sleepnet

Sleepnet

Op verzoek brengen wij hier een anders verloren artikel van de Vrije Christenen.

(De inhoud er van hoeft niet volledig in overeenstemming te zijn met het Christadelphian denken)

Het sleepnet

“Het hemelse koninkrijk lijkt op een visnetdat in zee is uitgegooid en waarin allerlei vissen terechtkomen.Toen het vol werd, trok men het op het strand, waarna men erbij ging zitten en de voortreffelijke [vissen] in vaten verzamelde, maar die welke ongeschikt waren, wegwierp. Zo zal het gaan in het besluit van het samenstel van dingen: de engelen zullen uitgaan en de goddelozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden en hen in de vuuroven werpen. Daar zullen [zij] wenen en knarsetanden.” – Matthéüs 13:47-50

Deze illustratie van Jezus staat in een reeks van “koninkrijk der hemelen-illustraties” en in deze context denk ik dat we ze dienen te begrijpen.Dat Jezus het heeft over het letterlijke hemelse koninkrijk is niet vanzelfsprekend, want er kunnen zich in de hemel geen slechte vissen bevinden.

Jezus zegt hier dat, tijdens de voltooiing van de wereld, het net opgehaald wordt en de vissen worden gescheiden, de goede van de slechte.Voor zijn joodse toehoorders was dit gemakkelijk te begrijpen.De Mozaïsche Wet bepaalde dat sommige zeedieren onrein waren en niet gegeten konden worden, zoals b.v. rog en paling, maar ook weekdieren zoals mosselen, oesters, kreeften en garnalen (Leviticus 11:9-12).

Zijn de rotte (Grieks: sapros) vissen dan de ongelovigen?(Vergelijk met Matthéüs 7:17, 18 en Lukas 6:43) Neen, en dit omdat ze zich ook in het hemelse koninkrijk, het visnet, bevinden.Hier is sprake van een sleepnet dat alles wat het tegenkomt, meesleept. Zo heeft ook de Kerk, sinds Jezus’ dood, allerlei vis binnengehaald maar niet alle vis is voortreffelijk.

Het hemelse koninkrijk staat symbool voor de Kerk of Gemeente, allen die belijden christenen te zijn.

In de voltooiing van de wereld (vergelijk Matthéüs 25:31-33) zal er een scheiding plaatsvinden en dit niet door mensen maar door engelen.Onze Heer Jezus zal met zijn engelen terugkomen om zijn bruid, de voortreffelijke of goede vissen, tot zich te nemen.

Indien wij deze illustratie goed begrijpen dan kunnen we beter omgaan met het feit dat er zich soms in onze gemeenten of kerken ‘rare’ christenen bevinden.Jezus komt niet om een bepaalde kerk te redden, neen, dit is totaal onschriftuurlijk.Hij komt om individuele christenen te redden, in welke kerk ze zich ook bevinden.

Sommige kerkstromingen en sekten geloven dat ze “het enige, ware christendom” belijden, maar deze illustratie toont aan dat wij ons ‘allen’ in hetzelfde visnet bevinden en een persoonlijke redding zullen ervaren.Het is net zoals in een andere illustratie (Matthéüs 13), de illustratie over de tarwe en het onkruid.Er staat niet dat er een apart veld met enkel tarwe zou zijn, neen, alles is gemengd en bij Jezus’ tweede komst zou het onderscheid tussen een “rotte” en een “goede” christen duidelijk zijn, want de één zal worden meegenomen en de andere zal achtergelaten worden!(Matthéüs. 24: 40, 41).

Het is daarom ongepast om zijn eigen kerk “de enige ware kerk van Jezus Christus” te noemen. Wel is het duidelijk dat sommigen heel ver zijn afgeweken van het Evangelie.