroeger hadden.

#8 Bijschriften omtrent de Duivel of Satan.

de Duivel: „Duivel”, !ABVg; SypJ17,18,22: „Satan.”: (#Jo 8:44): 44 GIJ zijt uit UW vader de Duivel, en GIJ wenst de begeerten van UW vader te doen. Die was een doodslager toen hij begon, en hij stond niet vast in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij overeenkomstig zijn eigen aard, want hij is een leugenaar en de vader van [de leugen]. (#Jo 12:31): 31 Nu wordt er een oordeel aan deze wereld voltrokken; nu zal de heerser van deze wereld worden buitengeworpen. (#Re 12:9): 9 Neergeslingerd werd daarom de grote draak, de oorspronkelijke slang, die Duivel en Satan wordt genoemd, die de gehele bewoonde aarde misleidt; neergeslingerd werd hij naar de aarde, en zijn engelen werden met hem neergeslingerd. (#1Jo 3:8): 8 Wie zonde beoefent, spruit uit de Duivel voort, want de Duivel zondigt reeds van [het] begin af. Hiertoe werd de Zoon van God openbaar gemaakt, namelijk om de werken van de Duivel te verbreken. (#Eph 2:1-2): Bovendien [heeft God] Ú [levend gemaakt], ofschoon GIJ dood waart in UW overtredingen en zonden, 2 waarin GIJ eens hebt gewandeld overeenkomstig het samenstel van dingen van deze wereld, overeenkomstig de heerser van de autoriteit der lucht, de geest die thans werkzaam is in de zonen der ongehoorzaamheid. (#Re 20:2): 2 En hij greep de draak, de oorspronkelijke slang, die de Duivel en Satan is, en bond hem voor duizend jaar. (#Re 12:9): 9 Neergeslingerd werd daarom de grote draak, de oorspronkelijke slang, die Duivel en Satan wordt genoemd, die de gehele bewoonde aarde misleidt; neergeslingerd werd hij naar de aarde, en zijn engelen werden met hem neergeslingerd.

#9 Reactie op Eniggeboren Zoon:

In welk opzicht de “eniggeboren Zoon”

Dat Jezus de eniggeboren Zoon wordt genoemd (#Joh 1:14; 3:16,18; 1Jo4:9), wil niet zeggen dat de andere geestelijke schepselen die werden voortgebracht niet Gods zonen waren want ook zij worden zonen genoemd (#Ge 6:2,4; Job 1:6; 2:1; 38:4-7). De eerstgeboren Zoon was echter de enige rechtstreekse schepping van zijn Vader en op grond daarvan uniek en verschillend van alle andere zonen van God, die alle door Jehovah waren geschapen of verwekt door tussenkomst van die eerstgeboren Zoon.

“Het Woord” was dus in een speciale betekenis Jehovah’s “eniggeboren Zoon” evenals Isaàk in een speciale betekenis Abrahams “eniggeboren zoon” was (zijn vader had al een andere zoon maar niet bij zijn vrouw Sara).- - (#Heb 11:17; Ge 16:15).