Belgische Christadelphians

Gebed

Aanbidding, Verheerlijking, Prijzing. 


Hier zullen wij verder op ingaan tot wie wij mogen bidden en hoe wij dat mogen of kunnen doen.

Wij zullen voorleggen welke aanbiddingen er allemaal geweest zijn en nog bestaan, alsook hoe wij kunnen communiceren tot Onze Vader, de Schepper van hemel en aarde, aan wie wij als enige de hoogste toewijding mogen geven .

-_-_-


Gods Woord mag niet gereduceerd worden tot de tekst van een boek. ... 

Doorheen het lezen van de Schrift komt men in aanraking met de dimensie waarin God tot ons spreekt. Zonder die spirituele lezing, zonder die geleefde relatie blijft men buitenstaander. Wij moeten onze relatie met God verdiepen en biddend omgaan met de Schrift.

Met de mensen rondom ons praten wij. Vooral met diegene waarvan wij houden voeren wij regelmatig gesprekken. Aan hen durven wij niet enkel dingen zeggen maar aan hen durven wij makkelijker iets vragen dan aan vreemden.

God hoort ons nabij te zijn. Wij moeten Hem liefhebben. En wij moeten met Hem durven praten. Ook al horen wij God niet dadelijk rechtstreeks tot ons spreken, kunnen wij ons met een gerust hart richten tot Hem. Op de een of andere manier zal Hij ons ook dingen duidelijk maken en antwoorden.

Doorheen de Heilige Schrift kan men zien dat God Zijn volk toesprak en er naar luisterde. Wij merken overal een ‘sprekende God’ die een verbond wil met de mens. Gods woord klinkt doorheen de hele geschiedenis van Israël, maar bij uitstek in en door Jezus, zijn geliefde Zoon. Deze speciale en geliefde eniggeboren zoon van God is de verwezenlijking van het Woord. (Johannes 1:1) Jezus bad veel tot zijn Vader en leerde de mensen om hem heen ook bidden tot zijn Vader die ook onze Vader is. Jezus heeft nooit gezegd om tot hem te bidden noch om neer te knielen voor hem. Integendeel heeft hij er altijd op gewezen dat hij niets kon doen zonder zijn Vader en dat het deze was die wij moesten eren en loven, zoals ook het eerste gebod zegt: boven al bemin één God. Christus achtte het ook nodig tot Zijn Vader te bidden om kracht te ontvangen. Indien Jezus zelf het noodzakelijk vond om tot Zijn Vader te bidden, hoe zouden wij niet de nood hebben om ook tot Onze Vader te bidden? Het is van Jehovah/Jahweh, God dat de kracht uit gaat. Laten wij die Geest en Kracht daar gaan zoeken waar ze te vinden is: bij die Ene, de Almachtige God de Vader, Jehovah onze God.

In de Bijbel vinden wij het verhaal van hoe God met Zijn schepping om ging en hoe de geschapenen tegenover hun Schepper stonden. Alsook is er de rode draad van het Verbond van God met de mens en van begin tot einde weerklinkt Gods oproep. God roept alle mensen uit duisternis en dood. Hij wil het leven met Zijn schepping delen. Hij hoopt dat Zijn stem ergens wordt gehoord. Hij roept een volk als partner van Zijn verbond. God wil de mensen vinden. Hij wil door hen gezocht worden. Hij
wil beminnen en Hij wil bemind worden. Dat is het eerste gebod voluit.
Wie hier naar luistert, treedt binnen in een nieuwe wereld. Zo iemand kan niet anders dan zijn medemens beminnen in navolging van Christus, hoe gebrekkig ook. En die levensstijl van het tweede gebod wordt dan een praktische spreekbuis voor Gods woord.


Door te bidden, met woorden of in gedachten komen wij in contact met God. Het is een oefening van nederigheid en bezinning, maar ook een uiting van onze relatie met God en Zijn Schepping.


Het bidden moet niet enkel een spreken zijn. Zoals in een gewone menselijke conversatie zijn er de ogenblikken van spreken maar ook de momenten van luisteren. De echte bidder is diegene die luistert, die als Abraham zijn oor leent aan God. 'Spreek, uw dienaar luistert' (1 Samuel, 3,10) vormt het oorspronkelijke gebed. Helaas zijn wij te vaak geneigd te zeggen: 'Luister Heer, jouw dienaar spreekt'. Het gebed van het beluisteren is datgene dat toegeeft dat het initiatief aan God toekomt. Als het luisteren geen voorrang krijgt, dreigt het gebed een menselijke activiteit te worden die zich aan handelingen en formules voedt waarin men veiligheid en zelfgenoegzaamheid zoekt. Alsook vervalt het gebed dan makkelijk in een verzoekschrift dat eerder enkel dingen wil afdwingen. De mens zou zo graag zien dat zijn eigen wensen volledig in vervulling geraken.

