uitzichtopdetoekomst

Uitzicht op de toekomst

Wanneer u met liefde en belangstelling naar het gezicht van uw kinderen of kleinkinderen kijkt, of naar spelende jongeren, vraagt u zich ongetwijfeld wel eens af, wat de toekomst hen zal brengen.

De hedendaagse wereld heeft te kampen met schrikbarende problemen: te veel mensen op aarde, met te weinig voedsel en drinkwater; een schrijnend verschil tussen rijk en arm; milieuverontreiniging; elkaar snel opvolgende natuurrampen; toenemende godsdienst- en rassenconflicten; terreur; dreiging van biologische en atoomwapens; de explosieve toestand in het Midden-Oosten.

Wat de Bijbel hier tegenover stelt, is een blik op de wereld van morgen door de Enige Die, in Zijn almacht en alwetendheid, met zekerheid kan zeggen wat wij te verwachten hebben.

Als de mens niet het product is van een eindeloze reeks van toevalligheden, de uitwerking van blinde krachten, moet hij een Schepper hebben. En als er een Schepper is, dan heeft Hij een doel met Zijn schepping.

De profeten in Israël en de apostelen van Jezus, schreven als Gods woordvoerders, en openbaarden de uitwerking van Zijn plan.

Om Gods openbaringen te kunnen begrijpen, hebben wij soms iemand nodig die ons de weg wijst. Daarom bieden wij u het boek Uitzicht op de toekomst aan, dat een frisse en verantwoorde blik op de wereld van morgen biedt. De schrijver geeft, met eerbied voor de waarheid van Gods Woord, een leesbare en heldere uiteenzetting van profetieën over de eindtijd en de wederkomst van Jezus Christus. Daarbij gaat hij vooral in op de situatie in het Midden-Oosten, die in deze profetieën zo’n belangrijke plaats innemen.

Als de grootste profeet van allen, sprak ook Jezus Zelf over de wereld van de eindtijd en zei: “wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij”. Het boek gaat nader in op 'deze dingen' en biedt een prachtig uitzicht op een nieuwe wereld, waarin ook wij mogen leven, wanneer wij ernst maken met het onderzoeken van de openbaring van Zijn plan, en geloven wat Hij door Zijn dienaren heeft beloofd.

U kunt gratis en vrijblijvend een exemplaar van dit boek ontvangen, wanneer u onze Nederlandse Broeders dit verzoekt en hen een (gefrankeerde) envelop opstuurt, met de melding - Belgische website - request "Uitzicht op de toekomst"

De Broeders in Christus

Postbus 520

Nl 3800 AM Amersfoort