Opdracht tot Getuigenis

Verkondigen Blijde Boodschap 

Alle christenen moeten getuigenis geven, goede nieuws bekendmaken

 

Alleen goedgekeurd indien zij Jezus voor mensen belijden.  Mt 10:32

Moeten daders des Woords zijn, geloof tonen.  Jak 1:22-24; 2:24

Nieuwelingen moeten ook onderwijzers worden.  Mt 28:19, 20

Openbare bekendmaking leidt tot redding.  Ro 10:10

 
 
“Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken, en te getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden.” (Hnd 10:42 WV78)
 
“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.’” (Mt 28:19-20 WV78)
 
“Daarop sprak Hij tot hen: ‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.” (Mr 16:15 WV78)
 

Mt 24:14 De Blijde Boodschap van het Koninkrijk zal over heel de wereld verkondigd worden tot getuigenis voor alle volkeren en dan zal het einde komen.

Mt 28:19 Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en

Mr 13:10 Eerst moet onder alle volkeren de Blijde Boodschap verkondigd worden.

Mr 16:15 Daarop sprak Hij tot hen: ‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.

Lu 24:47 en dat in zijn naam bekering tot vergiffenis van de zonden gepredikt moet worden onder alle volken, te beginnen met Jeruzalem.

Hnd 1:8 Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.’

Col 1:23 Maar dan moet gij ook vast en onwrikbaar blijven in het geloof en u niet laten afbrengen van de hoop die u in het evangelie is aangezegd. Dit is de boodschap die aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.

Opb 14:6  Toen zag ik een engel die in het zenit vloog. Hij had een eeuwig evangelie, te verkondigen aan de bewoners der aarde, aan alle volken en stammen en talen en rassen.

 

Wij moeten steeds terugkeren en getuigenis blijven geven

 

Voor einde in dit geslacht moet gewaarschuwd worden.  Mt 24:14, 34

Jeremia kondigde Jeruzalems einde jarenlang aan.  Jer 25:3

Evenals eerste christenen niet te stoppen.  Han 4:18-20; 5:28, 29

 

 

-_-_-_-

 

 

Enkele andere teksten rond dit onderwerp op andere webpagina's:

De betrokkenheid van geniaal leerlingschap
Hoe moeten we prediken?
Het Goede Nieuws doorgeven

In het Engels:
Your Judea the Witness Wave
When discouraged facing opposition
Preaching to an unbelieving world

 

 

Niet enkel wij moeten Jehovah kennen, maar de hele aarde. Hoe vlugger dit gebeurt, hoe vlugger wij totale bevrijding kunnen verwachten

 

Betreft de MSN teksten kan u deze opzoeken in de blogs van Bijbelonderzoekers & Christadelphians

Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen

Zelf tot actie om gaan en zijn geloof in daden omzetten 

 

iedereen die ze wil ontvangen de middelen geven om verder te onderzoeken

onze naaste blijvend de gebeurtenissen rond Christus in herinnering brengen

Predik de liefde van Jezus Christus 

Prediking Out of touch?

verkondigen aan de inwoners van de grote steden van Europa - Hoe het goede nieuws

Verkondiging maakt ook geruster 

 

Verkondiging: nog maatschappelijk relevant 

 

 Opdracht Goede Boodschap van de Verrezen Heer uit te dragen 

opdracht durven uit te voeren 

Opdracht tot Getuigenis 

 

Tijd om opnieuw te zaaien

Toewijding aan anderen 

 

Open diensten in Vlaams Brabant 

Wij verkondigen Gods wijsheid, die verborgen was, het geheime plan

 

Liefst afzijdig aan de kantlijn

Van mensen die niets zeggen hoor je nooit iets

Leven met geestelijk-spirituele diepgang

Ontdoen van zijn eigen verantwoordelijkheid - kan niemand zich

 

 

Rol Kerk in leven -  church to become what Jesus is building it be