Verwelkoming van een aanwezigheid

Als het gebed luisteren wordt, is het ook een "verwelkoming van de aanwezigheid van God in ons".
Bidden moet een mooie ervaring zijn waarbij wij telkens opnieuw die aanwezigheid van God mogen ontdekken. Het betekent vooral aanvaarden dat het echte onderwerp van het gebed, de echte hoofdpersoon, de heilige Geest is, die wij mogen ontvangen. De Heilige Geest, die de Kracht van God is kan dan tot ons komen, op onze uitnodiging. De aanwezigheid van God die zich in het gebed openbaart kan ons soms overweldigen, maar zij kan ook oneindig stil zijn. In het gebed kunnen wij tot rust komen en kunnen wij de stilte over ons heen voelen komen. Deze stilte is een pedagogie waarin Gods aanwezigheid zich van ons eigen verlangen onderscheidt.

Het gebed moet uitgroeien tot een dialoog. Een "onderonsje" tussen God en de gelovige.

Als je God lief hebt is het maar normaal dat je ook tot Hem spreekt en met Hem regelmatig een onderhoud wil hebben.


Gebed

A. Gebeden die God hoort

God luistert naar gebeden van mensen.Ps 145:18; 1Pe 3:12

Onrechtvaardigen niet verhoord tenzij ander gedrag.Jes 1:15-17

Moeten bidden in Jezus’ naam.Jo 14:13, 14; 2Kor 1:20

Moeten bidden in harmonie met Gods wil.1Jo 5:14, 15

Geloof onontbeerlijk.Jak 1:6-8

B. Nutteloze herhaling, gebeden tot Maria of „heiligen” onjuist

Slechts één persoon dient alle eer gegeven te worden. Het Eerste gebod zegt: “Boven al bemin één God.” En er is geen ene dan die Ene God. 1Co 8:4,Ex 20:3, Ge 22:5, Lu 4:8, Mt 6:9

Moeten in Jezus’ naam tot God bidden.Jo 14:14; 16:23, 24

Steeds hetzelfde zeggen, vindt geen gehoor bij God.Mt 6:7

C.Gods naam aanroepen

Wij horen Gods Naam te gebruiken en kenbaar te maken Jes 12:4; Ex 6:3; 9:16; 20:7

Wij horen gods Naam te eren om redding te verkrijgen Ps 50:15; 55:16; 145:18; ; Ro 10:11-13; 15:11;Han 2:21; Lu 4:8; Fil 2:9

Vol liefde De 6:5

Hem alleen erend Ex 20:3,5; 23:24; 34:14; 2Ko 17:35 De 4:25; 5:7,9; Lu 20:25;; Nu 25:11; Mt 4:10; Lu 10:27; Pr 12:1;Sp 3:9

Aan Jehovah horen wij exclusieve toewijding te geven Na 1:2

D. Voor allerlei mogelijke dingen

Ten behoeve van rechtvaardigen en ornrechtvaardigen, zelfs voor diegenen die je vervolgen Mt 5:44

Voor redding Mt 24:20, Ps 119:4, Hab 3:18,

Maar in het bijzonder voor inzicht en ons eigen welzijn Mt 7:7, Lu 11:5,

E. Zonder te twijfelen vragen Jak 4:3

F. Steeds overeenkomstig Gods Wil 1Jo 5:14


+++


Bidden is een "spreken". Het kan zo wel danken, gewoon praten als vragen in houden.

Het gebed gaat over onze gemeenschap met God.Dit bereid zijn te praten met onze Schepper vormt de ware 'communie'. door het gebed tonen wij dat wij bereid zijn een Omgang met God te willen hebben.

“Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook aan u, opdat gij gemeenschap moogt hebben met ons. En onze gemeenschap is er een met de Vader en met Jezus Christus, zijn Zoon. En wij schrijven dit om ons aller vreugde volkomen te maken.” (1Johannes 1:3-4 WV78)

“Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed.” (Handelingen der apostelen 2:42 WV78)

Zoals de eerste Christenen moeten wij de gelovigen uit de Oude Tijden navolgen, zo wel als uit de eerste jaren van onze Nieuwe Tijdrekening. Zo als Christus, de apostelen, Zijn rechtstreekse discipelen, Zijn en hun hun volgelingen deden, moeten wij die de naam van Christus willen verder dragen, ook bidden tot God onze Vader.

***

God Onze Vader, leer ons bidden en geef ons de moed U te durven aan te spreken op de juiste wijze.
Aanvaard onze bede en maak ons deelgenoten van Uw wereld en Uw Plan, en niet enkel toehoorders of passieve waarnemers.
Dat wij volledige deelgenoten mogen worden in Jezus Christus' naam.
Amen

-_-_-_-

Aanverwante artikels op andere webpagina's:

 1. Aanbid enkel de Schepper van alles
 2. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 3. יהוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan
 4. Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon
 5. God over zijn Naam יהוה
 6. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 7. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 8. Belangrijkheid van Gods Naam
 9. De Allerhoogste is het Opperwezen
 10. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 11. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 12. Gebruik van Jehovahs naam
 13. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 14. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 15. Woorden in de Wereld
 16. De Bijbel en Bidden
 17. De weg ten leven
 18. Heeft het zin om te bidden?
 19. Bidden en mediteren
 20. Bidden voor wat we willen of niet willen
 21. Gebed geen excuus zijn om niets te doen
 22. Werk met vreugde en bidt liefdevol
 23. Zeg het toch maar
 24. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 25. Kracht van het gebed
 26. Gebed is een geloofszaak
 27. Hersenen beschouwen gebed als gesprek
 28. Gebed belangrijk aspect in ons leven
 29. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof
 30. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 31. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 32. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 33. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 34. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 35. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 36. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God
 37. Opgetekend in je hoofd wat is neergetekend
 38. Laat ons bidden alsof wij het reeds verkregen hebben
 39. Gebedsverhoring niet door verlanglijstje
 40. Indien je bid zal je niet ontchoocheld worden
 41. Gebed heeft ons getroost in ons verdriet
 42. Goede impact van gebed op de mens
 43. Biddenden zijn nooit alleen
 44. Bidden is een eenvoudige blik op God
 45. Mensen die bidden reageren gezonder op stress
 46. Gebed heeft ons getroost in ons verdriet
 47. Als je denkt dat je te klein bent om effectief te zijn
 48. Aanbiddingsmuziek en opzweping in kerken
 49. God bezorg ons de juiste ontspanning
 50. Een persoon wordt alleen beperkt door de gedachten die hij kiest
 51. Als je problemen al langdurig zijn, probeer te knielen
 52. Als je denkt dat je te klein bent om effectief te zijn
 53. Geen Wegvluchter
 54. Indien je bid zal je niet ontgoocheld worden
 55. Kan men kwaad afwenden door te bidden
 56. Werk met vreugde en bidt liefdevol
 57. Sta op in de ochtend en bidt voor de zegen van de Heer
 58. Hij die knielt voor God kan voor iedereen staan!
 59. God zal niet vragen …
 60. Eerlijkheid begin van heiliging
 61. Streven naar heiligheid
 62. Schoonheid van heiligheid
 63. Deelnemers worden van Gods heiligheid
 64. Geestelijke vorming tot heiligheid #3
 65. God maak ons heilig
 66. Jood of Christen zijn
 67. Eigen godsbeelden scheppen
 68. Oproep tot gebedsleven in video-boodschap
 69. Recht en Innerlijke houding voor het bidden tot God
 70. Niet even bidden en weer terug de drukte in
 71. Themadag 'Hoop voor een biddende kerk'
 72. Ruimte voor gebed maken in zomervakantie
 73. Het is niet dat ik zo slim ben
 74. Probeer vooruit te rijden in plaats van achteruit
 75. Gebed St. Franciscus mogelijk niet authentiek
 76. Leer mij bidden
 77. Christelijke beleving in België
 78. Gebedautomaat in Berlijn
 79. Financiële crisis en gebed
 80. Jaar van Gebed
 81. Leven in dankbaarheid opent glorie van God
 82. Kruisen en Iconen stukslaan
 83. God liefhebbenden gerechtvaardigd
 84. Paul’s Gebedsverzoeken Doorzetten
 85. Bijbelstudie en erededienst kan men houden in de kleine huiskring Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia
 86. 86 400 seconden