Opdracht tot Getuigenis

Verkondigen Blijde Boodschap 


Alle christenen moeten getuigenis geven, goede nieuws bekendmaken

 

Alleen goedgekeurd indien zij Jezus voor mensen belijden.  Mt 10:32

Moeten daders des Woords zijn, geloof tonen.  Jak 1:22-24; 2:24

Nieuwelingen moeten ook onderwijzers worden.  Mt 28:19, 20

Openbare bekendmaking leidt tot redding.  Ro 10:10

 
 
“Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken, en te getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden.” (Hnd 10:42 WV78)
 
“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.’” (Mt 28:19-20 WV78)
 
“Daarop sprak Hij tot hen: ‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.” (Mr 16:15 WV78)
 

Mt 24:14 De Blijde Boodschap van het Koninkrijk zal over heel de wereld verkondigd worden tot getuigenis voor alle volkeren en dan zal het einde komen.

Mt 28:19 Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en

Mr 13:10 Eerst moet onder alle volkeren de Blijde Boodschap verkondigd worden.

Mr 16:15 Daarop sprak Hij tot hen: ‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.

Lu 24:47 en dat in zijn naam bekering tot vergiffenis van de zonden gepredikt moet worden onder alle volken, te beginnen met Jeruzalem.

Hnd 1:8 Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.’

Col 1:23 Maar dan moet gij ook vast en onwrikbaar blijven in het geloof en u niet laten afbrengen van de hoop die u in het evangelie is aangezegd. Dit is de boodschap die aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.

Opb 14:6  Toen zag ik een engel die in het zenit vloog. Hij had een eeuwig evangelie, te verkondigen aan de bewoners der aarde, aan alle volken en stammen en talen en rassen.

 

Wij moeten steeds terugkeren en getuigenis blijven geven

 

Voor einde in dit geslacht moet gewaarschuwd worden.  Mt 24:14, 34

Jeremia kondigde Jeruzalems einde jarenlang aan.  Jer 25:3

Evenals eerste christenen niet te stoppen.  Han 4:18-20; 5:28, 29

 

 

-_-_-_-