wattevindenindebijbel

Wat te vinden in de Bijbel

Rond de Bijbel

Geloof jij dat de heilige of gewijde geschriften de Kracht van God bevatten?

In de Schrift kunnen wij de rechtvaardigheid van God leren kennen.

“Voor het Evangelie toch schaam ik me niet. Immers het is een goddelijke kracht ter zaligheid voor iedereen, die gelooft; eerst voor den Jood en dan voor den Griek. Want in het Evangelie openbaart zich de gerechtigheid Gods, verkregen door een steeds groeiend geloof; zoals geschreven staat: "Wie rechtvaardig is door het geloof, hij zal leven".” (Ro 1:16-17 CANIS)

In de Heilige Schrift kunnen wij vele antwoorden vinden. door er veelvuldig in te lezen zullen wij ook duidelijker inzicht in die boeken krijgen en in de beweegredenen van God.

Door in Het Woord van God te geloven maken wij al een kans om inzicht te krijgen hoe wij gered kunnen worden. Wij zullen merken dat hét geloof in God een eerste voorwarde zal zijn. Daarna volgt het geloof in de mens die Hij, Jehovah, ons heeft gezonden.

Zonder aanvaarding van de offerdaad van Jezus is er geen Christos, Messias of Redder voor ons.

Velen denken dat men enkel tot inzicht van de Heilige Schrift kan komen door universitaire studies te volgen en dan nog wel degelijk een theologische opleiding. zij vergeten de Kracht van God.

Het is namelijk god die inzicht geeft en niet de mens.

Wanneer iemand tot het geestelijk leven opgewekt wordt is het de Roep van God die hem of haar verder zal leiden.

Indien wij dan met de juiste reden volgen zal God ook ons hart verder aan vullen met de juiste hoedanigheden en ons verstand met de juiste en nodige inzichten.

Niet het weten, maar het geweten zullen de belangrijke factor zijn voor de juiste kennis.

De Bijbel is maar een middel, een spreekbuis van God naar ons toe, om ons te helpen de Kracht van God te leren kennen.

Door ons verder in de Schrift te verdiepen zullen wij ook ons verder kunnen sterken en gewapend zijn tegenover de minder goede invloeden van buiten af.

“De wapens waarmee wij strijden zijn niet zwak, ze zijn geladen met Gods kracht, in staat elke sterkte te breken. Wij werpen redeneringen omver, elke verschansing door de hoogmoed opgeworpen tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan Christus,” (2Co 10:4-5 WV78)

“Mijn woord is als een vuur - godsspraak van Jahwe -, als een hamer die een rots vaneensplijt.” (Jer 23:29 WV78)

Voor die genen die in Jehovah geloven en Christus willen volgen als hun verlosser staat het vast dat zij de kracht uit het Woord van God zullen kunnen halen om deze wereld te kunnen overleven, is het niet letterlijk dan geestelijk.

“Want de prediking van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor hen die gered worden, voor ons, is zij Gods kracht.” (1Co 1:18 WV78)