goddelijkeredenenhogerdandeonze

Belgische Christadelphians

Goddelijke redenen hoger dan de onze

Rond de gedachten en beweegredenen van God de Allerhoogste, Schepper van hemel en aarde.

“Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen niet mijn wegen, zo luidt de godsspraak van Jahwe, want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw gedachten.” (Jes 55:8-9 WV78)

“zo hoog als de hemel is boven de aarde welft zich zijn genade over wie Hem wil vrezen;” (Ps 103:11 WV78)

Via de profeten kregen wij reeds een beeld van Jahweh of Jehovah. Gods zoon kwam op de aarde en weerspiegelde Zijn Vader. Zijn houding en zijn daden dienden toen als teken zodat Hij zou herkend worden als de Messias. Zijn reputatie moet de glorie van God naar voor doen komen. de apostelen hebben een poging gedaan om een duidelijk vertrouwelijk rapport te geven van de gebeurtenissen rond deze schrijnwerkerzoon.

Christus en Zijn apostelen hebben voor ons de weg open gelegd om verder te zien. zij hebben een verslag gegeven omtrent wie God is en wat Hij heeft gedaan en nog zal doen.

“En wat mijzelf betreft, broeders, toen ik u het getuigenis van God kwam verkondigen, deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid.” (1Co 2:1 WV78)

Doorheen ons leven worden wij overweldigd door dingen die machtiger zijn dan ons. Tegen veel zaken kunnen wij geen weerstand bieden of zijn wij onmachtig om daarin verandering te brengen, welke poging de mensen reeds hebben gedaan. (Denk aan weersbeïnvloeding enz)

Schijnbaar onbenullige mensen zijn de wereld rond getrokken en hebben de Boodschap van het Goede Nieuws verkondigt. Ook zij konden niet echt iets aan de gebeurtenissen veranderen. Maar zij droegen hun kleine steentje bij tot de verbetering van de wereld.

Moesten meer mensen in de positieve zin gereageerd hebben op hun boodschap en zich gedragen hebben naar de Wil van God, dan zouden wij al veel verder staan in een veel betere wereld.

Maar als nietige mens staan wij niet ver.

“Wij verkondigen Gods wijsheid, die verborgen was, het geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben. Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God.” (1Co 2:7-10 WV78)

“Dierbare vrienden, gij hebt altijd naar mij geluisterd; maakt dus nu, in mijn afwezigheid, met niet minder ernst werk van uw heil dan toen ik bij u was.” (Flp 2:12 WV78)

De redenen van God noch het zijn kunnen velen misschien niet dadelijk zien. Niemand kan zich ook echt bewijzen dat god zijn gebeden heeft verhoord of dat iets gebeurd is door toedoen van Jehovah. Geloof ligt in het feit dingen te aanvaarden die ons menselijk verstand te boven gaan. En God en het godszijn gaan het hele menselijke verstand te boven.

Laten wij er bewust van zijn dat God werkelijk ons diepste innerlijk kent, maar dat Hij ook bereid is om ons te helpen om aan onszelf te veranderen. En zijn bedoelingen liggen veel hoger dan de onze. Zijn beweegredenen zijn veel zuiverder dan de onze. Hij heeft ons lief zelfs van voor wij er waren. en Hij wil ons toelaten in zijn Koninkrijk. Onze gebeden en onze verwachtingen wil God wel inlossen, indien zij werkelijk volgens Zijn voorschriften kunnen vervuld worden. Als Schepper van ons heeft Hij ook redenen om Zijn voorwarden te mogen stellen. Liefde voor Hem lijkt mij dan ook iets onvoorwaardelijk.

“Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben.” (1Co 2:9 WV78)

“maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht.” (Ex 20:6 WV78)

De goddelijke wijsheid wordt geopenbaard in het evangelie, wij zouden een goede reden moeten kennen om te ontdekken dat Jehovah's redenen belangrijker en waardiger zijn dan de onze.

+++++

God heeft veel hogere redenen om Zijn Scheppingswerk voleindigt te zien. Wij mogen er zeker van zijn dat die voleindiging er ook zal komen. De zevende dag is zelfs nabij.

Gelukzaligheid zal ons echter niet dadelijk daar brengen. De reden om tot God te komen zal gezuiverd moeten zijn. Elke dag van ons leven kunnen wij daar aan werken. Telkenmale kunnen wij ons zelf bijschaven en groeien tot het kiezen van de meest on-zelfzuchtige reden.

Indien "onze waarheid" niet god-gecentreerd is zullen onze beweegredenen ook niet allemaal zuiver zijn.

Dikwijls is ons geloof ontstaan uit een eigen gerichtheid en gebaseerd op het ego van zich zelf.

Door de confrontaties met valse berichten rond God, rond Jehovah's werking, beleving en religie, wordt de mensheid verward en weten wij soms zelf niet het noorden te vinden.

Constant worden wij geplaagd met destructieve gedachten en acties. Het is voor ons zo moeilijk de zuivere Liefde te vinden, de Aller Waarheid, het Al Zijn.

Daar God het wezen of de essentie van Hét Zijn is, de "Ik ben die ben" moeten wij er zeker werk van maken om die Essentie te vinden.

Wij hebben er ook alle reden toe om die Essentie van hét Leven te zoeken en te vinden.